uitspraak: IPA: /ˈrætʃɪt/ ˈrætʃɪt  

Vertalingen in Dutch:

  • ratel   
    [muziekinstrument, gereedschap]
  • pal   

Andere betekenissen:

 
A ratchet wrench.
 
A mechanism composed of a ratchet wheel, or ratch and pawl.
 
ratchet wrench
 
mechanism composed of a ratchet wheel and pawl
 
(transitive) To cause to become incremented or decremented.
 
A pawl, click, or detent for holding or propelling a ratchet wheel, or ratch, etc.
 
(intransitive) To increment or decrement.
 
pawl, click or detent for a ratchet wheel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ratchet", vertaalgeheugen

add example
en There is considerable concern on the Scottish islands at the moment that the EU's competition policy, which requires putting these services out to competitive tender, will undermine these lifeline services even at their present level and add a further upward ratchet to the cost of living and of doing business.
nl Volgens het mededingingsbeleid van de Europese Unie moeten deze veerdiensten het voorwerp worden van openbare aanbestedingen. Op de Schotse eilanden maakt men zich grote zorgen dat de veerdiensten daardoor nog verder zullen worden ondermijnd en dat de kosten van het levensonderhoud en het zakendoen er nog verder door omhoog gaan.
en This message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
nl Om dat te bereiken, moet die boodschap vergezeld gaan van een reeks maatregelen die de druk op het regime steeds verder opvoeren.
en EMU represents a serious ratcheting up of European powers in all areas.
nl De EMU komt neer op een aanzienlijke versterking van de Europese bevoegdheden op alle terreinen.
en I was thinking...... maybe I could borrow your ratchet set?
nl Ik dacht... dat ik misschien jouw gereedschap kon lenen
en If the Union takes the initiative, this will have a ratchet effect because this debate is occurring all over the world, including in the USA and Japan.
nl Als de Unie het initiatief neemt, zal dit een stimulerend effect hebben. Het debat over de Tobin-heffing wordt immers op talloze plaatsen gevoerd, met inbegrip van de Verenigde Staten en Japan.
en Parking brake activator, lever control, parking brake ratchet
nl Parkeerrem, bedieningshendel, parkeerremvergrendeling
en Can the Council and Commission look at the step-by-step ratcheting-up of pressure that can be built into a new, revised human rights clause?
nl Kunnen de Raad en de Commissie kijken naar de geleidelijke opvoering van de druk die zou kunnen worden ingebouwd in een nieuwe, herziene mensenrechtenclausule ?
en It is not democratically appropriate that this House should set aside the verdict of Ireland or that this House should be used to ratchet up pressure on Ireland in the coming months to adopt a treaty that is clearly not in our interests or in the interests of the European people.
nl Het is democratisch niet gepast dat dit Parlement het oordeel van Ierland naast zich neerlegt of dat het Parlement wordt gebruikt om de druk op Ierland op te voeren om in de komende maanden een verdrag aan te nemen dat duidelijk niet in ons belang, of in het belang van de Europese bevolking is.
en So how about the ratchet?
nl Krijg ik dat gereedschap?
en We therefore support the intentions to ratchet up the speed and develop more activities in this area, and we are prepared to hold an open discussion about the financial implications.
nl We steunen dan ook de voornemens om op een hoger tempo over te gaan en op dat punt meer activiteiten te ontwikkelen en we zijn bereid tot een open discussie over de financiële consequenties.
en The so-called 'ratchet clause', for example, would allow further national vetoes to be abolished.
nl De zogenaamde "ratchet clause” (clausule met een blokkeerpal) zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot het afschaffen van nationale veto's.
en Standards in the compromise version have been ratcheted up, and a high level set for our region.
nl De normen in de compromisversie zijn opgevoerd en er is een hoog niveau vastgesteld voor onze regio.
en I think we should be fair in this, that we need to let the facts speak for themselves, that we need to ratchet up the pressure now and that Romania and Bulgaria should now pull out all the stops in order to make actual progress in the area of corruption.
nl Ik vind dat we daarin fair moeten zijn, dat we de feiten moeten laten spreken, dat we nu de druk moeten opvoeren en dat Roemenië en Bulgarije alsnog alles op alles moeten zetten om ook in de praktijk echte resultaten op het gebied van corruptie te boeken.
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
en I better just buy that ratchet set. "
nl Laat ik die doppenset maar kopen
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking devices (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with e. g. transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende reminrichtingen (zoals omschreven in punt ‧ van bijlage I van Richtlijn ‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
en That is where leaders need to give ministers a big kick but instead all they will really do is ratchet up the rhetoric of repression and hostility of fortress Europe.
nl De leiders zouden hun ministers daarin moeten stimuleren, maar alles wat ze daarentegen werkelijk doen is de verdere opvoering van de repressieve en vijandige retoriek van fort Europa.
en Plugs, bearings, sockets, ratchets here
nl Stekkers, lagers, stopcontacten en dopsleutels hier
en Ratchet City!
nl Rodship- stad
en Thus is state surveillance ratcheted upwards, while energy failure is to be a public order issue, giving the police powers of intervention.
nl Zo wordt het staatstoezicht opgeschroefd, terwijl energiestoring een punt van openbare orde wordt, waarbij de politie bevoegdheden krijgt om in te grijpen.
en Ratchet will use your head for a hood ornament
nl Ratchet gaat je hoofd als jachttrofee gebruiken
en Virtually every paragraph of this report advocates ratcheting up military EU integration at the expense of NATO and the sovereign integrity of individual European countries.
nl Vrijwel elke paragraaf van dit verslag spreekt zich uit voor het versterken van de militaire integratie in de EU ten koste van de NAVO en de soevereine integriteit van de afzonderlijke Europese landen.
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin ratchet.Gevonden in 0,669 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.