Vertalingen in Italian:

  • numero di emergenza   
  • numero di telefono di emergenza   

Voorbeeld zinnen met "alarmnummer", vertaalgeheugen

add example
Universele dienst en alarmnummer "112" (Servizio universale e numero di emergenza "112" (
Ik juich de voorstellen van de rapporteur daarom toe, in het bijzonder de oprichting van blijf-van-mijn-lijfhuizen voor de slachtoffers, een alarmnummer en de instelling van een Europees Jaar tegen geweld jegens vrouwen.Accolgo con favore le proposte della relatrice, particolarmente in merito alla creazione di centri di accoglienza per le vittime, di un numero di emergenza e di un Anno europeo per la lotta alla violenza contro le donne.
Te dien einde moet aan de burger duidelijk worden gemaakt bij reizen in alle lidstaten dat het ‧-nummer in de hele Gemeenschap als een uniform alarmnummer kan worden gebruikt; dit moet met name gebeuren via informatie die wordt verstrekt in internationale busterminals, treinstations, havens of luchthavens en in telefoongidsen, telefooncellen, abonnementsdocumenten en afrekeningenA tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che il numero ‧ può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta la Comunità
Betreft: Eén Europees alarmnummerOggetto: Numero unico europeo per le chiamate d'emergenza
De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer ‧ naar behoren worden beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale organisatie van noodhulpdienstenGli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‧ ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso
De mededeling benadrukt bestaande beste praktijken die door de lidstaten zijn ontwikkeld om de belangrijkste problemen op te lossen die verbonden zijn met de exploitatie- en telecomkosten voor het alarmnummer 116 000.La comunicazione mette in evidenza le migliori prassi in atto che sono state sviluppate dagli Stati membri per affrontare i principali problemi connessi al costo operativo e al costo delle telecomunicazioni del numero unico 116000.
gezien de slechte kwaliteit van de diensten die tot op heden via het alarmnummer ‧ aan de burger worden geleverdconsiderando la scarsa qualità del servizio fornito ai cittadini tramite il numero
Ik wil u er bijvoorbeeld op wijzen dat in België nog steeds de politie rondrijdt met verwijzing naar het oude alarmnummer.Ricordo che in Belgio sulle autovetture della polizia continua ad essere scritto il vecchio numero d'emergenza.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag toch een opmerking willen maken over het Europees alarmnummer 112 en ik moet op dat punt nu een beetje mijn frustratie laten horen.Signor Presidente, vorrei formulare un'osservazione sul numero d'emergenza europeo 112, esprimendo la mia frustrazione.
Betreft: ‧: één Europees alarmnummerOggetto: ‧: numero unico di emergenza in Europa
Ik dank u ook voor uw brief aan de Belgische autoriteiten, waarin u voorstelt de aanwezigheid van de politie in de wijk zichtbaar te versterken en in de onmiddellijke nabijheid van de instellingen een politiepost te vestigen die over een alarmnummer beschikt.La ringrazio anche per la lettera alle autorità belghe, in cui propone che la presenza delle forze di polizia nel quartiere sia sensibilmente rafforzata e che nelle immediate vicinanze delle istituzioni sia allestito un posto di polizia che disponga di un numero per le chiamate di emergenza.
Mijnheer de Voorzitter, het parallel bestaan van twee alarmnummers namelijk één nationaal nummer en één Europees nummer strookt niet met de intentie van één Europees alarmnummer.Signor Presidente, la coesistenza di due numeri d'emergenza - uno nazionale ed uno europeo - non si concilia con l'intenzione di avere un unico numero europeo.
Dan zeg ik, Voorzitter, het parallel bestaan van twee alarmnummers, een nationaal nummer en een Europees nummer, dat strookt toch niet met de intentie van één Europees alarmnummer.Signor Presidente, allora l'esistenza parallela di due numeri d'emergenza, uno nazionale ed uno europeo, non risponde al proposito di avere un unico numero europeo di emergenza.
Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van ‧ september ‧- Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Litouwen (Niet-nakoming- Richtlijn ‧/‧/EG- Universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en-diensten- Artikel ‧, lid ‧- Uniform Europees alarmnummer- Terbeschikkingstelling van informatie over locatie van oproeperCausa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) ‧ settembre ‧- Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania (Inadempimento di uno Stato- Direttiva ‧/‧/CE- Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica- Art. ‧, n. ‧- Numero di emergenza unico europeo- Messa a disposizione delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante
Europees alarmnummer ‧ (schriftelijke verklaringNumero di emergenza europeo ‧ (dichiarazioni scritte
Ik was bezorgd om ' t meisje en belde het alarmnummerIo ero preoccupato per la ragazza, quindi chiamai subito la polizia
Voor de burger is het belangrijk dat er voldoende openbare betaaltelefoons beschikbaar zijn en dat de gebruikers alarmnummers en met name het uniforme Europese alarmnummerÈ importante che i cittadini dispongano di un adeguato numero di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, e che gli utenti siano in grado di chiamare gratuitamente i numeri d
Het alarmnummerMi passi il ‧. per favore
Indien een gebruiker vanuit een tunnel met een mobiele telefoon het alarmnummer ‧ belt, bereikt deze informatie direct de tunnelleiding en de alarmdienstenQuando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza ‧ con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza
dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de noodzakelijke procedures op gang te brengen en middelen beschikbaar te stellen om voor een efficiënt alarmnummer ‧ in de gehele EU te zorgeninvita gli Stati membri e la Commissione ad avviare le procedure e mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire un servizio ‧ efficace in tutta l'UE
Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van ‧ juli ‧- Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek (Niet-nakoming- Richtlijn ‧/‧/EG- Artikel ‧, lid ‧- Elektronische communicatie- Netwerken en diensten- Uniform Europees alarmnummer- Niet-uitvoering binnen gestelde termijnCausa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) ‧ luglio ‧- Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca (Inadempimento da parte di uno Stato- Direttiva ‧/‧/CE- Art. ‧, n. ‧- Comunicazioni elettroniche- Reti e servizi- Numero di emergenza unico europeo- Mancato recepimento entro il termine stabilito
overwegende dat een doeltreffend Europees alarmnummer van belang is voor alle burgers die zich in de EU bewegenriconoscendo l'importanza di un numero di emergenza europeo efficace per i cittadini che circolano nell'Unione europea
(DE) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, in uw voorbeelden noemde u met name dat vier lidstaten alarmnummers hebben ingevoerd.(DE) Signora Presidente, signor Commissario, nei suoi esempi, lei ha citato nello specifico quattro Stati membri che hanno istituito linee telefoniche di emergenza.
Derhalve is dit goede initiatiefverslag van de heer Titley erop gericht de lidstaten op te roepen om: ten eerste, de intentieverklaring inzake eCall zo spoedig mogelijk te ondertekenen; ten tweede, de technische implementatie van het alarmnummer 112 en de specificatie ervan voort te zetten; ten derde, het publiek voorlichting te geven over de voordelen van het eCall-systeem; ten vierde, de discussie ten aanzien van overwegingen betreffende de gegevensbescherming op korte termijn af te ronden; en, niet in de laatste plaats, nu reeds rekening te houden met de toekomstige nieuwe aanpak bij het moderniseren van de alarmcentrales en hulpdiensten.Questo è il motivo per cui la valida relazione d’iniziativa dell’onorevole Titley si prefigge l’obiettivo di incoraggiare gli Stati membri, primo, a firmare quanto prima il protocollo d’intesa su eCall, secondo, a procedere all’attuazione tecnica del numero di emergenza 112 e delle sue specifiche, terzo, a informare i cittadini sui vantaggi del sistema eCall, quarto, a concludere in tempi rapidi il dibattito sulla protezione dei dati e, non da ultimo, a tenere conto fin d’ora del nuovo approccio futuro nel modernizzare i centri di chiamata di emergenza e le unità di controllo.
Dergelijke oproepen worden ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als oproepen via de eventueel nog bestaande nationale alarmnummersTali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati
Pagina 1. Gevonden 144 zinnen matching zin alarmnummer.Gevonden in 1,167 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.