uitspraak: IPA: /zɔn/      

Vertalingen in French:

 • soleil       
  (Proper noun  m) (noun   ) []
   
  de ster waar de planeet aarde omheen draait, hemellichaam dat de aarde overdag verlicht
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • Soleil   
   
  L'étoile particulière (Sol) située au centre de notre système solaire, d'où la Terre puise lumière et chaleur.
   
  De ster (Sol) in het centrum van ons zonnestelsel, die zorgt voor licht en warmte op aarde.
 • étoile     
  (noun   ) []
   
  Corps céleste lumineux qui est fait de gaz (particulièrement de gaz hydrogène et d'hélium) et qui a la forme d'une sphère.
   
  Een lichtgevend hemellichaam, bestaande uit gassen (in het bijzonder waterstof en helium), in de vorm van een bol.
 • étoile fixe   
  (  female) []
   
  Toute étoile, en particuler lorsqu'elle est vue comme étant le centre d'un système solaire.
   
  Iedere ster, in het bijzonder als die in het centrum van een van een enkelvoudig zonnestelsel staat.

Picture dictionary

soleil, Soleil
soleil, Soleil

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (47)

aangrenzende zonezone contiguë
achter de wolken schijnt de zonà quelque chose malheur est bon
als zoon aannemenadopter
als zoon adopterenadopter
beveiligde zonezone sécurisée
De verloren zoonFils Prodigue
De zoon van AsterixLe Fils d’Astérix
ecologische zoneécozone
erogene zonezone érogène
exclusieve economische zonezone économique exclusive
Exclusieve Economische ZoneZone économique exclusive
gedemilitariseerde zonezone démilitarisée
gematigde zonezone tempérée
gewenste zonezone désirée
grijze zonezone grise
groote-zoonpetit-fils
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geestau nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
koude zonezone froide
monetaire zonezone monétaire
overdracht van een gehele zonetransfert de zone complet
primaire zonezone principale
relaties tussen de Aarde en de Zonrelations Terre-Soleil
secundaire zonezone secondaire
Speciale Economische ZoneZone économique spéciale
stub-zonezone de stub
subtropische zonezone subtropicale
The Twilight ZoneLa Quatrième Dimension
The Twilight Zone Tower of TerrorTower of Terror
tropische zonezone tropicale
Twilight Zone: The MovieLa Quatrième Dimension
verloren zoonfils prodigue
vochtige zonezone humide
vrije zonezone franche
Vrije Zone TriëstTerritoire libre de Trieste
zo vader, zo zoontel père, tel fils; les chiens ne font pas des chats
zo zoontel père; tel fils
Zonsoleil; Soleil
zoneceinture; taille; ceinturon; zone; zone sphérique
zone die valt onder een recht van voorkoopzone de préemption
zone van United Parcel Servicezone de transport
zone-overdrachttransfert de zone
Zone-systeemZone system
zonenfils
zoonfils
zoon van godfils de dieu
Zoon van GodFils de Dieu
zoons en dochtersgarçons et filles; enfants

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zon", vertaalgeheugen

add example
In de hoedanigheid van voorzitter, werkende leden en plaatsvervangende leden van de zonale aanstellingscommissie van de zone van het adminstratief arrondissement van Charleroi-Zuid Henegouwen, worden benoemdSont désignés en qualité de président, membres effectifs et membres suppléants de la Commission zonale d'afectation de la zone de l'arrondissement adminstratif de Charleroi-Hainaut Sud
De eerste zone van het ontwikkelingsplan op lange termijn, "zone A" genoemd, is degene waarin de geluidsindicator Lden wijst op een geluidsbelasting van ‧ db (A) of meerLa première zone du plan de développement à long terme, dénommée « zone A », est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à ‧ dB (A
Ik wil je een zoon gevenJe veux concevoir un fils
Dit is niet enkel een zaak van de eurozone, want de landen van buiten die zone krijgen er ook mee te maken.Cela ne concerne pas seulement la zone euro car la décision aura un impact sur les pays qui n'en font pas partie.
De heer Guillaume ( RDE ) . - ( FR ) Mijnheer de Voor zitter , mevrouw Martin hekelde daarstraks niet zon der humor de ongerijmde voorschriften van de Com-Pour ma part , je me contenterai de parler du problème de la fièvre aptheuse . Un rapport a été soumis à notre
Het vereiste aantal bluseenheden per ‧ m‧ te beschermen vloeroppervlakte bedraagt minstens twee bluseenheden voor een hermetisch afgesloten zone en één bluseenheid buiten de hermetisch afgesloten zoneLe nombre requis d'unités d'extinction par ‧ m‧ de surface au sol à protéger est d'au moins deux unités en zone confinée et d'une unité hors zone confinée
De zoon en stiefmoeder hebben een affaire, zweren samen om de man/vader te vermoorden?Donc, le fils et la belle- mère ont une liaison, et complotent pour tuer le mari/père?
Mijn broer, Shaiba...... mijn zoon, Waleed...... en ikzelfMon frére, Shaiba.Mon fils, Walid. Et moi- même
Uit de evaluatie van de zones ‧ is gebleken dat de aanwezigheid van sluipverkeer het functioneren van een zone ‧ sterk kan hypothekerenLors de l'évaluation des zones ‧, il ressort que la circulation qui n'a pas de raison d'être peut hypothéquer sensiblement le fonctionnement d'une zone
Het is echter evenzeer duidelijk dat met een gemiddelde inflatie van 1, 6 % in de landen binnen de zone van de gemeenschappelijke Europese munt een wellicht iets soepeler monetair beleid gecombineerd met een verhoogde interne vraag, de broodnodige werkgelegenheid in de gehele Europese Unie ten goede zal komen.Cependant, il ressort également clairement qu'avec un taux d'inflation moyen de 1, 6 % dans les pays de la zone euro, une politique monétaire un peu plus souple, combinée avec une augmentation de la demande intérieure, engendrera peut-être, dans l'ensemble de l'Union européenne, la croissance de l'emploi dont nous avons tant besoin.
In elk van bovengenoemde zones ( C-D , G , H , L ) is het mogelijk vanuit de par keergarage naar de bovenbouw te gaan , naar een zone met dezelfde kleur .Dans chacun des noyaux précités ( C et D , G , H et L ) existe une possibilité de transfert du parking vers les niveaux en superstructure d ' une zone de couleur identique .
In voorkomend geval komt het toegewezen lot overeen met het bedrag van lot vermeld in de zone bedoeld in § ‧, vijfde lidEn l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot imprimé dans la zone visée au § ‧er, alinéa
vertrouwt erop dat de verzekering van Iran inzake de vreedzame aard van het nucleair programma van het land de weg zal effenen voor betere beschikbaarheid van moderne technologie en modern materieel in een aantal sectoren en voor samenwerking met Iran bij bevordering van veiligheid en stabiliteit in de regio, met inbegrip van de vestiging van een zone die vrij is van massavernietigingswapens in het Midden-Oosten, overeenkomstig de doelen van de Verenigde Natiesest persuadé que l'assurance donnée par l'Iran quant à la nature pacifique de son programme nucléaire permettra d'améliorer l'accès du pays aux technologies modernes et aux fournitures dans une série de domaines et à la coopération avec l'Iran en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, notamment par l'établissement d'une zone libre de toute arme de destruction massive au Moyen-Orient, conformément aux objectifs des Nations unies
Zij hebben geen eigen territoriale zee en hun aanwezigheid is niet van invloed op de begrenzing van de territoriale zee, de exclusieve economische zone of het continentale platElles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental
— een beoordeling van de milieusituatie in de betrokken zone en een evaluatie van de milieu-effecten van de bovenbedoelde strategie en acties volgens de beginselen van duurzame ontwikkeling , in over eenstemming met de geldende Gemeenschapsbepalingen ; de maatregelen die zijn genomen om de door de Lid-Staat aangewezen bevoegde milieuautoriteiten bij de voorbereiding en de tenuitvoerleg ging van de in het plan opgenomen acties te betrekken , alsmede om de naleving van de communautaire milieuvoorschriften te garanderen ;une appréciation de la situation environnementale de la zone concernée et l ' évaluation de l ' impact environnemental de la stratégie et des actions précitées , selon les principes du développement durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire ; les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l ' État membre à la préparation et la mise en œuvre des actions prévues dans le plan , ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d ' environnement .
Vooraleer het voertuig het bedrijf of de zone terug verlaat, moet het worden gereinigd en ontsmet volgens de onderrichtingen van de inspecteur-dierenartsLe véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter l'exploitation ou la zone conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire
Het is verantwoord om, in de mate van het mogelijke, minder snel beroep te doen op het krediet van een zone die proportioneel meer bestuurlijke politieopdrachten van federale aard dient te vervullen dan andere zonesCeci se justifie, pour que dans la mesure du possible, il soit fait moins vite appel au crédit d'une zone qui exécute proportionnellement plus de missions de police administrative de nature fédérale que d'autres zones
En de zon antwoordtLe soleil répond
ERAAN HERINNEREND dat de Gemeenschap en Mauritius het Verdrag inzake het recht van de zee van de Verenigde Naties hebben ondertekend en dat Mauritius , overeenkomstig dat Verdrag , een exclusieve economische zone heelt vastgesteld die zich uitstrekt tot 200 zeemijl uit de kust , waarbinnen het overeen komstig de beginselen van het volkenrecht soevereine rechten uitoefent inzake de exploratie , de exploitatie , de instandhouding en het beheer van de rijkdommen van die zone ,RAPPELANT que la Communauté et lile Maurice ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que , conformément à cette convention , l ' île Mauri ce a éubli une zone économique exclusive de 200 milles marins au large de ses cotes dans laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins d ' exploration , d ' exploitation , de conservation et de gestion des ressources de ladite zone , en application des principes du droit international ;
Hij is jouw zoonC' est ton fiIs
Ze zijn niet flexibel genoeg om de snelle veranderingen in behoeften en grondgebruik te kunnen volgen die kenmerkend zijn voor een perifere zone in ontwikkeling .Ils ne sont pas assez souples pour suivre l ' évolution rapide des besoins et de l ' utilisation des sols , qui caractérise une banlieue en pleine croissance .
De door artikel ‧, tweede lid, van de Grondwet voorziene toestemming tot het huwelijk van Onze Welbeminde Zoon, Zijne Koninlijke Hoogheid PRINS LAURENT, PRINS VAN BELGIE, met MEJUFFROUW CLAIRE COOMBS, wordt verleendEst accordé le consentement prévu à l'article ‧, alinéa ‧, de la Constitution au mariage de Notre Fils bien-aimé, Son Altesse Royale le PRINCE LAURENT, PRINCE DE BELGIQUE, avec MADEMOISELLE CLAIRE COOMBS
Pagina 1. Gevonden 16557 zinnen matching zin zon.Gevonden in 3,804 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.