Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
Ik ben een buitenaards wezen van de planeet VulcanEs esmu viesis no Vulkāna planētas
De medewerkende Thaise exporteurs/producenten wezen erop dat de gestegen investeringen, opbrengst van investeringen, kasstroom en het vermogen om kapitaal bijeen te brengen niet op schade wezenTaizemes ražotāji eksportētāji norādīja, ka pieaugošais ieguldījumu apjoms, ienākumi no ieguldījumiem, naudas plūsma, kā arī spēja piesaistīt kapitālu neliecina par kaitējumu
Indien het personeelslid wezen uit verschillende huwelijken nalaat, wordt het totale pensioen berekend als dat van wezen uit hetzelfde huwelijk en verdeeld over de verschillende groepen belanghebbenden in de verhouding waarin de pensioenen aan deze verschillende groepen, afzonderlijk beschouwd, zouden zijn toegekendJa darbiniekam paliek bāreņi no dažādām laulībām, kopējo pensiju, kas aprēķināta tā, it kā visi bērni būtu dzimuši vienā laulībā, sadala starp dažādajām attiecīgajām personām proporcionāli pensijām, kuras būtu atsevišķi izmaksājamas katrai šai kategorijai
rassen die in wezen afgeleid zijn van het ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, wanneer dit ras niet zelf een in wezen afgeleid ras isšķirnēm, kas būtiski atvasinātas no tādas šķirnes, kam piešķirta Kopienas augu šķirņu aizsardzība, gadījumos, kad šāda šķirne pati nav būtiski atvasināta šķirne
rassen die in wezen zijn afgeleid van het beschermde ras, wanneer het beschermde ras zelf niet een in wezen afgeleid ras isšķirnēm, kuras pamatā ir atvasinātas no aizsargātās šķirnes, ja aizsargātā šķirne pati nav pamatā atvasināta šķirne
De omstandigheid dat een lidstaat weigert een door een andere lidstaat volgens de verkorte procedure van artikel ‧, lid ‧, sub a-iii, van richtlijn ‧/‧ afgegeven vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik te erkennen overeenkomstig artikel ‧ van die richtlijn, op grond dat het betrokken geneesmiddel niet in wezen gelijkwaardig is aan het referentiegeneesmiddel dan wel behoort tot een categorie geneesmiddelen waarvoor een algemene praktijk van de betrokken lidstaat eraan in de weg staat dat het kan worden geacht in wezen gelijkwaardig te zijn aan het referentiegeneesmiddel, vormt een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht, waarvoor die lidstaat aansprakelijk kan worden gestelddalībvalsts atteikums saskaņā ar Direktīvas ‧/‧ ‧. pantu atzīt citas dalībvalsts atbilstoši šīs direktīvas ‧. panta ‧. punkta a) apakšpunkta iii) ievilkumā paredzētajai saīsinātajai procedūrai izsniegtu cilvēkiem paredzētu zāļu tirdzniecības atļauju, pamatojoties uz to, ka attiecīgās zāles pēc būtības nav līdzīgas atsauces (references) zālēm, vai arī ietilpst tādā zāļu kategorijā, attiecībā uz kurām attiecīgās dalībvalsts vispārējā praksē netiek pieļauts, ka tās varētu atzīt par zālēm, kas pēc būtības ir līdzīgas atsauces (references) zālēm, ir pietiekami būtisks Kopienu tiesību pārkāpums, kas var radīt šīs dalībvalsts atbildību
Buitenaardse nachtNameCitplanētiešu naktsName
Bovendien wezen de meeste kandidaat-lidstaten weinig of geen middelen uit hun nationale Phare-programma's toe aan de ontwikkeling van een toevoerkanaal voor projecten voor de StructuurfondsenTurklāt vairums kandidātvalstu projektu plūsmas attīstībai no savām nacionālajām Phare programmām asignēja maz resursu vai nepiešķīra tos nemaz
Zij herhaalde in wezen de argumenten die zij in de voorlopige fase had aangevoerd zonder deugdelijk bewijsmateriaal te verstrekken dat wijzigingen in de voorlopige bevindingen kon rechtvaardigenTas būtībā no jauna atkārtoja savas pagaidu posmā iesniegtās prasības, nesniedzot pamatotus pierādījumus, kas varētu attaisnot pagaidu konstatējumu grozījumus
Ik heb het gevoel - en dat zeg ik met veel verdriet - dat u zich de omvang van de gebeurtenis, van deze verschrikkelijke tragedie, niet hebt gerealiseerd. En als we dit alles in ogenschouw nemen, heeft Europa in wezen nog nooit zo verstek laten gaan.Es uzskatu - un es to saku ar lielu skumju piedevu -, ka jūs neesat novērtējusi šā notikuma, šīs šausmīgās traģēdijas patieso nozīmi, un, dziļi sirdī to visu apsverot, mēs zinām, ka Eiropas klātbūtnes trūkums vēl nekad nav bijis tik pamanāms.
Er zij aan herinnerd dat de schade-indicatoren wezen op een algemene negatieve trend en dat met name de schade-indicatoren betreffende het marktaandeel en de financiële prestaties van de bedrijfstak van de Unie, zoals de winstgevendheid, het rendement van investeringen en de kasstroom, zware klappen incasseerdenTiek atgādināts, ka kaitējuma rādītāji liecināja par vispārēju negatīvu tendenci un ka it sevišķi ar Savienības ražošanas nozares tirgus daļu un finanšu rezultātiem saistītie kaitējuma rādītāji, piemēram, rentabilitāte, ienākumi no ieguldījumiem un naudas plūsma, tika būtiski ietekmēti
Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en houdt, waar van toepassing, rekening met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijke wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskundeŠī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas sniegti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā [‧], un pēc vajadzības ņem vērā Konvenciju par cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzību attiecībā uz bioloģijas un medicīnas izmantošanu jeb Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu
Dit betekent in wezen dat de investeringen die in het integraal programma worden gedaan, in hoge mate zullen worden terugverdiend door de specifieke meerwaarde die binnen de Europese onderwijsstelsels zal worden gecreëerdTas lielā mērā nozīmē, ka investīcijas pārnozaru programmā dos labumu Eiropas izglītības sistēmām konkrētas pievienotās vērtības formā
In wezen kan Portugal deelnemen aan het Europese project; het kan eraan deelnemen en helpen alle toekomstige uitdagingen op te lossen.Taču svarīgākais ir tas, ka Portugāle spēj līdzdarboties Eiropas projektā; tā spēj līdzdarboties un palīdzēt atrisināt visas grūtības, kuras mūs gaida nākotnē.
We verwelkomen ook de vastgestelde eisen voor de voorkant van auto's, die beogen bij een botsing met een kwetsbaar levend wezen zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan het onfortuinlijke slachtoffer.Ir atzinīgi jāvērtē, ka ir noteiktas prasības automobiļu priekšpuses dizainam, lai tādējādi katra sadursme ar ievainojamu dzīvu būtni šai nelaimīgajai personai rada pēc iespējas mazāku ļaunumu.
Er werd aangevoerd dat de geringe hoeveelheid die in het OT werd uitgevoerd, en de bijzondere omstandigheden (met name het feit dat voor het uitgevoerde product niet het vereiste goedkeuringscertificaat was afgegeven) wezen op een band tussen de importeur en de producent-exporteur en dat de desbetreffende uitvoerprijs daarom buiten beschouwing moest worden gelatenTika apgalvots, ka, ņemot vērā IP laikā eksportēto nelielo daudzumu, kā arī īpašos apstākļus (jo īpaši – eksportētajam ražojumam nebija noteiktā apstiprinājuma sertifikāta), tas varētu norādīt uz attiecībām starp importētāju un ražotāju eksportētāju un tādējādi attiecīgā eksporta cena nav jāņem vērā
De betrokken effecten omvatten financiële instrumenten die na een aanloopperiode fungibel worden omdat zij, hoewel zij kunnen verschillen wat de eerste dividenduitkering of de rechten inzake rentebetalingen betreft, in wezen identiek zijnAttiecīgie vērtspapīri ietver finanšu instrumentus, kas pēc sākotnējā termiņa kļūst atvietojami tādēļ, ka būtībā tie ir tie paši, lai gan tiem ir citādas sākotnējās tiesības attiecībā uz dividenžu vai procentu izmaksu
Zij wezen er bovendien op dat de extra financiering niet tot verstoringen op andere markten kan leiden, omdat deze financiering alleen voor de openbare-dienstverleningsactiviteiten kan worden gebruiktVēl jo vairāk, tās pauda viedokli, ka pārmērīgs finansējums nevar radīt tirgus kropļojumus citos tirgus sektoros, jo šo finansējumu var izmantot vienīgi sabiedriskajai darbībai
De Duitse autoriteiten wezen er voorts op dat in het bedrag van ‧,‧ miljoen EUR (‧ miljoen DEM) voor het dekken van verliezen niet de ‧,‧ miljoen EUR (‧,‧ miljoen DEM) voor toekomstige verliezen was begrepen die resulteerde uit lopende contracten voor cash carriers die de THA in het kader van de privatisering had overgenomenTurklāt zaudējumu segšana EUR ‧,‧ miljoni (DM ‧,‧ miljoni) apmērā neietver EUR ‧,‧ miljoni (DM ‧,‧ miljoni) par zaudējumiem nākotnē, kas rodas no neizpildītiem kuģu būves pasūtījumiem, kas no THA pārņemti privatizācijas gaitā
Uit het onderzoek bleek dat het in de Unie door de bedrijfstak in de Unie vervaardigde en verkochte pet, het in Iran, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten vervaardigde en op de binnenlandse markt van die landen verkochte pet en het uit die landen naar de Unie uitgevoerde pet in wezen dezelfde chemische en fysische basiseigenschappen en basistoepassingen hebbenIzmeklēšanā tika konstatēts, ka PET, ko ražo Savienības ražošanas nozare un pārdod Savienībā, pēc būtības tādas pašas ķīmiskās un fizikālās pamatīpašības un tāds pats pamatpielietojums kā PET, ko ražo un pārdod Irānas, Pakistānas un Apvienoto Arābu Emirātu vietējos tirgos un eksportē uz Savienību
(EN) Mijnheer de Voorzitter, er zijn in wezen twee punten die ik graag in dit belangrijke debat naar voren wil brengen.Priekšsēdētāja kungs, īstenībā ir tikai divi jautājumi, par kuriem es šajās debatēs vēlētos runāt.
Ook wezen de Slowaakse autoriteiten erop dat begin ‧ een duidelijke beleidsinstructie was uitgegaan van het ministerie van Financiën naar de belastingkantoren, die erop neerkwam dat deze niet mochten instemmen met akkoorden waarin sprake was van het kwijtschelden van vorderingen door belastingkantorenArī Slovākijas iestādes norādīja, ka finanšu ministrs ‧. gada sākumā nodokļu birojiem ir devis nepārprotamu politikas norādījumu neapstiprināt vienošanās, kurās ierosināts norakstīt nodokļu biroju debitoru parādus
Ongeacht de vraag of het oogmerk bestond om het onderzoek te belemmeren door geen informatie over verbonden partijen te verschaffen, feit is dat de antwoorden op de vragenlijst in wezen dermate onvolledig waren dat tijdens de in de VRC uitgevoerde controlebezoeken onmogelijk kon worden uitgemaakt of de Ningbo Ruyigroep al dan niet op marktvoorwaarden opereerdeNeatkarīgi no tā, vai ar saistīto personu savlaicīgu neatklāšanu bija vai nebija nodoms traucēt izmeklēšanu, joprojām ir tiesa, ka atbildes uz anketas jautājumiem bija tik ievērojami nepilnīgas, ka tas attiecībā uz Ningbo Ruyi grupu pārbaudes apmeklējumu laikā, kas tika veikti ĶTR, padarīja neiespējamu tirgus ekonomikas apstākļu esamības pārbaudi
schriftelijk. - (SV) In dit verslag worden enkele belangrijke kwesties ter sprake gebracht, die echter in wezen door de lidstaten moeten worden aangepakt en niet door de EU.rakstiski. - (SV) Šajā ziņojumā ir minēta virkne svarīgu jautājumu, kas principā būtu jārisina dalībvalstīm un nevis Eiropas Savienībai.
Een aantal respondenten die aan het marktonderzoek hebben deelgenomen wezen op het bestaan van zogeheten meest begunstigings-clausules in hun overeenkomsten met GDS’enVairāki tirgus izpētes respondenti norādīja uz tā saukto vislielākās labvēlības režīma (VLR) punktu esību savos līgumos ar GDS
Pagina 1. Gevonden 1337 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 4,967 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.