Vertalingen in Italian:

  • numero di emergenza   
  • numero di telefono di emergenza   

Voorbeeld zinnen met "alarmnummer", vertaalgeheugen

add example
Hoe wilt u in de praktijk waarborgen dat dit alarmnummer (gezien de vaak lange wachttijden) ook functioneert en slachtoffers niet in een lange wachtrij terechtkomen en wellicht pas na een half uur een adequaat antwoord krijgen?Come garantirete all'atto pratico il reale funzionamento di queste hotline, per cui generalmente intercorre un notevole periodo di tempo, e in che modo eviterete che gli utenti non vengano messi in attesa e debbano con tutta probabilità restare in linea per più di mezz'ora prima che qualcuno risponda?
(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in uw voorbeelden noemde u met name dat vier lidstaten alarmnummers hebben ingevoerd.(DE) Signora Presidente, signor Commissario, nei suoi esempi, lei ha citato nello specifico quattro Stati membri che hanno istituito linee telefoniche di emergenza.
de alarmnummers van de verlader of enige andere persoon of organisatie die beschikt over informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van de producten en over de bij een calamiteit te nemen maatregeleni numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere/caricatore o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza
Europees alarmnummerNumero di emergenza europeo
De Commissie heeft onlangs een laatste oproep aan de lidstaten van de EU gedaan om onverwijld het Europese alarmnummer 116 000 voor vermiste kinderen in werking te stellen.La Commissione ha recentemente fatto un ultimo appello agli Stati membri dell'UE affinché attivino il più presto possibile il numero telefonico europeo 116 000 per segnalare i bambini scomparsi.
Het alarmnummerMi passi il ‧. per favore
Universele dienst en alarmnummer "112" (Servizio universale e numero di emergenza "112" (
We hebben een voorstel gedaan tot financiële ondersteuning van ombudspersonen voor kinderen en één alarmnummer voor kinderen in Europa.Abbiamo proposto sostegno finanziario per una rete di mediatori per i bambini e la creazione di un numero unico di telefono di emergenza per i bambini di tutta Europa.
Op het gebied van de preventie van geweld, met inbegrip van misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, jongeren en vrouwen en de bescherming van slachtoffers en risicogroepen, kan de Europese Unie een meerwaarde geven aan de acties die hoofdzakelijk door de lidstaten worden ondernomen door de volgende maatregelen te nemen: de verspreiding en uitwisseling van gegevens, ervaring en beproefde methoden; de bevordering van een innoverende benadering; de gezamenlijke vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling van de nodige netwerken; de selectie van projecten in de gehele Gemeenschap, zoals projecten voor gratis telefonische hulpdiensten voor kinderen en een alarmnummer voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen; het motiveren en mobiliseren van alle betrokken partijen, en Europabrede bewustmakingscampagnes tegen geweldPer quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche d'emergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa
STEL DAT JE ALLEEN BENT EN GEWONDEN HET ALARMNUMMER IS ONBEREIKBAARSE TU FOSSl SOLO E FERlTO, CHlAMASSl lL ‧ E NESSUNO RlSPONDESSE?
Door de klap van de botsing wordt een in de auto ingebouwd apparaatje geactiveerd, dat informatie over de locatie, de snelheid en de eigenaar van de auto via het pan-Europese alarmnummer 112 naar de dichtstbijzijnde politie-, brandweer- en ambulancediensten zendt.Un sensore posizionato all’interno dell’automobile è attivato dall’impatto di una collisione e invia informazioni sull’ubicazione, la velocità e il proprietario del veicolo alla stazione di polizia, alla caserma dei vigili del fuoco e al centro di soccorso medico più vicini usando il numero di emergenza paneuropeo 112.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag toch een opmerking willen maken over het Europees alarmnummer 112 en ik moet op dat punt nu een beetje mijn frustratie laten horen.Signor Presidente, vorrei formulare un'osservazione sul numero d'emergenza europeo 112, esprimendo la mia frustrazione.
Ik dank u ook voor uw brief aan de Belgische autoriteiten, waarin u voorstelt de aanwezigheid van de politie in de wijk zichtbaar te versterken en in de onmiddellijke nabijheid van de instellingen een politiepost te vestigen die over een alarmnummer beschikt.La ringrazio anche per la lettera alle autorità belghe, in cui propone che la presenza delle forze di polizia nel quartiere sia sensibilmente rafforzata e che nelle immediate vicinanze delle istituzioni sia allestito un posto di polizia che disponga di un numero per le chiamate di emergenza.
De samenwerking moet evenwel voor eind 2009 worden uitgebreid tot de hele Europese Unie, willen we komen tot de invoering van een enkel alarmnummer voor noodgevallen, met de mogelijkheid het ongeval te lokaliseren. Om dit ambitieuze, maar voor de mensen zo belangrijke project op efficiënte wijze te verwezenlijken, is evenwel - zoals mijn collega’s reeds zeiden - daadwerkelijke steun nodig van de automobielindustrie, van de burgers zelf en van de overheidsinstanties, zodat er sprake is van goede samenwerking ten aanzien van de financiële lasten van de uitvoering van dit project, maar ook van samenwerking met de reddingsteams en de noodhulpdiensten.Occorre tuttavia estendere la cooperazione all’intera Unione europea entro il 2009 affinché sia possibile disporre di un numero di emergenza unico che permetta di localizzare il luogo dell’incidente.
Aansluitend, mijnheer de Voorzitter, zou ik een opmerking willen maken over het alarmnummer 112.Signor Presidente, concludendo, desidero esprime un'osservazione sul numero d'emergenza, il 112.
Zodoende zal dan weer de veiligheid voor de Europese burgers die van het alarmnummerTali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza
De lidstaten zorgen ervoor toe dat alle eindgebruikers van de in lid ‧ bedoelde dienst, inclusief gebruikers van openbare betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij daarvoor een betaalmiddel hoeven te gebruiken noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme Europese alarmnummer ‧ en via eventuele nationale alarmnummers zoals bepaald door de lidstatenGli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo ‧, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‧ e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri
Betreft: Problemen met het Europese alarmnummerOggetto: Problemi riguardanti il numero di emergenza unico europeo
dringt er bij de Commissie op aan de werkelijke situatie omtrent de toepassing van het alarmnummer ‧ in de EU door onafhankelijke instanties te laten onderzoeken, met behulp van de in ‧ ontwikkelde methodologieinvita la Commissione ad organizzare la valutazione, da parte di organi indipendenti, dell'effettivo stato di attuazione del numero ‧ in tutta l'Unione europea, utilizzando la metodologia sviluppata nel
Betreft: Alarmnummer ‧ op MaltaOggetto: Numero d'emergenza ‧ a Malta
Ik kan me herinneren dat ik geprobeerd heb om 112 te bellen – het alarmnummer.Ricordo di aver cercato di chiamare il 112, il numero per le emergenze.
De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Europese alarmnummer ‧, met name via initiatieven die specifiek gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizenGli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo ‧, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro
Betreft: Alarmnummer ‧- lokalisering van de oproepenOggetto: Numero di emergenza ‧- localizzazione delle chiamate
Vast te stellen dat de Portugese Republiek, door niet te waarborgen dat, voor zover dat technisch haalbaar is, de instanties die noodinstallaties behandelen voor alle oproepen van het Europese alarmnummer ‧ beschikken over informatie over de locatie van de oproeper, niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ maart ‧ inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en-diensten (UniverseledienstrichtlijnDichiarare che, non avendo praticamente garantito, nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile, che le informazioni relative alla localizzazione della persona che effettua la chiamata siano rese accessibili alle autorità responsabili dei servizi di emergenza con riguardo a tutte le chiamate al numero di emergenza europeo ‧, la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. ‧, n. ‧, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ marzo ‧, ‧/‧/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale
De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer ‧ naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdienstenGli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‧ ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso
Pagina 1. Gevonden 144 zinnen matching zin alarmnummer.Gevonden in 0,656 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.