Vertalingen in Polish:

  • na razie   
    (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (3)

graag zien zich aangetrokken voelen totlubić
tot zienstrzymaj się; do zobaczenia; cześć; bywaj; żegnaj; do widzenia; narka; nara; na razie; pożegnanie
Tot ziensDo zobaczenia

Voorbeeld zinnen met "Tot ziens!", vertaalgeheugen

add example
overwegende dat kwantitatieve gegevens in de Jaarverslagen met betrekking tot de toepassing van Verordening (EG) nr. ‧/‧ door de EU-instellingen laten zien dat in een groter aantal gevallen toegang is verleend tot documenten (een algehele daling van het aantal en het percentage weigeringen), waarbij de redenen voor weigering van EU-instelling tot EU-instelling variëren (de voornaamste reden is de bescherming van het besluitvormingsproces) en dat de Commissie en het Parlement geen gevoelige documenten in hun registers hebben opgenomen, terwijl de Raad ‧ van ‧ gevoelige documenten in zijn register heeft opgenomen; overwegende dat uit een kwantitatief onderzoek duidelijk blijkt dat een aantal bepalingen van genoemde verordening aanleiding gaf tot verschillende interpretaties met betrekking tot hun juiste toepassing, hetgeen heeft geleid tot procedures bij de Ombudsman en het HvJmając na uwadze, że dane liczbowe zawarte w rocznym sprawozdaniu dotyczącym stosowania przez instytucje rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wskazują na to, że dokumenty udostępniano częściej (ogólny spadek liczby i odsetka decyzji odmownych), a przyczyny odmowy dostępu są różne w poszczególnych instytucjach UE (pierwszą przyczyną jest ochrona procesu podejmowania decyzji) oraz że – w odniesieniu do dokumentów o newralgicznym znaczeniu – Komisja i Parlament nie wprowadziły ich do swoich rejestrów, podczas gdy Rada wprowadziła ‧ takich dokumentów na ‧ pozycji w swoim rejestrze; mając na uwadze, że z analizy ilościowej jasno wynika, że niektóre przepisy tego rozporządzenia są różnie interpretowane jeśli chodzi o sposób ich należytego stosowania, co było przyczyną skarg obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich i ETS
verzoekt de Commissie, gezien de in september ‧ door de Raad gedane toezeggingen wat betreft de handelsgerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten (TRIPS-Overeenkomst) en de toegang tot medicijnen, met het oog op de sluiting van een volledige EPO niet te onderhandelen over TRIPS-plus bepalingen die betrekking hebben op farmaceutische producten en die gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de verkrijgbaarheid van medicijnen, ervan af te zien de toetreding te eisen tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien en het Verdrag inzake octrooirecht, of de naleving van de voorschriften ervan, ervan af te zien de bepalingen van Richtlijn ‧/‧/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten over te nemen, en in een volledige EPO geen onderwerpen op te nemen zoals de bescherming van niet-originele databankenw świetle zobowiązań podjętych przez Radę we wrześniu ‧ r. odnośnie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS) i do dostępu do leków wzywa Komisję, by nie negocjowała w sprawie postanowień TRIPS+ z dziedziny farmakologii mających wpływ na zdrowie publiczne i dostęp do leków w pełnej umowie o partnerstwie gospodarczym, by nie starała się o przystąpienie do Układu o współpracy patentowej i Traktatu o prawie patentowym lub przyjęcie wynikających z nich zobowiązań, by zrezygnowała z włączenia do umowy przepisów dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz by nie wprowadzała do pełnej umowy o partnerstwie gospodarczym przepisów takich, jak ochrona nieoryginalnych baz danych
We willen een sterk Israël zien - economisch sterk, politiek sterk, enzovoort - en willen een sterke Palestijnse staat zien, maar we kunnen geen vooruitgang boeken tot we vooruitgang in het vredesproces zien.Pragniemy widzieć silny Izrael - gospodarczo, politycznie, we wszystkich tych sferach, w których chcemy też widzieć silne państwo palestyńskie, ale nie możemy mówić o postępie, dopóki nie ujrzymy go w bliskowschodnim procesie pokojowym.
Zij wil haartooi en lichaamsverzorging doen in het middelbaar, maar ik hoop universiteit als zij hard werkt.- Tot ziens, Amma.- Tot ziensChce się tym zajmować na college' u, ale jeśli będzie ciężko pracować to na uniwersytecie./- Cześć mamo./- Cześć./ Kocham cię
Het pakket maatregelen inzake de interne energiemarkt voor gas en elektriciteit, het maatregelenpakket voor de luchtvaart met betrekking tot de herzieningen van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, het maatregelenpakket voor het wegverkeer, dat de toegang tot de wegvervoermarkt moderniseert, inclusief het gevoelige onderwerp van de cabotage, de roaming-verordening en tot slot het maatregelenpakket inzake pesticiden, al deze maatregelen kunnen we zien als de concrete resultaten van het werk van de afgelopen twee tot drie maanden.Za konkretne wyniki pracy z ostatnich dwóch do trzech miesięcy można także uznać pakiet energetyczny na wewnętrznym rynku energetycznym dotyczący gazu i energii elektrycznej, pakiet lotniczy dotyczący przeglądu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, pakiet drogowy dotyczący modernizacji dostępu do rynku transportu drogowego, w tym drażliwego problemu kabotażu, regulacja dotycząca roamingu oraz pakiet dotyczący pestycydów.
Aangezien de voornaamste taak van het IMF erin bestaat te werken aan structurele hervormingspakketten die als voorwaarde worden gekoppeld aan financiële injecties in landen die het water tot aan de lippen hebben staan, ben ik van mening dat mevrouw Lagarde heeft laten zien dat zij uitstekend in staat is via onderhandelingen complexe overeenkomsten over omstreden onderwerpen tot stand te brengen, en zo verschillende partijen tot een vergelijk te brengen waar beide zijden tevreden mee zijn.Głównym zadaniem MFW jest praca nad warunkowymi pakietami reform strukturalnych towarzyszących przyznawaniu funduszy jego członkom, gdy znajdują się w dramatycznym położeniu, a moim zdaniem pani Lagarde dowiodła, że potrafi negocjować złożone umowy w kontrowersyjnych sprawach i skutecznie doprowadzać do porozumienia stron reprezentujących odmienne stanowiska i do korzystnego rozwiązania.
De lidstaten zien erop toe dat een ras dat bestemd is om te worden gebruikt als levensmiddel of diervoeder zoals omschreven in artikel ‧, respectievelijk artikel ‧, van Verordening (EG) nr. ‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ januari ‧ tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, alleen wordt toegelaten indien het reeds is toegelaten krachtens de toepasselijke wetgevingPaństwa Członkowskie zapewniają, że odmianę przeznaczoną do użycia w żywności lub paszy, zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, oraz ustanawiającego procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności*, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy została zatwierdzona na podstawie odnośnego ustawodawstwa. * Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
verzoekt de Commissie af te zien van het voorstel tot afschaffing van het bepaalde in artikel ‧ van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ met betrekking tot de wettelijkheid van technische overeenkomsten, omdat de handhaving van een duidelijk juridisch kader voor overeenkomsten met een technisch karakter bijdraagt tot rechtszekerheid en een betere oriëntatie voor de aanbieders van deze dienstenwzywa Komisję do wstrzymania projektu zniesienia ustaleń zawartych w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ określających zgodność z prawem porozumień technicznych, bowiem uważa, że zachowanie ram o wyłącznie prawnym charakterze, regulujących porozumienia techniczne, przyczyni się do pewności prawnej i lepszej orientacji usługodawców
overwegende dat de Birmese militaire dictatuur op ‧ november ‧ Hkun Htun Oo, voorzitter van de Bond voor democratie van de Shan-naties, tot een gevangenisstraf van ‧ jaar heeft veroordeeld, generaal Hso Hten, voorzitter van de vredesraad van de Shanstaat, tot ‧ jaar en acht andere Shanleiders tot ‧ jaar ieder; allen zijn sinds februari ‧ gevangen gehouden zonder dat zij zich kunnen laten bijstaan door de advocaten van hun keuze en zonder hun familie te zienmając na uwadze, że w dniu ‧ listopada ‧ r. birmańska dyktatura wojskowa skazała Hkun Htun Oo, przewodniczącego Ligi Narodowej Szan na rzecz Demokracji, na ‧ lat więzienia, generała Hso Htena, prezydenta Rady Pokoju Stanu Szan, na ‧ lat więzienia oraz ośmiu innych przywódców Szan na ‧ lat więzienia każdego, a wszyscy oni są przetrzymywani w więzieniu od lutego ‧ r. i odmawia się im możliwości skorzystania z pomocy prawnej wyznaczonych przez nich adwokatów oraz spotkań z rodziną
In een situatie waarin een lidstaat heeft voorzien in een federaal staatsbestel waarin de centrale overheid bevoegd is gebleven om erop toe te zien dat de verplichtingen die voor die lidstaat uit het gemeenschapsrecht voortvloeien met betrekking tot verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ september ‧ tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunmaatregelen voor landbouwers en houdende wijziging van de verordeningen (EEG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EG) nr. ‧/‧, (EEG) nr. ‧/‧ en (EG) nr. ‧/‧ (de verordening van de Raad) op het gehele grondgebied van de lidstaat worden nagekomenW przypadku gdy państwo członkowskie ustanowiło zdecentralizowany system rządów, w którym państwowe organy centralne zatrzymują kompetencje do działania w stosunku do całego obszaru państwa członkowskiego w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań państwa członkowskiego na mocy prawa wspólnotowego, w zakresie rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧,(WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (EWG) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie Rady
De lidstaten zien erop toe dat een ras dat bestemd is om te worden gebruikt als levensmiddel of diervoeder zoals omschreven in artikel ‧, respectievelijk artikel ‧, van Verordening (EG) nr. ‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ januari ‧ tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, alleen wordt toegelaten indien het reeds is toegelaten krachtens de toepasselijke wetgevingPaństwa Członkowskie zapewniają, że odmianę przeznaczoną do użycia w żywności lub paszy, zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności*, dopuszcza się wyłącznie wtedy gdy została zatwierdzona na podstawie odnośnego ustawodawstwa. * Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
dringt bij Raad en de Commissie aan op onmiddellijke maatregelen om hun inspanningen te bundelen in een geest van samenwerking voordat het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa definitief wordt geratificeerd; beklemtoont dat het Parlement zich zal inspannen om deze maatregelen in een positief en constructief licht te zien en alle acties en maatregelen die in de overgangsperiode worden voorgesteld voor de oprichting van een Europese dienst voor extern optreden, zal beoordelen op grond van hun kwaliteit en niet op grond van hun oorsprong; benadrukt dat het Parlement deze inspanningen ook zal beoordelen in het licht van de mate waarin de in de Grondwet tot uitdrukking gebrachte politieke wil wordt gerespecteerd om te komen tot een gemeenschappelijke politiek, die Europa in staat stelt om in de wereld met één stem te sprekennalega, aby Komisja i Rada niezwłocznie podjęły konieczne kroki w celu zintegrowania swoich działań w duchu współpracy przed ostateczną ratyfikacją Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; podkreśla, że Parlament będzie dążył do oceny tych kroków w pozytywny i konstruktywny sposób oraz podda ocenie wszystkie zaproponowane działania w okresie przejściowym kierując się ich jakością, a nie ich pochodzeniem, w celu stworzenia funkcjonującej i skutecznej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; podkreśla, że Parlament również podda ocenie te wysiłki pod względem respektowania przez nie wyrażonej w Konstytucji politycznej woli stworzenia wspólnej polityki, która pozwoliłaby Europie przemawiać jednym głosem
De overheidsinvesteringen en de niet verder uitgesplitste overige uitgaven vertonen de sterkste stijging (respectievelijk van ‧,‧ % van het BBP in ‧ tot ‧,‧ % van het BBP in ‧ en van ‧,‧ % van het BBP in ‧ tot ‧,‧ % van het BBP in ‧), terwijl de andere sociale overdrachten dan die in natura de scherpste daling te zien geven (van ‧,‧ % van het BBP in ‧ tot ‧,‧ % van het BBP inInwestycje publiczne i inne wydatki, nieokreślone oddzielnie, wzrosną najbardziej (z ‧,‧ % PKB w ‧ r. do ‧,‧ % PKB w ‧ r. i odpowiednio z ‧,‧ % PKB do ‧,‧ % PKB w ‧ r.), natomiast transfery socjalne inne niż w naturze odnotowują największy spadek (z ‧,‧ % PKB w ‧ r. do ‧,‧ % PKB w ‧ r
Wat wij nu zien is de meest serieuze poging tot dusver om tot eenheid te komen, eenheid die op zichzelf de sleutel is tot de tweestatenoplossing.Obecne wydarzenia to jak dotychczas najpoważniejsze wysiłki na rzecz ustanowienia jedności, co samo w sobie jest kluczem do osiągnięcia rozwiązania w postaci dwu państw.
is van mening dat als een traject met ERTMS wordt uitgerust dit volledig van perron tot perron en/of van vrachtcentrum tot vrachtcentrum en tot de landsgrens en/of de bijbehorende haven moet gebeuren; is verder van mening dat er geen sprake kan zijn van EU-steun als dit criterium niet is vervuld en verzoekt de Europese Commissie hier streng op toe te zienwyraża przekonanie, że konieczne jest zapewnienie kompletnego wyposażenia linii w ERTMS, od peronu do peronu, od centrum logistycznego do centrum logistycznego, aż do granicy państwowej lub przynależnego portu; ponadto uważa, że należy wykluczyć finansowanie ze środków UE, jeżeli to kryterium nie zostanie spełnione i wzywa Komisję Europejską do zwracania szczególnej uwagi na to kryterium
Pas op basis van de resultaten en berekeningen voor een langere tijdspanne kunnen we zien of dit akkoord daadwerkelijk tot meer economische welvaart voor alle partijen bij dit akkoord geleid heeft, tot de beweerde verbetering van de handelsbalans over en weer, alsook tot verbetering van de sociale situatie.Dopiero długoterminowe ustalenia i obliczenia ujawnią sytuację gospodarczą obydwu stron, obustronną poprawę bilansu handlowego lub wkład wniesiony w poprawę sytuacji społecznej.
We hebben - met de problemen die in Ierland zijn gerezen met betrekking tot het referendum en in andere landen met betrekking tot het lopende ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon - een schreeuw van de mensen gezien met betrekking tot wat zij van de instellingen van de Europese Unie willen zien en nodig hebben.Byliśmy świadkami - mówię tu o trudnościami wynikającymi z referendum irlandzkiego, a w innych krajach z trwającego procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego - nawoływania o to, co obywatele chcą widzieć i czego potrzebują od instytucji Unii Europejskiej.
Aangezien wordt gestreefd naar een uniforme toepassing van de bepalingen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ in alle lidstaten en in Denemarken, dient de Commissie erop toe te zien dat Denemarken niet toetreedt tot een bepaalde internationale overeenkomst indien hierdoor wijzigingen kunnen ontstaan in de voorwaarden waaronder de Gemeenschap zelf tot de betrokken overeenkomst zou toetreden of, in voorkomend geval, de lidstaten zou machtigen in het belang van de Gemeenschap tot deze overeenkomst toe te tredenPonieważ celem jest dążenie do jednolitego stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ we wszystkich państwach członkowskich i w Danii, Komisja powinna dopilnować, by Dania nie zawierała danej umowy międzynarodowej, jeżeli mogłoby to wpłynąć na warunki, na których sama Wspólnota przystąpiłaby do przedmiotowej umowy, względnie na których Wspólnota upoważniłaby państwa członkowskie do przystąpienia do niej w interesie Wspólnoty
En dan China: een onlangs in Peking gepubliceerd onderzoek over de ontwikkeling van nanotechnologie in China in de periode ‧-‧, waarin tevens wordt vooruitgeblikt tot ‧, laat zien dat China een van de wereldleiders is in termen van nieuwe nanotechnologische bedrijven, publicaties en octrooien op het gebied van N&N, met een binnenlandse markt van N&N-producten en-systemen die al op meer dan ‧,‧ miljard euro wordt geschat en naar verwachting in ‧ zullen zijn gestegen tot meer dan ‧ miljard euro, en in ‧ tot meer dan ‧ miljard euroOstatnio w Pekinie wydano raport na temat rozwoju nanotechnologii w Chinach w latach ‧-‧, który zawiera prognozy do roku ‧ i pokazuje, że Chiny są jednym ze światowych liderów pod względem rejestracji nowych przedsiębiorstw nanotechnologicznych, publikacji i patentów w dziedzinie N&N a rynek wewnętrzny produktów i systemów N&N, szacowany już na ponad ‧,‧ mld euro, ma wszelkie dane ku temu, by wzrosnąć do ponad ‧ mld euro w ‧ r. i do ponad ‧ mld euro w ‧ r
wijst op de positieve gevolgen die verdere vooruitgang op het gebied van transatlantische economische eenwording waarschijnlijk heeft voor een duurzame regionale ontwikkeling en is van mening dat deze vooruitgang bijdraagt tot de inspanningen van de EU om de Strategie van Lissabon ten uitvoer te leggen en de weg naar sociale, economische en territoriale samenhang te bewandelen; verzoekt de verantwoordelijke EU-organen in dit verband erop toe te zien dat deze vooruitgang bijdraagt tot de harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van alle gebieden in de EU en rekening te houden met het Europese beginsel van algemene toegang tot diensten van algemeen belangpodkreśla pozytywny wpływ, jaki dalsze postępy w transatlantyckiej integracji gospodarczej prawdopodobnie wywrą na trwały rozwój regionalny, oraz jest zdania, że postępy te sprzyjają staraniom UE o realizację strategii lizbońskiej oraz dążeniom do osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; w tym kontekście zwraca się do właściwych organów UE o zadbanie, by wspomniane postępy przyczyniały się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich terytoriów UE, oraz o uwzględnienie europejskiej zasady powszechnego dostępu do usług użyteczności publicznej
Dat is nu precies wat u moet onthullen, want tot nu toe zien we slechts een topje van de ijsberg wat de verantwoordelijkheden betreft, of hebben we daar een vermoeden van. We zien echter niet het systeem van onverantwoordelijkheid dat daaronder ligt.Przede wszystkim powinien pan ujawnić ten aspekt, ponieważ jak na razie pod względem odpowiedzialności widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej, ale nie widzimy jeszcze całego systemu odpowiedzialności kryjącego się za nim.
Tot slot wens ik u en België slechts één ding, namelijk dat wij de vaardigheid die u op Europees niveau heeft laten zien, eindelijk op nationaal niveau in België gaan zien, volgens de plausibele gedachte dat degene die eisen moet stellen - zoals u heeft gedaan - ook oplossingen moet bieden.Na koniec pragnę życzyć Panu i Belgii jednej rzeczy - abyśmy wreszcie zobaczyli na szczeblu federalnym w Belgii taki sam poziom biegłości, jaki wykazał Pan na szczeblu europejskim, broniąc słusznej zasady, że ktokolwiek pragnie wysuwać żądania - jak Pan to uczynił - musi również przedstawić rozwiązania.
Ik zal daarom geduldig wachten tot het hele proces van start is gegaan om te zien hoe onze samenwerking eruit gaat zien.Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.
De tot dusver geanalyseerde bijdragen laten zien dat de meeste belanghebbenden de noodzaak voor een kaderrichtlijn niet zien en marktgerichte oplossingen verkiezen boven een wettelijke ingreep.Do tej pory przeanalizowane odpowiedzi wskazują, że większość zainteresowanych stron nie widzi potrzeby dyrektywy ramowej woli rozwiązania rynkowe od interwencji regulacyjnych.
Tegelijkertijd hebben we echter te maken met een situatie in de lidstaten die hen dwingt tot bezuinigingsmaatregelen en schuldenlastvermindering, en daarom moeten we tussen deze twee grote doelstellingen - enerzijds hebben we nieuwe taken en anderzijds moeten we laten zien dat we begrijpen onder welke druk de overheidsbegrotingen staan - een politieke lijn zien te vinden.Jednocześnie jednak w państwach członkowskich panuje sytuacja zmuszająca te państwa do prowadzenia polityki drastycznych środków oszczędnościowych i polityki na rzecz zmniejszenia zadłużenia, i dlatego w przypadku tych dwóch głównych celów - z jednej strony mamy nowe zadania, a z drugiej strony musimy pokazać, że mamy świadomość presji, jakiej podlegają finanse publiczne - musimy znaleźć stanowisko polityczne.
Pagina 1. Gevonden 323892 zinnen matching zin Tot ziens!.Gevonden in 33,479 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.