uitspraak:    

Vertalingen in French:

  • conjugaison       
    (Noun  f) (noun   ) []
     
    In linguïstiek, de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord vanaf de hoofddelen door verbuiging.

Andere betekenissen:

 
verbuiging van een werkwoord

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

vervoegenconjuguer
zich vervoegen bijs'adresser à; s’adresser à; recourir à

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "vervoeging", vertaalgeheugen

add example
De niet-actieve EU-onderdaan en zijn echtgenote kunnen zich laten vervoegen door hun descendenten die minder dan ‧ jaar oud zijn, voorzover bewezen wordt dat dezen te hunnen laste zijn (artikel ‧, § ‧, ‧°, wet van ‧ decemberLe ressortissant U.E. « non actif » et son conjoint peuvent quant à eux être rejoints par leurs descendants de moins de ‧ ans, à condition qu'il soit prouvé que ceux-ci sont à leur charge (article ‧, § ‧, ‧°, loi du ‧ décembre
O, Fuzzy, de vervoegingFuzzy, la grammaire!
De leerling past de regels van de verbuiging en vervoeging van woorden correct toeL'élève applique correctement les règles de la conjugaison et de la déclinaison des mots
De getuigen die overeenkomstig artikel ‧ WFS door de kandidaten die geen lijstenverbinding hebben afgelegd in kieskringen waar andere kandidaten zulks wel hebben gedaan, aangewezen zijn om de vergaderingen van het hoofdbureau bepaald in artikelen ‧ en ‧ van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij artikel ‧ WFS, te vervoegen, zijn tevens van rechtswege aangewezen om de verrichtingen van het provinciaal centraal bureau bij te wonenLa désignation, conformément à l'article ‧ LOSFE, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles ‧ et ‧ du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article ‧ LOSFE, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial
Tot slot zou ik tot u, mijnheer Santer, nog het plechtige verzoek willen richten de Commissie het Parlement in deze strijd te laten vervoegen.Pour conclure, je souhaiterais vous lancer une invitation solennelle, Monsieur le Président Santer, pour que la Commission s'associe au Parlement dans cette bataille.
De personeelsleden die aan de staking deelnemen en zij die er niet aan deelnemen maar die hun arbeidsplaats niet kunnen vervoegen, ontvangen voor de duur van de werkonderbreking geen bezoldigingLes membres du personnel qui participent à la grève et ceux qui n'y participent pas mais qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail, ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail
In geval, de termijn van zes maanden vermeld in het eerste lid, ‧°, wordt overschreden, hetzij te wijten aan een opsluiting in een concentratiekamp, gevangenis of vesting in Frankrijk, in Spanje, in Portugal of in Afrika, uit hoofde van hun clandestiene doortocht door deze gebieden, hetzij als gevolg van het ondertekenen van een dienstverbintenis bij een geallieerd leger, zal deze periode van opsluiting of van dienstverbintenis afgetrokken worden van de tijd gebruikt voor het vervoegen van de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniëDans le cas où le délai de six mois mentionné au premier alinéa, ‧°, est dépassé, soit dû à l'incarcération dans un camp de concentration, prison ou forteresse, en France, en Espagne, au Portugal ou en Afrique, du fait de leur passage clandestin sur ces territoires, soit à la suite de la signature d'un engagement dans une force alliée, cette période d'incarcération ou d'engagement sera déflaquée du temps mis à regagner les Forces belges en Grande-Bretagne
Op het einde van de vorming van ongeveer ‧ maanden, onderverdeeld in twee afzonderlijke vormingen, zal de hoofdinspecteur met specialisatie een eenheid vervoegen waar zijn schoolse bagage (en eventueel de professionele bagage) tot nut kan zijnA l'issue de sa formation de plus ou moins ‧ mois, subdivisée en deux formations distinctes, l'inspecteur principal de police spécialisé rejoindra un service dans lequel son bagage scolaire (et éventuellement professionnel) pourra être mis à profit
De aangeduide kandidaten zullen binnen de drie maanden die volgen op hun aanvaarding door de betrokken organisatie van de Verenigde Naties, hun post vervoegenLes candidats désignés doivent avoir rejoint leur poste dans les trois mois qui suivent leur agrément par l'organisme concerné des Nations unies
Voor de jeugdige werknemers zoals bepaald in artikel ‧ van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel om hun verblijfplaats te vervoegen, dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoedenPour les travailleurs visés à l'article ‧ de la présente convention collective de travail qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser sur une pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs
Jongedames, we doen de vervoeging nog eensMesdemoiselles, révisons nos conjugaisons
van de overheid die door de burgemeester of het politiecollege wordt aangewezen voor de lokale politie, hun woonplaats te vervoegen met een voertuig van het voertuigenpark van de federale overheid, van de gemeente of van de zonepar l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale, à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone
Binnenkort zal ook z' n familie zich bij hem vervoegenIl réside à Darlington Hall, où le rejoindra sa famille
De leerling kan woordvolgorde, de vervoeging of verbuiging van woorden gebruiken om een bepaalde betekenis te uitenL'élève peut utiliser l'ordre des mots, la conjugaison ou la déclinaison des mots pour exprimer une certaine signification
Zo is er bijvoorbeeld wel sprake van gezamenlijke vestiging indien de echtgenoten gedurende de week om professionele of andere redenen gescheiden leven, maar tijdens het weekend elkaar vervoegenPar exemple, il y a bien communauté de vie si les époux vivent séparés pendant la semaine, pour des raisons professionnelles ou autres, mais se rejoignent le week-end
Wanneer zij het operationeel kader opnieuw vervoegen, herkrijgen zij deze hoedanigheidLorsqu'ils réintègrent le cadre opérationnel, ils retrouvent cette qualité
Er dient nogmaals aan herinnerd te worden dat noch de vreemdeling die een vreemdeling wenst te komen vervoegen in het kader van gezinshereniging, noch de vreemdeling die zich laat vervoegen, het bewijs dienen te leveren van voldoende middelen van bestaanIl convient encore de rappeler que ni l'étranger qui désire rejoindre un étranger dans le cadre du regroupement familial, ni l'étranger rejoint dans ce cadre ne doivent apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants
De kandidaten die intern zullen worden gerekruteerd (via bevordering door overgang naar een hoger kader), zullen na de voorbereidende opleiding de extern gerekruteerde aspiranten-officieren vervoegenLes candidats qui vont être recrutés de manière externe seront rejoints après la formation préparatoire par les aspirants-officier recrutés de manière interne (via la promotion par accession à un cadre supérieur
Zo is de proeve van bekwaamheid om de balie van een ander land dan het land van herkomst te vervoegen zeer vaak gebruikt als een doeltreffende protectionistische afgrendeling.C'est ainsi que le test d'aptitude pour intégrer le barreau d'un pays autre que le sien a très souvent été utilisé comme un efficace verrou protectionniste.
Als de leden het ermee eens zijn, zullen dit toch niet de laatste woorden van dit debat zijn. De heer Elliott heeft namelijk de grote moeite genomen om ons op dit late uur nog te vervoegen.Si les collègues l'acceptent, ce ne sera pas tout à fait le dernier mot de la fin de ce débat, parce que M. Elliott a fait le grand effort de nous rejoindre à cette heure tardive. Alors, je vais lui donner la parole.
De Richtlijn bepaalt echter dat elke EU-onderdaan, behalve de student, zich zonder meer kan laten vervoegen door zijn descendenten die minder dan ‧ jaar zijnLa Directive prévoit toutefois sans plus que tout ressortissant U.E., à l'exception de l'étudiant, peut être rejoint par ses descendants de moins de ‧ ans
woordenschat, voorzetsels, vervoegingen, morfosyntaxis, zinsbouw en tekstbegripvocabulaire, préposition, conjugaison, morphosyntaxe, syntaxe, compréhension de texte
Verschillende commissarissen vervoegen zich bij verschillende commissies van het Parlement die verantwoordelijk zijn voor bepaalde terreinen, en ze gaan naar de Begrotingscommissie.Différents commissaires se présentent devant différentes commissions parlementaires, qui sont responsables de certains domaines, et vont aussi à la commission des budgets.
De leerling kent de regels van de verbuiging en vervoeging van woordenL'élève connaît les règles de la déclinaison et de la conjugaison des mots
° elk ander personeelslid van de federale politie voor de dagen waarop, in het vooruitzicht van een opdracht die de volgende dag moet uitgevoerd worden, zijn directeur of de gelijkgestelde overheid hem beveelt met dit vervoermiddel zijn woonplaats te vervoegen, omdat dit in globo voordeliger is voor de Schatkist, zoals bedoeld in artikel XI.IV.‧, ‧°, RPPol° tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où, en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que visé à l'article XI.IV.‧, ‧°, PJPol
Pagina 1. Gevonden 81 zinnen matching zin vervoeging.Gevonden in 0,447 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.