Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
Ik ben een buitenaards wezen van de planeet VulcanEs esmu viesis no Vulkāna planētas
Indien het personeelslid wezen uit verschillende huwelijken nalaat, wordt het totale pensioen berekend als dat van wezen uit hetzelfde huwelijk en verdeeld over de verschillende groepen belanghebbenden in de verhouding waarin de pensioenen aan deze verschillende groepen, afzonderlijk beschouwd, zouden zijn toegekendJa darbiniekam paliek bāreņi no dažādām laulībām, kopējo pensiju, kas aprēķināta tā, it kā visi bērni būtu dzimuši vienā laulībā, sadala starp dažādajām attiecīgajām personām proporcionāli pensijām, kuras būtu atsevišķi izmaksājamas katrai šai kategorijai
rassen die in wezen zijn afgeleid van het beschermde ras, wanneer het beschermde ras zelf niet een in wezen afgeleid ras isšķirnēm, kuras pamatā ir atvasinātas no aizsargātās šķirnes, ja aizsargātā šķirne pati nav pamatā atvasināta šķirne
De medewerkende Thaise exporteurs/producenten wezen erop dat de gestegen investeringen, opbrengst van investeringen, kasstroom en het vermogen om kapitaal bijeen te brengen niet op schade wezenTaizemes ražotāji eksportētāji norādīja, ka pieaugošais ieguldījumu apjoms, ienākumi no ieguldījumiem, naudas plūsma, kā arī spēja piesaistīt kapitālu neliecina par kaitējumu
De omstandigheid dat een lidstaat weigert een door een andere lidstaat volgens de verkorte procedure van artikel ‧, lid ‧, sub a-iii, van richtlijn ‧/‧ afgegeven vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik te erkennen overeenkomstig artikel ‧ van die richtlijn, op grond dat het betrokken geneesmiddel niet in wezen gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel dan wel behoort tot een categorie geneesmiddelen waarvoor een algemene praktijk van de betrokken lidstaat eraan in de weg staat dat het kan worden geacht in wezen gelijkwaardig te zijn aan het referentiegeneesmiddel, vormt een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht, waarvoor die lidstaat aansprakelijk kan worden gestelddalībvalsts atteikums saskaņā ar Direktīvas ‧/‧ ‧. pantu atzīt citas dalībvalsts atbilstoši šīs direktīvas ‧. panta ‧. punkta a) apakšpunkta iii) ievilkumā paredzētajai saīsinātajai procedūrai izsniegtu cilvēkiem paredzētu zāļu tirdzniecības atļauju, pamatojoties uz to, ka attiecīgās zāles pēc būtības nav līdzīgas atsauces (references) zālēm, vai arī ietilpst tādā zāļu kategorijā, attiecībā uz kurām attiecīgās dalībvalsts vispārējā praksē netiek pieļauts, ka tās varētu atzīt par zālēm, kas pēc būtības ir līdzīgas atsauces (references) zālēm, ir pietiekami būtisks Kopienu tiesību pārkāpums, kas var radīt šīs dalībvalsts atbildību
rassen die in wezen afgeleid zijn van het ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, wanneer dit ras niet zelf een in wezen afgeleid ras isšķirnēm, kas būtiski atvasinātas no tādas šķirnes, kam piešķirta Kopienas augu šķirņu aizsardzība, gadījumos, kad šāda šķirne pati nav būtiski atvasināta šķirne
Buitenaardse nachtNameCitplanētiešu naktsName
Die worden in wezen door de regeringen overheerst en geven vaak gewoon hun fiat aan wat de regering voorstelt.Būtībā iniciatīvu jomā ievērojami dominē valdības, un parlamentos bieži tiek īstenoti valdību priekšlikumi.
Deze rechter wenst in verband met artikel ‧ van kaderbesluit ‧/‧/JBZ van de Raad, dat bepaalt dat [e]lke lidstaat [...] voor de bevordering van bemiddeling in strafzaken [zorgt] met betrekking tot de strafbare feiten waarvoor hij die maatregel passend acht, te vernemen of het begrip strafbare feiten aldus kan worden uitgelegd dat het alle strafbare feiten omvat waarvan het wettelijk omschreven materiële bestanddeel in wezen overeenkomtŠī tiesa saistībā ar Padomes Pamatlēmuma ‧/‧/TI ‧. pantu, saskaņā ar kuru katra dalībvalsts cenšas veicināt izlīgumu krimināllietās par nodarījumiem, attiecībā uz kuriem tās šāda veida pasākumus uzskata par atbilstošiem, vēlas uzzināt, vai jēdzienu nodarījumi ir iespējams interpretēt tādējādi, ka tas attiecas uz visiem nodarījumiem, kuru likumā noteiktie materiāltiesiskie apstākļi būtībā ir vienādi
Het betreft in wezen slechts één vrij belangrijke onderneming met ca. ‧ medewerkers, die valt onder de boekwaardegarantie van het risicoschild, zodat op grond van de regelingen van de gedetailleerde overeenkomst een eventuele verkoopopbrengst afgedragen moet worden aan de deelstaatTas skars tikai nozīmīgāku sabiedrību ar aptuveni ‧ darbiniekiem, kas ietverta risku segšanas bilances vērtības garantijā, tā kā pamatojoties uz sīki izstrādātās vienošanās noteikumiem iespējamā peļņa no atsavināšanas pienākas pavalstij
Ter ondersteuning van de primaire vordering tot nietigverklaring van de bestreden beschikking voert verzoekster in wezen aan dat wezenlijke vormvoorschriften zijn geschonden, dat het recht onjuist is toegepast en dat zij verplicht is om een dienst van algemeen economisch belang te verrichtenSava pamatprasījuma par Apstrīdētā lēmuma atcelšanu atbalstam prasītāja būtībā apgalvo, ka tajā esot pārkāpti būtiski procesuāli noteikumi, ka esot kļūdaini piemērotas tiesību normas un ka pastāv vispārējām tautsaimniecības interesēm atbilstošs apgādes pienākums
Daardoor wordt in wezen zo’n [...] % van KBC’s balans afgeschermd tegen afstoting of afbouwTas KBC bilancē būtībā novērš aptuveni [...] no nodalīšanas vai samazināšanas
Ik betreur dat de Rekenkamer commentaar moest leveren op de begrotings- en financiële memoranda van de Stichting, in het bijzonder met betrekking tot het feit dat de door de Stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden, die wezen op serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie van de Stichting. Ik verwelkom de bevestiging door de Stichting dat zij door middel van aanvullende training en middelen zal toezien op een correcte uitvoering van de procedures ter afsluiting van het jaar en op de handhaving van de termijnen voor de presentatie van haar rekeningen.Es paužu nožēlu par to, ka Revīzijas palāta bija spiesta iekļaut piezīmes par fonda budžeta un finanšu pārskatu, un it īpaši par to, ka fonda sākotnēji iesniegtajos provizoriskajos pārskatos bija nopietni trūkumi, kas liecināja par būtiskām nepilnībām fonda finanšu sistēmas organizācijā; atzinīgi vērtēju fonda apņemšanos ar papildu apmācības un resursu palīdzību nodrošināt gada beigās veicamo darbību pareizību un pārskatu iesniegšanas termiņu ievērošanu.
Het Verdrag van Lissabon is in wezen een nieuwe verpakking van de oude grondwet, die is verworpen door Frankrijk en Nederland - twee landen waar referenda waren toegestaan.Lisabonas līgums būtībā ir vecā Konstitūcija jaunā iesaiņojumā, un tā tika noraidīta Francijā un Nīderlandē - divās valstīs, kur referendums tika atļauts.
Ik steun het standpunt van de Commissie dat transplantatieprogramma's in wezen moeten voldoen aan het principe van vrijwillige en onbetaalde donatie.Es piekrītu Komisijas viedoklim, ka orgānu transplantācijas programmām ir jāatbilst brīvprātīgu un bezmaksas ziedojumu principam.
Dit krediet dient ter dekking van ouderdomspensioenen en de aanpassingscoëfficiënten in het land van verblijf van de leden, alsmede van de overlevingspensioenen van weduwen en wezen en de aanpassingscoëfficiënten in hun land van verblijfŠī apropriācija paredzēta, lai segtu izdienas pensijas un korekcijas koeficientus par iestāžu locekļu pastāvīgās dzīvesvietas valsti, kā arī apgādnieka zaudējuma pensijas atraitnēm un bāreņiem un korekcijas koeficientus par viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsti
Laten we wel wezen, het was mede ook uw besluit om vandaag niet te stemmen.Mums patiešām vajadzētu pievērsties faktiem.
Het Gerecht heeft namelijk de afwezigheid van individuele geraaktheid van rekwirante in wezen gebaseerd op het feit dat zij niet heeft aangetoond dat zij, zoals zij beweert, behoort tot een gesloten groep van ondernemers, en in het bijzonder op het feit dat zij geen lijst heeft overlegd van de ondernemers voor wie § ‧, lid ‧, ZuG ‧ goldTo, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja nav skarta individuāli, Pirmās instances tiesa galvenokārt pamatoja ar to, ka nebija pierādīta tās apgalvotā piederība pie noslēgta uzņēmumu loka un it īpaši nebija iesniegts saraksts ar uzņēmumiem, kuriem ir piemērojama ZuG ‧ ‧. panta ‧. daļa
In het bijzonder heeft de Commissie de inbreukmakende handeling in wezen verkeerd gekwalificeerd, aangezien deze geen echte mededingingsregeling met vooraf bepaalde regels was, en evenmin was ingegeven door een marktbrede doelstellingIt īpaši tiek apgalvots, ka Komisija būtiski nepareizi raksturoja prettiesisko rīcību, tā kā tā nebija tomēr pilntiesīgs kartelis ar iepriekš noteiktām normām, nedz arī tās pamatā bija kāds tirgu visaptverošs mērķis
Nogmaals, onze diagnose is in wezen dat wat abnormaal was in het functioneren van Europa, was dat we slecht bestuur hadden, slecht bestuur van de economische unie.Arī šajā gadījumā būtībā Eiropas kļūda bija slikta pārvaldība, slikta ekonomiskās savienības pārvaldība.
Als wij dat zouden doen, dan zouden wij in wezen de vrijhandel en de mogelijkheid van grensoverschrijdende handel opheffen.Ja mēs to darītu, mēs pamatā likvidētu brīvo tirdzniecību un pārrobežu tirdzniecības iespēju.
Het Adviescomité is het met de Europese Commissie eens dat ondanks de beperkte kartelactiviteiten in ‧-‧, het inderdaad gaat om één enkele, in wezen dezelfde, inbreukPadomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka, neskatoties uz ierobežotām karteļa darbībām ‧.–‧. gadā, konstatēts viens, pēc būtības tas pats pārkāpums
Tijdens deze inspectie en bij de daarop volgende verzoeken om inlichtingen ex artikel ‧ van Verordening nr. ‧ kwam de Commissie bewijzen op het spoor die op het bestaan wezen van een inbreuk op artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag door middel van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van de volgende ondernemingenKomisija minētajā izmeklēšanā un tai sekojošos informācijas pieprasījumos saskaņā ar Regulas Nr. ‧ ‧. pantu ieguva dokumentārus pierādījumus tam, ka EK līguma ‧. panta ‧. punktu, vienojoties un izmantojot saskaņotas darbības, ir pārkāpuši šādi uzņēmumi
De ECB heeft in wezen de aanpak van de communistische landen gevolgd.Būtībā ECB sekoja komunistisko valstu piemēram.
De verhoging die zich in de laatstgenoemde periode heeft voorgedaan, mag echter niet als aanzienlijk worden aangemerkt omdat deze in wezen geen enkel effect heeft gehad op het verloop van de consumentenprijzen van stookolie (de tabel wijst uit dat de consumentenprijs van stookolie in de betrokken twee jaar slechts met ‧,‧ % gestegen isTomēr šajā laikposmā reģistrēto pieaugumu nevar uzskatīt par nozīmīgu, jo patiesībā tas neatstāja gandrīz nekādu iespaidu uz patērētāju apkurei domātās dīzeļdegvielas cenu (kā redzams tabulā, dīzeļdegvielas cena šo divu gadu laikā ir pieaugusi tikai par ‧,‧ %
Pagina 1. Gevonden 1337 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 2,007 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.