uitspraak: IPA: /ˈrætʃɪt/ ˈrætʃɪt  

Vertalingen in Nederlands:

  • ratel   
    [muziekinstrument, gereedschap]
  • pal   
  • ratelsleutel   

Andere betekenissen:

 
A ratchet wrench.
 
A mechanism composed of a ratchet wheel, or ratch and pawl.
 
ratchet wrench
 
mechanism composed of a ratchet wheel and pawl
 
(transitive) To cause to become incremented or decremented.
 
A pawl, click, or detent for holding or propelling a ratchet wheel, or ratch, etc.
 
(intransitive) To increment or decrement.
 
pawl, click or detent for a ratchet wheel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Engels Nederlands. (1)

ratchet wrench
ratelsleutel; dopsleutel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ratchet", vertaalgeheugen

add example
en Nor should we forget the continuous ratcheting up of the tax load on diesel and, recently, the biofuels adventure.
nl Laten we ook niet de voortdurende verhoging van de dieselaccijnzen vergeten, en recentelijk nog het avontuur met biobrandstof.
en transmission and control (sketch) (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders
nl overbrenging en bediening (met schema) (bouwwijze, afstelling, overbrengingsverhoudingen van hevels en hefbomen, bereikbaarheid en plaats bedieningssysteem, blokkeermechanisme in geval van mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste overbrengingsonderdelen, bedieningscilinders en-zuigers, wielremcilinders
en Thus is state surveillance ratcheted upwards, while energy failure is to be a public order issue, giving the police powers of intervention.
nl Zo wordt het staatstoezicht opgeschroefd, terwijl energiestoring een punt van openbare orde wordt, waarbij de politie bevoegdheden krijgt om in te grijpen.
en If the Union takes the initiative, this will have a ratchet effect because this debate is occurring all over the world, including in the USA and Japan.
nl Als de Unie het initiatief neemt, zal dit een stimulerend effect hebben. Het debat over de Tobin-heffing wordt immers op talloze plaatsen gevoerd, met inbegrip van de Verenigde Staten en Japan.
en Recently, horrible deeds have ratcheted up the emotions of public opinion, and the uncertainties caused by the economic crisis are further aggravating the situation.
nl In de afgelopen tijd hebben enkele gruwelijke daden de emoties van de publieke opinie hoog doen oplopen, en de onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt verergeren de situatie alleen nog maar.
en Standards in the compromise version have been ratcheted up, and a high level set for our region.
nl De normen in de compromisversie zijn opgevoerd en er is een hoog niveau vastgesteld voor onze regio.
en EMU represents a serious ratcheting up of European powers in all areas.
nl De EMU komt neer op een aanzienlijke versterking van de Europese bevoegdheden op alle terreinen.
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking devices (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with e. g. transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende reminrichtingen (zoals omschreven in punt ‧ van bijlage I van Richtlijn ‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
en It' s up to us.If we don' t do something about Ratchet, no one will
nl Als wij niks aan Ratchet doen dan doet niemand het
en This message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.
nl Om dat te bereiken, moet die boodschap vergezeld gaan van een reeks maatregelen die de druk op het regime steeds verder opvoeren.
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
en So how about the ratchet?
nl Krijg ik dat gereedschap?
en There is considerable concern on the Scottish islands at the moment that the EU's competition policy, which requires putting these services out to competitive tender, will undermine these lifeline services even at their present level and add a further upward ratchet to the cost of living and of doing business.
nl Volgens het mededingingsbeleid van de Europese Unie moeten deze veerdiensten het voorwerp worden van openbare aanbestedingen. Op de Schotse eilanden maakt men zich grote zorgen dat de veerdiensten daardoor nog verder zullen worden ondermijnd en dat de kosten van het levensonderhoud en het zakendoen er nog verder door omhoog gaan.
en Plugs, bearings, sockets, ratchets here
nl Stekkers, lagers, stopcontacten en dopsleutels hier
en TRANSMISSION AND CONTROL (ATTACH DIAGRAM) (CONSTRUCTION, ADJUSTMENT, LEVER RATIOS, ACCESSIBILITY OF CONTROL AND ITS POSITION, RATCHET CONTROLS IN THE CASE OF MECHANICAL TRANSMISSION, CHARACTERISTICS OF THE MAIN PARTS OF THE TRANSMISSION, CONTROL CYLINDERS AND PISTONS, BRAKE CYLINDERS
nl overbrenging en bediening (schema bijvoegen) (bouwwijze, afstelling, overbrengingsverhoudingen van de hefbomen, bereikbaarheid en plaats bedieningssysteem, blokkeermechanisme in geval van mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste overbrengingsonderdelen, bedieningscilinders en-zuigers, wielremcilinders
en It is not democratically appropriate that this House should set aside the verdict of Ireland or that this House should be used to ratchet up pressure on Ireland in the coming months to adopt a treaty that is clearly not in our interests or in the interests of the European people.
nl Het is democratisch niet gepast dat dit Parlement het oordeel van Ierland naast zich neerlegt of dat het Parlement wordt gebruikt om de druk op Ierland op te voeren om in de komende maanden een verdrag aan te nemen dat duidelijk niet in ons belang, of in het belang van de Europese bevolking is.
en I better just buy that ratchet set. "
nl Laat ik die doppenset maar kopen
en Ratchet City!
nl Rodship- stad
en We therefore support the intentions to ratchet up the speed and develop more activities in this area, and we are prepared to hold an open discussion about the financial implications.
nl We steunen dan ook de voornemens om op een hoger tempo over te gaan en op dat punt meer activiteiten te ontwikkelen en we zijn bereid tot een open discussie over de financiële consequenties.
en That is where leaders need to give ministers a big kick but instead all they will really do is ratchet up the rhetoric of repression and hostility of fortress Europe.
nl De leiders zouden hun ministers daarin moeten stimuleren, maar alles wat ze daarentegen werkelijk doen is de verdere opvoering van de repressieve en vijandige retoriek van fort Europa.
en Most importantly, there is a need for sustainable economic recovery in Europe to be built on job creation rather than on rigging the rate of exchange to ratchet up export-driven growth.
nl Het belangrijkste is wel dat we in Europa een duurzaam economisch herstel nodig hebben dat gebaseerd is op het scheppen van werkgelegenheid, in plaats van op het manipuleren van de wisselkoers om een door de export aangedreven groei te stimuleren.
en Operating diagram, description and/or drawing of the following braking systems (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with, for example, transmission and control (construction, adjustment, lever ratios, accessibility of control and its position, ratchet controls in the case of mechanical transmission, characteristics of the main parts of the linkage, cylinders and control pistons, brake cylinders or equivalent components in the case of electrical braking systems
nl Remschema, beschrijving en/of tekening van de volgende remsystemen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG), met name van de overbrenging en de bediening (constructie, bijstelling, hefboomkrachtverhoudingen, toegankelijkheid van het bedieningsorgaan en plaats ervan, het palmechanisme bij mechanische overbrenging, kenmerken van de voornaamste onderdelen van het remstangenstelsel, hoofdremcilinders en bedieningszuigers, wielremcilinders of gelijkwaardige onderdelen bij elektrische remsystemen
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin ratchet.Gevonden in 0,513 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.