Vertalingen in Nederlands:

  • longziekte   
     
    Iedere ziekte met betrekking tot de longen.
     
    Any disease pertaining to the lungs.

Voorbeeld zinnen met "pulmonary disease", vertaalgeheugen

add example
en whereas tobacco smoke damages the airways, resulting in irritations of the mucous membrane, coughing, hoarseness, shortness of breath, impaired lung function, the development and aggravation of asthma and of pneumonia, bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease, and damage to the arteries is so severe as to cause heart attacks and strokes, and more than doubles the risk of blindness through age-related macular degeneration (AMD
nl overwegende dat tabaksrook onder meer de ademwegen beschadigt, hetgeen leidt tot irritatie van de slijmhuid, hoesten, schorheid, kortademigheid, verlaagde longfunctiewaarden, het ontstaan en verergeren van astma en van longontstekingen, bronchitis en chronisch-obstructieve longaandoeningen, dat de schade aan de bloedvaten zo aanzienlijk is dat dit kan leiden tot een hartinfarct en een beroerte, en dat de kans op blindheid als gevolg van AMD (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie) meer dan verdubbelt
en Efficacy has been shown in: Primary (idiopathic and familial) PAH PAH secondary to scleroderma without significant interstitial pulmonary disease PAH associated with congenital systemic-to-pulmonary shunts and Eisenmenger s physiology
nl Werkzaamheid is aangetoond in: Primaire (idiopathische en familiaire) PAH PAH secundair aan scleroderma zonder significante interstitiële longziekte PAH geassocieerd met aangeboren systemische-naar-pulmonale shunts en Eisenmenger-fysiologie
en Air quality is essential to public health: 7 to 10 % of cases of respiratory disease in children and 19 % of cases of pulmonary illnesses are but a few figures that may be attributed to air pollution.
nl De kwaliteit van de lucht is voor de gezondheid van het allerhoogste belang: 7 à 10 % van de aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen, en 19 % van alle longproblemen zijn - en dit zijn maar een paar cijfers - te wijten aan de vervuiling van de atmosfeer.
en It was with this in mind that we successfully managed on both sides to come to some agreement on the issue of labelling hazardous substances, so that the report was in line with REACH but also helps those who work with products which, in the past, have led to chronic conditions and death - conditions such as asbestos-related mesotheliomia and, to an extent, chronic obstructive pulmonary disease caused by working conditions and by inhaling dust.
nl Met dit in gedachte zijn we er aan beide zijden met succes in geslaagd om tot enige overeenstemming te komen over de kwestie van de etikettering van gevaarlijke stoffen, zodat het verslag in overeenstemming is met REACH, maar ook degenen helpt die met producten werken die in het verleden tot chronische aandoeningen en de dood hebben geleid; aandoeningen zoals asbestgerelateerde mesotheliomen en, tot op zeker hoogte, chronische obstructieve longziekten die worden veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden en door het inademen van stof.
en Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated to
nl Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
en And, of course, smoking was not thought to be hazardous to anybody until a few years ago and now, of course, we know that it causes lung cancer, pulmonary disease and coronary artery stenosis.
nl En natuurlijk dachten we tot enkele jaren geleden dat roken onschadelijk was en nu weten we uiteraard dat het lonkanker, longziekte en kransslagadervernauwing veroorzaakt.
en Subject: Indicators on asthma and chronic obstructive pulmonary disease
nl Betreft: Indicatoren voor astma en chronische obstructieve longaandoeningen
en Decision XV/‧ of the Parties to the Montreal Protocol authorised the levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in annex I, subject to the conditions established by the meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VII
nl Bij Besluit XV/‧ van de partijen bij het Protocol van Montreal wordt toestemming verleend voor de productie- en verbruiksniveaus die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de vergadering der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en Mr President, I wanted to raise the issue of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a disease which by 2020 will be the third largest cause of death worldwide.
nl (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het punt aan de orde stellen van de chronisch obstructieve longziekte (COPD), een ziekte die tegen 2020 de op twee na grootste doodsoorzaak zal zijn in de wereld.
en The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its decision VII
nl De partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in December ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VII
nl De partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in december ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en Adverse Reaction reactivation of hepatitis B demyelinating disorders (e. g. optic neuritis) interstitial lung disease, including pulmonary
nl Reactivatie van hepatitis B
en patients (‧ %) included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ (‧ %) were diagnosed with ‧ PAH associated with connective tissue disease (CTD) and ‧ (‧ %) of the patients were diagnosed with PAH following surgical repair of congenital heart lesions
nl van de geïncludeerde patiënten (‧%) werden gediagnosticeerd met primaire pulmonale hypertensie, ‧ (‧%) werden gediagnosticeerd met PAH geassocieerd met bindweefselziekte en ‧ (‧%) van de patiënten werden gediagnosticeerd met PAH na chirurgische correctie van aangeboren hartafwijkingen
en Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary disease
nl Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
en Decision XIV/‧ of the Parties to the Montreal Protocol authorised the levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases
nl Bij Besluit XIV/‧ van de partijen bij het Protocol van Montreal wordt toestemming verleend voor de productie- en verbruiksniveaus die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten
en Subject: Chronic obstructive pulmonary diseases
nl Betreft: Chronic obstructive pulmonary diseases
en In the European Union, 41 300 lost work days per one thousand of the population are due to chronic obstructive pulmonary disease alone.
nl In de Europese Unie zijn 41300 verloren werkdagen op duizend werknemers uitsluitend toe te schrijven aan chronische aspecifieke respiratorische aandoeningen.
en It should also not be used in patients with interstitial pneumonitis or pulmonary fibrosis (lung diseases
nl evenmin worden gebruikt bij patiënten met interstitiële pneumopathie of longfibrose (longziekten
en of the patients included were diagnosed with primary pulmonary hypertension, ‧ were diagnosed with secondary pulmonary hypertension of which ‧ were associated with chronic thromboembolic disease, ‧ with connective tissue disease (including CREST and scleroderma) and ‧ were considered appetite suppressant drug related
nl Bij ‧ van de ingesloten patiënten werd primaire pulmonaire hypertensie vastgesteld, bij ‧ werd secundaire pulmonaire hypertensie vastgesteld waarvan ‧ in verband werden gebracht met chronische trombo-embolische aandoeningen, ‧ met bindweefselaandoeningen (inclusief CRST-syndroom en sclerodermie) en ‧ werden in verband gebracht met eetlustremmende middelen
en Quota of controlled substances of Group I that may be used in the production of metered-dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and other chronic obstructive pulmonary diseases (COPDs) are allocated to
nl Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI's) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan
en Viraferon must be used cautiously in patients with debilitating medical conditions, such as those with a history of pulmonary disease (e. g., chronic obstructive pulmonary disease) or diabetes mellitus prone to ketoacidosis
nl Viraferon moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met een verzwakte medische conditie, zoals bij een voorgeschiedenis van longaandoening (bijv. chronische obstructieve longaandoening) of diabetes mellitus, neigend naar ketoacidose
en There is limited clinical experience with OPTISON in patients with certain severe states of cardiac, pulmonary, renal and hepatic disease
nl Er is weinig klinische ervaring met OPTISON in patiënten met bepaalde ernstige vormen van hart-, long-, nier en leverziektes
en Pulmonary arterial hypertension is a debilitating disease where there is severe constriction (narrowing) of the blood vessels of the lungs causing very high blood pressure in the vessels taking blood from the right side of the heart to the lungs
nl Pulmonale arteriële hypertensie is een slopende ziekte waarbij de bloedvaten van de longen sterk vernauwd zijn, wat leidt tot een zeer hoge bloeddruk in de vaten die bloed van de rechterkant van het hart naar de longen voeren
Pagina 1. Gevonden 19558 zinnen matching zin pulmonary disease.Gevonden in 3,965 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.