Vertalingen in Latvian:

  • citplanētietis   
     
    Een wezen van een andere planeet.

Voorbeeld zinnen met "buitenaards wezen", vertaalgeheugen

add example
Ik ben een buitenaards wezen van de planeet VulcanEs esmu viesis no Vulkāna planētas
Buitenaardse nachtNameCitplanētiešu naktsName
Deze lente vallen groenharige buitenaardse wezens je keuken binnen !Šajā pavasarī zaļmatainie citplanētieši iebrūk tavā virtuvē !
Hou de komende paar dagen het katoen vochtig en ontdek hoe je „ buitenaardse wezens ” groen haar krijgen .Nākamo dienu laikā uzmani , lai kokvilna būtu mitra , un novēro , kā taviem ” citplanētiešiem “ dīgst zaļi mati .
Je kunt je eigen buitenaardse ei- „ hoofd ” maken en kijken hoe de tuinkerszaadjes die je plant , uitgroeien tot groen „ haar ” .Vari izgatavot pats savu citplanētieti ar olas ” galvu “ un novērot , kā tavas iestādītās krešu sēklas uzdīgst , veidojot zaļus ” matus “ .
Teken een gek buitenaards gezicht op iedere eierschaal . 2 .Uzzīmē interesantu citplanētieša seju uz katras no olas čaumalām . 2 .
Mijn dank ook aan alle fracties die aan deze politieke oefening en dit debat over het wezen en de toekomst van de klimaatbescherming hebben deelgenomen. Deze gedachtewisseling heeft geleid tot beter inzicht en meer duidelijkheid, zodat wij nu met de nodige moed en voorzichtigheid andere belangrijke, parallelle wetgevingsacties kunnen aanvatten.(ES) Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es gribētu pateikties Florenz kungam par viņa augstsirdību un plašajiem uzskatiem, un arī visām grupām, kuras piedalījās šajā politiskajā procesā un debatēs gan par cēloņiem, gan par nākotni.
De Duitse autoriteiten wezen er voorts op dat in het bedrag van ‧,‧ miljoen EUR (‧ miljoen DEM) voor het dekken van verliezen niet de ‧,‧ miljoen EUR (‧,‧ miljoen DEM) voor toekomstige verliezen was begrepen die resulteerde uit lopende contracten voor cash carriers die de THA in het kader van de privatisering had overgenomenTurklāt zaudējumu segšana EUR ‧,‧ miljoni (DM ‧,‧ miljoni) apmērā neietver EUR ‧,‧ miljoni (DM ‧,‧ miljoni) par zaudējumiem nākotnē, kas rodas no neizpildītiem kuģu būves pasūtījumiem, kas no THA pārņemti privatizācijas gaitā
De kredietrente, die in wezen een langetermijnrente is, is in overeenstemming met de markt omdat de aangetrokken financiële middelen langlopend van aard zijnAizdevuma likme, kas pamatā ir ilgtermiņa likme, atbilst tirgum, jo iegūtie līdzekļi būtībā ir ilgtermiņa līdzekļi
Betreft: Bescherming van Roemeense wezen na de toetreding van RoemeniëTemats: Rumāņu bāreņu aizsardzības pasākumi pēc Rumānijas pievienošanās ES
In wezen is het nu aan Kroatië.Svarīgi, ka bumba tagad ir Horvātijas laukuma pusē.
Met zijn eerste vraag , sub b , en zijn tweede vraag , sub b , wil de verwijzende rechter in wezen weten of voor de in de zaak in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomst de regeling van de groepsvrijstelling kan gelden die bij verordening nr. 1984 / 83 is ingevoerd en van toepassing is op exclusieveafnameovereenkomsten met het oog op de wederverkoop , indien deze overeenkomst voldoet aan de in deze verordening vervatte voorwaarden .Pirmā jautājuma b ) daļā un otrā jautājuma b ) daļā iesniedzējtiesa būtībā jautā , vai pamata lietā aplūkotajam līgumam var piemērot kategorijas atbrīvojuma kārtību , ko ievieš Regula Nr. 1984 / 83 un ko piemēro ekskluzīviem tirdzniecības nolīgumiem ar tālākas pārdošanas mērķi , ja minētais līgums atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem .
Zoals al in overweging ‧ van de voorlopige verordening is beschreven, heeft het onderzoek aangetoond dat de verschillende soorten van het betrokken product ondanks verschillen in vormgeving, materiaal en productieprocessen dezelfde fysieke en technische basiskenmerken hebben en in wezen voor dezelfde doeleinden worden gebruiktKā minēts pagaidu regulas ‧. apsvērumā, izmeklēšanā tika konstatēts, ka, neņemot vērā attiecīgā ražojuma formas, materiālu un ražošanas procesa atšķirības, dažādiem šā ražojuma veidiem ir vienas un tās pašas fiziskās un tehniskās īpašības un būtībā tie visi tiek izmantoti vienam mērķim
Ook wezen de gebruikers erop dat de bedrijfstak van de Unie een belangrijke leverancier zal blijven omdat hij het betrokken product op korte termijn beschikbaar heeft en een betrouwbare leverancier isTurklāt lietotāji norādīja, ka Savienības ražošanas nozarei arī turpmāk jābūt nozīmīgam piegādes avotam, lai īstermiņā nodrošinātu attiecīgā ražojuma pieejamību un panāktu zināmu piegādes drošumu un pastāvību
overwegende dat bepaalde groepen kinderen en jongvolwassenen in het bijzonder gevaar lopen, met name kinderen die behoren tot etnische of andere minderheden, kindermigranten, ontheemde kinderen of vluchtelingen, kinderen die zijn getroffen door gewapende conflicten, kindersoldaten, wezen en kinderen zonder ouderlijke zorg, kinderen die zijn besmet met hiv/aids en kinderen met een handicap; overwegende dat meisjes een verhoogd risico lopen van uitbuiting en seksueel misbruiktā kā atsevišķas bērnu un pusaudžu grupas, jo īpaši bērni, kas pieder pie etniskās vai citas minoritātes, migrantu bērni, valsts iekšienē pārvietoti bērni vai bēgļi, bērni, kurus ir skāruši bruņoti konflikti, bērni kareivji, bāreņi un bērni bez vecāku aprūpes, bērni, kuri ir slimi ar HIV/AIDS, un bērni invalīdi, ir īpaši apdraudētas; tā kā meitenes ir pakļautas papildu izmantošanas un seksuālās vardarbības riskiem
Dergelijke wijziging kan moeilijk worden beschouwd als een wijziging met een louter formeel karakter en kan niet worden gezien als een wijziging die het wezen van het goedgekeurde tarief niet verandert, omdat door het nieuwe financieringsmechanisme de economische basisvoorwaarden waarop het Alumix-besluit is gebaseerd, zijn veranderdIr grūti minētās izmaiņas uzskatīt tikai par formāla rakstura izmaiņām un uzskatīt, ka tās nemaina apstiprinātā tarifa būtību, tā kā jaunais finansēšanas mehānisms ir mainījis ekonomiskos apstākļus, uz kuriem tika pamatots lēmums Alumix lietā
In feite moeten wij nu gezamenlijk realiseren wat wij in wezen reeds hebben toegezegd.Būtībā mums tagad kopā jāizpilda mūsu sākotnēji dotie solījumi.
Aanwijzingen die collectief aantonen dat een afzonderlijke investeringsrekening en leasebetalingsverplichtingen in wezen niet beantwoorden aan de definities van een actief en een verplichting en niet mogen worden opgenomen door de entiteit, omvattenRādītāji, kuri kopīgi rāda, ka pēc būtības atsevišķs ieguldījuma konts un nomas maksājumu pienākumi neatbilst aktīva un saistību definīcijām un uzņēmumam nav jāatzīst, ir šādi
In plaats daarvan hebben we passief en zelfgenoegzaam aan de zijlijn gestaan; we hebben geweigerd de tekenen te onderkennen die duidelijk wezen op een situatie van politieke en sociale onrust, een situatie die mensen uiteindelijk in protest de straat op heeft gedreven.Tā vietā mēs pasīvi un pašapmierināti atradāmies skatītāju rindās, atsakoties saskatīt zīmes, kuras skaidri norādīja uz politiskiem un sociāliem nemieriem, kas galu galā lika cilvēkiem doties ielās protestēt.
Met vraag 1 , sub a , wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of er binnen het gemeenschapsrecht een verbod van discriminatie op grond van leeftijd bestaat dat ook van toepassing is indien de beweerdelijk discriminerende behandeling geen band heeft met het gemeenschapsrecht .Ar pirmā jautājuma a ) punktu būtībā tiek vaicāts , vai Kopienu tiesības ietver vecuma diskriminācijas aizliegumu , kas ir piemērojams arī gadījumos , ja iespējami diskriminējošai attieksmei nav saistības ar Kopienu tiesībām .
De manier waarop het hervormingsproject op het niveau van de Commissie tot stilstand kwam, toont aan dat de grote meerderheid van de lidstaten en veel van uw collega's deze voorstellen als onacceptabel beschouwden en dat ze in wezen afgestemd waren op een kleine maar zeer welbespraakte lobby.Veids, kādā reformas projekts iestrēga Komisijas līmenī, liecina, ka lielākā daļa dalībvalstu un daudzi no jūsu kolēģiem uzskatīja šos priekšlikumus par nepieņemamiem, un ka tie patiesībā tika vērsti uz mazu, taču ļoti daiļrunīgu lobiju.
Met zijn eerste vraag , sub b en c , en zijn tweede vraag , sub b , wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een exclusieveafnameovereenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is , onder een groepsvrijstelling zoals bedoeld in verordening nr. 1984 / 83 kan vallen indien artikel 81 EG op deze overeenkomst van toepassing is , voor zover is voldaan aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden , met name inzake de maximumduur van de overeenkomst en de toekenning van economische en financiële voordelen .Uzdodot pirmā punkta b ) un c ) apakšpunktā , kā arī otrā punkta b ) apakšpunktā iekļautos jautājumus , iesniedzējtiesa būtībā vaicā , vai tādam ekskluzīvās piegādes nolīgumam , par kādu ir runa pamata prāvā , gadījumā , ja tas ietilpst EKL 81. panta piemērošanas jomā , var piemērot Regulā Nr. 1984 / 83 noteikto kategorijas atbrīvojumu , ja tiek izpildīti šajā regulā paredzētie nosacījumi , it īpaši maksimālais nolīguma termiņš , kā arī saimniecisku un finanšu priekšrocību piešķiršana .
In wezen getuigt dit van een ongehoorde minachting van het EVRM, welke de onvervreemdbare kern vormt van het Europese waardensysteem en het symbool is van een Europa dat zich inzet voor vrede, vrijheid en de rechtsstaat.Tas būtībā ir nedzirdēts kauna traips EHRC, kas ir Eiropas vērtību sistēmas neatņemams pamats un tādējādi Eiropas simbols, kurš ir saistīts ar mieru, brīvību un tiesiskumu.
In wezen is dit echter alleen maar symptoombestrijding.Būtībā tomēr tā ir tikai niekošanās ar simptomiem.
Met zijn zevende vraag wenst het Bundesvergabeamt in wezen te vernemen of het verenigbaar is met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel , dat het nationale recht een aanbestedingsrechtelijk vaststellingsverzoek , dat een dwingende voorwaarde voor een latere eis tot schadevergoeding is , bindt aan een vervaltermijn van ten hoogste zes maanden vanaf de datum van de gestelde onrechtmatige gunning .Ar septīto jautājumu Bundesvergabeamt būtībā vēlas noskaidrot , vai ar līdzvērtības un efektivitātes principiem ir saderīga tāda situācija , kad valsts tiesībās pieteikumam uzsākt pārbaudes procedūru , kas ir obligāts nosacījums vēlākai prasības pat kaitējuma atlīdzību iesniegšanai , ir paredzēts maksimāli sešu mēnešu ilgs termiņš no iespējami prettiesiskās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datuma .
Pagina 1. Gevonden 1930 zinnen matching zin buitenaards wezen.Gevonden in 1,622 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.