add audio

Definition and similar words in Dutch:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

We are sorry, but we have no definition of phrase: detecteerbaar yet.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "detecteerbaar", vertaalgeheugen

° het gebruik, door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van een externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, van een diagnose instrument, complementair aan ‧°, dat enerzijds toelaat de factoren uit de werkomgeving te detecteren die verbeterd kunnen worden ten behoeve van de werkbaarheid van de oudere werknemer en anderzijds het formuleren van verbeteringsvoorstellen in de zin van ‧° tot doel heeft
Van rosiglitazon is gerapporteerd dat het de humane placenta kan passeren en detecteerbaar is in foetale weefsels
Etanercept serumwaarden werden bepaald door een ELISA methode, die zowel ELISA-reactieve degraderingsproducten als de originele verbinding kan detecteren
Op andere parameters gebaseerde interne methoden ‧ undecies Indien de instelling een methode voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico hanteert die niet aan alle in dit punt gestelde eisen voldoet maar die consistent is met de interne methoden die door de instelling worden gevolgd voor het detecteren, meten en beheren van risico 's, dan moet zij kunnen aantonen dat deze methode resulteert in een kapitaalvereiste dat ten minste even hoog is als datgene dat zou worden verkregen op basis van een methode die volledig aan de in dit punt gestelde eisen beantwoordt
Zij detecteren onder meer explosieven, wapens, radioactief materiaal, verdovende middelen, smokkelwaar en namaakgoederen in ladingen, en dragen zo bij aan de beveiliging en de veiligheid
Voor het detecteren van de in artikel ‧ genoemde toxines kan een reeks bioassay-procedures in muizen met verschillende analyseporties (hepatopancreas of het gehele dier) en verschillende oplosmiddelen voor de extractie en opzuivering worden toegepast
De belangrijkste eliminatieroute van amprenavir verloopt via metabolisme in de lever, waarbij minder dan ‧% onveranderd wordt uitgescheiden in de urine en de feces geen detecteerbare amprenavir bevatten
zal nu proberen uw mobiele telefoon te detecteren en te analyseren
° het opvolgen, detecteren en signaleren van risico's inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen, waaronder de detectie van kindermishandeling en het screenen van gehoor en zicht
Pagina 1. Gevonden 822 zinnen matching zin detecteerbaar.Gevonden in 0 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.