Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
Ik ben een buitenaards wezen van de planeet VulcanEs esmu viesis no Vulkāna planētas
Deze lente vallen groenharige buitenaardse wezens je keuken binnen !Šajā pavasarī zaļmatainie citplanētieši iebrūk tavā virtuvē !
Hou de komende paar dagen het katoen vochtig en ontdek hoe je „ buitenaardse wezens ” groen haar krijgen .Nākamo dienu laikā uzmani , lai kokvilna būtu mitra , un novēro , kā taviem ” citplanētiešiem “ dīgst zaļi mati .
Je kunt je eigen buitenaardse ei- „ hoofd ” maken en kijken hoe de tuinkerszaadjes die je plant , uitgroeien tot groen „ haar ” .Vari izgatavot pats savu citplanētieti ar olas ” galvu “ un novērot , kā tavas iestādītās krešu sēklas uzdīgst , veidojot zaļus ” matus “ .
Buitenaardse nachtNameCitplanētiešu naktsName
Teken een gek buitenaards gezicht op iedere eierschaal . 2 .Uzzīmē interesantu citplanētieša seju uz katras no olas čaumalām . 2 .
Hier wordt een wet gemaakt, daar wordt een wet gemaakt, maar in feite gebeurt er niets, waardoor de toestand in wezen wordt versterkt.Viens tiesību akts tiek izstrādāts šeit, otrs - tur, bet patiesībā nekas nenotiek, tā pastiprinot slikto situāciju.
actuele reële waarde van andere instrumenten die in wezen hetzelfde zijncita pēc būtības līdzīga instrumenta patieso vērtību
Daarnaast wezen zij erop, dat de Commissie de financiering van de publieke omroepsector alleen in het licht van het Protocol betreffende het openbare omroepstelsel in de lidstaten, gehecht aan het EG-Verdrag (hierna: Protocol van Amsterdam genoemd) moet beoordelen en niet de criteria van het Altmark-arrest of artikel ‧, lid ‧, of artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag moet toepassenVēl jo vairāk, tās piezīmēja, ka sabiedriskās apraides finansēšana Komisijai jāvērtē tikai saskaņā ar protokolu par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs, kas pievienots EK līgumam (še turpmāk –Amsterdamas protokols) un nav jāpiemēro Altmark sprieduma vai EK līguma ‧. panta ‧. punkta vai ‧. panta ‧. punkta kritēriji
Met zijn eerste vraag , sub b , en zijn tweede vraag , sub b , wil de verwijzende rechter in wezen weten of voor de in de zaak in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst de regeling van de groepsvrijstelling kan gelden die bij verordening nr. 1984 / 83 is ingevoerd en van toepassing is op exclusieveafnameovereenkomsten met het oog op de wederverkoop , indien deze overeenkomst voldoet aan de in deze verordening vervatte voorwaarden .Pirmā jautājuma b ) daļā un otrā jautājuma b ) daļā iesniedzējtiesa būtībā jautā , vai pamata lietā aplūkotajam līgumam var piemērot kategorijas atbrīvojuma kārtību , ko ievieš Regula Nr. 1984 / 83 un ko piemēro ekskluzīviem tirdzniecības nolīgumiem ar tālākas pārdošanas mērķi , ja minētais līgums atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem .
In wezen combineert het voorstel in één tekst een aantal programma's waarvoor vroeger afzonderlijke besluiten waren vastgesteldBūtībā priekšlikumā kopējā tekstā ir apvienotas vairākas programmas, kas iepriekš bija izklāstītas atsevišķos lēmumos
Wat in dit verband telt, is of de betreffende producttypen dezelfde fundamentele fysieke en chemische kenmerken hebben en in wezen voor hetzelfde gebruik bestemd zijnSvarīgākais šajā kontekstā ir tas, vai attiecīgajiem ražojuma veidiem ir tās pašas fiziskās un ķīmiskās īpašības un galvenie izmantošanas mērķi
In wezen moeten we er voor zorgen dat dergelijke systemen zich houden aan datgene waarvoor ze zijn opgezet, en dat is een hulpmiddel voor de veiligheidsdiensten om de personen die de grootste dreiging vormen te kunnen aanwijzen en oppakken.Būtībā mums ir jānodrošina, lai šādas sistēmas darītu to, kam tās paredzētas, t.i., sniegtu palīdzību drošības dienestiem tādu cilvēku noteikšanā un atrašanā, kuri rada vislielākos draudus.
Gebruik van media kan niet beschouwd worden als een in wezen openbare uitvoering als er sprake is van uitzending op plaatsen als restaurants, cafés, bussen, taxi's enz. en daarom dient dergelijk gebruik te worden vrijgesteld van betaling van rechtenPlašsaziņas līdzekļus nevar uzskatīt par galveno darba publiskošanas veidu, ja to translē tādās vietās kā restorāni, kafejnīcas, autobusi, taksometri utt., un šādā gadījumā tie ir jāatbrīvo no autoratlīdzības maksāšanas par darba translēšanu
Met vraag 1 , sub a , wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of er binnen het gemeenschapsrecht een verbod van discriminatie op grond van leeftijd bestaat dat ook van toepassing is indien de beweerdelijk discriminerende behandeling geen band heeft met het gemeenschapsrecht .Ar pirmā jautājuma a ) punktu būtībā tiek vaicāts , vai Kopienu tiesības ietver vecuma diskriminācijas aizliegumu , kas ir piemērojams arī gadījumos , ja iespējami diskriminējošai attieksmei nav saistības ar Kopienu tiesībām .
Met zijn eerste vraag , sub b en c , en zijn tweede vraag , sub b , wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een exclusieveafnameovereenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is , onder een groepsvrijstelling zoals bedoeld in verordening nr. 1984 / 83 kan vallen indien artikel 81 EG op deze overeenkomst van toepassing is , voor zover is voldaan aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden , met name inzake de maximumduur van de overeenkomst en de toekenning van economische en financiële voordelen .Uzdodot pirmā punkta b ) un c ) apakšpunktā , kā arī otrā punkta b ) apakšpunktā iekļautos jautājumus , iesniedzējtiesa būtībā vaicā , vai tādam ekskluzīvās piegādes nolīgumam , par kādu ir runa pamata prāvā , gadījumā , ja tas ietilpst EKL 81. panta piemērošanas jomā , var piemērot Regulā Nr. 1984 / 83 noteikto kategorijas atbrīvojumu , ja tiek izpildīti šajā regulā paredzētie nosacījumi , it īpaši maksimālais nolīguma termiņš , kā arī saimniecisku un finanšu priekšrocību piešķiršana .
De argumenten die het Verenigd Koninkrijk aanvoert zijn in wezen economisch van aardApvienotās Karalistes ierosinātie argumenti ir ārkārtīgi ekonomiski
schriftelijk. - (PT) Sinds 2005 heeft de Commissie diverse wetgevingsinitiatieven ingediend om de uitwisseling van gegevens uit het strafregister te reguleren en te vergemakkelijken teneinde paal en perk te stellen aan het trage en in wezen ondoeltreffende systeem dat was gebaseerd op de regeling van het Europees Verdrag van de Raad van Europa van 1959.rakstiski. - (PT) Eiropas Komisija kopš 2005. gada ir ierosinājusi vairākas likumdošanas iniciatīvas, kas paredzētas, lai reglamentētu un atvieglotu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņu, tā darot galu gausajai un būtībā neefektīvajai sistēmai, kuras darbības pamatā bija kārtība, kāda noteikta Eiropas Padomes 1959. gada Konvencijā par savstarpēju palīdzību krimināllietās.
In wezen hebt u toegegeven dat met de overeenkomst tussen de EU en de VS het Europese proportionaliteitsbeginsel wordt geschonden.Būtībā jūs esat atzinis, ka Eiropas un Amerikas nolīgums ir nolīgums, kurš pārkāpj Eiropas tiesību proporcionalitātes principu.
Met zijn zevende vraag wenst het Bundesvergabeamt in wezen te vernemen of het verenigbaar is met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel , dat het nationale recht een aanbestedingsrechtelijk vaststellingsverzoek , dat een dwingende voorwaarde voor een latere eis tot schadevergoeding is , bindt aan een vervaltermijn van ten hoogste zes maanden vanaf de datum van de gestelde onrechtmatige gunning .Ar septīto jautājumu Bundesvergabeamt būtībā vēlas noskaidrot , vai ar līdzvērtības un efektivitātes principiem ir saderīga tāda situācija , kad valsts tiesībās pieteikumam uzsākt pārbaudes procedūru , kas ir obligāts nosacījums vēlākai prasības pat kaitējuma atlīdzību iesniegšanai , ir paredzēts maksimāli sešu mēnešu ilgs termiņš no iespējami prettiesiskās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma .
De rechter was in wezen van oordeel dat dit gebruik weliswaar binnen de werkingssfeer van artikel 5 , lid 1 , sub b , van richtlijn 89 / 104 viel , maar dat de reclame in overeenstemming was met artikel 3 bis , lid 1 , van richtlijn 84 / 450 , zodat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van deBūtībā attiecīgā tiesa uzskatīja , ka minētā izmantošana tomēr ietil pa Direktīvas 89 / 104 5. panta 1. punkta b ) apakšpunkta piemērošanas jomā , bet reklāma bija saderīga ar Direktīvas 84 / 450 3.a panta 1. punktu , jo bija izpildīti nosacījumi Direktīvas 89 / 104
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 81 EG , gelezen in samenhang met de artikelen 3 , lid 1 , sub g , EG en 10 , tweede alinea , EG , in de weg staat aan een nationale wet , zoals de wet van 15 april 1958 , die eenieder en tandverzorgers verbiedt in het kader van een vrij beroep of een praktijk voor tandverzorging op welke wijze ook reclame inzake tandverzorging te maken , voor zover een dergelijk verbod de vrije mededinging zou kunnen aantasten .Ar savu jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vēlas zināt , vai EKL 81. pants , skatot to kopā ar EKL 3. panta 1. punkta g ) apakšpunktu un EKL 10. panta otro daļu , pieļauj tādu valsts tiesību aktu kā 1958. gada 15. aprīļa likums , kurā ir paredzēts aizliegums ikviena m un zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem brīvās profesijas vai zobārsta prakses ietvaros izplatīt jebkāda veida reklāmu , kas ir saistīta ar zobārstniecību , jo šāds aizliegums var tikt uzskatīts par brīvas konkurences apdraudējumu .
(DA) Mijnheer de Voorzitter, na de stemming van vandaag over het gemeenschappelijk transparantieregister is het volgens mij belangrijk te vermelden dat lobbyen in wezen iets goeds is.(DA) Priekšsēdētāja kungs! Pēc šīsdienas balsojuma par lobiju reģistru es uzskatu, ka ir svarīgi paziņot, ka lobēšana būtībā ir laba lieta.
Intern gegenereerde merken, uitgaverechten, klantenbestanden en activa die in wezen gelijksoortig zijn, mogen niet als immateriële activa worden opgenomenUzņēmumā radītus zīmolus, reklāmlapas, preses izdevumu nosaukumus, klientu sarakstus un pēc būtības līdzīgus posteņus nedrīkst atzīt par nemateriāliem aktīviem
De betrokken effecten omvatten financiële instrumenten die na een aanloopperiode fungibel worden omdat zij, hoewel zij kunnen verschillen wat de eerste dividenduitkering of de rechten inzake rentebetalingen betreft, in wezen identiek zijnAttiecīgie vērtspapīri ietver finanšu instrumentus, kas pēc sākotnējā termiņa kļūst atvietojami tādēļ, ka būtībā tie ir tie paši, lai gan tiem ir citādas sākotnējās tiesības attiecībā uz dividenžu vai procentu izmaksu
Pagina 1. Gevonden 1930 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 1,592 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.