Vertalingen in Nederlands:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Engels Nederlands. (74)

Gram negative
Gram-negatief
Language for non-Unicode programs
taal voor niet-Unicode-programma's
negative
weigering; negatieve; min; ontkennend; ontkennen; verwerpen; ongedaan maken; nee; weerspreken; ontkenning; vetorecht; cliché; negatief
negative balance
negatief saldo
negative clause
ontkennende zin
negative feedback
tegenkoppeling
negative goodwill
negatieve goodwill
negative indent
negatieve inspringing
negative inventory
negatieve voorraad
negative number
negatief getal
negatively
negatief; ontkennend
non
niet
non compos
waanzinnig
non-aggression pact
niet-aanvalsverdrag
non-alcoholic beverage
niet-alcoholhoudende drank
non-aligned
neutraal
Non-Aligned Movement
Organisatie van Niet-gebonden Landen
non-alignment
niet-gebondenheid
non-appearance
afwezigheid
non-associated country
niet-geassocieerd land
non-attached member
niet-ingeschrevene
non-attendance
verzuim; afwezigheid
non-authoritative recovery
niet-bindend terugzetten
non-believer
sceptisch; ongelovige; ongelovig
non-breaking space
harde spatie
non-com
onderofficier
non-commercial sector
non-profitsector
non-compliance
nalatigheid
non-conventional energy
niet-conventionele energie
non-current asset
vaste activa
non-deterministic
niet-deterministisch
non-direct item
indirect artikel
non-Euclidean geometry
niet-euclidische meetkunde
non-ferrous metal
non-ferro metalen; non-ferrometaal
non-ferrous metal industry
non-ferro metaalnijverheid
non-ferrous ore
non-ferro-erts
non-finite
niet-finiet
non-flat product
niet-plat product
non-governmental organisation
non-gouvernementele organisatie; niet-gouvernementele organisatie
Non-governmental organization
Niet-gouvernementele organisatie
non-inversible
onomkeerbaar
non-lethal weapon
niet dodelijk wapen
non-malignant
benigne; goedaardig
non-marketing premium
premie voor niet in de handel brengen
non-metallic mineral
niet-metallisch mineraal
non-metallic ore
niet-metaalhoudend erts
non-military
burgerlijk; civiel
non-neuter
zijdig; de-woord
non-organic
anorganisch
non-participating country
niet-deelnemend land
non-party
partijloos
non-personal tax
zakelijke belasting
Non-Plug and Play
niet-Plug en Play
non-polluting fuel
niet-vervuilende brandstof
non-positive
niet-positief
non-recoverable waste
niet-recycleerbaar afval
non-returnable container
houder zonder statiegeld
non-skid
anti-slip-
non-smoking
nietroken
non-spacing character
niet-gespatieerd teken
non-stop
continu; gedurig; doorlopend; bestendig; ononderbroken
Nuclear Non-Proliferation Treaty
Non-proliferatieverdrag
Type O Negative
Type O Negative

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
en Recalls its decision on discharge in respect of the financial year ‧, in which it invited the Commission to present every five years a study on the added value of every existing agency; invites all relevant institutions in the case of a negative evaluation of the added value of an agency to take the necessary steps by reformulating the mandate of that agency or by closing it; notes that there has not been one single evaluation undertaken by the Commission in ‧; insists that the Commission should present at least five such evaluations before the decision on discharge in respect of the financial year ‧, starting with the oldest agencies
nl verwijst naar zijn kwijtingsbesluit voor het jaar ‧, waarin het de Commissie heeft verzocht eens in de vijf jaar een onderzoek naar de toegevoegde waarde van elk bestaand agentschap te publiceren; verzoekt alle betrokken instellingen om in geval van een negatief oordeel over de toegevoegde waarde van een agentschap de noodzakelijke stappen te zetten om het mandaat van dat agentschap te herzien of het agentschap te sluiten; stelt vast dat de Commissie in ‧ niet één evaluatie heeft uitgevoerd; dringt er bij de Commissie op aan dat zij vóór het kwijtingsbesluit over ‧ ten minste vijf evaluaties voorlegt, te beginnen met de oudste agentschappen
en There is no limit on catches by non-freezer pelagic vessels
nl Voor de vangsten van koelvaartuigen voor de pelagische visserij geldt geen maximum
en Bodies and organisations which are profit oriented shall have access to grants only in conjunction with non profit oriented or state organisations
nl Commercieel gerichte instellingen en organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of overheidsorganisaties toegang tot subsidies
en where relevant, an estimate of its fate and distribution in the environment as well as its impact on non-target species
nl in voorkomend geval een beoordeling van de vraag waar de stof in het milieu terechtkomt en wordt verspreid, alsmede wat de uitwerking is op niet-doelsoorten
en This report is an attempt at intimidation from the Left, that simply cannot stomach the fact that the Italian electorate turns out to have voted in a non-politically correct way.
nl Dit verslag is een intimidatiepoging van links, dat maar niet kan verkroppen dat de Italiaanse kiezer politiek niet correct blijkt te hebben gestemd.
en The other day, the OECD, which is not, of course, an environmental organisation, pronounced that 'All major global ecological indicators are negative'.
nl Onlangs deelde de OESO, die geen milieuorganisatie is, mee dat alle belangrijkste ecologische indicatoren in de wereld negatief zijn.
en It is alleged that the volumes and the prices of the imported product concerned have had, among other consequences, a negative impact on the market share held, the quantities sold and the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and the financial situation of the Community industry
nl De hoeveelheden waarin en de prijzen waartegen het betrokken product uit deze landen wordt ingevoerd zouden, onder meer, een ongunstige invloed hebben gehad op het marktaandeel, het verkoopvolume en de prijzen van de EG-producenten, waardoor de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van deze producenten aanzienlijk zijn verslechterd
en On a case-by-case basis, formally agreed fluctuation bands narrower than the standard one and backed up in principle by automatic intervention and financing may be set at the request of the participating non-euro area Member State concerned, according to the procedure laid down in paragraph ‧.‧ of the Resolution
nl Op individuele basis kunnen op grond van de procedure van paragraaf ‧.‧ van de resolutie op verzoek van de betrokken deelnemende lidstaat buiten het eurogebied formeel overeengekomen fluctuatiemarges worden ingesteld die smaller zijn dan de standaardmarge en die in principe gestut worden door automatische interventie en financiering
en The review of this agreement, which was provided for therein, was concluded in 2009, and introduced important changes in development policy, in particular, cooperation on issues associated with disarmament and the non-proliferation of weapons of mass destruction, the inclusion of the principle of the rule of law and human rights, the principle of aid effectiveness, particularly in matters concerning the fight against poverty, and achieving the Millennium Development Goals.
nl De herziene overeenkomst is in 2009 ondertekend en introduceert belangrijke wijzingen voor het ontwikkelingsbeleid: samenwerking bij ontwapening en non-proliferatie van massavernietigingswapens, het principe van de rechtsstaat en mensenrechten, de doeltreffendheid van de hulp, vooral wat betreft armoedebestrijding, en de realisering van de millenniumdoelstellingen.
en terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of certain flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of ‧ mm or more, not clad, plated or coated, in coils, not further worked than hot-rolled, originating in India, Taiwan and Serbia and Montenegro
nl tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende gewalste platte producten, van ijzer of van niet gelegeerd staal met een breedte van ‧ mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst, uit India, Taiwan en Servië en Montenegro
en where machinery is likely to emit non-ionising radiation which may cause harm to persons, in particular persons with active or non-active implantable medical devices, information concerning the radiation emitted for the operator and exposed persons
nl indien de machine niet-ioniserende straling kan uitzenden die gevaarlijk kan zijn voor personen, in het bijzonder personen met actieve of niet-actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, informatie over de hoeveelheid uitgezonden straling waaraan de bediener en eventuele andere personen zijn blootgesteld
en In the Authority's view, it is rather arbitrary that a tax on electricity consumption for non-production purposes is exempted in cases where production activities occupy slightly above ‧ % of the total building space
nl De Autoriteit is van mening dat de vrijstelling van een belasting op niet voor productiedoeleinden gebruikte elektriciteit, wanneer de productieactiviteiten iets meer dan ‧ % van de totale bedrijfsruimte innemen, nogal arbitrair is
en women are more likely to suffer negative effects on their health and well-being if they have to take on the double burden of working life and family responsibilities
nl het feit dat vrouwen meer risico's lopen op negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn wanneer zij de dubbele taak van een beroep en gezinszorg moeten vervullen
en The applicant, who is a Commission official, seeks the annulment of his career development report for the period from ‧.‧.‧ to ‧.‧.‧ and an order that financial reparation be made for the non-material damage which he claims to have suffered
nl Verzoeker, die ambtenaar van de Commissie is, vordert nietigverklaring van het hem betreffende loopbaanontwikkelingsrapport voor de periode van ‧.‧.‧ tot ‧.‧.‧, alsmede toekenning van een financiële genoegdoening voor de immateriële schade die hij stelt te hebben geleden
en The idea of setting up this initiative was born out of the evaluation of the results of the Green Paper on Equality and Non-Discrimination in an Enlarged European Union.
nl Het idee voor dit initiatief ontstond bij de evaluatie van de resultaten van het groenboek "Gelijkheid en non-discriminatie in de uitgebreide Europese Unie".
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Dupont/Danisco
nl Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.‧- Dupont/Danisco
en All written submissions, including the information requested in this notice, questionnaire replies and correspondence provided by interested parties on a confidential basis shall be labelled as Limited and, in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, shall be accompanied by a non-confidential version, which will be labelled For inspection by interested parties
nl Alle schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de vragenlijst en briefwisselingen die als vertrouwelijk zijn te beschouwen, moeten van het opschrift Limited zijn voorzien en moeten, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld For inspection by interested parties
en progress made in evaluating and improving administrative procedures to remove regulatory and non-regulatory barriers to the development of energy from renewable sources
nl de vooruitgang die geboekt is bij het beoordelen en verbeteren van de administratieve procedures voor het wegwerken van regelgevende en niet-regelgevende hinderpalen voor de ontwikkeling van energie uit hernieuwbare energiebronnen
en Τhose measures shall be relevant, objective, non-discriminatory and proportional to the risk that is being addressed
nl Dergelijke maatregelen zijn relevant, objectief en niet-discriminerend en staan in verhouding tot het desbetreffende risico
en Therefore, users should provide anonymous non-technical summaries of those projects, which Member States should publish
nl Gebruikers dienen daarom anonieme niet-technische samenvattingen van die projecten op te stellen, die de lidstaten moeten bekendmaken
en The resulting drop in the Community industry's prices, at a time when the costs of production remained flat triggered the observed drop in profitability, return on investment and cash flow from an already negative starting point
nl De hieruitvoortvloeiende daling van de prijzen van de EU-producent in een periode waarin de productiekosten gelijk bleven, leidde tot een daling van de winstgevendheid, van het rendement van de investeringen en van de kasstroom vanaf een reeds negatief beginpunt
en after notification by the Member State concerned to the Committee, for persons and entities listed in Annex I, of the intention to authorise, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification
nl mits de betrokken lidstaat het Comité, voor in bijlage I vermelde personen en entiteiten, kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang van het geval, de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen toe te staan, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen
en Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/EC
nl Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening onder meer door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel ‧ bis van Besluit ‧/‧/EG
en That, of course, leads me on to the problem that I mentioned to begin with and that presumably also occupies Parliament a great deal, namely the issue of the United States' request for bilateral agreements on non-extradition.
nl Dat brengt mij bij de problematiek die ik aan het begin van mijn toespraak noemde en die het Parlement sterk bezighoudt, namelijk het probleem van de bilaterale akkoorden inzake niet-uitlevering waar de VS op aandringt.
en With the exception of market shares and investments, which increased, and production capacity, average prices and the ability to raise capital, which remained stable, all other injury indicators showed a negative development
nl Met uitzondering van het marktaandeel en investeringen, die omhoog gingen, en de productiecapaciteit, de gemiddelde prijzen en het vermogen om kapitaal bijeen te brengen die stabiel bleven, lieten alle overige schade-indicatoren een negatieve ontwikkeling zien
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 10,362 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.