Vertalingen in Nederlands:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
en However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the Internet
nl In fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
en This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.
nl Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
en Kontact Planner Summary
nl Kontact Planneroverzicht
en We have a city planners meeting in ‧ minutes
nl De raadsvergadering begint zo
en Georgia King is the wedding planner?
nl Georgia King is de bruiloft planner?
en Another report says we are only half self-sufficient so it a pity that students or even planners looking at documents like this see such contradictions within a few pages. That of course is not the fault of the rapporteur.
nl Het is jammer dat studenten of zelfs planologen die dergelijke documenten bekijken binnen het bestek van enkele bladzijden op zulke tegenstrijdigheden stuiten, maar dat is natuurlijk niet de fout van de rapporteur.
en (SK) As an architect/town planner, who also has many years' experience as a regional politician in local and regional government, I can certainly confirm that the issue of urban mobility is extremely topical and complex, and I want to thank the rapporteur for his approach.
nl (SK) Als architect en stedenbouwkundige met vele jaren politieke ervaring in lokale en regionale overheden, kan ik bevestigen dat het probleem van de stedelijke mobiliteit uiterst actueel en complex is, en ik wil de rapporteur bedanken voor zijn benadering.
en You boys have hired the best bachelor party planner in Las Vegas
nl Jullie hebben de beste vrijgezellenfeest planner in Las Vegas gehuurd
en The planner checked the almanac...... and says there' s ‧ %%% historical chance of rain on the twelfth
nl De ceremoniemeester zegt dat er ‧ procent kans op regen is op de ‧de
en Planners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
nl Projectontwikkelaars en bouwinspecteurs zullen op passende wijze door deze richtlijn worden gestuurd.
en Wall planners
nl Wandplankalenders
en administrative charges paid by consumers, planners, architects, builders and equipment and system installers and suppliers are transparent and cost-related; and
nl de door de consumenten, planologen, architecten, aannemers en installateurs en leveranciers van apparatuur en systemen te betalen administratieve heffingen transparant en kostengerelateerd zijn; en
en As planner of the event, aren' t the details kind of your department?
nl Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
en And we today, just like the communist planners, continue to say we must do this or that, or we must achieve such and such, without getting any nearer our targets.
nl En vandaag de dag zeggen wij net als die communistische plannenmakers voortdurend dat dit of dat moet gebeuren, en dat dit of dat bereikt moet worden, zonder dat we ook maar een stap dichter bij ons doel komen.
en It combines the knowledge and experience of the planners with the calculating capabilities of the computer
nl In dit instrument worden de kennis en ervaring van de planners gecombineerd met het rekenvermogen van de computer
en Georgia King, the wedding planner
nl Georgia King, de bruiloft planner
en whereas the accessibility to disabled people of buildings, in particular schools, workplaces and public buildings, is important, but planners often miss opportunities to adapt the design of the built environment to meet the needs of disabled people, especially during reconstruction after emergency relief efforts
nl overwegende dat de toegankelijkheid van gebouwen, met name scholen, werkplekken en openbare gebouwen van belang is, maar dat ontwerpers vaak kansen laten liggen om het ontwerp van de gebouwen aan te passen aan de behoeften van gehandicapten, met name bij de wederopbouw na noodhulpmaatregelen
en Conference and event planners
nl Organisatoren van conferenties en evenementen
en be an effective planner and organiser (able to establish and monitor an appropriate course of action for self and others to accomplish a specific goal by using resources appropriately and delegating effectively
nl effectief kunnen plannen en organiseren (in staat zijn de meest geschikte handelwijze voor zichzelf en voor anderen te bepalen, om zodoende een specifieke doelstelling te behalen, met gepaste gebruikmaking van de middelen, inclusief afgewogen, effectieve delegering van taken
en A selective interpretation of Lisbon gave our countries' financial planners an excuse to push profit, even where it was at the expense of people.
nl De financiële beleidsmakers in onze landen hebben een eenzijdige interpretatie aan Lissabon gegeven om alles in te kunnen zetten op het maken van winst, zelfs als dat ten koste gaat van de burgers.
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 3,083 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.