Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
en However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the Internet
nl In fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
en This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.
nl Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
en whereas it is necessary to establish multi-disciplinary teams of disaster managers, development specialists, planners and adaptation/climate science experts, which should adopt best practices for regional development
nl overwegende dat het noodzakelijk is om multidisciplinaire teams van crisismanagers, ontwikkelingsspecialisten, planners en wetenschappelijk experts op het gebied van aanpassing/klimaat op te richten, die best practices voor regionale ontwikkeling moeten vaststellen
en She' s an event planner-- best in the business
nl Ze heeft een evenementenbureau, het beste van de stad
en The only thing with which I cannot agree is that all this should be covered by a framework directive, complete with limit values to be applied by the environmental planners.
nl Alleen de opvatting dat dit in een kaderrichtlijn kan worden ondergebracht, compleet met grenswaarden die toegepast moeten worden in de ruimtelijke inrichting kan ik niet steunen.
en As planner of the event, aren' t the details kind of your department?
nl Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
en be an effective planner and organiser (able to establish and monitor an appropriate course of action for self and others to accomplish a specific goal by using resources appropriately and delegating effectively
nl effectief kunnen plannen en organiseren (in staat zijn de meest geschikte handelwijze voor zichzelf en voor anderen te bepalen, om zodoende een specifieke doelstelling te behalen, met gepaste gebruikmaking van de middelen, inclusief afgewogen, effectieve delegering van taken
en (SK) As an architect/town planner, who also has many years' experience as a regional politician in local and regional government, I can certainly confirm that the issue of urban mobility is extremely topical and complex, and I want to thank the rapporteur for his approach.
nl (SK) Als architect en stedenbouwkundige met vele jaren politieke ervaring in lokale en regionale overheden, kan ik bevestigen dat het probleem van de stedelijke mobiliteit uiterst actueel en complex is, en ik wil de rapporteur bedanken voor zijn benadering.
en Firstly, before the next General Affairs Council which will take place this month, we shall be able to define precisely the detailed and specific meaning of the Headline Goal, bearing in mind the views that the military planners may consider appropriate.
nl Ten eerste: voor de volgende bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken in maart moeten we een precieze definitie geven - die door de militaire planners kan worden begrepen - van wat we precies met de Headline Goal willen bereiken.
en Here we actually see the idea of central planning, where central planners decide how much fishermen in each nation can catch and, like communism, it has been a disaster.
nl Hier zien we in feite het idee van centrale planning, waarbij centrale plannenmakers bepalen hoeveel de vissers in elk land mogen vangen, en net als het communisme is dat een ramp geworden.
en You boys have hired the best bachelor party planner in Las Vegas
nl Jullie hebben de beste vrijgezellenfeest planner in Las Vegas gehuurd
en You are one of the top wedding planners... in this great, big, thriving metropolis
nl Jij bent één van de beste huwelijks- planners in deze bruisende metropool
en the training of young architects, urban planners and landscapers in sustainable development, promotion of their work and access for them to public or private Commissions
nl de opleiding van jonge beroepsbeoefenaren in de architectuur, de stedenbouwkunde en de landschapsarchitectuur op het gebied van duurzame ontwikkeling, de opwaardering van hun werk, alsmede hun toegang tot opdrachten van de overheid of van de particuliere sector
en The Commission, with its monopoly of initiative, therefore finds itself in the position of a planner who claims to know prices better than the market.
nl De Commissie, met haar monopolie op het recht van initiatief, is vergelijkbaar met een econoom in een planeconomie die denkt dat hij beter in staat is de prijzen te bepalen dan de markt.
en I want my scholarship back...... so I can be a city planner
nl Ik wil die beurs, zodat ik stadsplanner kan worden
en Ordinary consumers and small businesses are not great planners, and the information will only strike home once they realise that things are getting serious and that it is high time they did something about it.
nl Ik denk dat vooral gewone consumenten en ook kleine bedrijven niet zulke grote planners zijn en dat de informatie bij hen pas echt aankomt en doordringt op het ogenblik dat ze ook beseffen dat het menens wordt en dat het echt tijd is om iets te gaan doen.
en Georgia King, the wedding planner
nl Georgia King, de bruiloft planner
en Town and traffic planners
nl Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen
en The installation of best available commercial technology should be a focus of planners for the significant amount of new coal-fired capacity that must be built in the near term
nl Bij het plannen van de aanzienlijke hoeveelheid nieuwe koolgestookte capaciteit die er in de nabije toekomst bij moet komen, zou men de beste op de markt verkrijgbare technologie moeten aanwenden
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 4,652 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.