uitspraak: IPA: /əˈpɪə/ əˈpɪə /əˈpiɹ/        

Vertalingen in Dutch:

 • verschijnen   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
   
  aan het licht treden, zichtbaar worden
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
   
  To come or be in sight; to be in view; to become visible
 • lijken   
  (Verb  )
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
   
  To seem; to have a certain semblance; to look
 • schijnen   
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • blijken   
  (Verb  )
   
  To become visible to the apprehension of the mind
   
  To become visible to the apprehension of the mind
 • haar opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • ogen     
   
  de aanblik hebben van
 • optreden     
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • voorkomen     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • zijn opwachting maken   
  (Verb  )
   
  To come before the public
   
  To come before the public
 • het uiterlijk hebben van   
 • opdagen   
 • opdraven   
 • te voorschijn komen   
 • toeschijnen   
 • dunken     
   
  Een bepaalde uiterlijke verschijning hebbende.
   
  To have a given outward appearance.
 • tevoorschijn komen   
   
  Binnen het gezichtsveld komen of zichtbaar worden.
   
  To come into sight or view.
 • er uitzien   
 • gaan staan   
 • opstaan   
 • overkomen     
 • tevoorschijn   
 • uitkomen     
 • uitzien   
 • zich voordoen   

Andere betekenissen:

 
(intransitive, copulative) To seem; to have a certain semblance; to look.
 
(intransitive) To become visible to the apprehension of the mind; to be known as a subject of observation or comprehension, or as a thing proved; to be obvious or manifest.
 
(intransitive) To stand in presence of some authority, tribunal, or superior person, to answer a charge, plead a cause, or the like; to present one's self as a party or advocate before a court, or as a person to be tried.
 
(intransitive) To come or be in sight; to be in view; to become visible.
 
(intransitive) To come before the public.
 
appear (in print)
 
(to) appear

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (9)

Appear Away
Als Afwezig weergeven
Appear offline
Offline weergeven
Appear Offline
Offline weergeven
appear to be
voorkomen; overkomen; toeschijnen; lijken; schijnen
appearance
voorkomen; gelaatsuitdrukking; aanzien; manieren; vaart; houding; uiterlijk; gezicht; schijn; snelheid; uitzicht; verschijnen; tempo; air; optreden; verschijningsvorm; verschijnsel; aanblik; verschijning
appeared
opgedoemd
non-appearance
afwezigheid
to appear
blijken; lijken; optreden; schijnen; verschijnen; voorkomen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "appear", vertaalgeheugen

add example
en Member States shall require that information other than that required or authorized pursuant to paragraphs ‧ to ‧ may appear on packages, containers or labels, provided that they are clearly separated from the abovementioned marking particulars
nl De lidstaten schrijven voor dat andere gegevens dan die welke zijn voorgeschreven of toegestaan krachtens de leden ‧, ‧ en ‧, op de verpakkingen, recipiënten en etiketten mogen worden vermeld op voorwaarde dat zij duidelijk gescheiden zijn van bovenbedoelde aanduidingen
en Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
nl Zorgt ervoor dat de huidige sessie een teken geeft wanneer er activiteit plaatsvindt. Bij activiteit verschijnt er een brandende lamp op het tabblad van de sessie. U kunt deze functie gebruiken wanneer u gewaarschuwd wilt worden als er iets gebeurt terwijl u in een andere sessie bezig bent. De tijdsduur voordat er een teken wordt gegeven kunt u instellen bij de instellingen van & konsole
en To the left of the D.O.P. lettering appears a stylised outline of the island of Sicily
nl Links van de vermelding D.O.P staat een gestileerde afbeelding van Sicilië
en as long as the product has not been authorised for the placing on the market for the purpose of cultivation, the words not for cultivation shall appear either on a label or in a document accompanying the product
nl zolang het product niet voor de teelt in de handel mag worden gebracht, worden op een etiket of in een bij het product gevoegd document de woorden niet voor de teelt vermeld
en Member States under whose existing legislation protection as a design exists for a design that is incorporated in or applied to a product which constitutes a component part of a complex product and is used within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for the sole purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance, may retain that design protection until
nl De lidstaten kunnen de bescherming als model voor een model tot... handhaven indien in hun wetgeving bescherming als model bestaat voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel ‧, lid ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG uitsluitend wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven
en He also appears blithely indifferent to the economic crisis facing the Community.
nl Bovendien trekt hij geen conclusies uit de economische crisis die de Gemeenschap momenteel doormaakt.
en Whenever it appears to the Commission that one of the situations described in paragraphs ‧ and ‧ obtains, the Member States shall inform it at its request
nl Indien de Commissie een van de in de leden ‧ en ‧ bedoelde situaties constateert, stellen de lidstaten haar desgevraagd in kennis van
en where expert judgement confirms significant clinical signs of toxicity, when tested up to Category ‧ values, except for diarrhoea, piloerection or an ungroomed appearance, or
nl wanneer het oordeel van deskundigen bevestigt dat er bij tests tot waarden voor categorie ‧ significante klinische toxiciteitsverschijnselen zijn met uitzondering van diarree, pilo-erectie of een onverzorgd uiterlijk, of
en This aid, which seemed to reduce AGVO’s production costs, appeared to constitute operating aid
nl Deze steun leek te productiekosten van AGVO te verlagen en bedrijfssteun te vormen
en However, the compulsory particulars of the lot number and those referred to in Articles ‧ and ‧ of this Regulation may appear outside the visual field in which the other compulsory particulars appear
nl Het is evenwel toegestaan de verplichte aanduidingen betreffende het nummer van de partij en de in artikel ‧ en artikel ‧, lid ‧, van de onderhavige verordening bedoelde aanduidingen te vermelden buiten het gezichtsveld waarin de andere verplichte aanduidingen zich bevinden
en In the ruins of the Berlin Wall, however, traces of new divisions are appearing in Europe.
nl Op de ruïnes van de Berlijnse muur tekenen zich echter nieuwe splitsingen af in Europa.
en A declaration signed by an official of the entity issuing the commercial invoice must appear on the valid commercial invoice referred to in Article ‧ of this Regulation
nl De in artikel ‧, lid ‧, van deze verordening bedoelde geldige handelsfactuur moet een verklaring bevatten, ondertekend door een daartoe bevoegde medewerker van de entiteit die de handelsfactuur uitschrijft
en The report even goes as far as to expand on the supranational nature of the constitution in important aspects – in some places, as a matter of fact, appearing to be totally blind to the reality of the situation.
nl In de resolutie wordt de supranationale aard van deze Grondwet op een aantal belangrijke punten nog eens extra gezag verleend, en zulks op een wijze die volgens mij geen enkele rekening houdt met de werkelijkheid.
en One cannot help thinking, however, that even though the old Member States have quarrelled for years over whether priority should be given to structural reforms and more effective measures or to regulations that enhance social solidarity, the EU now appears to be saying that it has no interest in either efficiency or solidarity.
nl We kunnen er echter niet omheen dat de EU nu, na jarenlang gebakkelei tussen de oude lidstaten over de vraag of prioriteit moet worden gegeven aan structurele hervormingen en meer efficiency of aan maatregelen op sociaal vlak ter versterking van de solidariteit, vooral lijkt uit te stralen dat ze in geen van beide geïnteresseerd is, niet in efficiency en niet in solidariteit.
en Consequently, it appeared that this aid was to be regarded as operating aid incompatible with the internal market
nl Derhalve moesten deze steunmaatregelen worden beschouwd als niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare exploitatiesteun
en The measures proposed in the Commission communication appear to be geared exclusively towards victims from one Member State in another Member State, or third country victims legally resident in one Member State in another Member State.
nl De in de mededeling van de Commissie voorgestelde maatregelen lijken uitsluitend te zijn gericht op slachtoffers uit een lidstaat of legaal verblijvende slachtoffers uit derde landen in een lidstaat.
en You' il have to appear before a magistrate on Tandar Prime
nl U moet voor de rechter verschijnen op Tandar
en Porto Alegre appears to be more original, more up-to-the-minute and more creative, and also involves civil society.
nl Porto Alegre lijkt origineler, moderner en creatiever en omvat ook de burgermaatschappij.
en Whereas it is also necessary to take into account the regionalization of certain third countries appearing on the abovementioned list, which is the subject of Commission Decision ‧/EEC, as amended by Decision ‧/EEC
nl Overwegende dat ook de bij Beschikking ‧/EEG van de Commissie, gewijzigd bij Beschikking ‧/EEG, vastgestelde regionalisering van bepaalde op bovengenoemde lijst voorkomende derde landen in aanmerking dient te worden genomen
en Madam President, Commissioner, the debate on the agricultural facet of Agenda 2000 and its 8 regulations would appear to provide us with a solid legislative structure and a whole range of attractive new elements.
nl Mevrouw de Voorzitter, geachte commissaris, bij de discussie over deze landbouwagenda 2000 en haar acht verordeningen is, zo lijkt het, sprake van een mooie legislatieve constructie met een hele reeks verleidelijke nieuwigheden.
en Appearing on Meet the Press yesterdayMcNamara was asked to comment on Hanoi' s claim that some ‧, ‧ civilians have been killed in the bombing, including thousands of women and children
nl McNamara reageerde op de beweringvan Hanoi... dat er zo' n ‧. ‧ burgers zijn gedood, ook vrouwen en kinderen
en To all appearances, there are two conflicting reports, but they do belong together and prove that there are many sides to the crisis.
nl Dit lijken twee geheel tegenstrijdige berichten te zijn, maar ze horen toch echt bij elkaar en ze tonen aan dat er vele kanten zijn aan deze crisis.
en That is why it would appear to be indispensable for the EU to take joint action either to prevent disasters or to mitigate their impact.
nl Daarom lijkt het me noodzakelijk, dat we samenwerken op het niveau van de Europese Unie, of het nu gaat om preventie of het verzachten van de gevolgen van rampen.
en Details of voting (amendments, separate and split votes, etc.) appear in Annex ‧ to the Minutes
nl Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage ‧ bij de notulen
en Details of voting (amendments, separate and split votes, etc.) appear in the Results of votes annex to the Minutes
nl Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage Stemmingsuitslagen bij de notulen
Pagina 1. Gevonden 20109 zinnen matching zin appear.Gevonden in 10,122 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.