Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negative
Gram-negatief
negative
weigering; negatieve; min; ontkennend; ontkennen; verwerpen; ontkenning; vetorecht; cliché; negatief
negative balance
negatief saldo
negative clause
ontkennende zin
negative feedback
tegenkoppeling
negative goodwill
negatieve goodwill
negative indent
negatieve inspringing
negative inventory
negatieve voorraad
negative number
negatief getal
negatively
negatief; ontkennend
non compos
waanzinnig
non governmental organisation
NGO; niet-gouvernementele organisatie
non-
-loos; niet-
non-alcoholic
alcoholvrij
non-appearance
afwezigheid
non-associated country
niet-geassocieerd land
non-attached member
niet-ingeschrevene
non-attendance
verzuim; afwezigheid
non-authoritative recovery
niet-bindend terugzetten
non-believer
ongelovige
non-broadcast network
niet-broadcastnetwerk
non-built-up area
onbebouwd gebied
non-com
onderofficier
non-committal
vrijblijvend
non-compulsory expenditure
niet-verplichte uitgave
non-contributory benefit
prestatie zonder premiebetaling
non-delivery report
rapport over niet-uitgevoerde bezorging
non-deterministic
niet-deterministisch
non-direct item
indirect artikel
non-durable goods
niet-duurzame goederen; verbruiksgoederen
non-enterprise project
niet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometry
niet-euclidische meetkunde
non-ferrous metal
non-ferro metalen; non-ferrometaal
non-ferrous metal industry
non-ferro metaalnijverheid
non-ferrous ore
non-ferro-erts
non-flat product
niet-plat product
non-generalized image
niet-gegeneraliseerde afbeelding
Non-governmental organization
Niet-gouvernementele organisatie
Non-Inscrits
Niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement
non-inversible
onomkeerbaar
non-ionising radiation
niet-ioniserende straling
non-ionizing radiation
niet-ioniserende straling
non-leaded
loodvrij
non-marketing premium
premie voor niet in de handel brengen
non-metal
niet-metaal
non-metallic ore
niet-metaalhoudend erts
non-moral
amoreel; zedeloos
non-organic
anorganisch
non-participating country
niet-deelnemend land
non-personal tax
zakelijke belasting
Non-Plug and Play
niet-Plug en Play
non-profit organization
organisatie zonder winstoogmerk
non-proliferation of arms
non-proliferatie van bewapening
non-recoverable waste
niet-recycleerbaar afval
non-refundable aid
niet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resource
niet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resource
niet-hernieuwbare hulpbronnen
non-returnable container
houder zonder statiegeld
non-secular State
confessionele staat
non-skid
anti-slip-
non-smoker
niet-roker; niet-rookster
non-standard employment
atypische arbeid
non-steroidal
niet-steroïdale
non-stop
continu; gedurig; doorlopend; bestendig; aanhoudend; ononderbroken
Nuclear Non-Proliferation Treaty
Non-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
en In the case of an article of apparel of ex Chapter ‧ made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth- even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn
nl Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk ‧, van gebonden textielvlies, slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies- zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd
en Chemicals should not be classified as toxic to reproduction where such effects are solely produced as a non-specific secondary consequence of other toxic effects
nl Chemische stoffen moeten niet als zodanig worden ingedeeld als dergelijke effecten uitsluitend het niet-specifieke secundaire gevolg zijn van andere toxische effecten
en whereas ACP exports to the EU are hindered by a range of non-tariff measures including Sanitary and Phytosanitary measures (SPS), standards and rules of origin
nl overwegende dat de export van de ACS-landen naar de Europese Unie wordt gehinderd door een aantal niet-tarifaire belemmeringen, met name geneeskundige en plantenziektenkundige maatregelen, herkomstbepalingen en regels
en The concept of the 'public figure' is clearly very wide, but today we have come to a common definition in which it is understood to mean a person in an official or non-official position who could be threatened due to his or her contribution to the public debate.
nl Prominent is uiteraard een zeer ruim begrip, maar inmiddels is een gemeenschappelijke definitie geformuleerd, te weten eenieder die in een officiële of niet-officiële hoedanigheid mogelijk wordt bedreigd wegens zijn bijdrage aan of invloed op het publieke debat.
en Adjustment for the impact of the non-participation of certain Member States in the justice and home affairs policy from
nl Aanpassing in verband met de gevolgen van de niet-deelneming van bepaalde lidstaten aan het communautaire beleid inzake justitie en binnenlandse zaken vanaf het begrotingsjaar
en In my view, the main questions are these: firstly, the type of specific measures that can be implemented - in other words, whether these measures should only relate to activities connected with agriculture in all its multifunctional aspects, or whether multisectoral contributions to rural development of a non-agricultural nature can be considered.
nl Mijns inziens zijn dat de volgende kwesties: ten eerste, de aard van de specifieke maatregelen die ten uitvoer gelegd kunnen worden. Het gaat hier om de kwestie of deze maatregelen alleen betrekking moeten hebben op de activiteiten in verband met de landbouw met al zijn multifunctionele aspecten, of dat ook multisectorale interventies ter ondersteuning van de landelijke gebieden buiten de landbouwactiviteiten in enge zin in aanmerking genomen kunnen worden.
en We also hope to conduct this initiative in consultation with the national parliaments, local elected representatives, non-governmental organisations, socio-professional organisations and the media.
nl Wij willen ook samenwerken met de nationale parlementen, plaatselijke volksvertegenwoordigers, niet-gouvernementele organisaties, diverse sociale en professionele groepen en de media.
en Combatant vessels and vessels (surface or underwater) specially designed or modified for offensive or defensive action, whether or not converted to non-military use, regardless of current state of repair or operating condition, and whether or not they contain weapon delivery systems or armour, and hulls or parts of hulls for such vessels
nl Gevechtsvaartuigen of vaartuigen speciaal ontworpen of aangepast voor offensieve of defensieve actie (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), al dan niet omgebouwd voor niet-militair gebruik en ongeacht de staat van onderhoud of de gebruiksconditie, en al dan niet voorzien van systemen voor het lanceren van wapens of voorzien van bepantsering, alsmede rompen of delen van rompen voor deze schepen
en Even if the budgetary plans from ‧ include built-in reserves on the expenditure side, the planned ‧ deficit target of ‧,‧ % of GDP does not provide an adequate buffer against unforeseen negative budgetary developments
nl Ook al bevatten de begrotingsplannen vanaf ‧ ingebouwde reserves aan de uitgavenkant, vormt de voor ‧ gehanteerde tekortdoelstelling van ‧,‧ % van het bbp geen afdoende buffer tegen onvoorziene negatieve begrotingsontwikkelingen
en Regards it as an important task for the European side in the TEC to convince the EU's transatlantic partners of the need for a far-reaching, ambitious and legally binding post-Kyoto regime on greenhouse gas emissions by ‧, and to design a grand transatlantic project for investment and technology exchange in the field of safe and non-polluting energy production
nl beschouwt het als een belangrijke taak voor de Europeanen in de TEC om de transatlantische partners van de EU ervan te overtuigen dat uiterlijk in ‧ een verregaande, ambitieuze en wettelijk bindende post-Kyoto-regeling over de uitstoot van broeikasgassen moet worden vastgesteld, en dat een groot transatlantisch project voor investeringen en de uitwisseling van technologie op het gebied van een veilige en niet-vervuilende productie van energie moet worden opgezet
en The following spoke: Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, Olivier Dupuis, Non-attached Member, and Christopher Patten (Member of the Commission
nl Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Olivier Dupuis, niet-ingeschrevene, en Christopher Patten (lid van de Commissie
en non-fat dry matter: ‧,‧ % or more
nl mager droog residu: ten minste ‧,‧ %
en Anything more than this even within the European Union would only increase the unnecessary publicity campaign against new Member States, under the pretext of the non-existent social dumping.
nl Alles wat verder gaat, zou binnen de Europese Unie alleen maar meer voeding geven aan de onnodige publiciteitscampagne tegen de nieuwe lidstaten, onder het voorwendsel van de niet-bestaande sociale dumping.
en We are dubious about the proposed increases being introduced gradually, especially because the suggested plan would not prevent considerable amounts of non-committed funds from accumulating.
nl Wat de voorgestelde verhogingen betreft, hebben wij onze twijfels over de spreiding, temeer daar het voorgestelde schema niet zal kunnen verhinderen dat er voor substantiële bedragen geen betalingsverplichtingen worden aangegaan.
en Notes the Commission's intention to end the Agency's mandate at the end of ‧ and to hand over the Agency's activities to the Commission's own delegations and local offices; takes the view that, under its mandate, the Agency has achieved positive results despite both numerous criticisms from the Court of Auditors throughout its existence and a lack of support from the Commission; takes the view that the know-how acquired by the Agency's staff could be used once again by the Commission; calls on its competent committee to see whether phasing out the Agency would not have a negative impact on the economic and political progress needed and whether the Commission's own delegations and local offices can perform the same tasks as defined in the Agency's mandate
nl neemt nota van het voornemen van de Commissie om het mandaat van het Bureau te beëindigen eind ‧ en de activiteiten van het Bureau toe te vertrouwen aan de eigen delegaties van de Commissie en aan lokale bureaus; is van mening dat het Bureau binnen zijn mandaat altijd positieve resultaten heeft behaald, ondanks een groot aantal kritische opmerkingen van de Rekenkamer en een gebrek aan ondersteuning van de Commissie; is van mening dat de kennis die het personeel van het Bureau heeft vergaard opnieuw door de Commissie kan worden gebruikt; verzoekt zijn terzake bevoegde commissie te onderzoeken of de opheffing van het Bureau geen negatieve gevolgen zal hebben voor de noodzakelijke economische en politieke vorderingen en of de delegaties en de lokale bureaus van de Commissie in staat zijn de in het mandaat van het Bureau omschreven taken te vervullen
en For non-agricultural products, the Doha Declaration foresees: '... negotiations which shall aim ... to reduce or as appropriate eliminate tariffs, including the reduction or elimination of tariff peaks, high tariffs and tariff escalation, as well as non-tariff barriers, in particular on products of export interest to developing countries.'
nl Ten aanzien van niet-landbouwproducten voorziet de Verklaring van Doha in het volgende: '... onderhandelingen die ten doel zullen hebben ... tarieven te verlagen of, waar van toepassing, af te schaffen, met inbegrip van de verlaging dan wel afschaffing van toptarieven, hoge tarieven en de escalatie van tarieven, evenals van niet-tarifaire handelsbelemmeringen, met name ten aanzien van voor ontwikkelingslanden belangrijke exportproducten.'
en non-triangular rear retro-reflectors
nl niet-driehoekige achterretroreflector
en The sponsor should also discuss the clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trials
nl De opdrachtgever moet bovendien de klinische relevantie van de bevindingen in de klinische en niet-klinische studies bespreken, evenals eventuele aanbevelingen voor de verdere monitoring van de effecten en de veiligheid in de klinische proeven
en Firstly, the Commission leaves open as to whether time-sensitive and non-time-sensitive passengers belong to two distinct product markets
nl Ten eerste laat de Commissie de vraag open of tijdgevoelige en niet-tijdgevoelige passagiers tot twee afzonderlijke productmarkten behoren
en Regrets the absence of a general strategy for the creation of EU agencies; notes that new agencies are being created on a case-by-case basis, leading to a non-transparent patchwork of regulatory agencies, executive agencies and other Community bodies each constituting a sui generis creation
nl betreurt het ontbreken van een algemene strategie voor de oprichting van EU agentschappen; merkt op dat nieuwe agentschappen van geval tot geval worden opgericht, wat leidt tot een ondoorzichtige lappendeken van regelgevende agentschappen, uitvoerende agentschappen en overige communautaire organen, die elk een afzonderlijke schepping inhouden
en Lastly, there is extensive trade between the Member States in the steel sector in which TŽ is a non-negligible player, so the aid is likely to affect trade between Member States
nl Ten slotte is er een intensief handelsverkeer tussen de lidstaten op de ijzer- en staalmarkt waarop TŽ een niet-onaanzienlijke speler is, zodat de steun de handel tussen lidstaten ongunstig dreigt te beïnvloeden
en We should stop paying lip service to non-proliferation and monitoring.
nl Het moet afgelopen zijn met de lippendienst die bewezen wordt aan non-proliferatie en controle.
en If the merged yards were to obtain similar guarantees on the market, as Poland claimed in its clarifications of ‧ July ‧, the cost of capital would be considerably higher than assumed in the base scenario, with direct negative consequences for financial projections
nl Indien de samengevoegde werven soortgelijke garanties van marktpartijen zouden moeten verkrijgen- zoals door Polen is gesteld in zijn toelichting van ‧ juli ‧- zouden de kapitaalkosten aanmerkelijk hoger liggen dan de kosten waarvan in het baseline-scenario is uitgegaan, hetgeen een direct negatief effect zou hebben op de financiële vooruitzichten
en Community vessels shall not engage in trans-shipment operations of fish from or to a non-contracting party vessel which has been sighted or otherwise identified as having engaged in fishing activities in the NAFO Regulatory Area
nl Vaartuigen van de Gemeenschap mogen geen vis overladen van of naar een vaartuig van een niet‐verdragsluitende partij waarvan is waargenomen of anderszins geconstateerd dat het in het gereglementeerde gebied van de NAFO heeft gevist
en Considers Activity-Based Budgeting to be an additional tool to evaluate the efficiency, impact and effectiveness of external actions and to decide upon priorities and negative priorities in external policy
nl meent dat op activiteiten gebaseerde budgettering een extra middel kan zijn om de efficiëntie, uitwerking en doelmatigheid van externe maatregelen te beoordelen en een besluit te nemen over prioriteiten en negatieve prioriteiten van het extern beleid
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 16,066 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.