uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote WaardePerla di gran prezzo
parels voor de zwijnengettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
De Parel is verdwenen... samen met zijn kapiteinLa Perla è andata, e con lei il suo capitano
Ik wilde exotisch Vietnam... de Parel van het Oosten, bezoekenVolevo tanto vedere... il ' ' gioiello dell' Asia sudorientale ' '
Een vreemde coalitie, met aan de ene kant mensen die de parels van hun nationale industrieën verdedigen en aan de andere kant mensen die principieel voor verbetering van inspraak en consultatie gaan.Una strana coalizione, con da un lato persone che difendono le perle delle loro industrie nazionali e dall'altro persone che per principio sono a favore del miglioramento della consultazione e della partecipazione.
In het geval van wijn gaat het niet alleen om een voedingsmiddel, maar ook om een economische parel in de kroon van de agrarische sector, die sterk heeft te lijden onder de besluiten van de Commissie van de afgelopen jaren.Il vino non è solamente una bevanda, costituisce parimenti una gemma economica nel settore agricolo, che è stato pesantemente penalizzato dalle decisioni della Commissione negli ultimi anni.
Zagreb en Split zijn zeer Europese steden, terwijl Dubrovnik een parel in de culturele kroon van Europa is.Zagabria e Spalato sono località tipicamente europee, mentre Dubrovnik è un gioiello della corona culturale dell'Europa.
Wij gaan naar de ParelRagazzi, andiamo tutti alla Stazione della Perla
Heb ik De diamanten en parels met mij gebracht, mijn koningin!Ho portato diamanti e le perle mia regina!
ECHO is volgens mij in bepaald opzicht de parel van het externe optreden van de arme landen en moet in ieder geval de zekerheid hebben van de middelen die hem toekomen; dat neemt de onzekerheid weg die de praktijk van de begrotingsreserves op dit moment met zich meebrengt, want die zouden op humanitair gebied niet eens moeten bestaan, niet voor beleidsvormen waarmee werkelijk in nood verkerende mensen worden geholpen.Credo che ECHO sia, per certi versi, il gioiello della presenza esterna dei paesi poveri e che gli vada assicurata quella certezza di risorse che merita, togliendolo dall'incertezza attuale delle pratiche delle riserve di bilancio che non dovrebbero esistere in campo umanitario, per delle politiche che cercano di aiutare chi davvero è in difficoltà.
Ik verzamel parelsRaccolgo perle sparpagliate ovunque
Fijn wit amorf poeder of parelsPolvere bianca fina amorfa o granuli
Het Europese Hof van Justitie, dat toch de parel van de instellingen is, speelt in dit hele proces nog geen volwaardige rol.La Corte di giustizia delle Comunità europee, da sempre la gemma delle istituzioni, continua a svolgere un ruolo inadeguato nell'intero processo.
Stuur zijn geliefde Parel terug naar de dieptenRispedite la sua amata Perla negli abissi
Maar tegenover deze parels van natuurbescherming staat massief ander beleid.Ma a questi gioielli della protezione della natura si contrappone violentemente un'altra politica.
De waarheid is dat het meisje die die parel heeft verloren.Zou een koffer moeten hebben waarmee we de afdeling kunnen vernietigenLa verità è che la ragazza che è sfuggito questo si presume che ha un portafoglio che ci aiuta a distruggere la Divisione
Deze parels zijn echt, niet kunstmatig.Queste perle sono autentiche, non artificiali.
Sieraden- parelsArticoli di gioielleria- perle
Wat heeft die parel er mee te maken?Cosa c’ entra con questa?
Zou je naar het einde van de wereld zeilen en verder... om slimme Jack en zijn dierbare Parel terug te krijgen?Navighereste fino ai confini della Terra e oltre, pur di riavere il brillante Jack e la sua pree' iosa Perla?
Veel van de regio's werden in het verleden juist zelfs aangeduid als de "zwarte parels" van de economische prestaties in Europa.Molte di queste regioni costituivano in passato le "perle nere” della performance economica europea.
Wij gaan naar de ParelNoi andiamo alla Stazione della Perla
Aangezien dit een grensoverschrijdend probleem is, vraag ik mijn geachte Oostenrijkse collega’s om hulp bij het versnellen van het proces en bij de bescherming van onze gezamenlijke parel, de rivier de Rába, in onze grensstreek, in de geest van de traditionele vriendschap tussen de twee landen.Poiché questo è un problema di carattere transfrontaliero, vorrei chiedere agli onorevoli colleghi austriaci di contribuire ad accelerare il procedimento e a proteggere il nostro tesoro comune, il fiume Rába, nelle nostre aree di confine, nello spirito della tradizionale amicizia tra i due paesi.
Post ‧ omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen gecombineerd met echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten ‧ tot en metRientrano nella voce ‧ solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da ‧ a
Het is duidelijk dat bij de ontwikkeling van de markt het middel van fusies of strategische overeenkomsten een mogelijk redmiddel is, maar die route mag niet ten koste gaan van de traditionele Europese auto-industrie, de parel van de communautaire maakindustrie.È ovvio che nell'evoluzione del mercato il ricorso alle fusioni o ad accordi strategici è un'ulteriore strada percorribile, questo però non a scapito della tradizione europea dell'auto, fiore all'occhiello dell'industria manifatturiera comunitaria.
Er wordt geopperd dat wij ons grondrechtenstelsel tot het hart van het integratieproces maken, zodat het als een parel in de kroon van onze toekomstige grondwet zal blinken.Essa ci esorta ad elaborare per noi stessi un regime di diritti fondamentali, che stia al centro del processo di integrazione e che risplenda come un gioiello nella corona della nostra futura costituzione.
ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTENPERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,443 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.