Vertalingen in Nederlands:

  • verwoestijning   
  • woestijnvorming   
     
    1) The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes. 2) The process of land damage which allows the soil to spread like a desert in arid and semi-arid regions. There is a loss of vegetative cover and the soil deteriorates in texture, nutrient content and fertility. Desertification affects the lives of three-quarters of the world's population, 70% of all drylands and one quarter of the total land area of the planet. There are many reasons for desertification, but the majority are caused by human activities, overgrazing, deforestation, poor land management and over-exploitation. Agenda 21 states that the priority in combating desertification should be establishing preventive measures for lands that are not yet, or are only slightly, degraded. (Source: LBC / WRIGHT)
     
    The development of desert conditions as a result of human activity or climatic changes.

Andere betekenissen:

 
Process by which a geographic region becomes a desert. The change may result from natural changes in climate or by human activity.
 
process by which a region becomes a desert

Soortgelijke zinnen in woordenboek Engels Nederlands. (1)

desertification control
beheersing van de woestijnvorming

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "desertification", vertaalgeheugen

add example
en It is therefore vital - not least in order to meet the Millennium Development Goals on overcoming poverty and disease and on agricultural and educational development - that these should be included, along with all the topics that have been raised, from desertification to climate change and energy.
nl Het is daarom absoluut noodzakelijk dat dit inclusieve proces - ook ter realisering van de millenniumdoelstellingen om armoede en ziekten te overwinnen en landbouw en onderwijs te ontwikkelen - plaatsvindt voor alle thema's die aan de orde zijn gesteld: van woestijnvorming via klimaatverandering tot aan energie.
en Climate change is expected to lead to a reduction in rainfall, higher temperatures and a higher incidence of heat waves and periods of drought, leading to increased desertification.
nl Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot vermindering van regenval, tot hogere temperaturen en het vaker optreden van hittegolven en droogteperioden, hetgeen leidt tot meer woestijnvorming.
en However, we are in Europe experiencing droughts and desertification in certain regions and also floods, which the directive underlines.
nl Toch komen er droogtes voor in Europa. In sommige gebieden is de woestijn in opmars, op andere plaatsen zijn er overstromingen, en in de richtlijn wordt voldoende aandacht aan deze aspecten geschonken.
en One of the reasons why the Portuguese forest is so vulnerable is the desertification of the country, the sudden, radical change in the demography of the countryside and the sudden abandonment of farming and traditional practices across large areas.
nl De grote kwetsbaarheid van het Portugese bos heeft onder meer te maken met de ontvolking van het platteland, de ingrijpende en plotselinge wijziging van de demografische samenstelling van de plattelandsbevolking en het abrupt beëindigen van de landbouwactiviteiten en traditionele gewoontes in grote delen van het land.
en We need to provide this money to promote continuity in the developing countries, and to help them combat deforestation, erosion, pollution and desertification.
nl Het is nodig om die financiële middelen in te zetten om juist de duurzaamheid in de ontwikkelingslanden te bevorderen. Het gaat om ontbossing, erosie, vervuiling, verwoestijning.
en a thematic strategy on soil protection, addressing the prevention of, inter alia, pollution, erosion, desertification, land degradation, land-take and hydrogeological risks taking into account regional diversity, including specificities of mountain and arid areas
nl een thematische strategie voor de bodembescherming, waarin aandacht wordt geschonken aan de voorkoming van onder meer verontreiniging, erosie, woestijnvorming, bodemdegradatie, ruimtebeslag en hydrogeologische risico
en So how could we refuse this source of all riches to our neighbours, and particularly Spain where the hills of Murcia and now even Catalonia once more bear the marks of increasing desertification?
nl Hoe zouden wij dan ook deze bron van alle rijkdom aan onze buren kunnen weigeren en in het bijzonder aan Spanje, waar in de heuvels van Murcia en zelfs al in Catalonië de tekenen van de oprukkende woestijnvorming zichtbaar zijn?
en Considers that the main UN policies on bio-diversity, desertification and climate change and the related international ongoing Conferences of Parties need effective coordination in order to achieve common goals; stresses the need, therefore, to avoid any contradiction in implementing the proposed mitigation and adaptation measures in order to ensure coordination and efficiency among them
nl is van mening dat de belangrijkste beleidsmaatregelen van de VN op het gebied van biodiversiteit, woestijnvorming en klimaatverandering en de hierop betrekking hebbende internationale conferenties van de partijen op efficiënte wijze gecoördineerd dienen te worden, teneinde gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken; benadrukt daarom de noodzaak om tegenstrijdigheden bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde beperkings- en aanpassingsmaatregelen te voorkomen en te zorgen voor afstemming en doeltreffendheid
en Something else that is innovative about this directive is that, for the first time, it tackles climate change in relation to soil, dealing with adequate treatment of soil for floods, and for combating desertification and erosion. There is another thing that we need to take into account: Europe and its countryside are the result of the work of man; they have been produced by farmers as the gardeners of the countryside.
nl Een ander innovatief element van deze richtlijn is dat hij voor het eerst klimaatverandering aanpakt in relatie tot bodembeheer, door middel van een effectieve behandeling van de bodem voor overstromingen de bestrijding van woestijnvorming en erosie.Er is nog iets anders waar we rekening mee moeten houden: Europa en zijn platteland zijn het werk van mensenhanden.
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention to combat desertification in countries seriously affected by drought and/or desertification, particularly in Africa (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
nl Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ maart ‧ met betrekking tot de sluiting, namens de Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming in de landen die te kampen hebben met ernstige droogte en/of woestijnvorming, in het bijzonder in Afrika (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
en It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
nl Het is belangrijk te benadrukken dat de aanwezigheid van een nabijgelegen woestijn geen verband houdt met woestijnvorming.
en Recommends the establishment of a European observatory on drought, desertification, floods and other effects of climate change in order to gather information and ensure a more effective response
nl bepleit de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor droogte, woestijnvorming, overstromingen en andere effecten van de klimaatverandering, ten einde de kennis te verzamelen en doeltreffender te kunnen reageren
en Pilot project- Development of prevention activities to halt desertification in Europe
nl Proefproject- Preventieve acties voor het tegengaan van verwoestijning in Europa
en Particularly in the Mediterranean countries and Greece, the problems are more acute because of the warm, dry climate, geographical relief, strong winds, etc., which contribute to desertification and soil erosion.
nl Vooral in de landen rond de Middellandse Zee en Griekenlandzijn de problemen acutervanwege het warme, droge klimaat, het natuurlijke reliëf, de sterke winden, etc., welke woestijnvorming en bodemerosie in de hand werken.
en I would like to close by saying that combating this problem is a major challenge, not only from the environmental viewpoint but also from the viewpoint of people and human rights: many people are fleeing their lands because of hunger and poverty, largely caused by desertification.
nl Ik wil graag afronden met te zeggen dat het bestrijden van dit probleem een belangrijke uitdaging is, niet alleen uit het oogpunt van het milieu, maar ook vanuit het oogpunt van de mensen en mensenrechten: veel mensen ontvluchten hun land vanwege honger en armoede, die grotendeels worden veroorzaakt door woestijnvorming.
en We are aware that civil society has an important role to play in this context, especially at local level, and we are in favour of that; we must therefore encourage greater participation by all civil society actors in the implementation or in the process of the United Nations Convention to Combat Desertification.
nl We zijn ons ervan bewust dat maatschappelijke organisaties in deze context een belangrijke rol vervullen, vooral op lokaal niveau, en daar zijn we voorstander van; we moeten daarom een grotere participatie van al dit soort maatschappelijke middenveldorganisaties stimuleren bij de tenuitvoerlegging of bij het proces van de VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming.
en whereas climate change provokes earth warming, with an increase in soil temperature and a consequent increase in the evaporation level, which results in desertification
nl overwegende dat de klimaatverandering leidt tot opwarming van de aarde met een verhoging van de bodemtemperatuur en een daaruit voortvloeiende verhoging van de verdamping, hetgeen resulteert in woestijnvorming
en Points out that desertification is closely connected to the forest economy; urges that greater use be made of afforestation to restrain and alleviate extreme surface and groundwater flow and to combat soil degradation and erosion
nl wijst erop dat woestijnvorming nauw verbonden is met de boseconomie; dringt erop aan dat meer gebruik gemaakt moet worden van bebossing om extreme oppervlakte- en grondwaterstroming in te tomen en te verlichten en bodemdegradatie en-erosie tegen te gaan
en having regard to the Multilateral Environmental Agreements (MEAs) on Climate Change, Depletion of the Ozone Layer, Biological Diversity, Wetlands, Desertification, Hazardous Wastes and Persistent Organic Pollutants
nl gezien de multilaterale milieuovereenkomsten (MEA's) inzake klimaatverandering, de aantasting van de ozonlaag, biodiversiteit, waterrijke gebieden, verwoestijning, gevaarlijke afvalstoffen en persistente organische verontreinigende stoffen
en Desertification is also caused by a dearth of policy.
nl Woestijnvorming wordt ook veroorzaakt door een gebrek aan beleid.
en Strategy papers must ensure respect for and support the implementation of international environment agreements ratified by the EU and the partner countries, such as the Convention on Biological Diversity, the Convention on Desertification and the Framework Convention on Climate Change
nl In de strategiedocumenten moeten de eerbiediging en tenuitvoerlegging van internationale milieuakkoorden die zijn geratificeerd door de EU en de partnerlanden, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Verdrag over woestijnvorming en het kaderverdrag over klimaatveranderingen, worden gewaarborgd
en whereas the methodology of this thematic strategy must consider the cause-effect relationship, human or climatic impacts, the main causes of soil degradation and loss, contamination, acid rain, desertification and salinisation, sealing and compaction, floods and landslides, so as to propose a series of interlinking measures geared to promoting effective soil management
nl overwegende dat de methodologie van deze thematische strategie rekening moet houden met de oorzaak- gevolgrelatie, de antropogene en klimatologische gevolgen, de voornaamste oorzaken van bodemverval en-afname, verontreiniging, zure regen, woestijnvorming en verzilting, bodemverzegeling en-verdichting, overstromingen en aardverschuivingen, teneinde een reeks integrale maatregelen voor te stellen ter bevordering van een doeltreffend bodembeheer
en At a global level desertification is increasing, leading to poverty, forced migration and conflict.
nl Op mondiaal niveau neemt de woestijnvorming toe, wat leidt tot armoede, gedwongen migratie en conflicten.
en There are countries which are geographically unable to sustain themselves because of the way God has blessed them with very few attributes, countries which have desertification, starting to produce mass migrations of people.
nl Landen die geplaagd worden door woestijnvorming met als gevolg massale volksverhuizingen.
en Now that many climatologists are predicting an increase in temperature, with an increased risk of extreme drought, it is good to take preventive measures to limit the impact of drought, including desertification.
nl Nu veel klimatologen een warmer wordend klimaat voorspellen met een groter risico op extreme droogtes, is het goed om preventieve maatregelen te nemen om de gevolgen van droogte, zoals woestijnvorming, te beperken.
Pagina 1. Gevonden 584 zinnen matching zin desertification.Gevonden in 0,624 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.