uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Nederlands:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  To come before the public
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
   
  To become visible to the apprehension of the mind
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • voorkomen     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • het uiterlijk hebben van   
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • overkomen     
 • uitkomen     
 • ogen     
   
  de aanblik hebben van
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • dunken     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • tevoorschijn   
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To come before the public.
 
appear (in print)
 
(to) appear

Soortgelijke zinnen in woordenboek Engels Nederlands. (11)

Appear Away
Als Afwezig weergeven
Appear offline
Offline weergeven
Appear Offline
Offline weergeven
appear to be
voorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearance
voorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; aanblik; verschijning; publicatie; visioen; gelaat
appeared
opgedoemd
failure to appear
absence; absentie
non-appearance
afwezigheid
to appear
blijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
en PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING CARTON FOR SINGLE BOTTLE ‧ ml + CARTON FOR ‧x‧ ml BOTTLES
nl GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
en Take a look at payments, and the figure of 1.9% does not, at first sight, appear to be very much.
nl Als we naar de betalingen kijken dan lijkt 1,9 procent op het eerste gezicht niet veel.
en There is a delay between you calling the vote and what is appearing on the screen.
nl Pas na enige tijd verschijnt op het scherm wat u heeft gezegd.
en Consequently, it appears necessary to ensure uniformity among Member States as regards GMP for materials and articles intended to come into contact with food
nl Het lijkt derhalve noodzakelijk de uniformiteit van goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen in de lidstaten te garanderen
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria))- The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Trade marks- Pharmaceutical products- Repackaging- Parallel imports- Substantial change in appearance of the packaging- Obligation of prior notice
nl Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van ‧ december ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof- Oostenrijk)- The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Merk- Farmaceutisch product- Ompakking- Parallelimport- Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking- Verplichting tot voorafgaande kennisgeving
en Even the criticism in the original outline of the report, on the need for all five continents to be represented on the governing body or on the ICANN board of directors, no longer applies, because at the very moment the initial draft appeared, the representative of the African continent was taking his seat on the ICANN board.
nl Wij vonden het namelijk nodig aan te dringen op de vertegenwoordiging van alle vijf continenten in de raad van bestuur van de ICANN. Deze kritiek is nu echter achterhaald, want op het moment waarop het aanvankelijke verslag werd geschreven, is ook de vertegenwoordiger van het Afrikaans continent tot de raad van bestuur van de ICANN toegetreden.
en The Republic 's official coat of arms appears on the ‧ coin
nl Op de munt van c ‧ staat het officiële wapen van de republiek
en the inspector shall affix an identification mark approved by the ICCAT Commission to any fishing gear inspected which appears to be in contravention of the ICCAT Commission’s recommendations in force in relation to the flag State of the vessel concerned and shall record this fact in his report
nl De inspecteurs brengen een door de ICCAT-commissie goedgekeurd identificatiemerk aan op elk geïnspecteerd vistuig dat in strijd met de geldende aanbevelingen van de ICCAT-commissie ten aanzien van de vlaggenstaat van het betrokken vaartuig lijkt te zijn gebruikt en meldt dit in zijn rapport
en This proposal clearly reveals the democratic deficit within the European Union once more, now that the increase in the ceiling for Euratom loans, from EUR 4 000 million to EUR 6 000 million, appears not to fall within the competence of Parliament, but only of the Council.
nl Dit voorstel maakt het tekort aan democratie binnen de Europese Unie nog eens duidelijk nu de verhoging van het plafond voor leningen van Euratom van 4 miljard euro naar 6 miljard euro geen bevoegdheid blijkt te zijn van het Parlement maar uitsluitend van de Raad.
en Although the precise situation has still to be clarified - and I hope the budgetary authority will come to a definitive stand on this - there appears to be no room for a financial framework exceeding the ECU 1.3 million per year.
nl Ofschoon nog niet duidelijk is wat de precieze stand van zaken is - en ik hoop dat de begrotingsautoriteit hierover uitsluitsel zal geven - blijkt er geen ruimte te zijn voor een financieel kader dat een bedrag van 1, 3 miljoen ecu per jaar overschrijdt.
en In particular, the applicant has provided prima facie evidence showing that a comparison of its constructed normal values (calculated on the basis of costs of production, selling, general and administrative costs and profits) and export prices to the Community indicates that the dumping margin appears to be substantially lower than the current level of the measure
nl De indiener van het verzoek heeft voorlopig bewijsmateriaal verstrekt: uit een vergelijking van zijn berekende normale waarden (berekend op basis van productiekosten, verkoopkosten, algemene kosten, administratiekosten en winst) en zijn prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap blijkt dat de dumpingmarge aanzienlijk lager is dan het huidige niveau van de maatregel
en A consensus appears to be on the horizon on the need to harmonise, to set up a framework for the certification systems and arrive at mutual recognition between these systems.
nl Een consensus over de noodzaak om de certificatiesystemen te harmoniseren en te omkaderen en om deze systemen wederzijds te erkennen, lijkt binnen handbereik.
en animals over ‧ months of age whose appearance suggests a chronic wasting condition
nl dieren ouder dan ‧ maanden waarvan het uiterlijk duidt op een chronische slechte gezondheidstoestand
en What really happened appears in no history book
nl Wat er echt gebeurd is, staat niet in de geschiedenisboeken
en It is therefore also natural that the same issues that you have heard many times will appear on the Finnish Presidency’s agenda.
nl Het is daarom ook logisch dat er op de agenda van het Finse voorzitterschap onderwerpen staan die u al vele malen heeft gehoord.
en It provides that imports of aquaculture animals and products must satisfy certain conditions laid down in that Directive and come from third countries or parts thereof appearing on a list drawn up in accordance with that Directive
nl Hierin wordt bepaald dat de invoer van aquacultuurdieren en aquacultuurproducten moet voldoen aan bepaalde voorschriften uit die richtlijn en afkomstig moet zijn uit derde landen of gedeelten daarvan die voorkomen op een lijst overeenkomstig die richtlijn
en Mr President, I should like to begin by adding my congratulations to those already addressed to Mr Tindemans on his report, which has appeared at a very timely moment just before the Amsterdam summit and the important decisions on security to be taken at the NATO summit in Madrid.
nl Voorzitter, mag ik beginnen met mij aan te sluiten bij de vele woorden van waardering die zijn gesproken in de richting van de geachte afgevaardigde de heer Tindemans voor zijn verslag, dat wel op een zeer tijdig moment verschijnt daar waar we in afwachting zijn van de conferentie van Amsterdam en daarnaast ook belangrijke besluiten op veiligheidsgebied zullen worden genomen op de NAVO-top in Madrid.
en coming from third countries appearing in Annex I, and
nl die afkomstig zijn uit de in bijlage I bij de onderhavige beschikking genoemde derde landen en
en You can add your own pop up menu to & konqueror; so that pressing one key combination will make the menu appear then pressing a second key, or using the Up arrow and Down arrow keys and pressing Enter, will select an item from it
nl Het is mogelijk om uw eigen context-menu toe te voegen aan & konqueror;. U kunt met een sneltoets het context-menu openen en vervolgens met een tweede toets het betreffende item selecteren. U kunt ook de pijltjestoetsen en Enter gebruiken om een item te selecteren
en Question No 42 will not be replied to since its subject appears on the agenda of the present part-session.
nl Vraag nr. 42 is niet beantwoord omdat de betreffende kwestie al is opgenomen in de agenda voor de huidige vergaderperiode Vraag nr.
en The inscription « ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE » appears below the motif, while « SAN MARINO », and the year of issue « ‧ » appear above it
nl Het opschrift „ ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE ” staat onder het motief, en „ SAN MARINO ” en het jaar van uitgifte &bdquo ‧ ” erboven
en During his hearing, the Commissioner for Trade, Mr De Gucht, appeared to agree that trade could not be an end in itself.
nl De commissaris voor Handel, de heer De Gucht, leek tijdens de hoorzitting te erkennen dat handel geen doel op zich kan zijn.
en MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON Bottle Label
nl PARTIJNUMMER FABRIKANT r
en Despite legislative improvements, particularly with regard to children born in and after 1992, Estonia's political 'establishment' appears to be maintaining what in my view is a conservative stance on citizenship.
nl Ondanks verbeteringen in de wetgeving, met name wat betreft kinderen die geboren zijn vanaf 1992, lijkt het politieke establishment van Estland mee te werken aan de instandhouding van een, naar mijn mening, conservatieve visie op het staatsburgerschap.
en Explanations of vote submitted in writing under Rule ‧ appear in the verbatim report of proceedings for the sitting
nl De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel ‧, lid ‧ van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 3,531 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.