Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.
 
process by which a region becomes a desert

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification control
beheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
en Subject: Combating desertification
nl Betreft: Bestrijding van woestijnvorming
en Advocates the creation of a Community drought monitoring centre, as a special department within the European Environment Agency in Copenhagen, and the reinforcement of the Union’s coordinated reaction capacity in facing forest fires, given that both phenomena are major causes of desertification and the deterioration of agricultural land, especially in the Mediterranean regions
nl pleit voor een communautair waarnemingsinstituut dat de droogte in kaart brengt, als gespecialiseerde dienst van het Europees Milieuagentschap te Kopenhagen, en ruimere mogelijkheden voor gecoördineerd optreden van de Europese Unie tegen bosbranden, omdat zowel droogte als bosbranden sterk tot bodemverschraling en achteruitgang van landbouwgronden bijdragen, vooral in de mediterrane gebieden
en This appropriation is intended to finance a pilot project to cover research, data collection, evaluation, field visits, and monitoring, consultations and networking for the development of prevention activities in order to halt desertification in Europe
nl Dit krediet dient ter dekking van een proefproject voor onderzoek, gegevensverzameling, beoordeling, bezoeken ter plaatse en monitoring, raadpleging en het opzetten van netwerken met het oog op het ontwikkelen van preventieve maatregelen om de verwoestijning in Europa een halt toe te roepen
en O-‧/‧) Miroslav Ouzký, on behalf of the ENVI Committee, to the Council: Objectives for the Conference of the Parties to the Convention to Combat Desertification to be held in Madrid, ‧-‧ September ‧ (B
nl O-‧/‧) Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Doelstellingen bij de Conferentie van de partijen bij het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming in Madrid van ‧-‧ september ‧ (B
en Within the framework of the United Nations Convention to Combat Desertification (UN-CCD), Spain is currently in the last phase of finalising its National Action Programme (NAP), which is the main instrument for implementing the provisions of the Convention
nl In het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UN-CCD) legt Spanje momenteel de laatste hand aan zijn Nationaal Actieprogramma (NAP) dat het voornaamste instrument is om de bepalingen van het Verdrag ten uitvoer te leggen
en Underlines that, quite apart from its severe environmental and economic repercussions, the current frequency of fires in southern Europe – almost ‧ % of the total area burnt in the EU is located in the Mediterranean region – is said to be directly linked to the worsening impact of climate change in those areas (erosion and soil loss, desertification and increase in greenhouse gas emissions, including CO
nl onderstreept dat nog afgezien van de ernstige gevolgen voor het milieu en de economie, de huidige frequentie van bosbranden in Zuid-Europa- bijna ‧ % van het totale verbrande areaal in de EU bevindt zich in het Middellandse-Zeegebied- rechtstreeks verband zou houden met de groeiende impact van de klimaatverandering in deze gebieden (erosie en bodemverlies, woestijnvorming, toename van broeikasgassen m.i.v. CO
en Dear colleagues, preventing desertification is easier than removing it.
nl Beste collega's, het voorkomen van woestijnvorming is gemakkelijker dan het terugdringen ervan.
en whereas desertification also contributes to climate change, with land degradation and related loss of vegetation resulting in increased emissions and reduced carbon sink; whereas restoration of dryland conditions could have an important positive impact
nl overwegende dat woestijnvorming tevens bijdraagt tot de klimaatverandering, waarbij de aantasting van de bodem en het daarmee gepaard gaande verlies aan vegetatie resulteren in hogere emissies en afnemende koolstofreservoirs, overwegende dat het herstel van de voorwaarden voor aride bodems een belangrijke positieve weerslag kan hebben
en These conclusions are to form the basis for determining the important issues for COP 10 and also the Council's position on these: the revised, updated CBD strategic plan, the negotiations with a view to the ABS Protocol, the strategy for mobilising funding, particularly via innovative financing mechanisms, sectoral integration and synergies between the fight against climate change, desertification and policies to promote biodiversity.
nl Aan de hand van deze conclusies moeten de belangrijke thema's van de COP-10 worden bepaald, alsook het standpunt van de Raad hierover: het herziene, geactualiseerde strategisch plan van het biodiversiteitsverdrag, de onderhandelingen met het oog op het protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en een eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan (ABS), de strategie voor het mobiliseren van middelen, met name ook via innoverende financieringsmechanismen, de sectorale integratie en de synergieën tussen de strijd tegen klimaatverandering, woestijnvorming en beleidsmaatregelen ter bevordering van biodiversiteit.
en We are convinced of the environmental value of olive groves in maintaining biodiversity and stemming the advance of desertification.
nl We zijn ervan overtuigd dat olijfbomen zeer nuttig zijn voor het milieu, omdat ze een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de biodiversiteit en het tegengaan van woestijnvorming.
en in writing. - I am supporting this joint resolution regarding the UN Convention to Combat Desertification and the ongoing meeting in Madrid.
nl schriftelijk. - (EN) Ik steun deze gezamenlijke resolutie over de VN-Conferentie over de bestrijding van woestijnvorming en de bijeenkomst die op dit moment in Madrid wordt gehouden.
en It should not be forgotten that if the EU does not take measures now, it will be confronted in ten years’ time with millions of small and craft enterprises going out of business, with the attendant risk of millions of job losses, which will exacerbate poverty, the desertification of rural areas and social exclusion.
nl We moeten terdege beseffen dat als we geen maatregelen nemen, miljoenen kleine en ambachtelijke bedrijven in de Europese Unie in de loop van de komende tien jaar hun activiteiten zullen staken, en dat we dus het risico lopen dat er miljoenen banen verloren gaan. Armoede en sociale uitsluiting zullen toenemen en het platteland zal verder ontvolkt raken.
en the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibility
nl de bijdrage die hernieuwbare energie levert aan milieubehoud, door vermindering van de druk op natuurlijke hulpbronnen en het terugdringen van ontbossing, met name de ontbossing in de tropen, woestijnvorming en het verlies van biodiversiteit, aan klimaatbescherming, aan economische groei en sociale cohesie met inbegrip van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, aan toegang tot en zekerheid van energievoorziening, aan regionale ontwikkeling en aan de verantwoordelijkheid die de generaties jegens elkaar hebben
en Agriculture in the countries of the European Union has many other needs and the farmers who work the land are calling for an agricultural policy that encourages production, guarantees them a decent living and prevents the ongoing desertification of rural areas.
nl De landbouw in de landen van de Europese Unie heeft het namelijk op een groot aantal punten heel moeilijk. De mensen die de grond bebouwen hebben behoefte aan een landbouwbeleid dat de productie bevordert, de landbouwers een behoorlijke levensstandaard garandeert en verhindert dat het platteland ontvolkt geraakt.
en You are well aware of the fact that this Parliament and the EU as a whole has adopted climate change as one of the principal challenges for the period ahead and it is well known that water shortage and advancing desertification are incontrovertible consequences of climate change.
nl U beseft terdege dat dit Parlement en de EU als geheel klimaatverandering heeft opgepakt als een van de belangrijke uitdagingen voor de komende periode en het is alom bekend dat watertekort en toenemende woestijnvorming onmiskenbare gevolgen van klimaatverandering zijn.
en Notes that a reinforced EU-Africa partnership should entail supporting the development of Africa's role in the global arena and forming Euro-African alliances on issues such as climate change and desertification, trade and the governance of the international development architecture, including the international financial institutions
nl merkt op dat een uitgebreid partnerschap tussen de Europese Unie en Afrika een ondersteuning van de ontwikkeling van Afrika op wereldvlak en het ontstaan van Euro-Afrikaanse allianties in aangelegenheden als de klimaatverandering en woestijnvorming, handel, bestuur van de internationale ontwikkelingstructuur en de internationale financiële instellingen met zich mee moet brengen
en Mr President, Commissioner, I shall begin by expressing my deep disappointment with this reform of the common agricultural policy and I wish to challenge your conscience, Commissioner, with the injustices and the discrimination that your policy is perpetrating against farmers and also with regard to the way in which you are protecting desertification and damaging the credibility of the Union itself.
nl Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wil om te beginnen duidelijk maken dat ik heel erg teleurgesteld ben door deze herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ik wil tot uw geweten spreken, mijnheer de commissaris, en u wijzen op het onrecht dat u met uw landbouwbeleid aanricht.
en This would encourage connection with the important conventions on climate change and desertification that form part of the UN framework.
nl En zodoende kan er ook een betere koppeling komen met de belangrijke conventies, zoals de klimaatconventie en de conventie tegen woestijnvorming, die in VN-verband functioneren.
en It is hoped that the Conference of the Parties will take the appropriate decisions for combating drought and desertification and that the European Institutions will also make their contribution.
nl De hoop is dat de Conferentie van partijen de juiste besluiten zal nemen voor de bestrijding van droogte en woestijnvorming en dat ook de Europese instellingen hun bijdragen zullen leveren.
en Filling this gap in Community legislation would serve to highlight the measures that we advocate in the fight against climate change, including aspects such as combating increasing erosion and desertification, and not forgetting the serious problem of soil contamination or the sealing of this soil as a result of rapid and unsustainable development which is not only at the root of the current economic crisis, but also devours such a fundamental resource as the soil.
nl Het vullen van dit gat in de communautaire wetgeving zou de aandacht vestigen op de maatregelen die we bepleiten in de strijd tegen de klimaatverandering, waaronder zaken als de bestrijding van de toename van de erosie en woestijnvorming, en niet te vergeten het ernstige probleem van de verontreiniging van bodems of afdekking van deze bodems als gevolg van snelle en niet-duurzame ontwikkeling die niet alleen aan de basis van de huidige economische crisis ligt, maar ook een vernietigende uitwerking heeft op zo'n fundamentele hulpbron als de bodem.
en whereas droughts and persistent fires are speeding up the process of desertification of large areas of southern Europe, especially in Mediterranean forested areas and in extensive woodlands comprising a single, non-native species which is highly vulnerable to fire, seriously threatening the quality of life of the populations affected, depriving them of the water required for basic survival needs and resulting in the loss of all crops and hence in speculation in the price of animal feed
nl overwegende dat droogte en aanhoudende branden het verwoestijningsproces van grote gebieden in Zuid-Europa bespoedigen, met name in de mediterrane bosgebieden en grote bosgebieden met eensoortige, niet inheemse en zeer brandgevoelige populaties, waardoor de levenskwaliteit van de getroffen bevolking ernstig wordt aangetast omdat zij niet over voldoende water beschikt voor haar basis- en overlevingsbehoeften, met als gevolg het verlies van alle oogsten en daardoor speculatie met de prijzen van diervoeders
en Recommends that soil research be reviewed, so as to encourage research into the relationship between agriculture and soil, crops with a water deficit and other measures against desertification, as well as research into the effects of artificial fertilisers and plant protection products on soil biodiversity, with priority being given to interdisciplinary research; considers it necessary to include research on urbanisation processes and the impact of soil sealing
nl acht het wenselijk dat het onderzoek met betrekking tot de bodem wordt herzien, waarbij het onderzoek naar het verband tussen landbouw en bodem en het gebruik van akkerland met een tekort aan water, en andere maatregelen ter bestrijding van woestijnvorming dienen te worden bevorderd; tevens dient onderzoek naar de effecten van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen op de biodiversiteit van de bodem te worden bevorderd; en er dient voorrang te worden gegeven aan interdisciplinair onderzoek; is tevens van oordeel dat onderzoek dient te worden verricht naar de verstedelijkingsprocessen en de gevolgen van bodemverzegeling
en As the Chairman of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, I would like to commend the Portuguese Presidency for having set as one of the main goals of its programme the issue of desertification and water shortage.
nl Als voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid wil ik graag het Portugese voorzitterschap prijzen voor het feit dat het de kwestie van woestijnvorming en watertekort tot een van de hoofddoelen van haar programma heeft gemaakt.
en This means combating desertification and land degradation and enhancing agricultural productivity, halting over-exploitation of biodiversity, forests and other natural resources including oceans and inland waters; and, finally, ensuring that climate change remains within certain limits and assisting African populations to adapt to climate change.
nl Dit betekent dat verwoestijning en bodemverarming moeten worden bestreden en dat de productiviteit van de landbouw moet worden vergroot, waarbij een einde moet worden gemaakt aan de overexploitatie van de biodiversiteit, de bossen en de andere natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van de oceanen en binnenwateren. Ook moet worden gewaarborgd dat de klimaatverandering binnen bepaalde grenzen blijft, en moeten Afrikaanse bevolkingen worden geholpen om zich aan de klimaatverandering aan te passen.
en having regard to the UN Convention to Combat Desertification Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, adopted in ‧, and the UN Convention on Biological Diversity, adopted in
nl gezien de verdragen van de Verenigde Naties over de bestrijding van woestijnvorming in de landen die zwaar getroffen zijn door de droogte en/of woestijnvorming, met name in Afrika, van ‧, over biologische diversiteit van
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 0,736 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.