Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
en Booth is fluent in Pashto
nl Booth spreekt vloeiend Pashto
en Pashto (Afghanistan
nl Afghanistan
en How' s your Pashto, Sam?
nl Hoe is je Pashto, Sam?
en Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.
nl Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
en Language of the case: French
nl Procestaal: Frans
en Adapted provision within the curriculum- for instance, reinforced teaching of the host country language for pupils whose mother tongue is different- should also be supported
nl Aangepaste voorzieningen in het leerplan, zoals intensiever onderwijs van de taal van het gastland voor leerlingen met een andere moedertaal, dienen eveneens te worden gesteund
en whereas Riad al-Hamood, a Kurdish civil society activist, Arab language teacher and active member of the Committees for Revival of Civil Society, who was arrested on ‧ June ‧ after a speech at the funeral of an Islamic scholar who had died in custody under mysterious circumstances whilst in solitary confinement, is at serious risk of ill-treatment
nl overwegende dat Riad al-Hamood- een activist uit het Koerdische maatschappelijk middenveld, leraar Arabisch en actief lid van de comités voor het herstel van het maatschappelijk middenveld, die op ‧ juni ‧ is gearresteerd na een toespraak op de begrafenis van een Islamitische geleerde die onder geheimzinnige omstandigheden was overleden terwijl hij in een isoleercel gevangen zat- groot gevaar loopt te worden mishandeld
en Language courses, retraining and further vocational training
nl Talencursussen, om- en bijscholing
en Amendment ‧ did not concern all language versions and had therefore not been put to the vote (Rule ‧(d
nl Amendement ‧ betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel ‧, lid ‧, letter d), van het Reglement
en I hope that this online tool will continue to be developed and updated in all the official languages.
nl Ik hoop dat deze internettool ook in de toekomst in alle officiële talen uitontwikkeld en bijgewerkt zal worden.
en On this basis, in May 2006, the Council presented its conclusions on a series of fundamental problems regarding the European Indicator of Language Competence.
nl Op basis hiervan heeft de Raad in mei 2006 zijn conclusies voorgelegd met betrekking tot een aantal fundamentele problemen waarmee de Europese indicator voor talenkennis te maken had.
en Language of the case: Lithuanian
nl Procestaal: Litouws
en The right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
nl Het recht op vertolking en vertaling ten behoeve van personen die de taal van de procedure niet spreken of verstaan, is vastgelegd in artikel ‧ van het EVRM, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens
en Such action is particularly important in border regions of the Member States in relation to the languages used in neighbouring regions of other Member States
nl Dergelijke maatregelen zijn in het bijzonder van belang in de grensregio's van de lidstaten met betrekking tot de talen die worden gesproken in aangrenzende regio's van andere lidstaten
en The Annual Report as well as a shorter version containing only the Executive Summary and the Statistics are available on the European Ombudsman's website in all ‧ official languages at
nl Het jaarverslag, alsmede een verkorte versie die alleen de samenvatting en de statistieken bevat, zijn in de ‧ officiële talen beschikbaar op de website van de Europese Ombudsman
en The text of Directive ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic
nl De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn ‧/‧/EG zijn authentiek
en Language of the case: Italian
nl Procestaal: Italiaans
en Amendment ‧ did not concern all language versions and was therefore not put to the vote (Rule ‧(d
nl Amendement ‧ betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (artikel ‧, lid ‧, letter d) van het Reglement
en It is not the responsibility of the European Parliament to lay down requirements and recommendations for language policy.
nl Het bepalen van de vereisten en aanbevelingen voor het talenbeleid valt niet onder de bevoegdheden van het Europees Parlement.
en without prejudice to the language of instruction, provide for the use of the languages spoken in the countries where the higher education institutions involved in the Erasmus Mundus partnerships are situated and, as appropriate, for preparatory language training and assistance for beneficiaries of scholarships, in particular by means of courses organised by the institutions in question
nl zonder dat de onderwijstaal daardoor in het gedrang komt, de talen worden gebruikt die worden gesproken in de landen waar de instellingen voor hoger onderwijs die lid zijn van het Erasmus Munduspartnerschap gevestigd zijn, en in voorkomend geval moeten er voorbereidende taalcursussen en begeleiding worden georganiseerd voor de personen die een beurs hebben gekregen, met name in de vorm van cursussen die door de deelnemende instellingen voor hoger onderwijs worden georganiseerd
en The international language of science is English
nl De internationale taal van de wetenschap is Engels
en Amendment ‧ did not concern all language versions and was therefore not put to the vote [Rule ‧(d)]
nl Amendement ‧ betreft niet alle taalversies en is bijgevolg niet in stemming gebracht (zie artikel ‧, lid ‧, onder d) van het Reglement
en Language of the case: German
nl Procestaal: Duits
en The plan to eradicate Tibetan culture, which has not yet been brought to a successful conclusion under the symbol of the hammer and sickle in decades of persecution against the Tibetan people and monks, cannot now be artfully completed by eliminating the Tibetan language and imposing Chinese.
nl Het plan om de Tibetaanse cultuur af te schaffen, dat onder de communisten nooit is volbracht, ondanks het feit dat Tibetaanse monniken en burgers al tientallen jaren worden vervolgd, mag niet alsnog worden volbracht via de slinkse afschaffing van de Tibetaanse taal en de verplichtstelling van het Chinees.
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 9,882 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.