uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • ogen     
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • voorkomen     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • dunken     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen     
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To come before the public.
 
appear (in print)
 
(to) appear

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear Away
Als Afwezig weergeven
Appear offline
Offline weergeven
Appear Offline
Offline weergeven
appear to be
voorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearance
voorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; aanblik; verschijning
appeared
opgedoemd
non-appearance
afwezigheid
to appear
blijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
en As it appeared to be an added value in enhancing research in the field of intelligent manufacturing systems, the Commission requested a negotiation mandate to renew the IMS Agreement
nl Aangezien deze meerwaarde leek te hebben voor het versterken van onderzoek op het gebied van intelligente productiesystemen, heeft de Commissie om een onderhandelingsmandaat verzocht om de IMS-overeenkomst te verlengen
en In my opinion, the list of hazardous priority substances appearing in the annex of the Commission' s proposal should not be altered, and it is necessary to keep it as the Commission drew it up.
nl Naar mijn oordeel moet de lijst van in de bijlage van het Commissievoorstel genoemde prioritaire gevaarlijke stoffen niet gewijzigd worden. Zij moet blijven zoals zij door de Commissie is samengesteld.
en Box reference I.‧: Provide the code of territory as appearing in Part ‧ of Annex I to Regulation (EU) No
nl Vak I.‧: gebiedscode als vermeld in deel ‧ van bijlage I bij Verordening (EU) nr
en When the code of a maintainer does not appear in the ‧th complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concerned
nl Indien het nummer van de instandhouder niet in de ‧e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie
en The Honourable Member's information is not correct, and neither are the similar figures that have recently appeared in some newspapers, together with misleading reports about French as a working language of the Commission
nl De informatie van het geachte parlementslid is niet juist, evenmin als de vergelijkbare cijfers die onlangs in sommige kranten zijn gepubliceerd in samenhang met misleidende berichten over het Frans als werktaal van de Commissie
en Now it appears that, although the Committee was almost unanimous (just two abstained and the rest voted for the programme), a few amendments are going to be tabled at tomorrow’s part-session.
nl Het lijkt er nu op dat, hoewel de commissie zeer eensgezind was (slechts twee leden onthielden zich van stemming en de rest stemde voor dit programma), er in de vergadering van morgen enkele amendementen zullen worden ingediend.
en All former members shall avoid actions that may create the appearance that they were biased in carrying out their duties or derived advantage from the decision or ruling of the arbitration panel
nl Voormalige leden onthouden zich van handelingen die de schijn kunnen wekken dat zij bij de uitoefening van hun taken niet onpartijdig zijn geweest of voordeel hebben gehad van het besluit of de uitspraak van het arbitragepanel
en The amendments introduced by the ‧ law amending the exempt ‧ holding companies scheme did not appear to alter the existing nature of the aid in question as they left the advantages conferred by the scheme unchanged, while temporarily limiting the circle of beneficiaries to those not receiving certain dividends subject to reduced taxation outside Luxembourg
nl In dit opzicht lijken de wijzigingen die bij de wet van ‧ tot herziening van het stelsel van de vrijgestelde ‧-holdings werden aangebracht, niets te veranderen aan de vaststelling dat het om bestaande steun gaat: de uit de regeling voortvloeiende voordelen blijven immers bestaan, waarbij evenwel het aantal begunstigden tijdelijk wordt beperkt tot die welke bepaalde dividenden, die onderworpen zijn aan een verminderde belastingheffing buiten Luxemburg, niet ontvangen
en However, the proposals put forward appear not to have solved the difficulties and problems encountered by participants
nl In de loop der jaren is er veel verbeterd, variërend van diverse documenten over vereenvoudiging, tot de de door commissaris Potočnik ingestelde luisterraad (sounding board), bestaande uit vertegenwoordigers van kleine onderzoeksgroepen, maar de concrete voorstellen lijken nog ver verwijderd van de oplossing van de door deelnemers vastgestelde haken en ogen
en Some circles in Europe appear to be overcome by a feeling of blind optimism, with their eyes riveted on the upturn in growth and only the officially recorded and registered unemployment figures.
nl In sommige Europese kringen heerst een euforisch gevoel van optimisme. De ogen zijn uitsluitend gericht op de terugkerende groei en de officiële werkloosheidcijfers.
en There appears to me and to many other people in my country to be a conspiracy of silence on this issue.
nl Het schijnt mij en vele anderen in mijn land toe dat deze kwestie wordt doodgezwegen.
en It appears that the problems could not all have been due to a single airport authority, but that certain other people were also responsible.
nl Naar het schijnt blijven deze problemen niet beperkt tot een enkele luchthaven maar doen zij zich ook elders voor, reden waarom ik de secretaris-generaal verzocht heb de gang van zaken te checken.
en a movement certificate EUR.‧, a specimen of which appears in Annex IIIa
nl een certificaat inzake goederenverkeer EUR.‧, waarvan het model in bijlage IIIa is opgenomen
en Naturally, they appear in various forms and we cannot argue with that.
nl Natuurlijk komen deze in verschillende vormen voor en daarover valt niet te twisten.
en However, this indication should appear on the invoice in a precise way so as to avoid any misunderstandings
nl Op de factuur moet echter wel duidelijk worden aangegeven welke producten niet van oorsprong zijn, teneinde misverstanden te voorkomen
en The protection of a traditional expression shall apply only: to the language or languages and alphabets in which it appears in Appendix ‧ and not in translation; and for a category of product in relation to which it is protected for the Parties as set out in Appendix
nl De bescherming van een traditionele uitdrukking geldt alleen voor de taal of talen en alfabetten zoals vermeld in aanhangsel ‧, niet voor vertalingen, en voor de productcategorie waarvoor de benaming voor de partijen wordt beschermd zoals vermeld in aanhangsel
en After an incubation period of five to 60 days, symptoms may appear either acutely or insidiously.
nl Na een incubatietijd van 5 tot 60 dagen kunnen er acuut of geleidelijk verschijnselen optreden.
en Questions Nos 1 and 3 will not be answered because the subjects they address already appear on the agenda for this part-session.
nl De vragen nrs. 1 en 3 worden niet behandeld omdat zij een onderwerp betreffen dat reeds op de agenda van deze vergadering staat.
en It dealt with the various fundamental aspects: conversion policy, policy on technological innovation and social measures (it appears that in the future social measures are to be reduced merely to the question of training of the workforce).
nl Het is een feit, dat de verschillende fundamentele aspecten van deze sectoren in het verdrag aan bod kwamen, zoals het omschakelingsbeleid, het beleid voor technologische innovaties en sociale maatregelen (het lijkt erop dat de sociale maatregelen zich in de toekomst zullen beperken tot de kwestie van de opleiding van de werknemers).
en In view of all this, the attitude the United Kingdom has adopted in the last few weeks, expressed in the policy of non-cooperation with certain decisions of the European Union, does not appear to be the best way of serving the common objective of preserving public health and progressively rebuilding the market through the positive effects of the health measures.
nl Tegen deze achtergrond lijkt ons de houding die het Verenigd Koninkrijk de afgelopen weken heeft ingenomen, en die ook tot uitdrukking komt in de obstructiepolitiek welke ten aanzien van bepaalde besluiten van de Europese Unie wordt gevoerd, niet bepaald de beste manier om het gemeenschappelijk doel te dienen, namelijk de openbare gezondheid beschermen en de markt geleidelijk aan weer openstellen, afhankelijk van de positieve effecten van de maatregelen die op gezondheidsgebied moeten worden getroffen.
en Finally, Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ lists the traditional terms which appear or may appear on the labelling of wines
nl In bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ worden, tot slot, de traditionele aanduidingen opgesomd die op de etiketten voorkomen of mogen voorkomen
en Member States shall ensure that in each Member State a national reference laboratory is designated, with facilities and expert personnel enabling it to show at all times, and especially when the disease in question first appears, the type, sub-type and variant of the relevant pathogen and to confirm results obtained by regional diagnostic laboratories
nl De Lid-Staten zien erop toe dat in elke Lid-Staat een nationaal referentielaboratorium wordt aangewezen met de nodige voorzieningen en het nodige gespecialiseerde personeel om op elk moment, en met name bij de eerste tekenen van de betrokken ziekte, het type, het subtype en de variant van het betreffende ziekteverwekkende agens vast te stellen en de door de regionale diagnoselaboratoria verkregen resultaten te bevestigen
en The staff of the Supply Agency shall appear separately in the Commission establishment plan
nl Het personeel van het Voorzieningsagentschap is afzonderlijk in de personeelsformatie van de Commissie opgenomen
en If we are to maintain this situation, we need to eliminate the dangers that have appeared on the horizon today.
nl Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, is het noodzakelijk de bedreigingen die zich momenteel aan de horizon aftekenen, te elimineren.
en Explanations of vote submitted in writing under Rule ‧ appear in the Verbatim Report of Proceedings for the sitting
nl De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel ‧, lid ‧ van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 6,032 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.