uitspraak: IPA: [ˈtukɔmst]    

Vertalingen in French:

 • futur     
  (Noun  m) (noun, adjv   )
   
  Le temps qui suit ; les moments qui sont encore à vivre.
   
  De tijd die nog komt; de perioden nog te ervaren.
 • avenir     
  (Noun  m) (verb, noun   )
 • future   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (3)

Conventie over de Toekomst van EuropaConvention sur l’avenir de l’Europe
onvoltooid toekomstige tijdfutur; futur simple
toekomstigfutur; future; ultérieur; avenir

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "toekomst", vertaalgeheugen

add example
Ik wil tenslotte het belang en de kwaliteit benadrukken van het verslag van onze rapporteur over de aanpassingen die de Europese instellingen moeten ondergaan om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.En conclusion, je voudrais souligner la qualité et l'importance du travail fourni par notre rapporteur dans la perspective d'une mise en adéquation des institutions européennes avec les défis qu'il nous faut encore relever et gagner.
In concrete termen: de toekomst van het Slowaakse volk gaat ons meer ter harte dan de winsten van de grote Amerikaanse trustmaatschappijen of de gezondheid van de grote bedrijven in het Verre Oosten.En clair, l'avenir du peuple slovaque nous concerne davantage que les bénéfices des trusts américains ou l'état de santé des grandes entreprises extrêmes-orientales.
De debatten die ik zojuist noemde en die de Europese Unie van een goede toekomst verzekeren, zijn al aan de gang.Les débats dont j’ai parlé et qui garantiront à l’Union européenne un avenir prometteur sont déjà en cours.
Het is van belang dat het toekomstige Europese model een hoge mate van efficiëntie biedtIl est important que le futur modèle européen se situe à un niveau d' efficacité très élevé
Om de uitdagingen aan te gaan, zijn drie belangrijke elementen nodig: wij moeten ervoor zorgen dat onze markten sterk staan, onze ondernemingen modern zijn en dat wij het ondernemerschap bevorderen om de basis voor onze toekomst te leggen.Pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, trois éléments sont essentiels: s'assurer que nos marchés soient forts, nos entreprises modernes et que nous encourageons l'esprit d'entreprise afin de bâtir les fondations de notre avenir commun.
... al zal de commissie van het Parlement die verantwoordelijk is voor vraagstukken die verband houden met het Reglement zich voor toekomstige gevallen over dit probleem moeten buigen. We zullen waarschijnlijk later helderheid moeten krijgen over de vraag of de interpretatie van het Voorzitterschap wel of niet juist is.... bien que ce problème doive à l’avenir être examiné par la commission parlementaire chargée de l’examen des questions relatives au règlement.
Daarom komt ons rechtens een belangrijke rol toe wanneer het gaat om de toekomst, alsmede de werkzaamheden en de doelstellingen van de Verenigde Naties.Nous sommes dès lors investis d’un rôle prééminent dans le futur des Nations unies, dans leurs travaux et dans leurs objectifs.
Dat ieder voluntaristisch beleid noodzakelijkerwijs een discrepantie inhoudt tussen de bestaande feitelijke toestand en de toekomstige planning van de StadQue toute politique volontariste implique nécessairement une discordance entre la situation existante en fait et la planification future de la Ville
Indien echter geen maatregelen zouden worden opgelegd, zou de toekomst van de bedrijfstak van de Gemeenschap, die een belangrijk marktaandeel had, op het spel staan op de korte en middellange termijnToutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire, qui détient une part de marché importante, serait en jeu à court et moyen terme
We moeten juist naar de toekomst kijken.Nous devons, au contraire, nous tourner vers l'avenir.
Ik denk dat de Europese Unie de dalai lama meer steun zou kunnen geven om in deze vreedzame gesprekken een werkelijk duurzame toekomst voor een autonoom Tibet te bereiken.Je crois que l'Union européenne pourrait soutenir davantage le Dalaï-lama pour atteindre, au cours de ces discussions pacifiques, un avenir vraiment durable pour un Tibet autonome.
is van mening dat bij toekomstige uitbreidingen van de NAVO elk geval op zichzelf moet worden beoordeeld; is in het belang van de Europese veiligheid gekant tegen de uitbreiding van die organisatie met een land waar de bevolking niet achter het lidmaatschap staat of waar er sprake is van ernstige onopgeloste territoriale geschillen met buurlandenestime, en ce qui concerne les futurs élargissements de l'OTAN, que chaque cas doit être jugé individuellement; sur la base d'intérêts liés à la sécurité de l'Europe, se déclarerait toutefois opposé à un élargissement de l'organisation à des pays où l'adhésion ne bénéficie pas du soutien de la population, ou si des litiges territoriaux graves avec des pays voisins demeurent sans solution
Met het oog hierop zoeken we naar oplossingen voor de huidige tegenspraak tussen enerzijds de standpunten die worden ingenomen door leden van de nieuwe Palestijnse regering en door Hamas als organisatie, en anderzijds de EU-doelstelling om het conflict tussen Israël en Palestina via onderhandelingen te beëindigen en een situatie te creëren waarin Israël en een toekomstige Palestijnse staat vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan volgens de grenzen van 1967.Ainsi, nous tentons de supprimer la contradiction existant entre les positions de certains membres du nouveau gouvernement palestinien et du Hamas en tant qu’organisation, d’une part, et l’objectif de l’UE, qui est la négociation d’une solution au conflit israélo-palestinien afin qu’Israël et un futur État palestinien délimité par les frontières de 1967 puissent coexister côte à côte.
Als rapporteur heb ik, met aanzienlijke steun van mijn collega's, een aantal evenwichtige richtsnoeren voor flexizekerheid kunnen opstellen - richtsnoeren die aangeven hoe Europa in de toekomst zijn arbeidsmarkt zo moet ontwikkelen dat die arbeidsmarkt zowel concurrerend als sociaal is.En ma qualité de rapporteur, j'ai pu, avec l'aide considérable de mes collègues, élaborer quelques lignes directrices équilibrées en matière de flexicurité, des lignes directrices qui montrent comment l'Europe devrait développer son marché du travail à l'avenir en vue de le rendre à la fois concurrentiel et social.
Culturele verscheidenheid, kwaliteitstoerisme en werkgelegenheidsbeleid zouden in de toekomst een soort van gouden driehoek van het Europees regionaal beleid moeten vormen.Les domaines «diversité culturelle», »tourisme de qualité» et «politique de l'emploi» devraient dans l'avenir former une sorte de triangle d'or de la politique régionale européenne.
Daarom kan de nieuwe exploitant in het kader van een transactie tegen marktvoorwaarden de toekomstige verplichtingen niet aan de eerste exploitant aanrekenen, tenzij deze laatste hiervoor passend wordt vergoedLe premier exploitant ne peut par conséquent se voir imputer de futurs engagements par le nouvel exploitant dans le cadre d'une opération de marché sauf s'il reçoit une compensation appropriée
Als wij echter willen dat de Europese Unie voor haar huidige en haar toekomstige burgers een succes wordt, zijn er hervormingen nodig.Pour que l'Union européenne soit une réussite, tant pour ses citoyens actuels que pour les nouveaux, il faut une réforme.
De aankondiging van de toekomstige organisatie van alle Europese topconferenties te Brussel zal gevolgen hebben op het vlak van de infrastructuren en het stedenbouwkundig beleid, hergeen nauwkeurig zal moeten geëvalueerd wordenL'annonce de l'organisation future de tous les « sommets » européens à Bruxelles, aura des conséquences en matière d'infrastructures et de politique urbanistique qu'il convient d'évaluer avec précision
° de vermelding van het huidige en toekomstige gebruik van de verschillende onderdelen van het terrein° la mention de l'utilisation actuelle et future des différentes parties du terrain
Het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag en de klimaatverandering zijn slechts enkele van de fenomenen waar wij als vertegenwoordigers van onze medeburgers en toekomstige kinderen in Europa zo snel mogelijk oog voor moeten krijgen.L'effet de serre, le trou dans la couche d'ozone et les bouleversements climatiques ne sont que quelques-uns des phénomènes qui doivent devenir le plus tôt possible notre priorité centrale, car ils concernent nos camarades citoyens et les futurs enfants européens.
vastgoed dat bedoeld is voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering of dat voor dat doel in aanbouw of ontwikkeling is (zie IAS ‧ Voorraden), bijvoorbeeld vastgoed dat uitsluitend is verworven met het oog op vervreemding in de nabije toekomst of voor ontwikkeling en wederverkoopun bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l'activité ordinaire ou du processus de construction ou d'aménagement pour ladite vente (voir IAS ‧ Stocks), par exemple un bien immobilier acquis exclusivement pour être vendu ultérieurement dans un avenir proche ou être aménagé et revendu
Vervolgens berekent het model de waarde van de uit het samenstel van verrekenbare transacties voortvloeiende post in het licht van de veranderingen in de marktvariabelen op elke datum in de toekomstIl calcule ensuite la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à toute date future, compte tenu des fluctuations des variables de marché
Coëxistentie is de enige optie voor de toekomst van de mensheid, met inbegrip van Europa.La coexistence est la seule alternative réelle pour l'avenir de l'humanité, y compris celui de l'Europe.
Het Ierse parlement kan ook in de toekomst zelf beslissen aan welke vredesmissies ons leger zal bijdragen.Il incombera au parlement irlandais de décider des missions de défense dans lesquelles s'engageront nos forces armées.
Hij werd door sommige dagbladen als een van de meest beloftevolle leiders voor de toekomst van Maleisië naar voren geschoven en is misschien ook iemand die in de huidige economische crisis in Azië iets aan de situatie had kunnen doen.Il a aussi été considéré par plusieurs journaux comme un des véritables espoirs pour l'avenir de la Malaisie voire celui qui aurait pu, au moment de la plus grande crise économique de l'histoire, réaliser quelque chose dans ce pays.
Pagina 1. Gevonden 48018 zinnen matching zin toekomst.Gevonden in 3,629 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.