Vertalingen in Dutch:

  • longziekte   
     
    Iedere ziekte met betrekking tot de longen.
     
    Any disease pertaining to the lungs.

Voorbeeld zinnen met "pulmonary disease", vertaalgeheugen

add example
en It may cause stroke, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and worsen pre-existing conditions such as asthma and COPD
nl Voorts kan omgevingstabaksrook bij volwassenen beroerten, astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken, en bestaande aandoeningen zoals astma en COPD verergeren
en Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary disease
nl Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
en Adverse Reaction reactivation of hepatitis B demyelinating disorders (e. g. optic neuritis) interstitial lung disease, including pulmonary
nl Reactivatie van hepatitis B
en And, of course, smoking was not thought to be hazardous to anybody until a few years ago and now, of course, we know that it causes lung cancer, pulmonary disease and coronary artery stenosis.
nl En natuurlijk dachten we tot enkele jaren geleden dat roken onschadelijk was en nu weten we uiteraard dat het lonkanker, longziekte en kransslagadervernauwing veroorzaakt.
en SonoVue should also not be used in the following patients: patients with recent acute coronary syndrome (symptoms involving the heart) or unstable ischaemic cardiac disease (reduced blood supply to the heart), patients known to have right-to-left shunts (abnormal movement of blood within the heart), severe pulmonary hypertension (high blood pressure in the pulmonary artery, the blood vessel that leads from the heart to the lungs), uncontrolled hypertension (high blood pressure) or adult respiratory distress syndrome (severe fluid build-up in both lungs), pregnant or breast-feeding women
nl ook niet worden gebruikt bij de volgende patiënten: patiënten met een recent acuut coronair syndroom (verschijnselen waarbij het hart betrokken is) of instabiele ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar het hart); patiënten met bekende rechts-links-shunt (abnormale stroming van het bloed binnen het hart), ernstige pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagader, het bloedvat dat van het hart naar de longen loopt), ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk) of het ' adult respiratory distress syndrome ' (ernstige vochtophoping in beide longen); zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
en The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its decision VII
nl De partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en The response rates among patients with pulmonary disease and extrapulmonary disease were ‧ % and ‧ %, respectively
nl Het respons percentage bij patiënten met een pulmonaire of extrapulmonaire aandoening was ‧ % respectievelijk ‧ %
en Pulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class ‧ moderate reflects the seriousness of the disease
nl Pulmonale arteriële hypertensie is een ziekte waarbij de patiënt een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders van de longen heeft; de indeling in klasse ‧ (matig) geeft de ernst van de ziekte aan
en patients (‧ %) included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ (‧ %) were diagnosed with ‧ PAH associated with connective tissue disease (CTD) and ‧ (‧ %) of the patients were diagnosed with PAH following surgical repair of congenital heart lesions
nl van de geïncludeerde patiënten (‧%) werden gediagnosticeerd met primaire pulmonale hypertensie, ‧ (‧%) werden gediagnosticeerd met PAH geassocieerd met bindweefselziekte en ‧ (‧%) van de patiënten werden gediagnosticeerd met PAH na chirurgische correctie van aangeboren hartafwijkingen
en Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated to
nl Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
en Efficacy has been shown in primary pulmonary hypertension and pulmonary hypertension associated with connective tissue disease
nl Werkzaamheid is aangetoond bij primaire pulmonale hypertensie en pulmonale hypertensie geassocieerd met bindweefselziekte
en Decision XV/‧ of the Parties to the Montreal Protocol authorised the levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in annex I, subject to the conditions established by the meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VII
nl Bij Besluit XV/‧ van de partijen bij het Protocol van Montreal wordt toestemming verleend voor de productie- en verbruiksniveaus die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de vergadering der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered-dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated to
nl Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI's) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
en Thus additional caution should be exercised in considering Trudexa treatment of these patients (see section ‧). lon In an exploratory clinical trial evaluating the use of another anti-TNF agent, infliximab, in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD), more malignancies, mostly in the lung or head and neck, were reported in infliximab-treated patients compared with control patients
nl Voorzichtigheid is geboden bij de overweging om deze patiënten met Trudexa te behandelen (zie rubriek ‧). miIn een oriënterend klinisch onderzoek waarin het gebruik van een ander anti-TNF middel, infliximab, werd geëvalueerd bij patiënten met matig-ernstig tot ernstig COPD werden meer maligniteiten, es
en Subject: Indicators on asthma and chronic obstructive pulmonary disease
nl Betreft: Indicatoren voor astma en chronische obstructieve longaandoeningen
en Viraferon must be used cautiously in patients with debilitating medical conditions, such as those with a history of pulmonary disease (e. g., chronic obstructive pulmonary disease) or diabetes mellitus prone to ketoacidosis
nl Viraferon moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met een verzwakte medische conditie, zoals bij een voorgeschiedenis van longaandoening (bijv. chronische obstructieve longaandoening) of diabetes mellitus, neigend naar ketoacidose
en Catherine Stihler, on combating chronic obstructive pulmonary disease (COPD
nl Catherine Stihler, over de bestrijding van chronische obstructieve longziekte (COPD
en Pulmonary arterial hypertension is a debilitating disease where there is severe constriction (narrowing) of the blood vessels of the lungs causing very high blood pressure in the vessels taking blood from the right side of the heart to the lungs
nl Pulmonale arteriële hypertensie is een slopende ziekte waarbij de bloedvaten van de longen sterk vernauwd zijn, wat leidt tot een zeer hoge bloeddruk in de vaten die bloed van de rechterkant van het hart naar de longen voeren
en The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in September ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VII
nl De partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in september ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en Subject: Chronic obstructive pulmonary diseases
nl Betreft: Chronic obstructive pulmonary diseases
en The effects related to long-term exposure include: increases in lower respiratory symptoms and chronic obstructive pulmonary disease, reductions in lung function in children and adults, and reduction in life expectancy, due mainly to cardiopulmonary mortality and probably to lung cancer
nl Effecten van de blootstelling van lange duur zijn onder meer: een vergrote kans op ademhalingsproblemen en chronisch obstructieve longziekten, verminderde longfunctie bij kinderen en volwassenen en vervroegde sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten en waarschijnlijk longkanker
en The indication sought is Symptomatic treatment of bronchoconstriction due to bronchial asthma, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and emphysema
nl De aangevraagde indicatie is " Symptomatische behandeling van bronchoconstrictie als gevolg van astma bronchiale, chronische bronchitis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en emfyseem
Pagina 1. Gevonden 19558 zinnen matching zin pulmonary disease.Gevonden in 6,93 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.