uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Polish:

 • cześć     
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (1)

goeden dagdobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
Je weet hoe het gaat, de ene dag goed, de andere dag niet zo goedWiesz, jak jest.Dzisiaj dobrze, jutro nie za bardzo
(EN) Mijnheer de Voorzitter, hoewel dit een goede dag was voor het dierenwelzijn als het om zeehonden gaat, was het een minder goede dag als het gaat om de manier waarop we zojuist over dierproeven hebben gestemd.Panie przewodniczący! Chociaż dzień dzisiejszy przyniósł korzyść dla dobrostanu zwierząt, a dokładnie fok, to mniejszą korzyść przyniósł, jeżeli chodzi o sposób, w jaki właśnie głosowaliśmy na temat badań na zwierzętach.
Goede dag.- Goede dagDzień dobry
Goede dag, senior Goede dag, ik heb hulp nodigHalo?Na pomoc!- Dzień dobry, panu
Ikzelf heb ook over dit thema gesproken tijdens de verkeersveiligheidsdag die een paar dagen geleden in Parijs is georganiseerd - de officiële dag van de Commissie en de Raad in de verkeersveiligheidweek -, waarbij ik heb benadrukt dat veiligheid op de weg ook een goed stadsvervoerssysteem betekent: onze wegen zullen veiliger worden, met name in grote steden, als er een goed stadsvervoerssysteem komt.Sam wypowiadałem się na ten temat w trakcie Dnia Bezpieczeństwa Drogowego, który obchodzono kilka dni temu w Paryżu - oficjalny dzień obchodzony przez Komisję i Radę w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa Drogowego - podkreślając, że bezpieczeństwo drogowe musi również oznaczać dobry system transportu miejskiego: jeżeli będziemy mieli dobry system transportu miejskiego, przede wszystkim w dużych miastach, nasze drogi staną się bezpieczniejsze.
Omschakelen van capsules of orale oplossing naar pleisters voor transdermaal gebruik Gebaseerd op een vergelijkbare blootstelling tussen orale en transdermale rivastigmine (zie rubriek ‧) kunnen patiënten, die worden behandeld met Exelon capsules of orale oplossing, als volgt worden omgezet naar Exelon pleisters voor transdermaal gebruik: Een patiënt op een dosis van ‧ mg/dag orale rivastigmine kan worden omgezet naar ‧ mg/‧ u pleisters voor transdermaal gebruik. Een patiënt op een dosis van ‧ mg/dag orale rivastigmine kan worden omgezet naar ‧ mg/‧ u pleisters voor transdermaal gebruik. Een patiënt op een stabiele en goed getolereerde dosis van ‧ mg/dag orale rivastigmine kan worden omgezet naar ‧ mg/‧ u pleisters voor transdermaal gebruikZamiana leczenia kapsułkami lub roztworem doustnym na system transdermalny Ze względu na porównywalną ekspozycję na działanie rywastygminy po zastosowaniu postaci doustnej i systemów transdermalnych (patrz punkt ‧. ‧), pacjentom leczonym produktem Exelon w postaci kapsułek lub roztworu doustnego można zamienić leczenie na produkt Exelon w postaci systemów transdermalnych według następującego schematu postępowania: • Pacjentowi przyjmującemu dawkę ‧ mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce ‧, ‧ mg/‧ h. • Pacjentowi przyjmującemu dawkę ‧ mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce ‧, ‧ mg/‧ h. • Pacjentowi przyjmującemu stałą, dobrze tolerowaną dawkę ‧ mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce ‧, ‧ mg/‧ h
mg op dag ‧, ‧ mg op dag ‧ en ‧ mg op dag ‧, zolang elke dosis goed wordt verdragenmg w dniu ‧., ‧ mg w dniu ‧. oraz ‧ mg w dniu ‧., o ile poszczególne dawki są dobrze tolerowane
Hij heeft genoeg aan een slechte dag dus maak er geen slechte dag van... maar een goede dag, begrijp je?Więc nie zrób z tego złego dnia, zrób dobry dzień, rozumiesz?
Indien deze dosering na ‧ dagen goed wordt verdragen, kan de dosis volgens het standaard titratieschema worden verhoogd naar ‧ mg/dagJeśli leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez ‧ dni, to dawka może być zwiększona do ‧ mg na dobę zgodnie ze standardowym schematem
Derhalve moet, om de goede werking van de AEO-regeling vanaf ‧ januari ‧ te verzekeren, de termijn voor afgifte van een AEO-certificaat of afwijzing van een aanvraag worden verlengd tot ‧ dagen, en moet worden voorzien in een verlenging van die termijn met een verdere termijn van ‧ dagenW celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu AEO począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r. konieczne jest zatem przedłużenie terminu na wydanie świadectwa lub odrzucenie wniosku do ‧ dni, a także umożliwienie przedłużenia tego okresu o dalszych ‧ dni
Verder herinnerden degenen die een "ja-uitslag” wilden de Ieren er continu aan hoe goed ze het buiten Europa hebben gedaan, maar dit klinkt hun niet gemeend in de oren, nu de visindustrie van een eilandnatie worstelt om te overleven, een winstgevende suikerindustrie met een Brusselse pennenstreek verdwijnt en bouwvakkers van dag tot dag, van klus tot klus, leven.Ponadto ci, którzy chcieli głosować "tak” ciągle przypominali Irlandczykom, jak dobrze im się powiodło w porównaniu z innymi państwami Europy, co jednak nie brzmi dla nich przekonująco, gdy ich przemysł rybny walczy o przetrwanie, zyskowny przemysł cukrowniczy znika za jednym podpisem brukselskiego pióra, a pracownicy budowlani żyją z dnia na dzień, od zlecenia do zlecenia.
Het operationele beheer van het centrale SIS ‧ omvat alle taken die nodig zijn om het centrale SIS ‧ overeenkomstig deze verordening ‧ uur per dag en ‧ dagen per week te laten functioneren, met name de voor de goede werking van het systeem onontbeerlijke onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingenZarządzanie operacyjne centralnym SIS ‧ obejmuje wszystkie zadania niezbędne do tego, by centralny SIS ‧ działał zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez ‧ godziny na dobę, ‧ dni w tygodniu, w szczególności prace konserwacyjne oraz udoskonalenia technologiczne, jakich wymaga sprawne działanie systemu
Ze hebben goede dagen en slechte dagenMają dobre i złe dni
De dag waarop wij het Handvest van de grondrechten ondertekenen is een goede dag om eraan te herinneren dat de Europese Unie op dit gebied een belangrijke rol en verantwoordelijkheid toekomt.Dzień, w którym podpisaliśmy kartę praw podstawowych jest dobrym dniem, żeby pamiętać, że Unia Europejska ma w tym obszarze rolę do odegrania i obowiązek.
Het operationele beheer van het centrale SIS ‧ omvat alle taken die nodig zijn om het centrale SIS ‧ overeenkomstig deze verordening ‧ uur per dag en ‧ dagen per week te laten functioneren, met name de voor de goede werking van het systeem onontbeerlijke onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingenZarządzanie operacyjne centralnym SIS ‧ obejmuje wszystkie zadania niezbędne do tego, by centralny SIS ‧ działał zgodnie z niniejszą decyzją przez ‧ godziny na dobę, ‧ dni w tygodniu, a w szczególności obejmuje prace konserwacyjne oraz udoskonalenia technologiczne, jakich wymaga sprawne działanie systemu
In het verslag-Hedh wordt veel belang gehecht aan het perspectief van de Europese burgers, die dag in dag uit de voor- en nadelen van de interne markt ondervinden, en wordt onderstreept dat de benoeming van een commissaris voor Consumentenbescherming in 2007 een goede stap is geweest.W swoim sprawozdaniu pani poseł Hedh przywiązuje wagę do opinii obywateli europejskich, którzy na co dzień mają do czynienia z zaletami i wadami rynku wewnętrznego, i podkreśla słuszność decyzji o mianowaniu w 2007 roku komisarza ds. ochrony konsumentów.
Een goed voorbeeld daarvan is het ontkennen van de verzekeringsstatistieken, waaruit dag in dag uit blijkt dat mannen en vrouwen zich op velerlei vlak in hun leven verschillend gedragen en dat zij dus op verzekerings- en andere vlak verschillende risicoprofielen hebben.Jednym z przykładów takiej przesady jest niebranie pod uwagę danych aktuarialnych, które codziennie pokazują, że kobiety i mężczyźni zachowują się inaczej w różnych sytuacjach życiowych, co pociąga za sobą, że mają różne stawki ubezpieczenia i ocenę ryzyka.
Daarom zeggen we: ja, dat was een goede dag voor Europa, en de dag dat het Verdrag eindelijk geratificeerd zal worden, zal nog beter zijn.Zatem tak, to był dobry dzień dla Europy, ale jeszcze lepszy będzie dzień ostatecznej ratyfikacji traktatu.
Ik kan dus zeer goed begrijpen dat men een signaal heeft willen geven aan Israël door de stemming uit te stellen, omdat men niet de indruk wil wekken dat in een periode waarin meer bepaald ten aanzien van meer dan een miljoen Palestijnen die in Gaza leven, de dingen van dag tot dag erger worden, wij het land zouden belonen.Jestem więc w stanie zrozumieć, że chcemy wysłać Izraelowi sygnał odraczając przedmiotowe głosowanie, ponieważ nie chcemy stwarzać wrażenia, że nagradzamy to państwo w okresie, kiedy sytuacja ponad miliona Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy pogarsza się z dnia na dzień.
keuren de betrokken lidstaten binnen ‧ dagen na ontvangst van het definitieve advies van het Bureau dat definitieve advies goed, stellen zij het Bureau daarvan in kennis en passen zij zo nodig de desbetreffende vergunningen voor het in de handel brengen dienovereenkomstig aan, tenzij binnen ‧ dagen na ontvangst van het definitieve advies een verwijzingsprocedure overeenkomstig artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG of artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG wordt ingeleidw terminie ‧ dni od otrzymania opinii końcowej Agencji zainteresowane państwo członkowskie zatwierdza tę opinię końcową, informuje o tym Agencję oraz, w razie konieczności, odpowiednio zmienia przedmiotowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, chyba że procedura przekazania zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE albo art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE została wszczęta w terminie ‧ dni od otrzymania opinii końcowej
Goede dagen, slechte dagenJak się czujesz?
Vandaag is een zwarte dag voor wie, zoals wij, een kernachtige en goed werkende Europese samenwerking willen, maar het is vooral een gitzwarte dag voor recreatievissers in alle lidstaten.Dziś jest czarny dzień dla tych, którzy życzyli sobie zwartej i skutecznej współpracy europejskiej, lecz przede wszystkim jest to czarny dzień dla rybaków rekreacyjnych we wszystkich państwach członkowskich.
Starlix bleek goed verdragen te worden in een klinisch onderzoek waarin gedurende ‧ dagen Starlix in oplopende doseringen tot ‧ mg per dag aan patiënten werd toegediendStarlix był dobrze tolerowany przez pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, którym podawano wzrastające dawki leku, do ‧ mg/dobę przez ‧ dni
Een dag om alle slachtoffers van de totalitaire systemen in Europa uit de vorige eeuw te herdenken is op zich een goede suggestie, maar laten we in overleg met historici vaststellen wat het juiste formaat en de juiste datum van zo'n dag moet zijn, zodat iedereen zich daarin kan vinden.Pomysł wprowadzenia dnia pamięci wszystkich ofiar systemów totalitarnych w Europie w XX w. jest sam w sobie dobry, ale współpracujmy z historykami, zastanawiając się, jaka ma być właściwa forma i data takiego dnia, tak, aby wszyscy mogli poprzeć ten pomysł.
Middels een goed, op het bevorderen van vooruitgang en veiligheid gericht beleid, moet dag in dag uit gestreefd worden naar een efficiëntere beheersing van immigratie en een vreedzame samenleving worden bevorderd.Skuteczne zarządzanie imigracją i zachęcanie do pokojowej koegzystencji musi stać się codziennym zobowiązaniem dobrej polityki, której celem jest propagowanie rozwoju i bezpieczeństwa.
Pagina 1. Gevonden 98705 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 12,17 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.