uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Polish:

 • cześć     
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (1)

goeden dagdobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
In verband met de feestdagen in het jaar ‧ en de gevolgen daarvan voor de verschijning van het Publicatieblad van de Europese Unie zal in bepaalde gevallen de periode tussen de indiening van de aanvragen en de dag waarop de certificaten moeten worden afgegeven, te kort zijn om voor een goed marktbeheer te kunnen zorgenBiorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w roku ‧ oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
(DE) Mevrouw de Voorzitter, de honderdste Internationale dag van de vrouw geeft ons een goede reden om feest te vieren, dankbaar te zijn en door te gaan met de strijd.(DE) Pani Przewodnicząca! Setna rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet stanowi doskonały moment do świętowania, wyrażenia podziękowań i dalszej walki.
(FI) Mevrouw de Voorzitter, het is zeer goed dat op dezelfde dag dat wij de resolutie van de klimaattop in Kopenhagen behandelen ook de voedselzekerheid en het hongerprobleem op de agenda staan, want deze zaken zijn zeer nauw met elkaar verbonden.Dobrze się składa, że w tym samym dniu dyskutujemy o rezolucji z konferencji w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze i o kwestiach bezpieczeństwa żywnościowego i głodu na świecie. Oba tematy są ze sobą blisko związane.
overwegende dat op ‧ maart ‧ zo'n ‧ % van het Portugese vasteland te lijden had onder ernstige of zelfs extreme droogte en dat de situatie ondanks enkele dagen met lichte regen niet echt ten goede is gekeerdmając na uwadze, że do ‧ marca ‧ r. blisko ‧ % powierzchni Portugalii kontynentalnej było pod wpływem dotkliwej czy nawet ekstremalnej suszy, a sytuacja nie zmieniła się w sposób istotny nawet po kilku dniach niewielkich opadów
Volgens artikel 23 , met als titel „ Registratie van facturen ” , eerste en tweede alinea , DPR nr. 633 / 72 moet iedere belastingplichtige zijn facturen binnen vijftien dagen in een register ad hoc opnemen telkens met vermelding van het volgnummer , de datum van uitreiking , het belastbare bedrag van de handeling ( en ) en het btw-bedrag volgens elk afzonderlijk tarief , alsmede de onderneming , de naam of de maatschappelijke benaming van de afnemer van het goed of van de opdrachtgever van de dienst of , in de in artikel 17 , derde alinea , bedoelde gevallen , van de leverancier of van de dienstverrichter .Zgodnie z art . 23 — zatytułowanym „ Rejestracja faktur ” — ust . 1 i 2 DPR nr 633 / 72 podatnik powinien w ciągu 15 dni wpisać do odpowiedniego rejestru wystawione faktury , podając ich kolejne numery i daty wystawienia , kwoty podlegające opodatkowaniu w ramach transakcji i kwotę podatku VAT , odrębnie według stosowanych stawek , oraz przedsiębiorstwo , nazwę lub firmę nabywającego towary lub zlecającego usługi , bądź w przypadkach , o których mowa w art . 17 ust . 3 tego dekretu , zbywającego lub świadczącego usługi .
Ze hebben goede dagen en slechte dagenMają dobre i złe dni
In tegenstelling tot wat dit verslag beweert, delen Afrika en de Europese Unie vandaag de dag níet dezelfde zienswijze op meer democratie, goed bestuur en rechten van de mens.W odróżnieniu od poglądów zawartych w sprawozdaniu, Afryka i Unia Europejska nie myślą tak samo na temat ulepszenia demokracji, dobrego sprawowania rządów i praw człowieka.
U liet zien op welke punten het goed liep en waar zich problemen voordoen, waar sommige programma's wellicht te laat zijn geïmplementeerd en waar de Commissie zelf te veel microbeheer aan de dag heeft gelegd ten aanzien van andere vragen voor de lidstaten.Pokazała pani, gdzie działało to dobrze, a gdzie wystąpiły trudności, gdzie pewne programy zostały być może wdrożone zbyt późno, a gdzie sama Komisja zastosowała trochę zbyt wiele mikrozarządzania w odniesieniu do innych kwestii skierowanych do państw członkowskich.
Het punt is dat wij goed moeten beseffen dat de situatie van illegale migratie van land tot land zeer kan verschillen. Rond de Middellandse Zee zijn de problemen aan de orde van de dag, en deze nemen in de zomer helemaal toe, terwijl bepaalde andere landen zich ver van de migratiestromen verwijderd bevinden en vanzelfsprekend heel anders op het probleem van de migratie reageren.Chodzi o to, że musimy być świadomi, że sytuacja nielegalnej migracji jest bardzo zróżnicowana - od Morza Śródziemnego, gdzie występują poważne problemy dnia codziennego, narastające szczególnie latem, po pewne kraje oddalone od napływu migracji, które oczywiście mogą reagować na migrację w sposób zupełnie odmienny.
Gezien de feestdagen in ‧ en de onregelmatige publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie in die perioden, is de tijd tussen de dag waarop de aanvragen worden ingediend en die waarop de certificaten worden afgegeven, te krap om de markt goed te kunnen beherenBiorąc pod uwagę dni świąteczne w roku ‧ oraz nieregularną publikację Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
De percelen zijn overeenkomstig de criteria voor de subsidiabiliteit van gronden voor betalingen in aanmerking genomen, aangezien volgens de Toetredingsakte het behoud van de grond in goede landbouwconditie (GLC) op ‧ juni ‧ een voorwaarde voor de subsidiabiliteit ervan was, terwijl het behoud van de grond in goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) op de dag van controle geen voorwaarde was voor de subsidiabiliteit van die grond, maar een voorwaarde die bij niet-inachtneming de korting van het bedrag van de betalingen tot gevolg hadPonadto skarżąca wskazuje, że akceptacja gruntów do płatności była zgodna z warunkami kwalifikowalności gruntów, przy uwzględnieniu, że zgodnie z Aktem Przystąpienia warunkiem kwalifikowalności gruntu jest utrzymywanie go w dobrej kulturze rolnej (GAC) na dzień ‧ czerwca ‧ r., podczas gdy utrzymywanie gruntu w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) w dniu kontroli nie jest warunkiem kwalifikowalności tego gruntu, lecz przesłanką zmniejszenia kwoty płatności
Gezien de volatiliteit van koolwaterstoffen waar we vandaag de dag mee te maken hebben, kunnen we ons een goede en gezonde ontwikkeling in de armste gebieden niet voorstellen.Przy obserwowanej obecnie niestabilności podaży źródeł energii opartych na węglu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić prawidłowego i zdrowego rozwoju regionów, które są dziś najbiedniejsze.
Als de situatie van de afgelopen dagen goed zou zijn geleid, had zij een ongekende kans kunnen zijn om de eerste stappen te zetten op weg naar de noodzakelijke politieke hervormingen en nationale herevaluatie van het land.Gdyby zająć się nią w odpowiedni sposób, sytuacja z ostatnich dni mogłaby stanowić bezprecedensową okazję do powzięcia pierwszych kroków na drodze w kierunku pilnych potrzeb politycznych i narodowej rewaluacji kraju.
Het huidige systeem bevat nuttige elementen, maar ook enkele tekortkomingen: het valt toch absoluut niet goed te praten dat de verouderde Europese norm EN1384 (helmen voor de ruitersport) van dertien jaar geleden vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt, ondanks de twijfels toentertijd al voorafgaand aan de publicatie ervan en twee daaropvolgende upgrademandaten van de Commissie.Obecny system ma wprawdzie pozytywne elementy, ale nie obyło się bez niedociągnięć: z pewnością nie jest właściwe, aby przestarzała, licząca już 13 lat europejska norma EN1384 (kaski do sportów jeździeckich) wciąż obowiązywała, pomimo obaw wyrażanych przed jej opublikowaniem, a następnie przedłożenia dwóch mandatów aktualizacyjnych Komisji.
Ik begrijp niet goed de haast die hier aan de dag werd gelegd, omdat bijna alle lidstaten te laat zijn met de naleving van de al aangegane verbintenissen volgens het Kyoto-protocol.Nie mogę do końca zrozumieć pośpiechu, z jakim w tej sprawie postępowano, bo właściwie każde państwo członkowskie zwlekało z wywiązaniem się ze zobowiązań, które już przyjęło w myśl protokołu z Kioto.
Het is een goede dag om het te proberenJesteś pewien? dziś jest dobry dzień, żeby spróbować
rapporteur. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, de goede en stabiele marktsituatie voor melk en zuivelproducten waarvan momenteel sprake is en de daaruit voortvloeiende stijging van de melkprijzen vormen het gesprek van de dag.sprawozdawczyni. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Powszechnie mówi się o pozytywnej, stabilnej sytuacji rynkowej mleka i produktów mlecznych oraz o wynikającej z niej podwyżce cen mleka.
Gezien de feestdagen in het jaar ‧ en de gevolgen daarvan voor de verschijning van het Publicatieblad van de Europese Unie, zal in bepaalde gevallen de periode tussen de indiening van de aanvragen en de dag waarop de certificaten moeten worden afgegeven, te kort zijn om voor een goed marktbeheer te kunnen zorgenBiorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w roku ‧ oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
hij keurt binnen ‧ dagen het voorstel van de territoriale ordonnateur goed voor het plaatsen van plaatselijke openbare aanbestedingen, contracten voor onderhandse opdrachten, contracten voor spoedhulp, contracten voor diensten en contracten voor werken met een waarde van minder dan ‧ miljoen EUR en contracten voor leveringen met een waarde van minder dan ‧ miljoen EURzatwierdza, w ciągu ‧ dni, propozycję urzędnika zatwierdzającego dla terytoriów dotyczącą przeprowadzenia miejscowych przetargów otwartych, zamówień z wolnej ręki, zamówień na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, zamówień na usługi i zamówień na roboty budowlane o wartości mniejszej niż ‧ mln EUR oraz umów o dostawy o wartości mniejszej niż ‧ mln EUR
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, commissaris, u weet heel goed dat binnen een paar dagen, tien om precies te zijn, de eerste fase van de tenuitvoerlegging van REACH zal beginnen.autor. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Wszyscy jesteśmy świadomi, iż ostatnio rozpoczęła się pierwsza faza wdrażania REACH.
Het operationele beheer van het centrale SIS ‧ omvat alle taken die nodig zijn om het centrale SIS ‧ overeenkomstig deze verordening ‧ uur per dag en ‧ dagen per week te laten functioneren, met name de voor de goede werking van het systeem onontbeerlijke onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingenZarządzanie operacyjne centralnym SIS ‧ obejmuje wszystkie zadania niezbędne do tego, by centralny SIS ‧ działał zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez ‧ godziny na dobę, ‧ dni w tygodniu, w szczególności prace konserwacyjne oraz udoskonalenia technologiczne, jakich wymaga sprawne działanie systemu
Pagina 1. Gevonden 103586 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 18,458 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.