uitspraak: IPA: [ˈtukɔmst]    

Vertalingen in French:

 • futur     
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  Le temps qui suit ; les moments qui sont encore à vivre.
   
  De tijd die nog komt; de perioden nog te ervaren.
 • avenir     
  (Noun  m) (verb, noun   )
 • future   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (3)

Conventie over de Toekomst van EuropaConvention sur l’avenir de l’Europe
onvoltooid toekomstige tijdfutur; futur simple
toekomstigfutur; future; ultérieur; avenir

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "toekomst", vertaalgeheugen

add example
Er is geen enkel beleidsterrein in de Europese Unie waarvan wij de financiële toekomst van na 2006 kennen.Il n'y a absolument aucune politique de l'Union européenne pour laquelle nous connaissons aujourd'hui l'avenir financier après 2006.
Ik denk dat degenen die het hebben over onwerkelijke doelstellingen met betrekking tot Europa, degenen die op een uiterst extreme en obsessieve manier praten, de mensen waar ik het in mijn toespraak over heb gehad geen goed zullen doen - niet alleen de burgers van Europa, maar ook de burgers van mijn land, die welvaart willen, die zekerheid in hun leven en in de toekomst willen.Je pense que ces personnes qui parlent d'objectifs irréels par rapport à l'Europe, qui parlent de façon extrême et obsessionnelle, n'apporteront aucun bien à tous les gens dont j'ai parlé dans mon discours - ces citoyens, non seulement de l'Europe, mais ces citoyens de mon pays, qui veulent la prospérité, qui veulent des certitudes dans leur vie et dans l'avenir.
Vraag nr. 45 van de heer Cervera Cardona Betreft : De toekomst van het plattelandObjet : Avenir du monde rural
Aangezien een oplossing die de importsituatie omzeilt onaanvaardbaar is , zou ik zeggen dat een aanpak in de aard van protocol 18 van het Toetredingsverdrag van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG , die een degressieve regeling invoert voor de Nieuwzeelandse boter- en kaasinvoer , als basis zou kunnen dienen voor de toekomstige onderhandelingen over de autolimitatieovereenkomsten aangaande schapen .Serait inacceptable une solution éludant la situation des importations , et à cet égard , je dirais qu ' une approche semblable à celle du protocole 18 de l ' Acte d ' adhésion du Royaume-Uni à la CEE instituant un régime dégressif pour les importations de beurre et de fromage néo-zélandais , pourrait servir de base pour la future renégociation de l ' accord d ' autolimitation sur les ovins avec ce pays .
Betreft: Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleidObjet: Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche
Ik denk dat dit voor de strategie naar de toekomst toe , dat daar veel lessen uit te trekken zijn en ik moet zeggen dat we daar in het Groenboek eigenlijk niets over vinden .Je pense toutefois qu ' ADAFT et l ' Objectif 4 nous indiquent la voie à suivre , que nous devons , par des mesures préventives , nous attaquer au chômage avant qu ' il n ' apparaisse plutôt que d ' y remédier tant bien que mal a posteriori .
Het doel daarvan was het beleid voor de toekomst uit te stippelen , met name rekening houdend met de verworvenheden van het Europees jaar , en voorstellen te doen voor de uitvoe ring van enkele proefprojecten die door de Commissie zouden kunnen worden aangemoedigd en voor communautaire steunverlening in aanmerking zouden kunnen komen .Son but : envisager l ' avenir , en tenant compte notamment des acquis de l ' Année européenne , et proposer la conduite de quelques projets pilotes qui pourraient être encouragés par la Commission et bénéficier de financements communautaires .
Graag stel ik de heer Czarnecki gerust op dit punt: de Europese Unie moet zich uitspreken over de toekomst van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger, in de wetenschap dat we noch een voortijdige sluiting noch een kunstmatige voorzetting van dit bureau ambiëren.Je souhaite rassurer M. Czarnecki sur ce point, l'Union européenne doit se prononcer sur l'avenir du bureau du Haut représentant, sachant que nous ne souhaitons, ni une fermeture prématurée sans conditionnalité, ni une prolongation artificielle de ce bureau.
Een buitensporig restrictieve toepassing van regelgeving kan daarentegen de toekomst in gevaar brengen van bepaalde producenten en specialistische leveranciers, zoals reformwinkels. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat consumenten hun toevlucht nemen tot niet-gereguleerde internetaanbieders.Toutefois, une application excessivement restrictive des réglementations peut menacer l'avenir de certains producteurs et fournisseurs spécialisés tels que les magasins de diététique, tout en risquant d'encourager les consommateurs à se tourner vers des fournisseurs non agréés via internet.
Korte bezoeken van docenten en personeel van het hoger onderwijs van de Europese Gemeenschap aan het betrokken steungerechtigde land en omgekeerd : α korte bezoeken van maximaal één maand om feitenmateriaal te verzamelen ter voorbereiding van een toekomstig samenwerkingsverband binnen een Gezamenlijk Europe es Project ; o intensieve opleiding- en bijscholingsperioden van maximaal drie maanden , voor docenten / ( administratief ) personeel uit een steungerechtigd land die onderwijs in de Europese Gemeenschap volgen ;Des visites de courte durée pou les enseignants de renseignement supérieur et le personnel universitaire entre la Communauté européenne et le pays eligible impliqué :
Alle verslagen zullen namelijk verwijzen naar de reeds genomen maatregelen en het ook over toekomstige activiteiten hebben.En effet, ces rapports se penchent d'une part sur les mesures déjà prises et abordent d'autre part des activités futures.
Ik wil meteen collega Ephremidis geruststellen door te verduidelijken dat het niet gaat om het behandelen van conflicten uit het verleden, of het nu Cuba, Noord-Korea of de Volksrepubliek China is; het probleem dat aan de orde is, betreft de toekomstige conflicten.Je voudrais rassurer tout de suite le collègue Ephremidis en précisant qu'il ne s'agit pas de réouvrir la question des conflits passés, que ce soit Cuba ou même la Corée du Nord ou la République populaire de Chine; le problème qui se pose concerne les conflits qui auront lieu à l'avenir.
Ik reken op Polen en op Tsjechië, ik hoop dat de burgers daar zich duidelijk uitspreken vóór de Europese Grondwet, omdat het om hun toekomst en om hun aandeel in de toekomst van Europa gaat.J’espère que la population de Pologne et de République tchèque dira clairement «oui» à la Constitution européenne, car c’est leur avenir et aussi leur projet pour le futur de l’Europe.
Het jaarlijks overschot hebben we nodig om de staatsschuld in alle lidstaten terug te dringen en onze speelruimte in de toekomst te vergroten.Nous avons besoin de l'excédent annuel pour réduire les déficits gouvernementaux dans chaque État membre et pour élargir la portée de nos actions futures.
Dat geef ik toe , maar ik denk ook dat er enorme vooruitgang is geboekt wat betreft de veerkracht van de toekomstige constructie van Europa . Die vooruitgang dateert uit de naherfst van vorig jaar en was het gevolg van de ratificatie , van de succesvolle afsluiting van de GATT-ronde en ook van het succes van het Witboek .Cela ne va d ' ailleurs pas sans poser des problèmes que je soumettrai à l ' Assemblée demain , au moment du vote , car je compte proposer oralement de supprimer certaines références à des per sonnes , qui figurent dans le rapport mais dont j ' ai appris qu ' elles avaient en fait été relâchées .
Hij heeft medegedeeld dat de Gemeenschap , rekening houdend met de verdere ontwikkelingen in de toekomst , bereid zal zijn nauwere vormen van samenwerking met die landen toe te passen .Il a indiqué que , pour l ' avenir et en fonction des évolutions en cours , la Communauté était disposée à mettre en œuvre des formes de coopération plus étroite avec ces pays .
Betrekkingen met derde landen moeten gebaseerd blijven op het beginsel dat toegang tot de wateren moet worden verleend als tegenprestatie voor toegang tot de markten . In een aantal gevallen wordt momenteel van dit beginsel afgeweken ; een en ander moet dan ook dringend worden rechtgetrokken en in alle toekomstige overeenkomsten moet het boven staande principe gehandhaafd en toegepast worden .La définition au niveau communautaire de principes communs relatifs à l ' organisation des contrôles vétérinaires et au régime de circulation intérieure pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté se révèle encore plus nécessaire en prévision de la suppression des contrôles aux frontières intérieures ; dès lors , le Comité a approuvé la proposition de règlement présentée par la Commission en la m atière , en réitérant sa position maintes fois exprimée en faveur de toutes les mesures d ' ordre vétérinaire et sanitaire destinées à éliminer les obstacles artificiels entravant le flux des marchandises .
De Europese Unie heeft behoefte aan een naadloze benadering en daarom hebben de Hoge Vertegenwoordiger en ik - met onze respectievelijke diensten - ook zo nauw samengewerkt en om die reden ben ik ook blij dat de Europese Conventie heeft voorgesteld om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken.L'Union européenne a besoin d'une approche homogène: c'est la raison pour laquelle le haut-représentant et moi-même - dans nos services respectifs - avons travaillé en si étroite collaboration, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ravi que la Convention européenne ait proposé de renforcer l'intégration à l'avenir.
constateert dat de meeste nieuwe lidstaten de toepassing van de regeling inzake een enkele areaalbetaling zo lang mogelijk willen voortzetten, aangezien de overgang naar de bedrijfstoeslagregeling zeer hoge administratieve en technische eisen met zich meebrengt, en aangezien deze ook goed past in het toekomstige systeem van ontkoppelde betalingennote que la plupart des nouveaux États membres souhaiteraient continuer à appliquer le RPUS le plus longtemps possible, étant donné que le passage au régime de paiement unique (RPU) crée des contraintes administratives et techniques de grande ampleur et qu'il s'inscrit également parfaitement dans une future politique de paiements non couplés
Wat mij echter wel heel erg stoort, is dat niet van meet af aan is ingestemd met een conventie, met een instantie waarbinnen alle in Europa actieve politieke krachten op officiële en georganiseerde wijze hun stem kunnen laten horen en een dialoog over de toekomst van Europa kunnen voeren.Ce qui me gêne très fort, c' est que nous ne reconnaissons pas dès à présent la nécessité d' une convention où toutes les forces politiques actives en Europe s' exprimeraient officiellement et formellement et où elles dialogueraient sur son avenir de manière tout aussi officielle et formelle.
En ik zal dit punt ook zeker inbrengen in de Conventie over de toekomst van Europa waarvan ik lid ben.Et j'aborderai aussi certainement ce point à la Convention sur l'avenir de l'Europe dont je suis membre.
De Commissie moet in dit verband overwegen hoe zij de ste delijke dimensie kan concretiseren in de nieuwe programma ' s SOCRATES en LEONARDO en in het programma „de stad van de toekomst " in het kader van het vijfde kaderprogramma .Dans ce contexte , la Commission doit réfléchir à la concrétisation de la dimension urbaine dans les nouveaux programmes Socrates et Leonardo , tout comme dans le pro gramme « La ville de demain » , du cinquième programmecadre .
Het beoordelingsverslag zal een essentiële rol spelen bij de beslissing over het toekomstige beleid op het gebied van de distributie van motorvoertuigen. voertuigen .Ce rapport d ' évaluation sera un document essentiel pour déterminer la politique de concurrence future à l ' égard de la distribution de véhicules automobiles . biles .
acht het nodig dat er in dat toekomstige communautaire kader een gemeenschappelijk handvest van patiëntenrechten wordt opgenomen om te zorgen dat de rechten van patiënten in de praktijk zowel grensoverschrijdend als in het eigen land worden nageleefdconsidère qu'il est nécessaire, à l'avenir, d'incorporer dans le cadre communautaire une charte commune des droits des patients en vue de garantir l'application effective de ces droits lors des soins transfrontaliers ainsi que dans le pays d'origine
In Göteborg hebben wij beginselen kunnen vastleggen betreffende de toekomstige aanpak van de milieuproblematiek.À Göteborg, nous avons pu établir les principes selon lesquels il conviendra, à l'avenir, de traiter des questions d'environnement.
Pagina 1. Gevonden 67988 zinnen matching zin toekomst.Gevonden in 13,772 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.