Vertalingen in Dutch:

 • longslagader   
  (  c)
   
  The large artery originating from the superior surface of right ventricle and carrying deoxygenated blood from heart to lung. (source UMLS)
   
  artery that connects the right ventricle of the heart to the lungs

Andere betekenissen:

 
(anatomy) The artery that connects the right ventricle of the heart to the lungs.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "pulmonary artery", vertaalgeheugen

add example
en And, of course, smoking was not thought to be hazardous to anybody until a few years ago and now, of course, we know that it causes lung cancer, pulmonary disease and coronary artery stenosis.
nl En natuurlijk dachten we tot enkele jaren geleden dat roken onschadelijk was en nu weten we uiteraard dat het lonkanker, longziekte en kransslagadervernauwing veroorzaakt.
en SonoVue should also not be used in the following patients: patients with recent acute coronary syndrome (symptoms involving the heart) or unstable ischaemic cardiac disease (reduced blood supply to the heart), patients known to have right-to-left shunts (abnormal movement of blood within the heart), severe pulmonary hypertension (high blood pressure in the pulmonary artery, the blood vessel that leads from the heart to the lungs), uncontrolled hypertension (high blood pressure) or adult respiratory distress syndrome (severe fluid build-up in both lungs), pregnant or breast-feeding women
nl ook niet worden gebruikt bij de volgende patiënten: patiënten met een recent acuut coronair syndroom (verschijnselen waarbij het hart betrokken is) of instabiele ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar het hart); patiënten met bekende rechts-links-shunt (abnormale stroming van het bloed binnen het hart), ernstige pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longslagader, het bloedvat dat van het hart naar de longen loopt), ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk) of het ' adult respiratory distress syndrome ' (ernstige vochtophoping in beide longen); zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
en Pulmonary arterial hypertension is a disease where the patient has an abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs; class ‧ moderate reflects the seriousness of the disease
nl Pulmonale arteriële hypertensie is een ziekte waarbij de patiënt een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaders van de longen heeft; de indeling in klasse ‧ (matig) geeft de ernst van de ziekte aan
en They' re in the pulmonary artery
nl Ze zitten in de longslagader
en Gastrointestinal perforations (see section ‧). Haemorrhage, including pulmonary haemorrhage/haemoptysis, which is more common in non-small cell lung cancer patients (see section ‧). Arterial thromboembolism (see section
nl Maag-darm perforaties (zie rubriek ‧). Bloedingen, waaronder pulmonaire bloedingen/hemoptyse, dat vaker voorkomt bij patiënten met niet-kleincellig longkanker (zie rubriek ‧). Arteriële trombo-embolie (zie rubriek
en Pulmonary arterial hypertension is a debilitating disease where there is severe constriction (narrowing) of the blood vessels of the lungs causing very high blood pressure in the vessels taking blood from the right side of the heart to the lungs
nl Pulmonale arteriële hypertensie is een slopende ziekte waarbij de bloedvaten van de longen sterk vernauwd zijn, wat leidt tot een zeer hoge bloeddruk in de vaten die bloed van de rechterkant van het hart naar de longen voeren
en Treatment should only be initiated and monitored by a physician experienced in the treatment of pulmonary arterial hypertension
nl De behandeling dient alleen geïnitieerd en gecontroleerd te worden door een arts die ervaring heeft met de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie
en Thelin is used for the treatment of adult patients with class ‧ pulmonary arterial hypertension, to improve exercise capacity
nl ter behandeling van volwassen patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (klasse III) om de inspanningscapaciteit te verbeteren
en Adverse reactions which occurred in > ‧ % of Revatio-treated patients and were more frequent (> ‧ % difference) on Revatio in the pivotal study or in the Revatio combined data set of both the placebo-controlled studies in pulmonary arterial hypertension, at doses of ‧, ‧ or ‧ mg three times a day are listed in the table below by class and frequency grouping (very common, common (‧, < ‧), uncommon (‧, < ‧) and not known (cannot be estimated from the available data
nl In de onderstaande tabel worden bijwerkingen weergegeven die voorkwamen bij > ‧% van de patiënten die met Revatio behandeld werden en die vaker (> ‧% verschil) voorkwamen bij Revatio in de belangrijkste studie of in de Revatio gecombineerde gegevensverzameling van beide placebogecontroleerde studies van pulmonale arteriële hypertensie bij doses van ‧, ‧ of ‧ mg driemaal daags
en whereas tobacco smoke damages the airways, resulting in irritations of the mucous membrane, coughing, hoarseness, shortness of breath, impaired lung function, the development and aggravation of asthma and of pneumonia, bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease, and damage to the arteries is so severe as to cause heart attacks and strokes, and more than doubles the risk of blindness through age-related macular degeneration (AMD
nl overwegende dat tabaksrook onder meer de ademwegen beschadigt, hetgeen leidt tot irritatie van de slijmhuid, hoesten, schorheid, kortademigheid, verlaagde longfunctiewaarden, het ontstaan en verergeren van astma en van longontstekingen, bronchitis en chronisch-obstructieve longaandoeningen, dat de schade aan de bloedvaten zo aanzienlijk is dat dit kan leiden tot een hartinfarct en een beroerte, en dat de kans op blindheid als gevolg van AMD (leeftijdsgebonden maculaire degeneratie) meer dan verdubbelt
en A reduction in symptoms of pulmonary arterial hypertension was observed with Thelin treatment
nl Een afname van de symptomen van pulmonale arteriële hypertensie-werd gezien bij de behandeling met THELIN
en In the pivotal placebo-controlled study of Revatio in pulmonary arterial hypertension, a total of ‧ patients were treated with Revatio at daily doses ranging from ‧ mg to ‧ mg three times a day and ‧ patients were treated with placebo
nl In het belangrijkste placebogecontroleerde onderzoek naar Revatio bij pulmonale arteriële hypertensie, werden in totaal ‧ patiënten behandeld met Revatio in dagelijkse doses die varieerden van ‧ mg tot ‧ mg driemaal daags en werden ‧ patiënten behandeld met placebo
en It may cause stroke, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and worsen pre-existing conditions such as asthma and COPD
nl Voorts kan omgevingstabaksrook bij volwassenen beroerten, astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken, en bestaande aandoeningen zoals astma en COPD verergeren
en We' ve got possible pulmonary lacerations, massive internal bleeding, weak pulse
nl We hebben een mogelijk doorboorde long, ernstige interne bloedingen, zwakke pols
en Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary disease
nl Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle en Gérard Onesta over de strijd tegen chronische obstructieve longziekte (COPD
en Pulmonary infiltrates, pneumonitis, and pneumonia, occasionally resulting in fatality, have been observed rarely in interferon alpha treated patients, including those treated with IntronA
nl Longinfiltraten, pneumonitis en pneumonie, soms met fatale afloop, werd zelden waargenomen bij patiënten behandeld met interferon-alfa, ook bij behandeling met IntronA
en Adverse Reaction reactivation of hepatitis B demyelinating disorders (e. g. optic neuritis) interstitial lung disease, including pulmonary
nl Reactivatie van hepatitis B
en specific pulmonary responses in guinea pigs
nl specifieke pulmonaire reacties bij cavia
en As an increased incidence of thrombotic vascular events (TVEs) has been observed in cancer patients receiving erythropoietic agents (see section ‧), this risk should be carefully weighed against the benefit to be derived from treatment (with Retacrit) particularly in cancer patients with an increased risk of thrombotic vascular events, such as obesity and patients with a prior history of TVEs (e. g. deep venous thrombosis or pulmonary embolism
nl Aangezien er een gestegen incidentie van trombotische vasculaire voorvallen (TVE s) werd opgemerkt bij kankerpatiënten die behandeld werden met erythropoëtische agentia (zie rubriek ‧), moet dit risico zorgvuldig worden afgewogen tegen de voordelen van de behandeling met Retacrit.Dit geldt vooral voor kankerpatiënten met een verhoogd risico op trombotische vasculaire voorvallen, zoals patiënten met obesitas of patiënten met een voorgeschiedenis van TVE s (bijv. diepveneuze trombose of longembolie
en Afghan doctors have cited deaths from internal ailments such as haemorrhaging, pulmonary constriction and vomiting, which are all effects of radiation contamination.
nl Afghaanse artsen hebben melding gemaakt van sterfgevallen als gevolg van interne aandoeningen zoals bloedingen, benauwdheid en overgeven, wat allemaal gevolgen van stralingsbesmetting zijn.
en The Parties to the Montreal Protocol may take a Decision in November ‧ that authorises the maximum levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs in ‧ for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in Annex I, subject to the conditions established by the Meeting of the Parties in paragraph ‧ of its decision VII
nl De partijen bij het Protocol van Montreal kunnen in november ‧ een besluit nemen waarbij de toegestane maximale productie- en verbruiksniveaus worden vastgesteld die nodig zijn met het oog op essentiële toepassingen in ‧ van CFK's voor dosis-inhalatoren voor de behandeling van astma- en andere carapatiënten, als gespecificeerd in bijlage I, onder de voorwaarden die door de conferentie der partijen zijn vastgelegd in punt ‧ van Besluit VII
en Additional reactions reported in some cases were myocardial infarction, atrial fibrillation and pulmonary oedema
nl Andere reacties gemeld in sommige gevallen waren myocard infarct, atriumfibrilleren en pulmonair oedeem
Pagina 1. Gevonden 452 zinnen matching zin pulmonary artery.Gevonden in 1,906 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.