uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil       
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil   
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile     
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

Soleil, soleil
Soleil, soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zonezone contiguë
achter de wolken schijnt de zonà quelque chose malheur est bon
als zoon aannemenadopter
als zoon adopterenadopter
beveiligde zonezone sécurisée
De verloren zoonFils Prodigue
De zoon van AsterixLe Fils d’Astérix
ecologische zoneécozone
erogene zonezone érogène
exclusieve economische zonezone économique exclusive
Exclusieve Economische ZoneZone économique exclusive
gedemilitariseerde zonezone démilitarisée
gematigde zonezone tempérée
gewenste zonezone désirée
grijze zonezone grise
groote-zoonpetit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geestau nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zonezone froide
monetaire zonezone monétaire
overdracht van een gehele zonetransfert de zone complet
primaire zonezone principale
relaties tussen de Aarde en de Zonrelations Terre-Soleil
secundaire zonezone secondaire
Speciale Economische ZoneZone économique spéciale
stub-zonezone de stub
subtropische zonezone subtropicale
The Twilight ZoneLa Quatrième Dimension
The Twilight Zone Tower of TerrorTower of Terror
tropische zonezone tropicale
Twilight Zone: The MovieLa Quatrième Dimension
verloren zoonfils prodigue
vochtige zonezone humide
vrije zonezone franche
Vrije Zone TriëstTerritoire libre de Trieste
zo vader, zo zoontel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoontel père; tel fils
Zonsoleil; Soleil
zoneceinture; taille; ceinturon; zone; zone sphérique
zone die valt onder een recht van voorkoopzone de préemption
zone van United Parcel Servicezone de transport
zone-overdrachttransfert de zone
Zone-systeemZone system
zonenfils
zoonfils
zoon van godfils de dieu
Zoon van GodFils de Dieu
zoons en dochtersgarçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
de tabel betreffende kabeljauw in zone Groenlandse wateren van NAFO ‧ en ‧; Groenlandse wateren van V en ‧ wordt vervangen doorla rubrique relative au cabillaud dans la zone eaux du Groenland de l’OPANO ‧ et ‧; eaux groenlandaises des zones V et ‧ est remplacée par la rubrique suivante
Ja, dat is mijn zoonOui c' était mon fils
Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in ICES-zone ‧ benoorden ‧° ‧′ N.B. door vaartuigen die de vlag van Duitsland voerenRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ décembre ‧ interdisant la pêche du hareng dans la zone CIEM ‧ au nord de ‧° ‧′ N par les navires battant pavillon de l’Allemagne
Oke, de zon zal zo opkomenLe soleil va bientôt se lever
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van ‧ november ‧ tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de huurders van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder (zone A) van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorterenVu l'arrêté du Gouvernement wallon du ‧ novembre ‧ fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne
Dit is mijn zoon nietCe n' est pas mon fils
Weet je nog wat ik zei over een zoon hebben?Tu te souviens de ce que j' ai dit à propos d' avoir un fils?
Aan de voorzijde, links onderaan het biljet, staat een rechthoekige zone die is bedekt door een ondoorzichtige kraslaag die de deelnemers moeten afkrassen, en waarop de vermelding « BONUS » is afgedruktAu recto, sur la partie inférieure gauche des billets, figure une zone rectangulaire recouverte d'une pellicule opaque, à gratter par les participants, sur laquelle est imprimée la mention "BONUS"
Als ik ' n zoon had gehad, was ie ook gegaanSi j' avais un fils, il se serait enrôlé aussi
Hé Randy, kijk zoon, daar is ieRegarde, fiston, le voilà
De verzoekende partijen in de zaken nrs. ‧ en ‧ zijn van mening dat ze eveneens gediscrimineerd worden door het decreet van het Waalse Gewest van ‧ oktober ‧ « tot wijziging van artikel ‧bis van de wet van ‧ juli ‧ betreffende de bestrijding van de geluidshinder », om reden dat dit decreet het gebruik van de Ldn-indicator bevestigt voor de afbakening van de zones van het plan met betrekking tot de blootstelling aan geluidshinder, alsmede het vereiste aantal decibels vastlegt voor het bepalen van de omvang van zone BLes parties requérantes dans les affaires nos ‧ et ‧ s'estiment également discriminées par le décret de la Région wallonne du ‧ octobre ‧ « modifiant l'article ‧erbis de la loi du ‧ juillet ‧ relative à la lutte contre le bruit » au motif qu'il confirme l'usage de l'indicateur Ldn pour la délimitation des zones du plan d'exposition au bruit, ainsi que le nombre de décibels requis pour déterminer l'étendue de la zone B
Zou jij je zoon isoleren?Tu mettrais ton fils en isolement?
Daardoor krijg je je zoon niet terugÇa ne te ramènera pas ton fils
Het was een idee van je zoonC' était une idée de votre fils
Je moet weten, mijn zoon dat uw oom, mijn vader, dollekervel in mijn oor heeft gegotenSache, mon fils, que ton oncle, mon père, a versé de la cigüe dans mon oreille
Mijn zoon is daarMon fils est là
Enkele weken geleden, ging ze haar zoon zoeken die zich te ver buiten het dorp begeven hadIl y a quelques semaines, elle est partie à la recherche de son fils, qui errait trop loin du village
Deze overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van dit protocol onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in Tunesië tijdelijk zijn opgeslagen of zich daar in een douane-entrepot of vrije zone bevinden, mits binnen vier maanden na genoemde datum een EUR.‧- of EUR-MED-certificaat bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt ingediend dat achteraf door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer is opgesteld, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig artikelLes marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Tunisie peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.‧ ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article
tot vaststelling van een verbod op de visserij op zeeduivel in ICES-zone ‧ c, IX, X, CECAF ‧.‧.‧ (wateren van de Gemeenschap) door vaartuigen die de vlag van Portugal voerenrelatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans les zones CIEM ‧ c, IX, X, COPACE ‧.‧.‧ (eaux communautaires) par les navires battant pavillon du Portugal
° vervolgens in definitief vacante betrekking ingenomen door stagiairs, in omgekeerde volgorde van hun rangschikking, op voorwaarde dat het gereaffecteerde lid van het administratief personeel ter beschikking was gesteld wegens ontstentenis van betrekking in dezelfde zone als de stagiair° ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel administratif réaffecté ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire
Het is al meer dan drie decennia geleden dat de ogen van heel Duitsland waren gericht op dit deel van Midden-Amerika, toen de Duitse ambassadeur Karl Graf Spreti - wiens zoon een van mijn medewerkers is - werd ontvoerd en vermoord.Il y a plus de trente ans, tous les regards allemands étaient tournés vers cette partie de l'Amérique centrale où l'ambassadeur allemand Karl Graf Spreti - dont le fils fait maintenant partie de mon équipe - a été enlevé et assassiné.
Steun verdient voorts de invoering van thermodynamische zonnetechnologie, die samen met Euromed-landen ontwikkeld kan worden, die over grote onbebouwde oppervlakten beschikken waar de zon voortdurend fel schijntUn autre domaine d'intervention est constitué par les mesures en faveur de l'adoption de la technologie solaire thermodynamique, qui pourrait être réalisée en partenariat avec les pays de la zone euro-méditerranéenne, disposant de larges surfaces désertiques qui bénéficient d'une exposition au soleil constante et importante
Uw zoon heeft de operatie overleefdVotre fils a survécu à l' intervention
Zijn achtentwintigjarige zoon is maar één keer in Italië geweest, toen zijn vliegtuig wegens slecht weer naar het vliegveld van Milaan werd omgeleid.Son fils, âgé de 28 ans, ne s' est rendu qu' une seule fois en Italie, lorsque son avion a été dévié sur l' aéroport de Milan pour cause de mauvais temps.
Dat klinkt als mijn zoonMon fils tout craché
Pagina 1. Gevonden 13932 zinnen matching zin zon.Gevonden in 8,089 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.