uitspraak:    

Vertalingen in French:

  • conjugaison       
    (Noun  f) (noun   ) []
     
    In linguïstiek, de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord vanaf de hoofddelen door verbuiging.

Andere betekenissen:

 
verbuiging van een werkwoord

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

vervoegenconjuguer
zich vervoegen bijs'adresser à; s’adresser à; recourir à

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "vervoeging", vertaalgeheugen

add example
Dit artikel betreft die vreemdelingen die tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten of gemachtigd zijn of tot vestiging in het Rijk gemachtigd zijn en wier echtgeno(o)t(e) zich bij hen wenst te vervoegenCet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir
Wanneer zij het operationeel kader opnieuw vervoegen, herkrijgen zij deze hoedanigheidLorsqu'ils réintègrent le cadre opérationnel, ils retrouvent cette qualité
De Unie roept alle andere door het Internationaal Oorlogstribunaal aangeklaagde personen op zich vrijwillig bij het trib unaal te vervoegen en herhaalt haar oproep aan alle betrokken staten en entiteiten te voldoen aan hun verplichting om met het Internationaal Oorlogstribunaal samen te werken . "L ' Union invite toutes les autres personnes inculpées par le TPIY à se rendre de leur plein gré au Tribunal et elle demande une nouvelle fois à tous les États et entités concernés de s ' acquitter de l ' obligation qui leur in combe de coopérer avec le TPIY . »
Koninkrijk woont en de andere er niet wordt toegelaten , de kinderen zich bij de ouder in Groot-Brittannië kunnen vervoegen , wanneer deze de " uitsluitende verant woordelijkheid " voor de hoede en de opvoeding van het kind draagt ." responsabilité exclusive " selon laquelle , lorsque l ' un des parents habite au Royaume-Uni et l ' autre n ' y est pas admis , leurs enfants peuvent rejoindre celui des deux qui réside en Grande-Bretagne si celui -ci a la " responsabilité exclusive " pour l ' éducation et la garde de l ' enfant .
De personeelsleden die aan de staking deelnemen en zij die er niet aan deelnemen maar die hun arbeidsplaats niet kunnen vervoegen, ontvangen voor de duur van de werkonderbreking geen bezoldigingLes membres du personnel qui participent à la grève et ceux qui n'y participent pas mais qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail, ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail
Nadat Italië besloten had om ook de rangen van de EG Programma ' s ERASMUS en COMETT te vervoegen , werd het niets vermoedende publiek overstelpt met een massa informatie .Au fur et à mesure que l ' Italie profite des occasions offertes par les programmes communautaires COMETT et ERASMUS , le public a été noyé sous une avalanche d ' informations sur ceuxci .
Je mag ons vervoegen, MoetaTu es le bienvenu parmi nous, Matou
Als de leden het ermee eens zijn, zullen dit toch niet de laatste woorden van dit debat zijn. De heer Elliott heeft namelijk de grote moeite genomen om ons op dit late uur nog te vervoegen.Si les collègues l'acceptent, ce ne sera pas tout à fait le dernier mot de la fin de ce débat, parce que M. Elliott a fait le grand effort de nous rejoindre à cette heure tardive. Alors, je vais lui donner la parole.
De leerling begrijpt de betekenis van een geschreven boodschap uitgedrukt door woordvolgorde, vervoeging en verbuigingL'élève comprend la signification d'un message écrit exprimé par ordre de mots, conjugaison et déclinaison
Of over de vervoeging van onregelmatige werkwoorden?Vous sembliez plutôt conjuguer des verbes irréguliers!
Dit artikel betreft Belgen en onderdanen van de Europese Economische Ruimte (E.U.-Lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wier echtgeno(o)t(e) zich bij hen wenst te vervoegenCet article vise les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint belge ou ressortissant de l'Espace économique européen (qui regroupe les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège
van de overheid die door de burgemeester of het politiecollege wordt aangewezen voor de lokale politie, hun woonplaats te vervoegen met een voertuig van het voertuigenpark van de federale overheid, van de gemeente of van de zonepar l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale, à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone
De leerling past de regels van de verbuiging en vervoeging van woorden correct toeL'élève applique correctement les règles de la conjugaison et de la déclinaison des mots
Dit is een visum met het oog op lang verblijf dat de houder ervan toelaat om gedurende maximaal vijf dagen te transiteren over het grondgebied van de Lidstaten die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, ten einde het Belgisch grondgebied te kunnen bereiken en zich te vervoegen bij de echtgeno(o)t(eIl s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint
U moet U voor het indienen van uw aanvraag vervoegen bij het arbeidsbureau of bij een van zijn bijkanto ren , of bij de gemeentesecretarie van uw woonplaats .6.1 Qui a droit aux allocations familiales ?
Dit is eveneens mogelijk nadat een opdracht werd uitgevoerd wanneer het personeelslid over geen enkel privé-of openbaar vervoermiddel beschikt om zijn woonplaats te vervoegenCela est également possible après qu'une mission ait été exécutée, lorsque le membre du personnel ne dispose d'aucun moyen de transport privé ou public pour regagner son domicile
Dan kun je die opzetten, bij het nablijven... na schooltijd, terwijl je deze vervoegingen honderd keer overschrijftTu pourras les porter quand tu feras ta punition, après les cours Tu me recopieras ‧ fois ce verbe
Jongedames, we doen de vervoeging nog eensMesdemoiselles, révisons nos conjugaisons
° elk ander personeelslid van de federale politie voor de dagen waarop, in het vooruitzicht van een opdracht die de volgende dag moet uitgevoerd worden, zijn directeur of de gelijkgestelde overheid hem beveelt met dit vervoermiddel zijn woonplaats te vervoegen, omdat dit in globo voordeliger is voor de Schatkist, zoals bedoeld in artikel XI.IV.‧, ‧°, RPPol° tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où, en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que visé à l'article XI.IV.‧, ‧°, PJPol
De familieleden die gemachtigd zijn tot het verblijf op basis van § ‧ worden in het bezit gesteld van een verblijfstitel met dezelfde geldigheidsduur als die van de vreemdeling bij wie ze zich vervoegenLes membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § ‧er sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent
U kan ook uw hugenoten vervoegen op straat en onder de brugAlors vous pouvez aller rejoindre votre bande de huguenots...... vautrée dans les rues et sous les ponts...... vous savez il y a de la place dehors
Art. ‧. a) Voor de werknemers onderworpen aan een arbeidsregeling zoals gedefinieerd in artikel ‧, ‧° van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst die bij het beëindigen van hun dagtaak niet meer beschikken over een openbaar vervoermiddel of een eigen vervoermiddel of de mogelijkheid tot carpoolen om hun verblijfplaats te vervoegen, wanneer deze meer dan ‧ km van de arbeidsplaats is verwijderd dient de werkgever te voorzien in hun vervoer of de werkelijke kosten op basis van een bewijsstuk te vergoedenArt. ‧. a) Pour les travailleurs soumis à un régime de travail tel que défini à l'article ‧, ‧° qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence lorsque ce lieu est distant de plus de ‧ km, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs
Zodra deze zaak op de goede weg is, zal ik mij uiteraard bij uw Parlement vervoegen, mijnheer de Voorzitter, om u te informeren.Lorsque l'affaire sera en bonne voie, je passerai bien sûr devant votre Parlement, Monsieur le Président, pour vous informer.
Pagina 1. Gevonden 90 zinnen matching zin vervoeging.Gevonden in 0,328 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.