Vertalingen in Nederlands:

  • creatine   

Andere betekenissen:

 
(biochemistry) An amino acid 2-(carbamimidoyl-methyl- amino)acetic acid which naturally occurs in vertebrates and helps to supply energy to muscle and nerve cells
 
chemicals

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "creatine", vertaalgeheugen

add example
en High creatine phosphokinase Increased total bilirubin
nl Hoge creatinefosfokinase Verhoogde totale bilirubine
en Adverse reactions reported in ‧ % of patients in clinical trials at the recommended regime [ ‧ mg/m‧, ‧ hour infusion every ‧ weeks (‧-h q‧wk) ] Very Common Blood creatine phosphokinase increased, Blood creatinine increased, Blood albumin decreased Common Weight decreased
nl Zeer vaak Verhoogde creatinefosfokinasewaarde in bloed, verhoogde creatininewaarden in bloed, verlaagde albuminewaarden in bloed Vaak Gewichtsverlies
en Other marked clinical laboratory abnormalities (Grade ‧ or ‧) reported in ‧ % of patients receiving regimens containing REYATAZ and one or more NRTIs included: elevated creatine kinase (‧ %), elevated alanine aminotransferase/serum glutamic-pyruvic transaminase (ALT/SGPT) (‧ %), low neutrophils (‧ %), elevated aspartate aminotransferase/serum glutamic-oxaloacetic transaminase (AST/SGOT) (‧ %), and elevated lipase (‧ %
nl Opvallende laboratoriumafwijkingen (derde-en vierdegraads) gemeld in ‧ % van de patiënten, die regiems met REYATAZ en één of meer NRTI's hadden, bevatten: verhoogd creatinine kinase (‧ %), verhoogd alanine aminotransferase/serum glutamine-pyruvaat transaminase (ALT/SGPT (‧ %), lage neutrofielen (‧ %), verhoogd aspartaat aminotransferase/serum glutamine-oxaloacetaat transaminase (AST/SGOT) (‧ %) en verhoogd lipase (‧ %
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
nl MNS, inclusief rabdomyolyse en hyperthermie, wordt gekenmerkt door motorische symptomen (rigiditeit, myoclonus, tremor), veranderingen in de mentale gesteldheid (bijvoorbeeld agitatie, verwarring, coma), hyperthermie, autonome dysfunctie (tachycardie, labiele bloeddruk) en verhoogde creatinefosfokinase in serum
en Common: nausea/vomiting, abnormal urination, fatigue and dizziness (including when getting up from a lying or sitting position) and blood tests may show raised levels of an enzyme that measures the muscle and heart function (creatine kinase) or raised levels of substances that measure kidney function (blood urea nitrogen, creatinine
nl Vaak: misselijkheid/braken, abnormaal plassen, vermoeidheid en duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding) en bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een aanwijzing is voor de spier-en hartfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van stoffen die een aanwijzing zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine
en Blood tests show elevated creatine kinase
nl Z' n creatinekinasespiegel is hoog
en Arthralgia, myalgia (in some cases associated with increased plasma creatine kinase levels), muscle cramps
nl Spierpijn, myalgie (soms samenhangend met verhoogde plasma creatine kinase spiegels), spierkrampen
en Whereas the creatin of a single Community market for cereals involves, apart from a system of guaranteed prices, the introduction of a single trading system at the external frontiers of the Community
nl dat een regeling van het handelsverkeer, die wordt ingevoerd naast het interventiestelsel en die een stelsel van heffingen en restituties bij uitvoer omvat, eveneens bijdraagt tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt en met name voorkomt dat de prijsschommelingen op de wereldmarkt doorwerken in de prijzen in de Gemeenschap
en physiological parameters, including heart rate and arrhythmia, and biochemical parameters (blood, urine or saliva measures) as appropriate for the species, including glucocorticoid concentrators, prolactin concentrations, creatine kinase activity, lectate dehydrogenase (and possibly iso-enzyme ‧) and Beta Endorphin levels (if assays exist
nl fysiologische criteria zoals hartritme en aritmie alsmede biochemische parameters (bepalingen op bloed, urine of speeksel) die bruikbaar zijn bij de betrokken soort, met inbegrip van de glucocorticoïdspiegel, de prolactinespiegel, de kreatinekinaseactiviteit, de lactaatdehydrogenasespiegel (zo mogelijk iso-enzym ‧) en de bèta-endorfinespiegel (voorzover de tests bestaan
en A creatine phosphokinase (CPK) level should be measured before starting statin treatment in the following situations: Renal impairment Hypothyroidism Personal or familial history of hereditary muscular disorders Previous history of muscular toxicity with a statin or fibrate Previous history of liver disease and/or where substantial quantities of alcohol are consumed In elderly (age > ‧ years), the necessity of such measurement should be considered, according to the presence of other predisposing factors for rhabdomyolysis
nl In de volgende situaties dient de creatinine fosfokinase (CPK) spiegel bepaald te worden voordat begonnen wordt met statinebehandeling:-Nierinsufficiëntie,-Hypothyreoïdie,-Persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van erfelijke spierziekten,-Voorgeschiedenis van spiertoxiciteit met een statine of fibraat,-Voorgeschiedenis van leverziekte en/of aanmerkelijk alcoholgebruik,-Bij ouderen (leeftijd > ‧ jaar) dient de noodzaak van dergelijke bepalingen overwogen te
en Common: dizziness, feeling sick/vomiting, fatigue and blood tests may show raised levels of an enzyme that measures the muscle and heart function (creatine kinase enzyme
nl Vaak: duizeligheid, gevoel van ziekte/overgeven, vermoeidheid en bloedonderzoek kan verhoogde spiegels aangeven van een enzym wat een indicatie is voor de spier-en hartfunctie (creatine kinase
en In patients taking Zonegran, in whom severe muscle pain and/or weakness develop either in the presence or absence of a fever, it is recommended that markers of muscle damage be assessed, including serum creatine phosphokinase and aldolase levels
nl Bij patiënten die Zonegran gebruiken en bij wie zich ernstige spierpijn en/of zwakte ontwikkelen al dan niet met koorts, is het raadzaam markers van spierbeschadiging te beoordelen, met inbegrip van serumcreatinefosfokinase-en aldolasespiegels
en increased levels of creatine kinase in the blood that may result in muscle pain and weakness
nl een verhoogde creatinekinasespiegel in het bloed, die kan leiden tot spierpijn en spierzwakte
en Grade ‧ creatine kinase laboratory abnormalities were observed in subjects treated with ISENTRESS
nl Bij proefpersonen die met ISENTRESS werden behandeld werden voor het creatine kinase laboratoriumafwijkingen graad ‧ waargenomen
en the creatin of a single Community market for cereals involves, apart from a system of guaranteed prices, the introduction of a single trading system at the external frontiers of the Community
nl Overwegende dat de totstandbrenging van één markt voor granen in de Gemeenschap meebrengt dat naast een regeling met garantieprijzen ook een uniforme regeling van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap tot stand moet worden gebracht
en Phosphate Uric acid Aspartate aminotransferase (AST) Creatine kinase (CK) Creatinine kinase isoenzym MB (CKMB) Lactate dehydrogenase
nl Fosfaat Urinezuur Aspartaatamino-transferase (ASAT) Creatinekinase (CK) Creatininekinase iso-enzym MB (CKMB) Lactaatdehydrogenase (LDH
en increases in BUN, creatinine and creatine kinase decreases in serum potassium and sodium
nl Deze veranderingen waren zelden klinisch significant Vaak: verhogingen van serumureum, creatinine en creatinekinase Soms: verlagingen van serumkalium en-natrium
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g. agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
nl inclusief rabdomyolyse en hyperthermie, wordt gekarakteriseerd door motorische symptomen (rigiditeit, myoclonus, tremor), veranderingen in de mentale gesteldheid (bijvoorbeeld: agitatie, verwarring, coma), hyperthermie, autonome stoornis (tachycardie, instabiele bloeddruk) en verhoogde serumcreatinefosfokinase
en Uncommon: electrocardiogram abnormal, aspartate aminotransferase increased, blood creatine phosphokinase MM increased, body temperature increased
nl Soms: afwijkend elektrocardiogram, verhoogde aspartaataminotransferase, verhoogde creatinefosfokinase MM in bloed, temperatuurverhoging
en Unfortunately, however, the controversy of the past few days has placed the most disparate things in the same basket: just as the same effects have been attributed to bread, steak, coffee and mineral water, it is equally inappropriate to use the catch-all term 'doping' with reference to anabolic steroids, erythropoietin, growth hormone, somatostatin and - perhaps just because they rhyme well - creatine, carnitine, integrators and amino-acids in general.
nl Helaas worden door al het geredetwist de meest uiteenlopende dingen op een hoop gegooid, zodanig dat dezelfde effecten worden toegeschreven aan brood, biefstuk, koffie en mineraalwater. Zo kunnen anabole steroïden, erytrogene stoffen, groeihormonen, somatostatine, creatine, carnitine, integratoren en, in het algemeen, aminozuren niet zomaar onder de algemene noemer van doping worden gebracht.
en Arthralgia, myalgia (in some cases associated with increased plasma creatine kinase levels), muscle Cramps
nl Spierpijn, myalgie (soms samenhangend met verhoogde plasmacreatinekinasespiegels), spierkrampen
en Blood uric acid increased Blood creatinine increased, blood creatine phosphokinase increased, hepatic enzyme increased
nl Urinezuurtoename in het bloed Creatininetoename in het bloed, creatinefosfokinasetoename in het bloed, vehoogde leverenzymen
Pagina 1. Gevonden 22 zinnen matching zin creatine.Gevonden in 0,794 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.