Vertalingen in Polish:

  • na razie   
    (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (3)

graag zien zich aangetrokken voelen totlubić
tot zienstrzymaj się; do zobaczenia; cześć; bywaj; żegnaj; narka; do widzenia; nara; na razie; pożegnanie
Tot ziensDo zobaczenia

Voorbeeld zinnen met "Tot ziens!", vertaalgeheugen

add example
Incidenten zoals die hebben plaatsgevonden in 1999 in België en afgelopen jaar in Ierland, laten opnieuw zien dat zelfs kleine hoeveelheden PCB's kunnen leiden tot ernstige verontreiniging van de diervoeder- en voedselketen.Takie zdarzenia jak incydenty w Belgii w 1999 r. i w Irlandii w ubiegłym roku jeszcze raz pokazały, że nawet niewielkie ilości PCB mogą powodować poważne zanieczyszczenia paszy i łańcucha żywnościowego.
In het kader van hun rol uit hoofde van artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag kunnen nationale rechters ook aanleding zien om vorderingen tot schadevergoeding toe te wijzen wegens schade die concurrenten van de begunstigde of andere derden door de onwettige staatssteun hebben geledenNa podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu można również wnosić roszczenia do sądów krajowych o odszkodowanie za szkody poniesione przez konkurencję beneficjenta i inne osoby trzecie z tytułu niezgodnej z prawem pomocy państwa
Overeenkomstig de in hoofdstuk ‧, punt ‧, van bijlage ‧ bij de Toetredingsakte vastgestelde procedure hebben de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Commissie binnen vier maanden na de datum van toetreding kennisgeving gedaan van de steunmaatregelen van de staten die zij tot het einde van het derde jaar na de datum van toetreding wensen beschouwd te zien als bestaande steun in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het EG-VerdragZgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku ‧ rozdział ‧ pkt ‧ do Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia Komisji przekazano środki pomocy państwa, które Państwa Członkowskie chcą uznać za istniejącą pomoc państwa do końca trzeciego roku od daty przystąpienia w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Een reproductiestudie bij zwangere ratten, die amprenavir toegediend kregen vanaf het moment van implantatie in de baarmoeder tot de lactatie, liet eenverminderde lichaamsgewichttoename zien bij de nakomelingen tijdens de zoogperiodeBadania dotyczące reprodukcji, przeprowadzone u ciężarnych samic szczurów poddawanych działaniu leku od czasu implantacji zarodka aż po okres laktacji, wykazały obniżenie przyrostu masy ciała u potomstwa w okresie karmienia
Tot ziens, tot volgend jaarŻegnaj, do zobaczenia za rok
(RO) Ik herhaal wat mijn collega's die tot nu toe het woord hebben gevoerd, hebben gezegd: we zien hier een buitengewoon moeilijke situatie ontstaan doordat de twintigduizend inwoners van Hatcliffe Extension worden bedreigd met uitzetting.(RO) Zgadzając się ze słowami moich przedmówców, chciałbym zauważyć, że stajemy w obliczu bardzo trudnej sytuacji, ponieważ 20 tysiącom mieszkańców osiedla Hatcliffe Extension grozi eksmisja.
Als we onszelf zien als een drager van universele waarden, hebben we nu leiders nodig die deze waarden geloofwaardig kunnen vertegenwoordigen - bijvoorbeeld in Kopenhagen, waar landen onderhandelen over de nabije toekomst van de mensheid, en Europa heeft al haar talent, verantwoordelijkheid en generositeit nodig om tot een overeenkomst te komen.Jeśli uważamy się za nośnik uniwersalnych wartości, potrzebujemy przywódców zdolnych do ich wiarygodnego reprezentowania, na przykład w Kopenhadze, gdzie kraje będę negocjować bliską przyszłość rodzaju ludzkiego; Europa musi wykorzystać swój talent, odpowiedzialność i hojność, by osiągnąć porozumienie.
Want ik kom daarvandaan en ik behoor tot de socialistische partij die dit land tegenwoordig regeert en alles doet wat ze kan om het land uit deze bijzonder moeilijke situatie te halen waarin de regeringen van rechts het gebracht hebben en die concessies heeft moeten doen in de kwestie van de collectieve arbeidsovereenkomsten, maar ik zeg u dat we nog geen resultaten zien.Byłam tam i reprezentuję partię socjalistyczną obecnie rządzącą krajem i robiącą wszystko, co w jej mocy, żeby wydobyć kraj z bardzo trudnej sytuacji spowodowanej przez rządy prawicowe. Partia ta musiała pójść na ustępstwa w sprawie układów zbiorowych, mówię więc Panu, że jeszcze nie zobaczyliśmy efektów tych działań.
Tot ziens, professor AlcottDo widzenia, profesorze Alcott
Wij zien nu tot welke extreme situaties het ontbreken van een doeltreffend belastingapparaat kan leiden.Widzimy dzisiaj skrajności, do których prowadzi brak skutecznego aparatu fiskalnego.
Nog steeds zijn er volkeren zonder eigen staat, die het gevoel hebben dat de regering van de staat waarbij ze zijn ingedeeld, het liefst zou zien dat ze het land verlaten om plaats te maken voor mensen die behoren tot de meerderheidsgroep.Są wciąż grupy ludności bez własnego państwa czujący, że rząd kraju, w którym się znajdują wolałby, żeby go opuścili, aby zrobić miejsce ludziom należącym do grupy większościowej.
Mijn tweede opmerking is dat we een ontwikkeling in de energieprijsmarkt zien die zal leiden tot energiearmoede in Europa.Moja druga uwaga dotyczy tego, że na rynku cen energii obserwujemy obecnie trend prowadzący do ubóstwa energetycznego w Europie.
Dat is:" Tot ziens " in het ChineesTo po chińsku znaczy " żegnaj "
zij zien erop toe dat de vergoeding of retributie wordt geïnd overeenkomstig de instructies van de in bijlage ‧ genoemde organisatie in elke lidstaat en dat de opbrengsten ervan worden gebruikt om uitsluitend de kosten te financieren die de lidstaat werkelijk maakt voor de evaluatie en de administratieve behandeling van de dossiers waarvoor hij als rapporteur is aangewezen, of om algemene activiteiten te financieren die de nakoming tot doel hebben van de verplichtingen die de lidstaten ingevolge artikel ‧ of ‧ als rapporterende lidstaat hebbenzapewniają, że opłata jest przyjmowana zgodnie z instrukcjami wydanymi przez organizację w każdym z Państw Członkowskich wymienioną w załączniku IV, oraz że dochody z opłat są wykorzystywane wyłącznie do finansowania kosztów rzeczywiście ponoszonych przez Państwo Członkowskie w związku z dokonywaniem oceny i obsługą administracyjną dokumentacji, w odniesieniu do której Państwo Członkowskie jest sprawozdawcą, lub do finansowania ogólnych działań w celu wykonania ich obowiązków jako Państw Członkowskich wynikających z art. ‧ lub
Europol machtigt de overeenkomstig artikel ‧ van het Europol-Besluit opgerichte Gemeenschappelijke controle-autoriteit om toe te zien op de activiteiten van Europol bij de uitoefening van zijn recht op toegang tot de in het douanesysteem ingevoerde gegevens en de raadpleging daarvanEuropol zezwala wspólnemu organowi nadzorczemu, ustanowionemu na mocy art. ‧ decyzji o Europolu, na przeprowadzenie kontroli działań Europolu prowadzonych w ramach wykonywania jego prawa dostępu do danych wprowadzonych do Systemu Informacji Celnej i przeszukiwania tych danych
De EU moet een prominente rol spelen bij de onderhandelingen in het kader van de komende VN-conferentie over klimaatverandering, in ‧ in Kopenhagen, waar de internationale gemeenschap overeenstemming moet zien te bereiken over maatregelen die moeten leiden tot een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies vanafZdecydowanie popiera pierwszoplanową rolę UE w negocjacjach dotyczących Konwencji kopenhaskiej ONZ w sprawie zmian klimatu (‧ r.), których celem jest uzgodnienie znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych po roku
namens de PPE-DE-Fractie. -(EN) Mijnheer de Voorzitter, de relaties tussen de EU en Rusland worden gezien als behorend tot de grootste uitdagingen voor de EU en de meningen in dit Parlement lopen zeer uiteen over de vraag of we Rusland onder zijn nieuwe president Medvedev, wat in het Russisch "beer” betekent, hard tegemoet moeten treden en recht in de ogen zien of dat we het afwisselend stroop om de mond moeten smeren of z'n vet geven.w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Stosunki na linii UE-Rosja są jednym z największych wyzwań dla UE i przedmiotem różnych opinii wśród posłów: chwycić kij i stawić czoła niedźwiedziowi czy też może łagodnie przemawiać, stosując metodę kija i marchewki, rozmawiając z Rosją pod przywództwem jej nowego prezydenta Miedwiediewa, którego nazwisko w języku rosyjskim trafnie oznacza "niedźwiedzia”.
Tot ziens en veel succesDo widzenia i powodzenia
Even serieus jongens, tenzij jullie me willen zien opblazen.Kunnen jullie wachten tot ik klaar ben?Nie chcecie chyba żebym tu puścił pawia
Het jaarverslag van ‧ over het mededingingsbeleid signaleert de veranderingen in de interne organisatie en werkmethoden van de Commissie, en laat zien hoe zij bijdraagt tot de structurele samenhang van de Europese economische governance in het streven naar de verwezenlijking van de doelstellingen van de LissabonstrategieSprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok ‧ przedstawia zmiany, jakie zaszły w wewnętrznej organizacji tego sektora i w metodach pracy Komisji oraz opisuje sposób, w jaki Komisja zapewnia spójność struktury zarządzania w dziedzinie gospodarki na szczeblu europejskim, dążąc jednocześnie do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej
overwegende dat in ‧ monsters van het plaatselijke grondwater en bronwater nabij de plaats van het ongeluk een kwikgehalte lieten zien dat ‧ tot ‧ miljoen maal hoger lag dan verwacht, en dat eveneens chemicaliën die kanker, hersenbeschadiging en geboorteafwijkingen veroorzaken, in het water zijn aangetroffen, dat voorts een gehalte aan trichlooretheen (een chemische stof waarvan is aangetoond dat hij de ontwikkeling van het foetus aantast) werd aangetroffen dat ‧ maal hoger lag dan de normen van het EPA (Bureau voor milieubescherming van de Verenigde Statenmając na uwadze, że badania wód powierzchniowych i wody ze studni przeprowadzone w ‧ r. w pobliżu miejsca katastrofy wykazały zawartość rtęci przewyższającą normalny poziom od ‧.‧ do ‧ mln razy; mając na uwadze, że substancje chemiczne powodujące raka, uszkodzenie mózgu oraz deformacje płodu znaleziono również w wodzie oraz zważywszy, że stężenie trójchloroetylenu (substancja chemiczna stanowiąca zagrożenie dla rozwoju płodu) pięćdziesięciokrotnie przewyższało normy bezpieczeństwa ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
Met betrekking tot de derde en de vierde vraag , die de Commissie tezamen beantwoord zou willen zien , wijst zij op de interpretatieve betekenis van de tweeëntwintigste overweging van de considerans van de richtlijn , waaruit zij afleidt dat de staat niet verplicht is het geregistreerd partnerschapCo się tyczy pytań trzeciego i czwartego , na które Komisja proponuje odpowiedzieć łącznie , wskazuje ona na walor interpretacyjny motywu 22 tej dyrektywy , z którego wywodzi brak zrównania
De lidstaten zien erop toe dat de afnemers in de lidstaat waarin zij hun verblijfplaats hebben toegang hebben tot de volgende informatiePaństwa członkowskie zapewniają możliwość uzyskania przez usługobiorców w swoim państwie członkowskim zamieszkania następujących informacji
De tot dusver geanalyseerde bijdragen laten zien dat de meeste belanghebbenden de noodzaak voor een kaderrichtlijn niet zien en marktgerichte oplossingen verkiezen boven een wettelijke ingreep.Do tej pory przeanalizowane odpowiedzi wskazują, że większość zainteresowanych stron nie widzi potrzeby dyrektywy ramowej woli rozwiązania rynkowe od interwencji regulacyjnych.
Pagina 1. Gevonden 349577 zinnen matching zin Tot ziens!.Gevonden in 95,411 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.