uitspraak: IPA: [ɣudə] [ɣujə]

Vertalingen in Polish:

  • dobro   
    (Noun  n)
  • dobroć   
    (Noun  f)
  • dobra   
  • dobre   
  • dobry     
  • dobrze     

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (30)

Alexander de GoedeAleksander Dobry
alles goedco słychać; jak się masz
Boom van de kennis van goed en kwaadDrzewo poznania dobra i zła
eind goed al goed
eind goed, al goedwszystko dobre, co się dobrze kończy
Filips de GoedeFilip III Dobry
goeddobry; niezły; punktualny; dobroć; mienie; właściwa; własność; dogodny; nieruchomość; sprawiedliwy; trafny; dobra; studzienka; majątek; właściwi; studnia; posiadłość; właściwe; nieźle; smaczny; dobranoc; dobrzy; dogodnie; dobro; dobrze; właściwy; porządnie; dobre; akuratny; posesja; no
goed vertrouwendobra wiara
goede dagwitajcie; dzień dobry; cześć; witam; witaj
goede nachtdobranoc
goede reisszczęśliwej podróży; szczęśliwej drogi
goede vrijdagwielki piątek; Wielki Piątek
Goede VrijdagWielki Piątek
Goede Vrijdag-akkoordPorozumienie wielkopiątkowe
goede weekwielki tydzień
Goede WeekWielki Tydzień
goeden dagdobrego dnia; dzień dobry
haastige spoed is zelden goedgdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy; co nagle to po diable
Instituut van de Goede HerderInstytut Dobrego Pasterza
kaap de goede hoopprzylądek dobrej nadziei
Kaap de Goede HoopPrzylądek Dobrej Nadziei
Karel de GoedeKarol I Dobry
Met mij gaat het goeddobrze; dziękuję
niet goedtrochę
niet goed afbreekbare organisch verontreinigende stoffentrwałe zanieczyszczenia organiczne
onderneming in onroerend goedprzedsiębiorstwo handlu nieruchomościami
van goede smaak getuigendsmaczny
verhuur van onroerend goeddzierżawa; najem lokalu
weer goed makennaprawiać
zo goed alstuż; niemal; prawie

Voorbeeld zinnen met "goede", vertaalgeheugen

add example
Verscheidene initiatieven van de Commissie kunnen als voorbeeld dienen voor goede werkwijzen en kennisoverdracht tussen Europese en mediterrane landenSzereg inicjatyw zrealizowanych przez Komisję Europejską może służyć jako przykłady najlepszych rozwiązań i wymiany wiedzy między państwami UE i innymi krajami leżącymi w basenie Morza Śródziemnego
Het is dan ook een zeer goede zaak dat een van de belangrijkste wijzigingen in het Verdrag betrekking heeft op de versterking van de rol van alle Europese instellingen.Wobec tego bardzo cieszy fakt, iż kluczową zmianą w traktacie jest wzmocnienie wszystkich instytucji europejskich.
Met inachtneming van de mate van decentralisatie die in de ACS-EG-overeenkomst en het LGO-besluit en de maatregelen ter uitvoering van dat besluit is overeengekomen, tracht de Commissie te bevorderen dat de begunstigde ACS-staten en de LGO bij de uitoefening van hun bevoegdheden overeenkomstig de ACS-EG-overeenkomst en het LGO-besluit het in artikel ‧ bedoelde beginsel van goed financieel beheer in acht nemen, en met name wat betreft de geleidelijke toepassing van de volgende puntenW zależności od stopnia decentralizacji przewidzianego w umowie AKP-WE, decyzji o stowarzyszeniu zamorskim oraz środkach wykonawczych do tej decyzji, Komisja zachęca beneficjentów – państwa AKP i KiTZ – podczas wykonywania uprawnień powierzonych im na mocy umowy AKP-WE i na mocy decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, do przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami określonej w art. ‧, w szczególności do stopniowego stosowania następujących kryteriów
De laatste tijd zijn de nobele intenties niet altijd vertaald in efficiënt gebruik van dit initiatief. Het is heel goed dat de rapporteur dit benadrukt.Szczytne intencje nie zawsze przekładały się w ostatnim czasie na jej efektywne wykorzystanie i bardzo dobrze, że sprawozdawca kładzie na to nacisk.
Bij het verslag van Avril Doyle hebben we de mogelijkheid de plafonnering en het veilingsniveau nog eens aan te passen, zodat het eerlijk is ten opzichte van de andere deelnemers aan de emissiehandelsregeling. Hierop zullen we in de tweede helft van het jaar bijzonder goed moeten letten.Dzięki sprawozdaniu pani poseł Avril Doyle mamy ponowną szansę skorygować pułap i poziom sprzedaży w drodze licytacji, aby były one uczciwe dla innych uczestników w systemie handlu przydziałami emisji. Musimy się temu bliżej przyjrzeć w drugiej połowie roku.
Ik ben het eens met de woorden van de heer Salafranca Sánchez-Neyra dat Frankrijk een zeer goede rol heeft gespeeld.Zgadzam się z Panem Posłem Salafrancą Sánchezem-Neyrą, który twierdzi, że Francja odegrała tu ważną rolę.
Ik denk dat het goed is de middelen uit het fonds aan te wenden, aangezien die landen enorme uitgaven hebben moeten doen in de vorm van steunmaatregelen aan arbeiders.Uważam, że uruchomienie funduszu jest słuszne, gdyż kraje te poniosły ogromne koszty w formie pomocy dla pracowników.
Een derde optie is op prestaties gebaseerde betalingen, met andere woorden een eerste betaling vooraf en een definitieve betaling zodra duidelijk is hoe goed de kredietrating feitelijk is.Trzecim wyjściem mogłaby być opłata uwarunkowana jakością usługi, to jest zakładająca określoną płatność z góry oraz późniejszą, końcową opłatę, wniesioną dopiero po ustaleniu, czy rating jest poprawny.
Dat is ongetwijfeld zo, maar tegelijkertijd moeten we ons er rekenschap van geven dat dit proces moet worden gesteund. En wij als nieuwe lidstaten weten dat heel goed.Niewątpliwie tak jest, ale jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, i my to wiemy jako nowe kraje członkowskie, że trzeba wzmacniać ten proces.
Deze voorbeelden hebben gemeen dat het niet gaat om verbruiksbelastingen, maar om heffingen of rechten die verband houden met het daadwerkelijke gebruik van een goed of die moeten verzekeren dat de overheid een vergoeding ontvangt voor de uitgaven die verband houden met het gebruik van een goedWspólną cechę tych przykładów stanowi okoliczność, iż nie należą one do podatków konsumpcyjnych, lecz odnoszą się do ciągłego korzystania z danego majątku i przyczyniają się do zapewnienia aby władze publiczne nie ponosiły kosztów związanych z korzystaniem z tego majątku
Ja, we hadden goede tijden vroegerTak, mieliśmy je
Dat is verdomde, verdomde goedTo, kurwa... świetnie
Dit is een nieuwe stap in de goede richtingals het gaat om het verbeteren van onze betrekkingen met China en het bevorderen van een gunstig klimaatvoor beide partijen.Jest to kolejny krok we właściwym kierunku pod względem poprawy naszych stosunków z Chinami oraz promowania korzystnego otoczenia dla obu stron.
Als ik morgen naar het westen ga, zijn daar dan goede plekken om vallen te stellen?Jeśli jutro wyruszę na zachód, znajdę jakiś dobry teren na zastawienie sideł?
Waarschijnlijk niet goed, gezien hun geringe ervaring op dat gebiedTo całkiem prawdopodobne, zważywszy na niepokojące postępy w tej dziedzinie
Ik wil het Parlement graag bedanken voor de steun van de afgelopen jaren en voor de goede samenwerking die ik met u, als vertegenwoordigers van de burgers van de Europese Unie, heb mogen genieten.Chciałbym podziękować Parlamentowi za wsparcie, jakie otrzymujemy w ostatnich latach oraz za od zawsze owocną współpracę z państwem - przedstawicielami obywateli Unii Europejskiej.
Wanneer we bespreken wat we vanuit wetgevingsoogpunt wellicht specifiek zouden kunnen onderzoeken, gaat het op dit moment om twee specifieke punten, hoewel het goed mogelijk is dat dit er meer worden wanneer we klaar zijn met het opmaken van de balans.Kiedy mówimy o tym, co konkretnie moglibyśmy zbadać z prawnego punktu widzenia, to na tym etapie istnieją dwie kwestie szczegółowe, choć później, kiedy skończymy inwentaryzację sytuacji, może ich być więcej.
Dat evenwicht, en ook het vinden van het goede evenwicht tussen regelgeving en de markt zijn werk laten doen, is dus cruciaal voor ons en het is iets waar we ons zeer van bewust zijn.W związku z tym kluczowe znaczenie ma dla nas teraz równowaga i utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy regulacją a zezwoleniem na działanie rynku. I mamy tego pełną świadomość.
de bereidheid om te interageren met organisaties en netwerken buiten de KIG met het oog op het delen van goede praktijken en uitmuntendheidgotowość do współdziałania z innymi podmiotami i sieciami poza WWiI w celu wymiany dobrych praktyk i doskonałości
We moeten echter beseffen dat een krachtige en goed gefinancierde Europese begroting een waardevol en onmisbaar instrument is voor het economisch herstel van de Europese Unie.Niemniej jednak uważamy, że silny i dobrze finansowany budżet europejski jest cennym i podstawowym narzędziem umożliwiającym ożywienie gospodarki europejskiej.
Het lijkt erop dat de stemming van donderdag kort zal zijn, dankzij de goede samenwerking tussen de coördinatoren en de geweldige medewerking van het secretariaat van het Europees Parlement.W sumie zapowiada się szybkie głosowanie w czwartek, które jest zasługą dobrej współpracy ze strony koordynatorów oraz bardzo dobrej współpracy sekretariatu Parlamentu Europejskiego - wymienię dwa nazwiska: Marianna Pari, Richard Wester.
Wij hebben zeer goed kunnen samenwerken met het Tsjechische voorzitterschap van de Raad. Ook de samenwerking binnen de Commissie cultuur en onderwijs verliep buitengewoon goed.Doświadczyliśmy wspaniałej współpracy z prezydencją czeską, a współpraca w ramach Komisji Kultury i Edukacji była najlepsza z możliwych.
Het volgende goede nieuws is dat marktfragmentatie is gedaald van 6 procent naar 5 procent.Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.
Een goede verstandhouding tussen gelijke partners is van doorslaggevend belang voor de totstandkoming van een sterker engagement.Taka postawa zachęca do większego zaangażowania.
Zoals ik al zei is er nog nooit eerder in een bilaterale overeenkomst een zo'n enorm goed aanbod gedaan.Jak powiedziałem, jest to jak dotąd najlepsza oferta w umowie dwustronnej.
Pagina 1. Gevonden 62605 zinnen matching zin goede.Gevonden in 5,907 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.