Vertalingen in Dutch:

  • Pasjtoe   

Voorbeeld zinnen met "Pashto language", vertaalgeheugen

add example
en Firstly, it is important to foster inter-ethnic dialogue, for the Loya Jirga has opened up wounds among the Pashto community, not least as a result of the ineptitude of some American representatives.
nl Ten eerste: bevordering van de inter-etnische dialoog, want de Loya Jirga heeft bij de Pathanen de nodige wonden achtergelaten, niet in de laatste plaats veroorzaakt door onhandig optreden van Amerikaanse afgezanten.
en How' s your Pashto, Sam?
nl Hoe is je Pashto, Sam?
en Booth is fluent in Pashto
nl Booth spreekt vloeiend Pashto
en Pashto (Afghanistan
nl Afghanistan
en In this respect, the language or currency which a website uses does not constitute a relevant factor
nl De taal en de munteenheid die op de internetsite worden gebruikt doen in dat opzicht niet ter zake
en Tag Folders are just that, folders. They are composed only of the & descriptionrc; and TagXML files. Tag Folders carry the name of the mark-up language and version, if applicable. (For example, html-‧-strict
nl Tagmappen zijn eigenlijk gewoon mappen. Ze bestaan echter alleen uit het bestand en de TagXML-descriptionrc; bestanden. De naam van een tagmap geeft de opmaaktaal en de gebruikte versie daarvan aan. Bijvoorbeeld html-‧-strict
en Language in which the application was lodged: German
nl Taal van het verzoekschrift: Duits
en The Board of Governors of the European Schools is in the process of deciding on the language sections to be set up in the Brussels IV school at Laeken.
nl De Raad van bestuur van de Europese Scholen zal binnenkort een besluit nemen over de taalafdelingen die in de school Brussel IV in Laken zullen worden ondergebracht.
en With EU enlargement, the number of official languages has become so large that the whole situation involving European Schools needs to be reviewed.
nl Met de uitbreiding van de EU is het aantal officiële talen van de Unie zo groot geworden dat de hele situatie van de Europese scholen moet worden heroverwogen.
en Language of the case: Italian
nl Procestaal: Italiaans
en Unless otherwise decided, the Association Council shall base its deliberations on documentation prepared in those languages
nl Voor zijn beraadslagingen gaat de Associatieraad, tenzij anders wordt beslist, uit van de in deze talen opgestelde documenten
en In the context of the free movement of European Union citizens, adjustment to the market requirements involves knowledge of foreign languages.
nl In de context van het vrije verkeer van burgers van de Europese Unie betekent aanpassing aan de eisen van de markt kennis van vreemde talen.
en I intend to speak in our common language.
nl Ik had gedacht om in onze gezamenlijke taal te spreken.
en Regulations and other documents of general application shall be drafted in the ‧ official languages
nl De verordeningen en andere stukken van algemene strekking worden gesteld in de eenentwintig officiële talen
en So I regret to inform the language services that this applies to eight language versions, but not to the Dutch, French or Swedish versions - the Dutch, French and Swedes need not worry but the others should, perhaps, be concerned.
nl Het spijt mij dan ook de vertaaldiensten te moeten meedelen dat dit voor acht talen geldt, doch niet voor de Nederlandse, Franse of Zweedse versie. De Nederlanders, Fransen en Zweden hoeven zich dus geen zorgen te maken, maar de anderen misschien wel.
en Do you expect us to believe that you are suddenly going to jump up like a jack in the box with a list of people who are highly specialised in Estonian, Latvian, Czech, in all these new languages which we shall have? No, preparations need to be made now.
nl Wij mogen niet verwachten dat wij van de ene dag op de andere over werkelijk bekwame mensen zullen kunnen beschikken die Ests, Lets, Tsjechisch en al die andere talen spreken.
en This wording - particularly in certain language versions - could be interpreted as meaning that the entry into force of the four measures was being replaced by that of the framework decision on terrorism.
nl Uit deze formulering - met name in een aantal talen - zou geconcludeerd kunnen worden dat de inwerkingtreding van de vier maatregelen afhangt van het kaderbesluit over terrorisme.
en This information should be translated into other official languages
nl Deze informatie moet in de andere officiële talen worden vertaald
en the language in which the information at issue is broadcast or any other factor which may demonstrate the site publisher’s intention to address specifically the public of the first Member State
nl de taal waarin de litigieuze informatie is verspreid of elke andere factor die aantoont dat de redacteur van de site zich specifiek wilde richten tot het publiek van de eerste staat
en As regards requests for referral to (a) Member State/s or (an) EFTA State/s, the requesting parties are strongly encouraged to include a copy of the request in the language/s of the Member State/s and EFTA State/s to which referral is being requested
nl Wat verzoeken tot verwijzing naar een lidstaat of naar lidstaten of naar een EVA-staat of naar EVA-staten betreft, wordt de partijen ten stelligste aangeraden een exemplaar in te sluiten van het verzoek in de taal of talen van de lidstaat of lidstaten of EVA-staat of EVA-staten waarnaar u de zaak verzoekt te verwijzen
en I refer to the interpreters, thanks to whom the European Parliament is the only institution working in 20 languages, bringing our work closer to the citizens and making our communication more effective and for that I thank them.
nl Dankzij hen is het Europees Parlement het enige orgaan dat in en uit twintig talen werkt. Daardoor staan onze werkzaamheden dichter bij de burger en is onze communicatie doeltreffender.
en Language of the case: German
nl Procestaal: Duits
en This Protocol, drawn up in a single original in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Norwegian languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union, which will remit a certified copy to each of the Parties
nl Dit protocol, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan elk van de partijen
en whereas it is essential that individuals lodging claims are fully apprised of the Dublin process, in a language which they understand, and its possible consequences
nl overwegende dat het van essentieel belang is dat personen die een aanvraag indienen in een voor hen begrijpelijke taal volledig op de hoogte worden gebracht van de Dublin-procedure en de mogelijke consequenties daarvan
en By reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, it is necessary to provide the Community symbol and indication in the languages of the new Member States
nl In verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije moet worden voorzien in een communautair symbool en een vermelding in de talen van de nieuwe lidstaten
Pagina 1. Gevonden 21541 zinnen matching zin Pashto language.Gevonden in 7,623 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.