uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil       
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil   
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile     
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

soleil, Soleil
soleil, Soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zonezone contiguë
achter de wolken schijnt de zonà quelque chose malheur est bon
als zoon aannemenadopter
als zoon adopterenadopter
beveiligde zonezone sécurisée
De verloren zoonFils Prodigue
De zoon van AsterixLe Fils d’Astérix
ecologische zoneécozone
erogene zonezone érogène
exclusieve economische zonezone économique exclusive
Exclusieve Economische ZoneZone économique exclusive
gedemilitariseerde zonezone démilitarisée
gematigde zonezone tempérée
gewenste zonezone désirée
grijze zonezone grise
groote-zoonpetit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geestau nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zonezone froide
monetaire zonezone monétaire
overdracht van een gehele zonetransfert de zone complet
primaire zonezone principale
relaties tussen de Aarde en de Zonrelations Terre-Soleil
secundaire zonezone secondaire
Speciale Economische ZoneZone économique spéciale
stub-zonezone de stub
subtropische zonezone subtropicale
The Twilight ZoneLa Quatrième Dimension
The Twilight Zone Tower of TerrorTower of Terror
tropische zonezone tropicale
Twilight Zone: The MovieLa Quatrième Dimension
verloren zoonfils prodigue
vochtige zonezone humide
vrije zonezone franche
Vrije Zone TriëstTerritoire libre de Trieste
zo vader, zo zoontel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoontel père; tel fils
Zonsoleil; Soleil
zoneceinture; taille; ceinturon; zone; zone sphérique
zone die valt onder een recht van voorkoopzone de préemption
zone van United Parcel Servicezone de transport
zone-overdrachttransfert de zone
Zone-systeemZone system
zonenfils
zoonfils
zoon van godfils de dieu
Zoon van GodFils de Dieu
zoons en dochtersgarçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
De Verenigde Staten weigeren het Internationaal Strafhof te erkennen, handhaven een afzonderlijke militaire rechtsorde en - zoals de heer Enrique Barón Crespo in herinnering roept - houden Europese burgers vast in Guantánamo, een zone van absolute rechteloosheid, maar de Raad sluit de ogen voor al deze rechtsverkrachtingen en stelt een overeenkomst met Washington op voor uitlevering en wederzijdse gerechtelijke bijstand.Les États-Unis récusent-ils la Cour pénale internationale, maintiennent-ils des juridictions militaires d'exception, retiennent-ils - comme l'a rappelé M. Enrique Barón Crespo - des citoyens européens dans une zone de non-droit absolu à Guantanamo, le Conseil n'en prépare pas moins un accord d'extradition et d'entraide judiciaire avec Washington, fermant les yeux sur toutes ces entorses au droit.
Overwegende dat de noodzaak om onverwijld een maatregel te nemen inzake aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten voortvloeit uit de vaststelling dat het aantal vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan ‧ BT dat op tong vist binnen de zone van drie zeemijlen van de kust van België gestadig toeneemt, dat daardoor een afdoende bescherming van de visbestanden in deze wateren bemoeilijkt wordt, wat aanleiding geeft tot de noodzaak de vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan ‧ BT die op tong vissen de toegang tot deze zone tijdelijk te verbiedenConsidérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche résulte de la constatation que le nombre de bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à ‧ TB et pêchant la sole dans la zone de trois milles marins à partir de la côte belge augmente constamment, que, de ce fait il est plus malaisé d'assurer une protection suffisante des ressources de pêche dans ces eaux, ce qui nécessite d'interdire temporairement l'accès dans cette zone aux bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à ‧ TB et pêchant la sole
Bij dit aangetekend schrijven met ontvangbewijs wenst de Regering het onbebouwde onroerend goed te kopen, overeenkomstig artikel ‧, § ‧, van het besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen die toepasselijk zijn op de dragers van zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in de eerste zone (zone A) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavensPar le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article ‧, § ‧er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le bien immobilier non bâti
Overwegende dat de Waalse Regering bij besluit van ‧ oktober ‧ de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset heeft afgebakend, met name de geografische "zone A", waar een permanente geluidsoverlast van Ld.n. ‧ dB (A) of meer wordt vastgesteld als gevolg van het verplichte gebruik van dezelfde luchtweg voor opstijgingen en landingenConsidérant que par arrêté du ‧ octobre ‧, le Gouvernement wallon délimitait la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, dite « zone A », zone géographique où par suite de l'obligation d'utiliser à l'atterrissage et au décollage une même route aérienne, on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn ‧dB (A
° bij ontstentenis daarvan, een tijdelijk personeelslid geklasseerd in de tweede groep bedoeld in artikel ‧quater, ‧de lid, waaraan zij oplegt om te wisselen, rekening houdend met de voorkeuren voor de zone bepaald in de aanvraag bedoeld in §° A défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article ‧quater, alinéa ‧, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § ‧er
overwegende dat de verbindingen van de industriële zone "Martinoire" en van de Terminal Spoorwegen en wegen met de A‧ en het autosnelwegennet via de N‧ van algemeen nut zijn gezien de versnelde vestiging van bedrijven en het druk verkeer van zware vrachtwagens op de rotonde van het stationconsidérant qu'il est d'utilité publique d'assurer la desserte du zoning de la Martinoire et du Terminal Rail-Route vers l'A‧ et le réseau autoroutier via la N‧ vu l'implantation accélérée d'usines et l'intensité du trafic poids lourds dans le giratoire de la gare
De heer Guillaume ( RDE ) . - ( FR ) Mijnheer de Voor zitter , mevrouw Martin hekelde daarstraks niet zon der humor de ongerijmde voorschriften van de Com-Pour ma part , je me contenterai de parler du problème de la fièvre aptheuse . Un rapport a été soumis à notre
We beschikken over een Handvest van de grondrechten en we werken aan een zone van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.Nous avons la Charte des droits fondamentaux et nous construisons un espace de liberté, de sécurité et de justice.
En een ding weet ik zeker, zoon, jij bent hier om een bepaalde redenMon fils... Ce que je sais, c' est que tu es ici pour une raison
minimumlevering, in de vorm van gehypothekeerde capaciteit, van ‧ % van het beschikbaar effectief van de zone en bijkomende levering steeds in de vorm van eventuele gehypothekeerde capaciteit van maximum ‧ % van het beschikbaar effectief van de zonefourniture minimale, sous forme de capacité hypothéquée, de ‧ % de l'effectif disponible de la zone, et fourniture éventuelle, toujours sous forme de capacité hypothéquée supplémentaire de maximum ‧ % de l'effectif disponible de la zone
In elk van bovengenoemde zones ( C-D , G , H , L ) is het mogelijk vanuit de par keergarage naar de bovenbouw te gaan , naar een zone met dezelfde kleur .Dans chacun des noyaux précités ( C et D , G , H et L ) existe une possibilité de transfert du parking vers les niveaux en superstructure d ' une zone de couleur identique .
Je hebt het vuur laten regenen en de zon verduisterd... om te zorgen dat ik uit Angel zou ontsnappen, toch?Tu as déclenché une pluie de feu, tu as occulté le soleil... tout ça pour que la fine équipe libère Angel?
Geen enkele bepaling in dit lid mag zo worden uitgelegd dat een vaartuig dat vaart onder de vlag van of dat is geregistreerd in een lidstaat die voor het bestand van deze zone geen makreelquotum heeft of waarvan het quotum is opgebruikt, andere makreel aan boord mag hebben dan bijvangsten die zijn vermengd met gevangen horsmakreel of sardien en waarvan de hoeveelheid niet groter is dan ‧ gewichtspercenten van de totale hoeveelheid makreel, horsmakreel en sardien aan boord, of dan makreel waarvan de kapitein kan aantonen dat deze uit een ander bestand gevangen isAucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée au sens qu
In geval van een trekker met omkeerbare bestuurderspositie is de vrije zone de combinatie van de twee vrije zones die in de twee verschillende standen van het stuur en de zitplaats zijn bepaalddans le cas d’un tracteur à poste de conduite réversible, la zone de dégagement est l’enveloppe des deux zones de dégagement définies selon les deux positions différentes du volant et du siège
Hun beloftes voor ambitieuze groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen staan gelijk aan de mededeling dat de bevolking of het aantal dagen zon zal toenemen.Se fixer des objectifs ambitieux de croissance et d'emploi, comme ils l'ont fait, cela revient à décréter une augmentation de la population ou du nombre des jours d'ensoleillement.
om rekening te houden met de uitbreiding van de zone A op deze plaats en een tastbare fysieke grens te geven aan de zone met een gemengde economische activiteit, een woonzone met landelijk karakter te behouden op ‧ m tegenover de « rue des Cahottes » aan de oostkant van de « rue Eafin de tenir compte de l'élargissement de la zone A à cet endroit et de donner une limite physique tangible à la zone d'activité économique mixte, maintenir une zone d'habitat à caractère rural que sur ‧ m à front de la rue des Cahottes du côté est de la rue E
— een beoordeling van de milieusituatie in de betrokken zone en een evaluatie van de milieu-effecten van de bovenbedoelde strategie en acties volgens de beginselen van duurzame ontwikkeling , in over eenstemming met de geldende Gemeenschapsbepalingen ; de maatregelen die zijn genomen om de door de Lid-Staat aangewezen bevoegde milieuautoriteiten bij de voorbereiding en de tenuitvoerleg ging van de in het plan opgenomen acties te betrekken , alsmede om de naleving van de communautaire milieuvoorschriften te garanderen ;une appréciation de la situation environnementale de la zone concernée et l ' évaluation de l ' impact environnemental de la stratégie et des actions précitées , selon les principes du développement durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire ; les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l ' État membre à la préparation et la mise en œuvre des actions prévues dans le plan , ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d ' environnement .
° de zone Luik, waarvan het ambtsgebied overeenstemt met de Provincie Luik, met uitzondering van het Duits taalgebied° la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande
Zone Brussel, overeenkomstig de synthesetabel als bijlage voorgedragen door het Coördinatiecomité, voor een totaal bedrag van ‧ ‧ BEFZone Bruxelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de ‧ ‧ BEF
ERAAN HERINNEREND dat de Gemeenschap en Mauritius het Verdrag inzake het recht van de zee van de Verenigde Naties hebben ondertekend en dat Mauritius , overeenkomstig dat Verdrag , een exclusieve economische zone heelt vastgesteld die zich uitstrekt tot 200 zeemijl uit de kust , waarbinnen het overeen komstig de beginselen van het volkenrecht soevereine rechten uitoefent inzake de exploratie , de exploitatie , de instandhouding en het beheer van de rijkdommen van die zone ,RAPPELANT que la Communauté et lile Maurice ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que , conformément à cette convention , l ' île Mauri ce a éubli une zone économique exclusive de 200 milles marins au large de ses cotes dans laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins d ' exploration , d ' exploitation , de conservation et de gestion des ressources de ladite zone , en application des principes du droit international ;
Er wordt aangevoerd dat, mocht men die weg opgaan, de omwonenden van zone D in de zone A van het plan met betrekking tot de blootstelling aan geluidshinder zouden worden opgenomenIl est allégué que si cette voie devait être suivie, les riverains situés en zone D seraient repris en zone A du Plan d'exposition au bruit
Pagina 1. Gevonden 16557 zinnen matching zin zon.Gevonden in 2,282 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.