uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • ogen     
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • voorkomen     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • dunken     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen     
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To come before the public.
 
appear (in print)
 
(to) appear

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear Away
Als Afwezig weergeven
Appear offline
Offline weergeven
Appear Offline
Offline weergeven
appear to be
voorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearance
voorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; aanblik; verschijning
appeared
opgedoemd
non-appearance
afwezigheid
to appear
blijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
en It appears on it that the Duke boys, you Safes stole
nl Het lijkt erop dat de Duke jongens, je kluis hebben gestolen
en In the case of the Tramway the delay appears to be a limited one affecting only the line between the city centre and the sea
nl Voor wat betreft de tram in Athene, lijkt de opgelopen vertraging niet groot te zijn en geen betrekking te hebben op de lijn tussen het centrum en de kust
en However, despite this Parliament appearing to win the case in the European Court of Justice, nothing substantial has changed.
nl Hoewel dit Parlement de zaak voor het Europees Hof van Justitie lijkt te hebben gewonnen, is er niets substantieels gewijzigd.
en When the code of a maintainer does not appear in the ‧rd complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concerned
nl Indien het nummer van de instandhouder in de ‧e volledige uitgave niet is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie
en The Commission shall be informed by the Member States should trends in imports appear to call for surveillance or safeguard measures
nl Wanneer de ontwikkeling van de invoer toezicht-of vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk lijkt te maken, wordt de Commissie hiervan door de Lid-Staten in kennis gesteld
en They must be free from defects with the exception of very slight superficial defects, provided that these do not affect the general appearance of the produce, its quality, keeping quality and presentation in the package
nl Zij mogen geen afwijkingen vertonen, afgezien van zeer geringe oppervlakkige afwijkingen die het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie ervan in de verpakking niet schaden
en They appear to have gained access to our key systems
nl Ze zitten in ons systeem
en Although nervous system symptoms are difficult for young children to report, they appear to be less frequent in children and were generally mild
nl Hoewel beperkte gegevens suggereren dat het voor kinderen moeilijk is symptomen aan het zenuwstelsel te melden, lijken ze bij kinderen minder vaak voor te komen en waren deze over het algemeen licht
en All that is in conflict with the improvement in transatlantic relations and also makes European policy appear ambiguous.
nl Dit alles strookt niet met de verbetering van de transatlantische betrekkingen en brengt onduidelijkheid in het Europees beleid.
en Since 1997 a new and more deadly strain of highly pathogenic avian influenza virus (A/H5N1) has appeared in domestic poultry and humans, initially in southern China where the first human-to-human transmission took place.
nl Sinds 1997 is er een nieuwe en dodelijker stam van het zeer ziekmakende aviaire-influenzavirus (A/H5N1) opgedoken onder pluimvee en mensen, voor het eerst in zuidelijk China, waar de eerste overdracht van mens op mens plaatsvond.
en Some countries appear to demand only rights and make no mention of duties and others are more concerned about creating blocking minorities than working majorities.
nl Andere lidstaten maken de indruk dat ze wel rechten willen aanvaarden, maar geen plichten. En dan zijn er landen die er uitsluitend op uit lijken te zijn blokkeringsminderheden te creëren in plaats van meerderheden waarmee we vooruit kunnen komen.
en It appears to be a sarcophagus
nl Een sarcofaag, zo te zien
en The Commission considers that, in these particular circumstances, imposing the full amount of the fine does not appear necessary in order to ensure effective deterrence
nl De Commissie is van oordeel dat het opleggen van het volledige bedrag van de boete in deze bijzondere omstandigheden niet noodzakelijk lijkt om een doeltreffend afschrikkend effect te waarborgen
en However, why has this proposal appeared so late?
nl Waarom komt dit voorstel pas zo laat?
en Highly pathogenic avian influenza was detected in imported birds in quarantine in a Member State, it appears therefore appropriate to suspend imports of these birds from certain areas at risk and to use for the definition of the areas a reference to the relevant Regional Commissions of the World Organisation for Animal Health (OIE
nl Aangezien hoogpathogene aviaire influenza is geconstateerd bij in quarantaine geplaatste ingevoerde vogels in een lidstaat, dient de invoer van die vogels uit bepaalde risicogebieden opgeschort te worden, waarbij voor de omschrijving van die gebieden moet worden verwezen naar de desbetreffende regionale commissies van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE
en Putin would appear to have learned from the mistakes he made in Ukraine, and the Kyrgyz opposition also acted shrewdly by giving him advance notice of the then Head of Government’s imminent overthrow.
nl Poetin heeft kennelijk lering getrokken uit de fouten die hij met Oekraïne heeft gemaakt. Ook de oppositie in Kirgizstan heeft verstandig gehandeld door nog voor de val van Akajev Poetin op de hoogte te stellen, die daarom heeft afgezien van ingrijpen om het systeem overeind te houden.
en A person who is invited or required to appear before the competent authority of the requesting State under paragraph ‧ of Article ‧ shall not
nl Degene die overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, door de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat wordt gedagvaard of opgeroepen
en Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.'
nl De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene ter terechtzitting.”
en One project – the route from Rotterdam to Genoa – does admittedly appear to be ready apart from the last stretch into Genoa, but funding from the Member States for the other projects has not yet been secured, and so we should not be promising something that the Member States are unwilling to produce, for they, the network operators and the railways must contribute their shares.
nl Er is een project, dat van Rotterdam naar Genua, dat inderdaad geregeld lijkt te zijn, afgezien van het laatste stuk naar Genua, maar van de andere projecten staat de financiering door de lidstaten nog helemaal niet vast. Laten we hier dus niets beloven wat de lidstaten niet waar willen maken, want de lidstaten, de infrastructuurbeheerders en de spoorwegmaatschappijen moeten het hunne bijdragen.
en Its relevance does not appear to be well established on the ground, and we feel that maintaining this separation after 2013 may pose a problem.
nl Het belang daarvan lijkt niet goed te zijn onderbouwd, en naar onze mening kan vasthouden aan deze scheiding na 2013 tot problemen leiden.
en That is why it would appear to be indispensable for the EU to take joint action either to prevent disasters or to mitigate their impact.
nl Daarom lijkt het me noodzakelijk, dat we samenwerken op het niveau van de Europese Unie, of het nu gaat om preventie of het verzachten van de gevolgen van rampen.
en labelling means all descriptions and other references, signs, designs, geographical indications or trademarks which distinguish wines, spirit drinks or aromatised wines and which appear on the same container, including its sealing device or the tag attached to the container and the sheathing covering the neck of bottles
nl etikettering: alle omschrijvingen en andere verwijzingen, tekens, beeldmerken, geografische aanduidingen of handelsmerken die wijnen, gedistilleerde dranken of gearomatiseerde wijnen kenmerken en die worden aangebracht op de recipiënt, met inbegrip van de verzegeling, het aan de recipiënt gehechte label en het omhulsel van de hals van flessen
en moreover, to the extent that an agreement with a third country appears to be the most appropriate means to resolve a dispute arising from an obstacle to trade, negotiations to this end shall be conducted according to the procedures established in Article ‧ of the Treaty, in particular in consultation with the committee established thereby
nl Overwegende bovendien dat wanneer een overeenkomst met een derde land het meest geschikte middel lijkt om een uit een belemmering voor het handelsverkeer voortvloeiend geschil op te lossen, de desbetreffende onderhandelingen dienen te worden gevoerd overeenkomstig de procedures die in artikel ‧ van het Verdrag zijn vastgesteld, in overleg met het bij dit artikel ingestelde comité
en whereas for this purpose, when the actions are brought in the same Member State, the way in which this is to be achieved is a matter for national procedural rules, which are not prejudiced by this Regulation, whilst when the actions are brought in different Member States, provisions modelled on the rules on lis pendens and related actions of the abovementioned Brussels Convention appear appropriate
nl dat wanneer de vorderingen in dezelfde lidstaat worden ingesteld de middelen daartoe moeten worden gezocht in de nationale procedurevoorschriften, die door de onderhavige verordening onverlet worden gelaten, terwijl het, wanneer de vorderingen in verschillende lidstaten worden ingesteld, nuttig lijkt zich te laten leiden door de bepalingen over aanhangigheid en samenhang in het Bevoegdheids-en Executieverdrag van Brussel
en An optically variable device (OVD), which provides a quality of identification and a level of security not less than the device used in the current uniform format for visas, shall appear in this space
nl In deze zone komt een optisch variabel beeldmerk (OVD) met een kwaliteitsniveau qua identificatie en een veiligheidsniveau die niet geringer zijn dan bij het beeldmerk dat gebruikt wordt in het huidige eenvormige visumformaat
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 3,277 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.