Vertalingen in Italian:

  • nostalgia   
    (noun   )

Voorbeeld zinnen met "nostalgie", vertaalgeheugen

add example
Deze woorden komen niet voort uit nostalgie. Het is een oproep van een van de activisten in Europa, die nu aan Duitsland is gericht, waarvan wij de eenwording vieren, maar die voor alle lidstaten geldt.Queste mie osservazioni non vogliono affatto sembrare nostalgiche, sono piuttosto l'appello diretto da uno dei militanti per l'Europa alla Germania di cui celebriamo la riunificazione ma anche agli altri Stati membri.
Nostalgie scoort altijd goedLa nostalgia fa ascolto, sai
Onze fractie wil niet dat hen deze intellectuele opium wordt toegediend : het uitstellen van hervormingen die vandaag reeds uitvoerbaar zijn uit nostalgie voor de toekomstige hervormingen .Non desidero passare in rassegna i vari e complicati pretesti addotti da tredici anni a questa parte dalla Commissione esecutiva per non rispettare il proprio impegno .
Overigens is nostalgie volgens mij ook geen goede raadgever in de politiek.Inoltre, penso che la nostalgia non sia una buona consigliera in politica.
Ik vind het ongeoorloofd dat in dit Huis een tentoonstelling kan plaatsvinden waaruit nostalgie voor de grenzen van 1938 spreekt.Mi sembra veramente intollerabile che tra le mura del Parlamento possa avere luogo una mostra che evoca con nostalgia le frontiere del 1938.
Ik sla uw realiteitsgevoel te hoog aan om te geloven dat daar nog veel nostalgie in geïnvesteerd wordt .Stimo troppo il suo senso della realtà per credere che si guardi ancora nostalgicamente in questo senso .
Als de Europese Unie het nieuwe Venezuela steunt, is dat ook de beste manier om regering en politieke oppositie af te houden van provocaties en geweld. Ongerechtvaardigde nostalgie leidt daarentegen slechts tot ongelukken.Il sostegno dell’Unione europea a questo nuovo Venezuela è il modo migliore per evitare azioni provocatorie e violente da parte sia del governo sia dell’opposizione politica. La nostalgia ingiustificata porta solo al disastro.
Ik weet dat negatieve nostalgie tegenwoordig in de mode is: Oh, hoe geweldig was Europa tien, twintig jaar geleden!So che oggigiorno va di moda la nostalgia negativa: com’era bella l’Europa dieci o venti anni fa!
Het ontbreken van voorstellen heeft enkele landen aangemoedigd terug te komen op de afspraken van de Conventie en heeft Polen en Spanje een gehoor verschaft voor hun uit eigenbelang geboren nostalgie naar de afgedankte afspraken van Nice.La mancanza di proposte ha incoraggiato alcuni paesi a recedere dall’accordo della Convenzione e la Polonia e la Spagna ad ottenere un’audizione per il loro sentimentalismo egoistico nei confronti degli accordi di Nizza.
Hij had het ooit eens over "nostalgie naar de toekomst”. Ook ik als Europeaan ben nostalgisch naar de toekomst en nostalgisch naar de tijd waarin Europa over de toekomst gaat discussiëren, leiderschap toont, en ik ben nostalgisch naar die tijd, en ik geloof dat dit Verdrag de voorwaarden schept die Europa in staat zal stellen om al dat te bereiken.Anch'io, quale europeo, sono un nostalgico del futuro e del tempo in cui l'Europa ha discusso del futuro, ha dimostrato una leadership, e sono un nostalgico di quei giorni e ritengo che questo Trattato offra le condizioni che consentano all'Europa di realizzarlo.
De groeiende nostalgie naar de Sovjet-Unie en naar Stalin is tevens uiterst zorgwekkend.E' altresì molto preoccupante la crescente nostalgia per l'Unione Sovietica e per Stalin.
Tot onze grote verbazing stelden wij vast, dat terwijl de Britse regering haar kiesdistrictenstelsel opgeeft, plotseling bepaalde politieke krachten op het Europees vasteland, die zich in het verleden echt niet hebben onderscheiden door een pro-Britse houding, met een zekere necrofiele nostalgie zich beginnen uit te spreken voor het stelsel waar de Britten zich net van hebben bevrijd.Abbiamo invece constatato con sorpresa, signor Presidente, che proprio mentre la Gran Bretagna abbandonava il maggioritario alcune forze politiche dell'Europa continentale, sinora mai distintesi per le loro simpatie filobritanniche, si sono schierate -che scarso tempismo, e che nostalgia per ciò che è morto e sepolto!- a favore dello stesso sistema dal quale i britannici si sono appena liberati.
Dat is natuurlijk je reinste schizofrenie, dat is volslagen onverantwoord! Misschien is dit voor sommigen wel een teken van nostalgie naar het barbaarse communistische regime van Enver Hoxha.Siamo evidentemente di fronte ad atteggiamenti schizofrenici, irresponsabili e forse, per taluni, nostalgici del barbaro regime comunista di Enver Hoxha.
De Movimento Acção Nacional ( Nationale Actie Beweging ) , een autoritaire groepering met ultranationalistische en door vreemdelingenhaat ingegeven tendensen , ontleent haar identiteit grotendeels aan nostalgie voor het tijdperk-Salazar . De beweging heeft zich aangesloten bij racistische en ultrarechtse groeperingen in andere landen van de Europese Gemeenschap , onder andere bij het National Front in het Verenigd Koninkrijk , de Parti des Forces Nouvelles in België , de Spaanse Falange en Bases Autónoma en de Franse Troisième Voie .Il Movimento Acção Nacional ( Movimento di azione nazionale ) , un gruppo dai principi totalitar istici con tendenze ultranazionaliste e xenofobe , si ispira nostalgicamente al periodo di Salazar e si allinea a frange razziste e ultraestremiste di destra di altri paesi comunitari , come il National Front britannico , il Parti des Forces Nouvelles belga , le spagnole Falange e Bases Autonomas e la francese Troisième Voie .
Ik ben het in grote trekken met de rapporteur eens dat wij ons moeten hoeden voor nostalgie, want de visserij is nu eenmaal veranderd en daar moeten wij rekening mee houden.Sono in sostanza d'accordo con il relatore sul fatto che dobbiamo fare attenzione a non cadere nel romanticismo: la pesca è cambiata ed è con la nuova pesca che dobbiamo confrontarci.
Mijnheer de Voorzitter, het spreekt voor zich dat ik sinds de begroting 1980 natuurlijk enige nostalgie heb naar 203, maar ik kan tegelijkertijd niet ontkennen dat de financiële perspectieven in grote mate begrotingsrust, begrotingsevenwicht ook in de interinstitutionele verhoudingen en dan ook in Europa als zodanig gebracht hebben.Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio del 1999 rispecchia l'esecuzione delle attuali politiche europee sancite dall'Accordo interistituzionale sul quale si è basato il pacchetto Delors II. Pertanto in tal senso può essere considerato un buon bilancio.
Dit blijkt enerzijds uit het weinig daadkrachtige optreden op basis van het buitenlands beleid van de Unie en anderzijds uit het feit dat sommige lidstaten, uit nostalgie voor een koloniale periode die nooit zal terugkeren, blijven geloven dat zij hun belangen beter beschermen door alleen op te treden en niets aan de Europese autoriteiten over te dragen.Ne sono testimonianza, da un lato, l'azione sbiadita che ne deriva della sua politica estera e, dall'altro, la pervicacia con la quale alcuni paesi, nostalgici di un periodo coloniale che non può più tornare, si ostinano a credere che tutelano meglio i loro interessi facendo da soli e non delegando nulla all'autorità europea.
Ook was er sprake van een zekere psychologische weerstand bij de komst van een nieuwe munt of ten minste de nostalgie om " hun " nationale munt zolang mogelijk te behouden .Sono anche state evocate resistenze psicologiche verso la nuova moneta , o la nostalgia fino all ' ultimo per « la » moneta nazionale .
Het was uit nostalgieNon criticarmi per la nostalgia
Ook al ben ik Portugees, mijn standpunt wordt niet ingegeven door een soort koloniale nostalgie of herinneringen aan vroegere tijden, maar omdat ik van mening ben dat uit deze ontwikkelingen ook blijkt dat Mozambique in democratisch opzicht volwassen is geworden en normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt met de Europese Unie.Come cittadino portoghese, lo affermo senza alcuna nostalgia colonialista e senza riandare a quei tempi con la mente. Al tempo stesso, però, ho l’impressione che il ritorno delle navi comunitarie nelle acque del Mozambico sia anche un segno della maturità democratica raggiunta da questo paese e della normalizzazione delle relazioni diplomatiche instauratesi tra il Mozambico e l’Unione europea.
Ik vind het ongeoorloofd dat in dit Huis een tentoonstelling kan plaatsvinden waaruit nostalgie voor de grenzen van 1938 spreekt .Mi sembra veramente intollera bile che tra le mura del Parlamento possa avere luogo una mostra che evoca con nostalgia le frontiere del 1938.
Voorzitter, ik zou mij willen beperken tot de hoofdzaak, namelijk de Europese politiek en de Nederlandse binnenlandse politiek graag overlaten aan de collega's in de Tweede Kamer, waar mevrouw Maij-Weggen met zo veel nostalgie aan terugdenkt.Signor Presidente, mi vorrei limitare al tema principale, la politica europea, e lasciare la politica interna olandese ai colleghi della Camera dei Deputati, cui l'on. Maij-Weggen pensa con tanta nostalgia.
Ik vind het nodig, dit gevoel van weemoed en nostalgie bij het afscheid tot uitdrukking te brengen, maar ook de dank voor het werk dat u hebt verricht.Penso sia giusto, nell'esprimere il nostro rammarico e già un pò di nostalgia, ringraziarla anche per quanto ha fatto nella sua attuale veste.
Ik heb niet begrepen wat de Sovjet-Unie er mee te maken heeft. Iedereen is vrij om te zeggen wat hij of zij wil; ik voel geen nostalgie naar de Sovjet-Unie.Non ho capito che cosa c'entri l'Unione Sovietica, ognuno è libero di dire ciò che vuole, non mi sento nostalgico dell'Unione Sovietica.
Pagina 1. Gevonden 41 zinnen matching zin nostalgie.Gevonden in 0,403 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.