Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
en However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the Internet
nl In fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
en This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.
nl Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
en A political majority cannot be used as an excuse to cancel out local democracy through the creation of parallel local councils whose protagonists are the insatiable town-planners and the omnipotent construction companies.
nl Een politieke meerderheid kan niet als excuus dienen om de lokale democratie uit te hollen door parallelle gemeentebesturen te creëren waarin onverzadigbare projectontwikkelaars en almachtige bouwbedrijven een hoofdrol spelen.
en However, no one - not the département, the region, the public services, the town planners or the architects - objected to these building permits requested by individuals.
nl Niemand - niet het departement, de regio, de openbare diensten, de stedenbouwkundigen of de architecten - heeft echter bezwaar gemaakt tegen deze door particulieren aangevraagde bouwvergunningen.
en Oh, we met at a wedding.- Lauren' s a wedding planner
nl Lauren is bruiloftsplanner
en Since January ‧ architects and planners have been working on the detailed plans for the new premises
nl De architecten en planners werken sinds januari ‧ aan de gedetailleerde plannen voor het nieuwe gebouw
en And we today, just like the communist planners, continue to say we must do this or that, or we must achieve such and such, without getting any nearer our targets.
nl En vandaag de dag zeggen wij net als die communistische plannenmakers voortdurend dat dit of dat moet gebeuren, en dat dit of dat bereikt moet worden, zonder dat we ook maar een stap dichter bij ons doel komen.
en Planner Summary
nl Planner-overzichtComment
en However, this area is threatened by city planners looking to build houses.
nl Maar deze wijk wordt bedreigd door stadsplanners die nieuwe huizen willen bouwen.
en I get perfectly rendered skyscrapers.He wants to be an urban planner
nl Hij wil stedenbouwkundige worden
en It' s my wedding planner
nl M' n ceremoniemanager weer
en Planners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
nl Projectontwikkelaars en bouwinspecteurs zullen op passende wijze door deze richtlijn worden gestuurd.
en Wall planners
nl Wandplankalenders
en Urban planners should identify a development plan that preserves the old city of Kashgar.
nl Stedenbouwkundigen moeten een ontwikkelingsplan opstellen waarbij de historische stad Kashgar behouden blijft.
en Add to that the mooted ban on the designation 'table wine', which would inevitably result in a surfeit of varietal wines of the lowest category, and it becomes impossible to avoid the notion that the planners of this reform simply lack the necessary expertise and sensitivity.
nl Daar komt nog bij dat de Commissie een verbod van de benaming "tafelwijn” heeft voorgesteld, dat ongetwijfeld tot gevolg zou hebben dat de markt wordt overspoeld door cépagewijnen van de laagste categorie.Mijn krijgt daarom de indruk dat het de bedenkers van deze hervorming domweg aan de nodige vakkennis ontbreekt.
en During the summer and autumn of ‧ the architects and planners conducted an in-depth analysis of the situation in the construction market
nl Tijdens de zomer en de herfst van ‧ hebben de architecten en de planners de situatie op het bouwterrein grondig geanalyseerd
en So you' re denying him the scholarship because he wants to be a planner?
nl Geef je hem de beurs niet omdat hij stadsplanner wil worden?
en Georgia King, the wedding planner
nl Georgia King, de bruiloft planner
en Encourages the promotion of the development of national and European multimodal door-to-door journey planners, taking due account of public transport alternatives, and their interconnection across Europe
nl moedigt de bevordering van nationale en Europese multimodale deur-tot-deur-reisplanners aan, die rekening houden met openbaarvervoeralternatieven, en de onderlinge koppeling van die planners op Europese schaal
en the training of young architects, urban planners and landscapers in sustainable development, promotion of their work and access for them to public or private Commissions
nl de opleiding van jonge beroepsbeoefenaren in de architectuur, de stedenbouwkunde en de landschapsarchitectuur op het gebied van duurzame ontwikkeling, de opwaardering van hun werk, alsmede hun toegang tot opdrachten van de overheid of van de particuliere sector
en As planner of the event, aren' t the details kind of your department?
nl Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
en More efficient planning depends on training in political parties, governments, local authorities and administrations; naturally, this training for actual programme planners can be funded from the Social Fund without any problem.
nl Scholing is voor politieke partijen, regeringen, plaatselijke overheden maar ook voor de administratie een onmisbare voorwaarde met het oog op een meer doelmatige planning. Uiteraard financiert het Sociaal Fonds zonder enig probleem de opleiding van de projectplanners.
en Consultations must be held with the local authorities and they must provide support in enforcing recommendations, introducing new provisions aimed at local town planners and architects to ensure the buildings' energy efficiency is taken into consideration.
nl Overleg met plaatselijke overheden en ondersteuning van de plaatselijke overheid bij de uitvoering van de aanbevelingen, nieuwe bepalingen voor lokale stedenbouwkundigen en architecten om rekening te houden met de energie-efficiëntie van gebouwen.
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 5,921 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.