Vertalingen in Dutch:

  • niet-negatief   

Andere betekenissen:

 
(mathematics) Of a real number, either positive or zero; not negative; greater than or equal to zero.
 
(mathematics) Of a real valued function, functional, etc. which has non-negative values over a particular domain D .

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (77)

Gram negative
Gram-negatief
negative
weigering; negatieve; min; ontkennend; ontkennen; verwerpen; ontkenning; vetorecht; cliché; negatief
negative balance
negatief saldo
negative clause
ontkennende zin
negative feedback
tegenkoppeling
negative goodwill
negatieve goodwill
negative indent
negatieve inspringing
negative inventory
negatieve voorraad
negative number
negatief getal
negatively
negatief; ontkennend
non compos
waanzinnig
non governmental organisation
NGO; niet-gouvernementele organisatie
non-
-loos; niet-
non-alcoholic
alcoholvrij
non-appearance
afwezigheid
non-associated country
niet-geassocieerd land
non-attached member
niet-ingeschrevene
non-attendance
verzuim; afwezigheid
non-authoritative recovery
niet-bindend terugzetten
non-believer
ongelovige
non-broadcast network
niet-broadcastnetwerk
non-built-up area
onbebouwd gebied
non-com
onderofficier
non-committal
vrijblijvend
non-compulsory expenditure
niet-verplichte uitgave
non-contributory benefit
prestatie zonder premiebetaling
non-delivery report
rapport over niet-uitgevoerde bezorging
non-deterministic
niet-deterministisch
non-direct item
indirect artikel
non-durable goods
niet-duurzame goederen; verbruiksgoederen
non-enterprise project
niet-ondernemingsproject
non-Euclidean geometry
niet-euclidische meetkunde
non-ferrous metal
non-ferro metalen; non-ferrometaal
non-ferrous metal industry
non-ferro metaalnijverheid
non-ferrous ore
non-ferro-erts
non-flat product
niet-plat product
non-generalized image
niet-gegeneraliseerde afbeelding
Non-governmental organization
Niet-gouvernementele organisatie
Non-Inscrits
Niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement
non-inversible
onomkeerbaar
non-ionising radiation
niet-ioniserende straling
non-ionizing radiation
niet-ioniserende straling
non-leaded
loodvrij
non-marketing premium
premie voor niet in de handel brengen
non-metal
niet-metaal
non-metallic ore
niet-metaalhoudend erts
non-moral
amoreel; zedeloos
non-organic
anorganisch
non-participating country
niet-deelnemend land
non-personal tax
zakelijke belasting
Non-Plug and Play
niet-Plug en Play
non-profit organization
organisatie zonder winstoogmerk
non-proliferation of arms
non-proliferatie van bewapening
non-recoverable waste
niet-recycleerbaar afval
non-refundable aid
niet-terugbetaalbare hulp
non-renewable energy resource
niet-hernieuwbare energiebronnen
non-renewable resource
niet-hernieuwbare hulpbronnen
non-returnable container
houder zonder statiegeld
non-secular State
confessionele staat
non-skid
anti-slip-
non-smoker
niet-roker; niet-rookster
non-standard employment
atypische arbeid
non-steroidal
niet-steroïdale
non-stop
continu; gedurig; doorlopend; bestendig; aanhoudend; ononderbroken
Nuclear Non-Proliferation Treaty
Non-proliferatieverdrag

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "non-negative", vertaalgeheugen

add example
en The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
nl De maatregelen die bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door deze aan te vullen met betrekking tot de uitsluiting van goederen of bewegingen van de statistiek van de buitenlandse handel, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing als bedoeld in artikel ‧, lid
en An appeal may be brought, in accordance with Articles ‧, ‧ and ‧, against negative decisions under paragraphs ‧ and
nl Tegen negatieve besluiten van het ECA uit hoofde van de leden ‧ en ‧ kan overeenkomstig de artikelen ‧, ‧ en ‧ beroep worden ingesteld
en See paragraphs ‧.‧. and ‧.‧. of the General considerations for non-human primates
nl Zie de punten ‧.‧ en ‧.‧ van het algemene gedeelte betreffende niet-menselijke primaten
en whereas the initial findings upon implementation of the UN Handbook on Non-Profit Institutions (NPIs) are that the economic contribution of NPIs is on average ‧ % of GDP and that, even conservatively estimated, volunteer time accounts for more than one quarter of this figure
nl overwegende dat de eerste bevindingen voortvloeiend uit de implementatie van het handboek van de VN over non-profit organisaties (Non-Profit Institutions, NPI's) aangeven dat de economische bijdrage van NPI's gemiddeld ‧ % van het BBP bedraagt en dat zelfs volgens voorzichtige ramingen de vrijwilligerstijd goed is voor ruim een kwart van dat percentage
en If it is only a matter of time before countries are dragged before the ECJ for non-compliance or non-transposition of a particular regulation, this brings into disrepute legislation passed through this House.
nl Als het een kwestie van tijd is voordat landen voor het Hof van Justitie gedaagd worden omdat zij zich niet houden aan bepaalde regelgeving en deze niet omzetten in nationale wetgeving, dan brengt dit alle wetgeving die in deze vergadering tot stand komt in gevaar.
en Welcomes the fact that Croatia is continuing to cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY); is concerned, however, about the negative impact which the judgments of the ICTY in the Vukovar war crimes cases has had on public opinion in Croatia
nl verheugt zich er over dat Kroatië het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) zijn volledige medewerking verleent, maar maakt zich zorgen over de negatieve invloed van de uitspraken van het ICTY over de oorlogsmisdaden in Vukovar op de publieke opinie in Kroatië
en Mr President, Mrs Lulling is the embodiment of non-populist intelligence. Nevertheless, the total harmonisation of indirect taxation has never been an objective of the European Union.
nl - Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Lulling heeft mooi praten over populisme, maar volledige harmonisatie van de indirecte belastingen is nooit een doel geweest van de Europese Unie.
en Without prejudice to the right to terminate the agreement pursuant to Article II.‧, and without prejudice to its right to impose the penalties specified in Article II.‧, the European Parliament may reduce the grant originally provided for in the event of the non-implementation, improper implementation, partial implementation or late implementation of the agreed programme of activities, in line with the actual implementation of the programme of activities and on the terms laid down in the agreement
nl Onverminderd de mogelijkheid om de overeenkomst overeenkomstig artikel II.‧ te beëindigen en onverminderd de mogelijkheid om de in artikel II.‧ bedoelde sancties toe te passen, kan het Europees Parlement, indien het werkprogramma niet, slecht, gedeeltelijk of laattijdig wordt uitgevoerd, de oorspronkelijk overeengekomen subsidie verlagen naar evenredigheid van de daadwerkelijke uitvoering van het werkprogramma overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Pfizer/SP Assets
nl Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.‧- Pfizer/SP Assets
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JV
nl Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JV
en evolution of appropriations: the total appropriations for commitments available in a financial year are made up as follows: initial budget (NDA and CA) + amending budgets + assigned revenue + transfers + commitment appropriations carried over from the preceding financial year + non-automatic carry-overs from the preceding financial year not yet committed + released commitment appropriations from preceding financial years which have been made available again
nl beloop van de kredieten: de totale, in een begrotingsjaar beschikbare kredieten voor vastleggingen zijn als volgt samengesteld: oorspronkelijke begroting (NGK en VK) + gewijzigde begrotingen + bestemmingsontvangsten + overschrijvingen + uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen vastleggingskredieten + niet-automatische overdrachten van het voorgaande begrotingsjaar, waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan + van voorgaande begrotingsjaren vrijgemaakte en wederopgevoerde vastleggingskredieten
en The quarterly sectoral breakdown of loans granted by euro area MFIs to the non-financial private sector shows that in ‧ the growth of both loans to non-financial corporations and loans to households declined (see Table
nl Wat de niet-financiële ondernemingen betreft, viel het jaarlijkse groeitempo van de leningen aan deze ondernemingen terug van ‧ % in het laatste kwartaal van ‧ tot ‧ % in het vierde kwartaal van
en This being so, I do not understand the concern many colleagues have expressed over this dispute with the non-industrial fleet when the European Union has in fact made use of catch opportunities which do not impact upon the non-industrial fleet.
nl Daarom begrijp ik niet, waarom vele collega's hier zich bezorgd maken om een conflict met de ambachtelijke vissers, als de Europese Unie alleen maar gebruik heeft gemaakt van de visserijmogelijkheden die juist niet in strijd zijn met de belangen van de ambachtelijke vloot.
en The donor shall also write a letter to the Secretary-General of the OECD outlining the results of the consultations and explaining the overriding non-trade related national interest that forces this action
nl De donor richt tevens een schrijven aan de secretaris-generaal van de OESO waarin hij het resultaat van het overleg uiteenzet en het dwingende, niet-handelsgerelateerde nationale belang dat hem tot deze handelwijze aanzet
en According to the business plan, financing the state wineries over a period of ten years would require total allowances from the Land Hessen of some EUR ‧,‧ million (including covering the cash deficit from their earlier operation since ‧) as well as the proceeds from the sale of non-operating assets amounting to some EUR ‧,‧ million
nl Voor de financiering van de staatswijnbouwgebieden zouden over een periode van tien jaar subsidies van de deelstaat Hessen nodig zijn van in totaal ca. ‧,‧ miljoen EUR (inclusief dekking van het kastekort uit eerdere bedrijfsactiviteiten sinds ‧) alsmede de opbrengst uit de verkoop van niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke vaste activa ten bedrage van ca. ‧,‧ miljoen EUR
en As the Spanish authorities acknowledged, until ‧ Pickman was in such a situation, as shown by the fact that it had negative own funds and increasing losses, whilst a mortgage over some of its assets taken out in favour of the company RUMASA had been foreclosed, with the result that it was almost certainly going to go out of business in the short term
nl Zoals de Spaanse autoriteiten erkennen, bevond Pickman zich in die toestand tot ‧, zoals aangetoond is door het feit dat de onderneming een negatief eigen vermogen had en dat de verliezen zich opstapelden terwijl een hypotheek voor sommige van haar activa, ten gunste van de onderneming RUMASA, was geëxecuteerd met als gevolg dat Pickman vrijwel zeker op korte termijn de boeken zou sluiten
en where they are used by the crew of such a vessel in cultural or social establishments managed by non-profit-making organisations or in places of worship where services for seafarers are regularly held
nl wanneer deze door de bemanning aan land worden gebruikt in culturele of sociale instellingen die door organisaties zonder winstoogmerk worden beheerd of in plaatsen voor de eredienst waar regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden
en By way of derogation from Article ‧(b) and (c) of Regulation (EC) No ‧/‧, at points of sale to the final consumer operators and organisations shall label all non-pre-packaged cut meats displayed for sale with the name of the country in which the animals from which the meat came were born, raised and slaughtered, followed by the name of the country in which the carcases were cut up
nl In afwijking van artikel ‧, lid ‧, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ geldt dat in een verkooppunt waar aan de eindverbruiker wordt verkocht, de marktdeelnemers (handelaren) en de organisaties het niet-voorverpakte uitgesneden vlees dat er met het oog op verkoop wordt uitgestald, moeten etiketteren door vermelding van de naam van de landen waar de dieren waarvan het vlees afkomstig is, respectievelijk zijn geboren, gehouden en geslacht, gevolgd door de naam van de landen waar de karkassen zijn uitgesneden
en The EESC notes that the Treaty also envisages the free movement of capital to or from non-EU countries, and that a number of international bilateral agreements also exist between some Member States and some non-EU countries
nl Het Verdrag voorziet tevens in vrij kapitaalverkeer met derde landen en ook heeft een aantal lidstaten bilaterale overeenkomsten met derde landen gesloten
en The sole Ukrainian exporting producer claimed that the Commission, when determining for comparison purposes the adjustments to the export price, made certain non-justified deductions in relation to certain elements concerning transport and credit costs
nl De enige Oekraïense producent/exporteur voerde aan dat de Commissie, toen zij met het oog op het maken van vergelijkingen correcties op de uitvoerprijs aanbracht, in enkele gevallen een niet-gerechtvaardigde aftrek maakte voor bepaalde elementen met betrekking tot vervoer en kredietkosten
en This Directive establishes a framework to achieve a sustainable use of pesticides by reducing the risks and impacts of pesticide use on human health and the environment and promoting the use of integrated pest management and of alternative approaches or techniques such as non-chemical alternatives to pesticides
nl Deze richtlijn stelt een kader vast voor de totstandbrenging van een duurzaam gebruik van pesticiden door vermindering van de risico’s en de effecten van pesticidengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu en door bevordering van het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden
en When the competent authority identifies non-compliance with the Regulations referred to in Article ‧)(a) and (b), it shall take action to ensure that the food business operator remedies the situation
nl Wanneer de bevoegde autoriteit vaststelt dat de in artikel ‧, lid ‧, onder a) en b), bedoelde verordeningen niet nageleefd worden, treft zij maatregelen om ervoor te zorgen dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de situatie regulariseert
en Disarmament and the non-proliferation of nuclear weapons can be achieved if each and every one of us takes a step towards attaining this ultimate objective.
nl Er zal alleen ontwapening en non-proliferatie van kernwapens mogelijk zijn als allen tezamen - maar ook ieder afzonderlijk - stappen naar voren zetten om dit einddoel te bereiken.
en The controversial nuclear programme also raises serious concern due to a lack of transparency and non-cooperation with the International Atomic Energy Agency and a failure to comply with obligations under the Nuclear Non-Proliferation Treaty.
nl Het omstreden kernprogramma baart eveneens ernstige zorgen vanwege de gebrekkige transparantie en het gebrek aan samenwerking met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie en niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens.
en in writing. - (RO) I voted for this resolution because I think that non-EU workers should enjoy the same rights on work conditions as EU citizens, in accordance with the 'Single Permit' Directive.
nl schriftelijk. - (RO) Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat ik vind dat werknemers van buiten de EU recht hebben op dezelfde arbeidsomstandigheden als EU-burgers, in overeenstemming met de richtlijn betreffende de gecombineerde vergunning.
Pagina 1. Gevonden 67379 zinnen matching zin non-negative.Gevonden in 30,385 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.