Vertalingen in Dutch:

  • routeplanner   
     
    Software om de route tussen twee punten te plannen.
     
    Software to plan the route between two points.

Andere betekenissen:

 
A tool for finding optimal routes from one place to another, usually for traveling by car.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "route planner", vertaalgeheugen

add example
en However, considerable progress is being made in this field in cycling countries, such as the availability of cycle route planners on the Internet
nl In fietslanden is op dat gebied wel veel in beweging, zoals het aanbieden van fietsrouteplanners op het internet
en This is why innovative and professional policy measures, such as promoting the use of environmentally friendly vehicles or developing route planners, are playing an increasingly large role.
nl Daarom spelen innovatieve en vakkundige beleidsmaatregelen, zoals stimulering van het gebruik van "groene" voertuigen of de ontwikkeling van reisplanners, een steeds grotere rol.
en The only thing with which I cannot agree is that all this should be covered by a framework directive, complete with limit values to be applied by the environmental planners.
nl Alleen de opvatting dat dit in een kaderrichtlijn kan worden ondergebracht, compleet met grenswaarden die toegepast moeten worden in de ruimtelijke inrichting kan ik niet steunen.
en It combines the knowledge and experience of the planners with the calculating capabilities of the computer
nl In dit instrument worden de kennis en ervaring van de planners gecombineerd met het rekenvermogen van de computer
en Preparing and implementing the necessary tender procedures to award services contracts to planners, experts, architects, engineers and construction companies that would be involved in the planning and construction of the premises
nl het voorbereiden en implementeren van de aanbestedingsprocedures voor contracten met planners, deskundigen, architecten, ingenieurs en bouwbedrijven die bij de planning en de bouw van het kantoorgebouw betrokken zullen zijn
en No, my planner did Cerone' s wedding
nl Lk heb een goede ceremoniemeester
en Integrating injury prevention in curricula for vocational training of local health service providers, teachers, sport coaches, product designers and urban planners. [Financing mechanism: Call for proposals]
nl Integratie van de letselpreventie in de curricula voor de beroepsopleiding van plaatselijke gezondheidsdienstverleners, leraren, sportcoaches, productontwerpers en stadsplanners. [Financieringsmechanisme: oproep tot het indienen van voorstellen]
en I believe this reflection should build on, in particular, two sets of elements: on the one hand, the already existing mechanisms which have been set up including an annual ministerial meeting at Troika-level, senior officials meeting, strategy planners meeting, consultations in the margins of multilateral fora and a series of working groups.
nl Bij de discussie hierover moeten met name twee elementen in aanmerking worden genomen: ten eerste, de mechanismen die reeds zijn ingesteld, waaronder de jaarlijkse ministeriële vergadering op Trojka-niveau, de bijeenkomst van hoge ambtenaren, die van strategische planners, het overleg in de marge van multilaterale fora en een aantal werkgroepen.
en Its information assists mariners, aircraft and emergency planners from a range of real-time sources around the world, but we need more than these sorts of facilities.
nl De informatie van dit centrum helpt zeevaarders, piloten en planners voor rampenbestrijding vanuit een scala aan realtime bronnen over de hele wereld, maar we hebben meer dan dit soort faciliteiten nodig.
en Almost 60 per cent of the total cost of the expanded AU mission is financed by a contribution of some EUR 80 million from the peace facility, and several Member States are providing additional financial and logistical support for the mission as well as planners and military observers.
nl Bijna zestig procent van de totale kosten van de uitgebreide missie van de Afrikaanse Unie wordt gefinancierd met een bijdrage van ongeveer tachtig miljoen euro uit de Peace Facility en diverse lidstaten bieden aanvullende financiële en logistieke steun voor de missie, alsook planners en militaire waarnemers.
en Import Tasks From & Planner
nl Taken van & planner importeren
en So you' re denying him the scholarship because he wants to be a planner?
nl Geef je hem de beurs niet omdat hij stadsplanner wil worden?
en Architects, planners, surveyors and designers
nl Architecten, planologen, landmeetkundigen en ontwerpers
en be an effective planner and organiser (able to establish and monitor an appropriate course of action for self and others to accomplish a specific goal by using resources appropriately and delegating effectively
nl effectief kunnen plannen en organiseren (in staat zijn de meest geschikte handelwijze voor zichzelf en voor anderen te bepalen, om zodoende een specifieke doelstelling te behalen, met gepaste gebruikmaking van de middelen, inclusief afgewogen, effectieve delegering van taken
en Urban planners should identify a development plan that preserves the old city of Kashgar.
nl Stedenbouwkundigen moeten een ontwikkelingsplan opstellen waarbij de historische stad Kashgar behouden blijft.
en As planner of the event, aren' t the details kind of your department?
nl Zijn details, als evenementenplanner, niet jouw afdeling?
en Town and traffic planners
nl Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen
en The Steering Board may meet in specific compositions (such as National Defence Research Directors, National Armaments Directors, National Defence Planners or Policy Directors
nl Het bestuur kan vergaderen in specifieke samenstellingen (zoals directeuren van nationaal defensie-onderzoek, nationale bewapeningsdirecteuren, directeuren nationale defensieplanning of nationaal defensiebeleid
en whereas many thousands of European citizens have, in different circumstances, bought property in Spain in good faith acting with local lawyers, town planners and architects, only to find later that they have become victims of urbanisation abuse by unscrupulous local authorities and that, as a result, their property faces demolition because their homes have been found to be illegally built and therefore worthless and unsaleable
nl overwegende dat vele duizenden EU-burgers onder uiteenlopende omstandigheden te goeder trouw onroerend goed in Spanje hebben gekocht, gesteund door lokale advocaten, planologen en architecten, om vervolgens te moeten vaststellen dat zij het slachtoffer zijn geworden van onwettige ruimtelijke projecten van gewetenloze lokale autoriteiten en dat hun eigendom als gevolg daarvan dreigt te worden afgebroken, omdat de bouw van hun huizen illegaal is verklaard en deze daarom waardeloos en onverkoopbaar zijn geworden
en In future, urban and land-use planners in local authorities must curb continued uncontrolled development and functional separation of urban areas, so that, wherever possible, traffic can be prevented
nl Het planologische en het bouwbeleid van de territoriale overheden dient voortaan verdere wanordelijke uitbreiding en functionele scheiding van stedelijke gebieden tegen te gaan, om zoveel mogelijk te voorkomen dat er verkeer wordt gegenereerd
en Planner Setup
nl Planner-instellingenComment
en There too we have much to offer China and China is interested in taking what we have to offer in terms of environmental programmes, training key environmental planners, supporting pilot projects involving technology transfer and assisting environmental planning and management in China.
nl Ook op dat gebied hebben wij China veel te bieden en China is erin geïnteresseerd om datgene over te nemen wat wij hebben op het stuk van milieuprogramma's, de opleiding van belangrijke milieuplanologen, het ondersteunen van proefprojecten waarbij overdracht van technologie plaatsvindt en assistentie bij milieuplanning en milieubeheer in China.
en Remember: that it was not the people who created this major problem for society; it was a lack of vision on the part of politicians and planners.
nl Let wel: dit grote maatschappelijke probleem is niet door de burgers veroorzaakt, maar te wijten aan een gebrek aan visie bij politici en beleidsplanners.
en Stresses the need to provide the critical mass of data and information in the following five basic areas as a minimum for effective ITS deployment: real-time traffic and travel information; road network data; public data for digital maps; data for minimum universal traffic information services and multimodal door-to-door journey planners
nl benadrukt de behoefte om de kritische massa gegevens en informatie op de volgende vijf basisgebieden te verschaffen als een minimum voor een doeltreffende ITS-opstelling: verkeers- en reisinformatiesystemen in real-time; gegevens over het wegennet; openbare gegevens voor digitale kaarten; gegevens voor minimale universele verkeersinformatiediensten en multimodale deur-tot-deur-reisplanners
Pagina 1. Gevonden 9292 zinnen matching zin route planner.Gevonden in 3,751 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.