Vertalingen in Dutch:

  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.
  • verwoestijning   

Andere betekenissen:

 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.
 
process by which a region becomes a desert

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

desertification controlbeheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
Considers that the desertification process affecting various regions in the Union and its socio-economic repercussions and impact on the natural environment have not been adequately reflected or met with sufficient awareness in certain Community bodies; urges the Commission to submit a communication on desertification immediately; calls on the Commission, consequently, to include in it a Community action programme containing a precise description of the zonification of regions affected or likely to be affected by the desertification process, together with a detailed analysis of the causes and socio-economic effects on the regions and their consequences for the human environment, the natural environment and the water cycle, and to identify appropriate Community actions to help to limit the negative effects of that processis van oordeel dat sommige communautaire instanties zich onvoldoende bewust zijn van de woestijnvorming in diverse regio's van de Unie en de sociaal-economische gevolgen daarvan op het natuurlijke milieu of daar niet gevoelig genoeg voor zijn; dringt er bij de Commissie op aan dat zij onmiddellijk een mededeling indient over woestijnvorming; verzoekt de Commissie dan ook in deze mededeling een communautair actieprogramma op te nemen met een gedetailleerde beschrijving van de zonering van de regio's waar zich een woestijnvormingsproces voordoet of dreigt voor te doen en een exhaustieve analyse van de oorzaken, de sociaal-economische gevolgen voor de zones in kwestie, en de gevolgen voor het menselijke en het natuurlijke milieu en de kringloop van het water, en passende communautaire maatregelen te bepalen die ertoe bijdragen de negatieve gevolgen van genoemd proces af te remmen
Enlargement must, therefore, impose a new agricultural policy based on solidarity, fighting privileges; on quality controls, to face up to excessive production that harms public health, animal health and the environment; on creating jobs linked to regional planning instead of unemployment and desertification; on linking man to the land and nature, instead of fostering a wider gap or the latter's destruction.Met de uitbreiding is dan ook een nieuw landbouwbeleid noodzakelijk dat is gebaseerd op solidariteit en de privileges bestrijdt; op kwaliteitscontrole en het hoofd biedt aan het produktivisme dat de volksgezondheid, de gezondheid van de dieren en het milieu vernietigt; op het scheppen van met de ruimtelijke ordening verbonden werkgelegenheid door zich te verzetten tegen werkloosheid en ontvolking; op het verband tussen de mens en de aarde en de natuur in plaats van de verwijdering en de verwoesting hiervan aan te moedigen.
As the Commission's impact assessment demonstrates that soil degradation is worsening, concern is increasing about protecting the soil, linked also to concerns about climate change, safeguarding sufficient and clean water, protecting biodiversity and fighting against desertification and deforestation.Nu deeffectbeoordeling van de Commissieaantoontdat bodemaantasting erger wordt, nemen de zorgen met betrekking tot bodembescherming toe. De zorgen zijn ook gekoppeld aan zorgen over klimaatverandering, het veiligstellen van voldoende en schoon water, het beschermen van biodiversiteit en het bestrijden van woestijnvorming en ontbossing.
I call on the European Commission to deal with this issue with the utmost responsibility as part of the CAP reform and to provide Member States with an effective set of financial instruments which support the fight against desertification in order to ensure sustainable agriculture and food security for Europe's citizens.Ik roep de Europese Commissie op deze kwestie met de grootste verantwoordelijkheid aan te pakken als onderdeel van de hervorming van het GLB en lidstaten een reeks effectieve financiële instrumenten te bieden voor de bestrijding van woestijnvorming. Zo worden duurzame landbouw en voedselzekerheid voor de Europese burgers gewaarborgd.
having regard to the United Nations Convention to Combat Desertification, which was adopted in Paris on ‧ June ‧ and entered into force on ‧ Decembergezien het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD), dat op ‧ juni ‧ in Parijs werd goedgekeurd en op ‧ december ‧ in werking is getreden
whereas China is to be given credit for having acceded to the Kyoto Protocol and the Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES); whereas China has valuable expertise in combating deforestation and desertificationoverwegende dat China erkenning verdient voor zijn ondertekening van het Protocol van Kyoto en de Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES); overwegende dat China over waardevolle kennis beschikt op het gebied van de bestrijding van ontbossing en woestijnvorming
Underlines the increased risk of water scarcity due to climate change; recalls that desertification, melting glaciers, lowered water-tables and raising saltwater threaten water supplies in many parts of the world; calls on the EU and its Member States and the international community to implement measures against climate change in order to halt these negative trendswijst nadrukkelijk op het toenemende gevaar van waterschaarste als gevolg van klimaatverandering; herinnert eraan dat woestijnvorming, smeltende gletsjers, zakkend grondwaterpeil en stijgend zeewater de watervoorraad in vele delen van de wereld bedreigen; vraagt de EU en de lidstaten, alsmede de internationale gemeenschap maatregelen tegen klimaatverandering tot uitvoering te brengen om deze ongunstige ontwikkelingen tegen te houden
in writing. - Desertification is a serious problem affecting many parts of the world and it is important that the problem is addressed globally.schriftelijk. - (EN) Verwoestijning is een ernstig probleem in grote delen van de wereld en het is belangrijk dat er op mondiaal niveau een oplossing wordt gezocht voor dit probleem.
We are asking the Commission to submit, on the basis of the articles of the Treaty and within two years, a legislative proposal on a forestry strategy for Europe, recognizing the environmental and ecological role of Europe's forests, in terms of biodiversity and the part they have to play in preventing erosion and desertification and as the most important source of renewable energy Europe has available to it.Wij vragen dat de Commissie op grond van de Verdragen en binnen twee jaar een wetgevingsvoorstel voorlegt inzake de Europese bosbouwstrategie waarin de milieu- en ecologische functie van de Europese bossen, hun belang voor de biodiversiteit en hun rol in de strijd tegen erosie en woestijnvorming erkend worden en tevens erkend wordt dat het bos de belangrijkste bron van hernieuwbare energie is waarover Europa vandaag beschikt.
The pilot projects to halt desertification and to preserve jobs are also extremely relevant in these times of economic crisis.Ook de proefprojecten voor het tegengaan van de leegloop van het platteland en het behoud van banen zijn heel belangrijk in deze tijden van economische crisis.
Isolation and lack of basic services such as health and education are characteristic features; maintaining the environment, preventing the costs of desertification, preserving the spatial balance, i.e. social viability, provide sufficient reason for the retention of economic activity and population in rural areas.Isolement en een tekort aan fundamentele diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs zijn karakteristiek voor het platteland; het behoud van het milieu, het vermijden van de kosten van verwoestijning, bescherming van het territoriale evenwicht, dat wil zeggen sociale rentabiliteit, zijn redenen genoeg om de economische activiteit en de bevolking in de plattelandsgebieden op peil te houden.
This is the case with desertification: the history books are full of lessons which we must learn in time.Ook voor woestijnvorming geldt: de geschiedenisboeken staan vol met lessen die we op tijd moeten leren.
A new policy of trilateral trade, safeguarding typical productions, including European productions, condemning and preventing counterfeiting and fraud, food and environmental safety, the development of craft products and the establishment of programmes to fight desertification and facilitate the conversion of non-drinking water into drinking water and the development of tourism are some of the many points which we have discussed.Een nieuw trilateraal handelsbeleid, bescherming van typisch plaatselijke producten, waaronder Europese producten, door namaak en fraude te veroordelen en verhinderen, voedselveiligheid en een veilig milieu, ontwikkeling van ambachtelijke productie en duidelijke programma' s tegen woestijnvorming, voor het drinkbaar maken van water en de ontwikkeling van het toerisme: dat zijn slechts enkele van de vele punten die we hebben genoemd.
This strategy promotes the concentration and intensification of production and greater farm size, increasing the desertification of the rural world.Met deze strategie wordt de concentratie en intensivering van de productie alleen maar bevorderd. De omvang van de landbouwbedrijven neemt toe, als gevolg waarvan steeds meer mensen uit het platteland zullen wegtrekken.
The risk of desertification then increases hand over fist, particularly in Europe's Mediterranean regions.Het risico op woestijnvorming neemt dan hand over hand toe vooral in de mediterrane gebieden van Europa.
It was mentioned in this House, and I also said it myself in my first speech, that it is very important for civil society to feel more involved in implementing the measures needed to combat desertification.Het werd genoemd in dit Huis, en ik heb het ook in mijn eerste toespraak gezegd, dat het zeer belangrijk is voor maatschappelijke organisaties om zich meer betrokken te voelen bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van woestijnvorming.
For example, desertification may intensify an existing general climatic tendency towards greater dryness, or it may initially arise from a change in the local climate.Woestijnvorming kan bijvoorbeeld een bestaande algemene klimaattendens doen versterken in de richting van grotere droogte of het kan aanvankelijk ontstaan uit een verandering van het lokale klimaat.
Particular areas relate to EU international commitments, such as climate change, biodiversity, desertification, water resource management and chemicals and wastes conventions as well as the Johannesburg Summit decisions on sustainable development as well as other regional conventionsHierbij gaat het meer in het bijzonder om internationale verplichtingen van de EU zoals de overeenkomsten inzake klimaatverandering, biodiversiteit, woestijnvorming, waterbeheer en chemische stoffen en afval, alsmede de beslissingen over duurzame ontwikkeling van de top in Johannesburg en andere regionale verdragen
a thematic strategy on soil protection, addressing the prevention of, inter alia, pollution, erosion, desertification, land degradation, land-take and hydrogeological risks taking into account regional diversity, including specificities of mountain and arid areaseen thematische strategie voor de bodembescherming, waarin aandacht wordt geschonken aan de voorkoming van onder meer verontreiniging, erosie, woestijnvorming, bodemdegradatie, ruimtebeslag en hydrogeologische risico
Policy in the fields of climate change, desertification, water, waste, safeguarding quality of life, well-being and pollution are all of a universal nature, and that is why we want it to be applied beyond Europe and for Europe to become a model for the whole world.Het beleid ten aanzien van de klimaatverandering, ten aanzien van de verwoestijning, ten aanzien van het water, van de kwaliteit van het leven, van het welzijn, van de vervuiling, heeft een universeel karakter en moet daarom niet alleen in de Europese Unie worden toegepast, maar Europa moet een model worden voor de hele wereld.
Agricultural multifunctionality means that agriculture contributes to the maintenance of the rural population, creating jobs. It also helps to preserve the environment, preventing depopulation and desertification of our territory.Multifunctionaliteit in de landbouw betekent dat de landbouw bijdraagt tot het instandhouden van de plattelandsbevolking door het creëren van werkgelegenheid, en tot het behoud van het milieu door de ontvolking en woestijnvorming van ons grondgebied te voorkomen.
Part of the appropriation will be used to fund soil and desertification measures and studiesEen deel van het krediet dient ter financiering van maatregelen en studies op het gebied van bodem en woestijnvorming
Furthermore, to produce a real reform and overturn the 1992 strategy we would have to give unequivocal support to rural development, defend and above all generalize the application of Community priorities, make a special case of rural development in the world context, give decisive support to young farmers and fight rural desertification, maintain and develop market regulation mechanisms and iron out imbalances between regions, forms of production and farmers of different kinds, giving priority to family farms.Wil er sprake zijn van een echte hervorming en een ommekeer van het beleid uit 1992, dan dienen de volgende beleidsmaatregelen voorop te staan: stimulering van de plattelandsontwikkeling, bevordering en algemene toepassing van de communautaire voorkeursregeling, een uitzonderingsbehandeling (op mondiaal niveau) voor het platteland, steun aan jonge boeren, bestrijding van de leegloop van het platteland, handhaving en uitbouw van de mechanismen ter regulering van de markt, en opheffing van de ongelijkheid tussen regio's, producten en producenten, waarbij voorrang moet worden gegeven aan de gezinsbedrijven.
Commission. - (ES) Mr President, ladies and gentlemen, the European Community has attached great importance to the role of the United Nations Convention to Combat Desertification in alleviating poverty ever since it was signed in 1994.lid van de Commissie. - (ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Europese Gemeenschap hecht veel belang aan de rol van het VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming bij het terugdringen van armoede, sinds deze in 1994 werd ondertekend.
It is partly because of climate change, desertification, changes in rainfall patterns, more flooding and so forth, and we are trying to do something about that.Het is deels ook een gevolg van klimaatverandering, verwoestijning, veranderde neerslagpatronen, meer overstromingen enzovoort, en daar proberen we iets aan te doen.
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 1,687 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.