uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil       
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil   
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile     
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

Soleil, soleil
Soleil, soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zonezone contiguë
achter de wolken schijnt de zonà quelque chose malheur est bon
als zoon aannemenadopter
als zoon adopterenadopter
beveiligde zonezone sécurisée
De verloren zoonFils Prodigue
De zoon van AsterixLe Fils d’Astérix
ecologische zoneécozone
erogene zonezone érogène
exclusieve economische zonezone économique exclusive
Exclusieve Economische ZoneZone économique exclusive
gedemilitariseerde zonezone démilitarisée
gematigde zonezone tempérée
gewenste zonezone désirée
grijze zonezone grise
groote-zoonpetit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geestau nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zonezone froide
monetaire zonezone monétaire
overdracht van een gehele zonetransfert de zone complet
primaire zonezone principale
relaties tussen de Aarde en de Zonrelations Terre-Soleil
secundaire zonezone secondaire
Speciale Economische ZoneZone économique spéciale
stub-zonezone de stub
subtropische zonezone subtropicale
The Twilight ZoneLa Quatrième Dimension
The Twilight Zone Tower of TerrorTower of Terror
tropische zonezone tropicale
Twilight Zone: The MovieLa Quatrième Dimension
verloren zoonfils prodigue
vochtige zonezone humide
vrije zonezone franche
Vrije Zone TriëstTerritoire libre de Trieste
zo vader, zo zoontel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoontel père; tel fils
Zonsoleil; Soleil
zoneceinture; taille; ceinturon; zone; zone sphérique
zone die valt onder een recht van voorkoopzone de préemption
zone van United Parcel Servicezone de transport
zone-overdrachttransfert de zone
Zone-systeemZone system
zonenfils
zoonfils
zoon van godfils de dieu
Zoon van GodFils de Dieu
zoons en dochtersgarçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
Zolang mijn zoon zijn passie maar volgt" Pepper ".Bon, qu' est- ce qu' il y a?
Een zone is een boventallige zone wanneer de gemeente-of de politieraad in zijn advies, bedoeld in §‧, eerste lid, te kennen geeft slechts een aantal personeelsleden van het operationeel kader van de federale politie te kunnen opnemen dat kleiner is dan het aanwezige effectiefUne zone est considérée comme excédentaire si dans son avis, visé au §‧er, alinéa ‧er, le conseil communal ou le conseil de police estime ne pouvoir accepter qu'un nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale inférieur à l'effectif présent
tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in ICES-zone ‧ a (EG-wateren), ‧ a, ‧ b, c, d (EG-wateren), IV, door vaartuigen die de vlag van België voerenrelatif à l’arrêt de la pêche du lieu noir dans les zones CIEM ‧ a (eaux communautaires), ‧ a, ‧ b, c et d (eaux communautaires) et ‧ par les navires battant le pavillon de la Belgique
Voorts wordt ook aan de verdere voorwaarde van onbeperkte toegang tot de markt geacht te zijn voldaan en daarom is Richtlijn ‧/‧/EG niet van toepassing wanneer aanbestedende diensten opdrachten plaatsen voor de kleinhandelsverkoop van elektriciteit aan eindgebruikers verbonden met het net met middelhoge, hoge en zeer hoge spanning in Italië, noch wanneer zij prijsvragen organiseren om in de desbetreffende geografische zone een dergelijke activiteit te verrichtenEn outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive ‧/‧/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique
Omdat u ook denkt dat uw zoon niet alleen handeldePour la même raison qui vous dit que votre fils n' a pas agi seul
Toegestane aanvoer en daarbij in acht te nemen voorschriften voor het meerjarenbeheer van de vangstmogelijkheden per soort en per zone voor vaartuigen van de Gemeenschap in zones met vangstbeperkingenLimites quantitatives des débarquements et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées par espèce et par zone
Tot voorzitter(ster), plaatsvervangend(e) voorzitter(ster), secretaris en adjunct-secretaris van de Commissie-zone Doornik/West-Henegouwen, worden benoemdSont désignés en qualité de président(e), président(e) suppléant(e), secrétaire et secrétaire adjoint(e) de la Commission-zone de Tournai/Hainaut Occidental
zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui. » wordt in de lijst « Natuurlijke personen » vervangen doorfils d'Abdelkader et Amina Aissaoui. » sous la rubrique « Personnes physiques » est remplacée par les données suivantes
De kapitein van een vaartuig die voornemens is deze zone binnen te varen om daar te vissen en die makreel aan boord heeft, moet de controleautoriteit van de lidstaat in de visserijzone waarvan hij voornemens is te gaan vissen, van het vermoedelijke tijdstip en de vermoedelijke plaats van aankomst in deze zone in kennis stellen, ten vroegste ‧ uur en ten laatste ‧ uur vóór het binnenvaren van deze zoneLe capitaine d
Zwaar overschat, die zonC' est démodé, le soleil
Artikel ‧, lid ‧, sub a, van de Zesde richtlijn (‧/‧), gelezen in samenhang met de artikelen ‧, punt ‧, en ‧, ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de levering en de plaatsing van een glasvezelkabel die twee lidstaten met elkaar verbindt, niet aan belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen voor het deel van de handeling dat plaatsvindt in de exclusieve economische zone, op het continentale plat en in volle zeeL'article ‧, paragraphe ‧, sous a), de la sixième directive ‧/‧, lu en combinaison avec les articles ‧, point ‧, et ‧ de celle-ci doit être interprété en ce sens que la livraison et la pose d'un câble à fibres optiques reliant deux États membres n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de l'opération qui se déroule dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et en haute mer
Maar de winkelier en zijn zoon was een heel ander verhaalIl déteste la musique au volume normal... mais le proprio et son fils, ça a été bien plus dur
° de zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die overeenstemt met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale
Deze betreffen in eerste instantie de morele en materiële schadevergoedingen aan de slachtoffers van de exodus die op gang werd gebracht met de verschrikkelijke etnische zuivering en in 1975 een staart kreeg met de gedwongen emigratie uit enkele gemeenten zoals Pirano, Capodistria, Pristina (ex zone-B), en in tweede instantie het historisch geheugen van de inwoners van de Karst en enkele onopgeloste vraagstukken in verband met de bescherming van de Italiaanse en Venetiaanse culturele minderheden.Il s’agit tout d’abord de l’indemnisation matérielle et non matérielle des victimes de l’exode provoqué par la terrible épuration ethnique, qui se trouvait dans sa phase finale en 1975 avec la migration forcée dans certaines régions, comme celles de Piran, Koper et Pristina (l’ancienne zone B) et par le souvenir historique des et du problème en suspens de la protection des minorités culturelles d’Italie et de Vénétie.
Zoon, dit wordt gevaarlijk voor jeFiston, ça va être très dangereux pour toi
Dezelfde berekening vindt vervolgens plaats voor het resterende deel van de niet-gecompenseerde gewogen positie in zone ‧ en de niet-gecompenseerde gewogen positie in zone ‧, ten einde de gecompenseerde gewogen positie tussen de zones ‧ en ‧ te bepalenLe même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois
De voor het beheer van de luchthavens bevoegde Minister mag de bepalingen van dit besluit toepassen op de omwonenden van de andere zones (buiten de zone A) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, zoals afgebakend door de Regering, voor zover bewezen is dat ze blootgesteld zijn aan dezelfde in Ldn uitgedrukte geluidshinder als in zone A, zoals omschreven in artikel ‧bis van de wet van ‧ juli ‧ betreffende de bestrijding van de geluidshinderLe Ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions est autorisé à étendre le champ d'application des dispositions prévues au présent arrêté, à toute personne située dans les autres zones du plan d'exposition au bruit, telles que délimitées par le Gouvernement et en dehors de la zone A, à la seule condition qu'il soit démontré qu'elle subit une nuisance sonore, exprimée en Ldn, identique à la zone A et telle que cet indicateur est défini dans l'article ‧erbis de la loi du ‧ juillet ‧ relative à la lutte contre le bruit
Om technische redenen kan het zuurstofgehalte worden gemeten en geregistreerd zo kort mogelijk bij die zone, op een representatieve plaatsPour des raisons techniques, la teneur en oxygène peut être mesurée et enregistrée le plus près possible de cette zone, à un endroit représentatif
De machineleesbare zone van de sticker wordt op de hoek van de bladzijde uitgelijndLa zone lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de la page
Zijn vrouw en zijn zoonEt c' est dans une salle remplie que l' événement de ce soir
De Overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit Protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in Libanon tijdelijk zijn opgeslagen in een douane-entrepot of vrije zone, mits binnen vier maanden na die datum een EUR.‧-certificaat bij de douaneautoriteiten van de Staat van invoer wordt ingediend dat achteraf door de bevoegde instanties van de Staat van uitvoer is afgegeven, te zamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerdLes marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit au Liban, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.‧ établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct
Uit hoofde van de Wet inzake bodemrijkdommen, Kabinetsverordening nr. ‧ van ‧ september ‧ betreffende de prospectie, exploratie en exploitatie en betreffende de hoogte van de desbetreffende vergoeding en de betalingsvoorwaarden en Decreet nr. ‧ van ‧ september ‧ betreffende de bepaling van locaties voor de prospectie van koolwaterstoffen onder licentie in de exclusieve economische zone van de Republiek Letland, doet het ministerie van Economische zaken van de Republiek Letland hierbij kennisgeving van een uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen binnen de exclusieve economische zone van de Republiek Letland, waarvan de (geografische) ellipsoïdale coördinaten in het WGS ‧-systeem de volgende zijnLe ministère de l'économie de la République de Lettonie informe que, en vertu de la loi relative aux sous-sols, du règlement no ‧ du ‧ septembre ‧ relatif à la prospection, l'exploration et l'extraction et relatif au montant et aux modalités de paiement de la redevance et du décret no ‧ du ‧ septembre ‧ relatif à la détermination des sites de prospection d'hydrocarbures sous licence dans la zone économique exclusive de la Lettonie, il lance un appel d'offres pour la prospection et l'extraction sous licence d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive de la République de Lettonie pour un site dont les coordonnées (géographiques) ellipsoïdales dans le système WGS ‧ sont les suivantes
Dan kan je net zo goed bepalen dat iedereen recht heeft op evenveel uren zon; ook dat recht geldt niet.On pourrait tout aussi bien dire que nous devrions tous avoir le même temps d' ensoleillement, mais ce n' est pas le cas.
Ik leef altijd in angst... want m' n zoon is de troonopvolgerJe vis dans la terreur à chaque moment de la journée parce que mon fils est l' héritier du trône
Overwegende dat de gemeente Evere voorstelt de "zone Carli" (zie illustratie ‧) uit de RVOHS uit te sluitenConsidérant que la commune d'Evere propose d'exclure la « zone Carli » (voir illustration ‧) de l'EDRLR
Pagina 1. Gevonden 13932 zinnen matching zin zon.Gevonden in 1,803 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.