Vertalingen in Nederlands:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
en Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.
nl Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
en How' s your Pashto, Sam?
nl Hoe is je Pashto, Sam?
en Booth is fluent in Pashto
nl Booth spreekt vloeiend Pashto
en Pashto (Afghanistan
nl Afghanistan
en I would add that the legal basis – Article 308, in consequence of which Parliament is still consulted – is not uncontentious, and I am being cautious in my use of language when I say that.
nl Overigens is de rechtsgrondslag artikel 308, hetgeen betekent dat het Parlement nog geraadpleegd wordt, ofschoon dit, voorzichtig gezegd, niet onomstreden is.
en Title Unit Unit multiplier Decimals Title complement Coverage National language title Compilation
nl Titel Eenheid Vermenigvuldigingsfactor Decimalen Titelcomplement Dekking Titel in nationale taal Compilatie
en The Irish language version is an authentic version of these Treaties.
nl De Ierse vertaling is een authentieke versie van deze Verdragen.
en It is important that the Commission and the Member States make efforts to ensure that all the texts, guidelines and calls for tenders published under this programme are written in clear, simple and accessible language
nl De Commissie en de lidstaten zullen zich beijveren om een duidelijke, eenvoudige en begrijpelijke taal te gebruiken in alle teksten, richtsnoeren en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die in het kader van dit programma worden bekendgemaakt
en The texts of Decision ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic
nl De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse en de IJslandse taal van Beschikking ‧/‧/EG zijn authentiek
en Language of the case: French
nl Procestaal: Frans
en The uniqueness of Irish in terms of provisions relating to languages in the Community is evident in the fact that, whilst no Community legislation or formal document is produced in Irish, citizens nonetheless have a right under Article ‧ of the EC Treaty to write to any Institution in Irish and to receive a response in the same language
nl De unieke positie van het Iers in het talenbeleid van de Gemeenschap blijkt duidelijk uit het feit dat de Ierse burgers krachtens artikel ‧ van het EG-Verdrag het recht hebben de instellingen in het Iers aan te schrijven en ook in die taal antwoord te krijgen, ook al worden de communautaire wetgeving en andere formele documenten niet in het Iers opgesteld
en Language of the case: German
nl Procestaal: Duits
en Mr President, I find this absolutely scandalous, and I think we should be speaking a clearer language here than we have done so far.
nl Mijnheer de Voorzitter, ik spreek er schande van! Ik vind dat wij onze diplomatieke houding moeten laten varen en moeten zeggen waar het op staat.
en Adopted international auditing standards shall be published in full in each of the official languages of the Community in the Official Journal of the European Union
nl De volledige tekst van goedgekeurde internationale controlestandaarden wordt in alle officiële talen van de Gemeenschap gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie
en Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties
nl Gedaan te Schengen, op negentien juni negentienhonderdnegentig, in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle overeenkomstsluitende partijen toezendt
en All the EU events organised within the framework of the European Year of People with Disabilities ‧ included interpretation in sign languages as well as spoken languages
nl Voor alle communautaire evenementen die in het kader van het Europees Jaar van personen met een handicap in ‧ zijn georganiseerd, was voorzien in tolken naar gebarentalen alsook naar gesproken talen
en He has done an excellent job here and is quite rightly using very specific language about some of the shortcomings of Member States.
nl Hij heeft hiermee uitstekend werk geleverd, en hij gebruikt terecht niet mis te verstane termen met betrekking tot een aantal tekortkomingen van de lidstaten.
en Today, I can only find, with regret, that their linguistic rights are refused and ignored, whether we speak of education or religious practice in the Romanian language.
nl Op dit moment kan ik tot mijn teleurstelling slechts constateren dat hun taalrechten hun worden onthouden en genegeerd, of het nu gaat over onderwijs of over religieuze praktijken in de Roemeense taal.
en The Honourable Member's information is not correct, and neither are the similar figures that have recently appeared in some newspapers, together with misleading reports about French as a working language of the Commission
nl De informatie van het geachte parlementslid is niet juist, evenmin als de vergelijkbare cijfers die onlangs in sommige kranten zijn gepubliceerd in samenhang met misleidende berichten over het Frans als werktaal van de Commissie
en Language of the case: Swedish
nl Procestaal: Zweeds
en Reports drawn up in application of this Article shall be made available in the official language(s) of the Member State where the inspection took place
nl Ter toepassing van dit artikel opgestelde verslagen worden beschikbaar gesteld in de officiële taal/talen van de lidstaat waar de inspectie plaatsvond
en Telecommunications companies will be able to be linked up to the system. They will be able to collect information on impending disasters from the monitoring system and send warning messages to people travelling in the region in their native language.
nl Aan het waarnemingssysteem kunnen telecomaanbieders worden verbonden, die gegevens over dreigende ongevallen uit het controlesysteem kunnen halen en de burgers die zich in het gebied bevinden in hun moedertaal waarschuwingen kunnen sturen.
en Regulation No ‧ of ‧ April ‧ determining the languages to be used in the European Economic Community shall apply to the Agency
nl Op het Agentschap is Verordening nr. ‧ van ‧ april ‧ tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap van toepassing
en That provision should include the entries in all the languages of the new Member States
nl In die bepaling moeten ook de vermeldingen in alle talen van de nieuwe lidstaten worden opgenomen
en The protection of a traditional expression shall apply only: to the language or languages and alphabets in which it appears in Appendix ‧ and not in translation; and for a category of product in relation to which it is protected for the Parties as set out in Appendix
nl De bescherming van een traditionele uitdrukking geldt alleen voor de taal of talen en alfabetten zoals vermeld in aanhangsel ‧, niet voor vertalingen, en voor de productcategorie waarvoor de benaming voor de partijen wordt beschermd zoals vermeld in aanhangsel
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 7,376 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.