Vertalingen in Polish:

  • szczęśliwej drogi   
    (Interjection  )
  • szczęśliwej podróży   
    (Interjection  )

Voorbeeld zinnen met "goede reis", vertaalgeheugen

add example
Tot slot wens ik u een hele goede reis naar Nieuw Zeeland volgende maand, en zorgt u er alstublieft voor dat er geen illegaal gedownload materiaal op uw iPod staat!Na koniec życzę udanego pobytu w Nowej Zelandii w przyszłym miesiącu i niech pan się upewni, że pański iPod nie zawiera żadnych nielegalnie pobranych materiałów!
Heb je een goede reis gehad?Miałaś dobrą podróż?
Goede reis, RiccardoDo widzenia, Riccardo!
Het is ongehoord dat een ziek persoon voor een goede behandeling verplicht wordt te reizen en een reis naar het buitenland te betalen en dat dit vervolgens wordt voorgedaan als zijnde een recht.Przedstawianie obowiązku osoby chorej do przemieszczenia się i sfinansowania wyjazdu za granicę w celu uzyskania odpowiedniego leczenia jako jej prawa jest nieprzyzwoite.
Ik wens u een goede reis naar Lapland.Życzę pani przyjemnej podróży do Laponii.
Dat betekent dat ik eindig zoals ik begonnen ben, door te zeggen dat we geen gebrek aan ambitie hebben, maar dat we de middelen nodig hebben om onze taken adequaat uit te voeren, dat we consequent moeten kunnen handelen en dat we onze activiteiten verder moeten ontwikkelen en verbeteren; dat is dan ook precies wat we zullen gaan doen. We zullen dat echter doen door de 27 leden van de Europese Unie op onze reis mee te nemen, waarbij we soms de leiding nemen, soms een duwtje in de goede richting geven en soms zullen samenwerken.Zatem na koniec powiem to, od czego zaczęłam, czyli że nie brakuje nam ambicji; potrzebujemy środków, by dobrze wykonywać nasze zadania; musimy być w stanie zachować konsekwencję; musimy rozwijać i wzmacniać to, co robimy, i właśnie to będziemy czynić, ale zrobimy to poprzez zaangażowanie w nasze działania 27 członków Unii Europejskiej, czasami im przewodząc, czasami nakłaniając, czasami pracując wraz z niektórymi, a Państwa wsparcie będzie w tym procesie bezcenne.
VIAMEX AGRAR HANDEL EN ZVK met betrekking tot het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer ervan , is wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel ongeldig voor zover het , door te verwijzen naar richtlijn 91 / 628 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer , niet voorziet in ‚ de nodige specifieke sancties ’ , zoals deze richtlijn van de lidstaten verlangt , maar de volledige verantwoordelijkheid voor de dierbescherming op de exporteur legt en bepaalt dat zijn recht op restitutie automatisch en onontkoombaar verloren gaat in geval van nietnaleving van een planning waarvan de niet-inachtneming ook kan afhangen van de handelwijze van de nationale autoriteiten , en dit zelfs wanneer die autoriteiten van mening zijn dat de dieren in goede gezondheid v erkeren en gelasten dat de vervoerder de reis dient voort te zetten zonder de planning in acht te nemen . ”VIAMEX AGRAR HANDEL I ZVK do ochrony żywego bydła podczas transportu należy uznać za nieważny ze względu na sprzeczność z zasadą proporcjonalności w zakresie , w jakim poprzez odesłanie do dyrektywy Rady 91 / 628 / EWG w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu zamiast ustanowić „ odpowiednie konkretne sankcje ” , do czego dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie , sprawia on , że całą odpowiedzialność za ochronę zwierząt ponosi eksporter oraz przewiduje automatyczną i bezwzględną utratę prawa do refundacji w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń czasowych , które może również wynikać z zachowań organów krajowych oraz stosując tę sankcję również w przypadkach , gdy organy te uznały , że zwierzęta są w dobrym stanie zdrowia , polecając przewo źnikowi kontynuację transportu bez zachowania przywołanych ograniczeń czasowych .
Gefeliciteerd, en een goede reisGratulacje, udanej podróży życzę
SG- ‧, SG- ‧ en SG- ‧, een goede reis en veel succesZespoły SG- ‧, SG- ‧ i SG- ‧, powodzenia i z Bogiem
Heb je een goede reis gehad?Czy miałaś dobrą podróż?
de conditie van de dieren goed genoeg is om de reis voort te zettenzwierzęta były zdolne do kontynuacji podróży
Hoewel ik en passant moet opmerken dat het altijd goed is korte documenten te presenteren, is dit ook een oppervlakkig document, een dun document, waaruit we niets kunnen opmaken over de richting die deze reis geacht wordt te krijgen.Choć muszę przyznać, że zawsze dobrze jest przygotowywać krótkie dokumenty, to ten jest jednocześnie płytki, słaby - nie możemy z niego dowiedzieć się nic o kierunku, jaki należy obrać.
Zo snel mogelijk technische storingen en bedrijfsstoringen detecteren en lokaliseren, evenals ongebruikelijke gebeurtenissen tijdens de reis, en zo nodig de wagons controleren op slijtage en defecten, de goede staat van de treinen waarborgen en een beroep doen op externe hulpRozpoznawanie i identyfikowanie usterek technicznych i eksploatacyjnych i wydarzeń nadzwyczajnych w odpowiednim czasie oraz, w razie potrzeby, sprawdzanie wagonów osobowych i towarowych w celu wykrycia uszkodzeń i defektów, zabezpieczenie pociągu i wzywanie pomocy
Ik kom je ' n goede reis wensenChciałem ci tylko powiedzieć: " bon voyage "
Het is daarom een goede zaak dat in het verslag ook vormen als korte reizen of het gebruik van internet om een reis te boeken zijn opgenomen.Trafnym, zatem jest uwzględnienie w sprawozdaniu takich form, jak krótkie wycieczki lub korzystanie z Internetu w celu rezerwacji wycieczek.
Goede reis, MiladySzczęśliwej podróży
Maar we hebben wel ' n goede reis gehadZresztą mieliśmy całkiem dobry okres
Met deze richtlijn wordt de prioriteit gegeven aan de burgers die grote bedragen kunnen betalen voor reis en verblijf en die goed op de hoogte zijn van en contacten hebben in de zorgbureaucratie.Ta dyrektywa daje pierwszeństwo tym obywatelom, którzy mogą zapłacić duże sumy za podróż i zakwaterowanie, i dla tych, którzy dysponują dobrą wiedzą o biurokracji w opiece zdrowotnej i dobrymi w niej kontaktami.
Het is een goede zaak dat passagiers in geval van annulering of vertragingen van meer dan twee uur, of in geval van overboekingen niet alleen recht hebben op voortzetting van hun reis - al dan niet via een andere route - of terugbetaling van de reissom, maar tevens recht krijgen op een schadevergoeding ter hoogte van 50 procent van die reissom.Cieszę się, że w przypadku odwołania, spóźnienia przekraczającego 120 minut lub nadkompletu pasażerów będą oni mieli - oprócz prawa do kontynuacji podróży, zmiany trasy prowadzącej do ich miejsca przeznaczenia lub zwrotu kosztów ceny biletu - również prawo do odszkodowania odpowiadającego 50 % ceny biletu.
Zeg Goede reisPowiedz Bon Voyage
het niet in staat zijn aan het begin van de reis en voor de daaropvolgende aflossende wachten te zorgen voor personeel dat voldoende rust heeft genoten en anderszins in goede conditie is om dienst te doenniemożność wstawienia na pierwszą wachtę na początku rejsu oraz kolejne wachty zwalniające, osób odpowiednio wypoczętych lub pod jakimkolwiek innym względem zdolnych do wypełniania swych obowiązków
Misschien komt deze reis op ' t goede momentMoże mój wyjazd jest w dobrym momencie
Had je een goede reis?Czekaliśmy na panią.Miała pani udaną podróż?
Wens hem een goede reisUdanego lotu
Pagina 1. Gevonden 68447 zinnen matching zin goede reis.Gevonden in 13,58 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.