Vertalingen in French:

 • abrogation     
  (noun   )
 • décomposition   
  (noun  ) (noun   )
   
  Rupture plus ou moins permanente d'une molécule en molécules plus simples ou en atomes.
   
  Het min of meer permanente afbreken van een molecule in eenvoudigere molecules of atomen.
 • analyse     
  (noun   )
 • annullation   
  (Noun  )
 • dissolution   
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (3)

chemische ontbindingdécomposition chimique
ontbindendémanteler; disséquer; scinder; annuler; décomposer; supprimer; désagréger; détacher; se décomposer; abroger; disloquer; analyser; décommissionner; dissoudre; séparer; écarter
ontbinding van het Parlementdissolution du Parlement

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ontbinding", vertaalgeheugen

add example
Vanaf haar ontbinding blijft de vennootschap enkel voortbestaan ten behoeve van haar vereffeningA partir de sa dissolution, la société ne subsiste que pour sa liquidation
wanneer de informatie in het Rijksregister niet correct, onvolledig of niet bijgewerkt is omdat zij b.v. nog verder wordt onderzocht (vb. de rechtsgeldigheid van een vorig huwelijk of de ontbinding ervanlorsque les informations contenues dans le Registre national sont incorrectes, incomplètes ou non actualisées, parce qu'elles sont, p.ex., encore en cours d'examen (au niveau p.ex. de la validité d'un mariage précédent ou de sa dissolution
Voor de ondernemingen naar Belgisch recht is dit de rechtbank van koophandel wat haar bevoegdheid op het gebied van faillissementen en gedwongen ontbindingen betreft en de CBFA wat haar bevoegdheid in alle andere liquidatieprocedures betreftPour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la CBFA pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation
De erkenning wordt van rechtswege ingetrokken in geval van ontbinding, of elke andere vorm van vereffening van een erkende kredietvennootschapL'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de toute autre forme de liquidation de la société de crédit agréée
De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeenteLa convention de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution est envoyée au Gouvernement Flamand et soumise pour consultation au secrétariat de la commune constituante
de wijzigingen aan het artikel ‧, punt ‧, van de statuten van het ziekenfonds "Fédération mutualiste socialiste des Arr. de Dinant-Philippeville et des Communes limitrophes", gevestigd te Philippeville, de ontbinding van de diensten "huwelijk", "opvoeding van de aangesloten vooruitziende kinderen" en "gezondheidspakket", de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "homeopathie" en "antigriepvaccin", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van ‧ novemberles modifications de l'article ‧, point ‧, des statuts de la mutualité "Fédération mutualiste socialiste des Arr. de Dinant-Philippeville et des Communes limitrophes", établie à Philippeville, l'abrogation des services "mariage", "éducation des affiliés enfants prévoyants" et "mallette santé", les dispositions statutaires des nouveaux services "homéopathie" et "vaccin anti-grippe", ainsi que les modifications des taux des cotisations, décidées par l'assemblée générale le ‧ novembre
Middels een tweede verrichting (overeenkomst van ‧ oktober ‧), de N.V. BK, een dochter van de N.V. Versele-Laga, onder een aantal opschortende en ontbindende voorwaarden, de eigendom van de bedrijfstak productie van hondenvoeder, verwerft van de N.V. CervoPar une deuxième opération (contrat du ‧ octobre ‧), la S.A. BK, filiale de la S.A. Versele-Laga, sous certaines conditions suspensives et résolutoires, acquiert la propriété de la branche d'activité de production de d'aliments pour chiens de la S.A. Cervo
Ik denk bijvoorbeeld aan het recente alarmsignaal dat door Duitsland is gegeven of aan de redenen die door de Franse regering naar voren worden geschoven om de Nationale Vergadering te ontbinden. Er wordt eigenlijk onafgebroken gedebatteerd over de vervaldata van de Monetaire Unie.Des événements de la vie politique l'attestent chaque jour, comme le récent signal d'alarme tiré par l'Allemagne, ou encore les motivations avancées par le gouvernement français pour la dissolution de l'Assemblée nationale, et l'on assiste à un débat permanent sur les échéances de l'Union monétaire.
Waarom is het in staat van ontbinding?Pourquoi est-il proche de la dissolution?
In afwijking van artikel ‧, ‧de lid, van het decreet van ‧ december ‧ tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel ‧ van het decreet van ‧ november ‧ houdende ontbinding van de "Office de la Navigation" (Dienst voor de Scheepvaart) wordt een door de Waalse Regering bepaald bedrag bij voorrang en volgens de door haar vastgestelde wijze opgenomen ten gunste van de "Société de Financement complémentaire des Infrastructures" (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren), op alle heffingen opgelegd door de reglementaire schikkingen betreffende het gebruik van de waterwegen en hun aanhorigheden, met uitzondering van het deel van de scheepvaartrechten bedoeld in artikel ‧, ‧°, van het decreet van ‧ novemberPar dérogation à l'article ‧, alinéa ‧, du décret du ‧ décembre ‧ créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article ‧ du décret du ‧ novembre ‧ portant dissolution de l'Office de la navigation, un montant, fixé par le Gouvernement wallon, est prioritairement prélevé, selon les modalités retenues par lui, au profit de la Société de financement complémentaire des infrastructures, sur tous les paiements imposés par les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visés à l'article ‧, ‧°, du décret du ‧ novembre
Na de ontbinding van de overeenkomst met Strintzis zijn de garanties in juli ‧ ingetrokkenLes garanties en cause ont été amorties en juillet ‧, lors de la résiliation du contrat de construction qui avait été conclu avec Strintzis
de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een personeelslidl'indemnité de résiliation du contrat d'un agent par l'institution
Tenzij de CBFA gelijkwaardige maatregelen aanvaardt, moet bij vrijwillige ontbinding bovendien aan de deelnemers gedurende minimaal een maand de mogelijkheid worden geboden om zonder kosten, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op rechten van deelneming van één of meerdere andere instellingen voor collectieve belegging of compartimentenA moins que la CBFA accepte des mesures équivalentes, les participants doivent, en outre, en cas de dissolution volontaire, se voir offrir la possibilité, pendant au moins un mois, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou de plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments
Het verbod melding te maken van een echtscheiding noch van de grond ervan op een identiteitsdocument geldt eveneens voor de andere bijzondere vormen van burgerlijke stand die, naast het weduwnaarschap, de ontbinding van het huwelijk tot gevolg hebben, inzonderheid de verstotingL'interdiction de mentionner un divorce ou la cause de celui-ci sur un document d'identité s'applique également aux autres formes particulières d'état civil qui, à côté du veuvage, entraînent la dissolution du mariage, notamment la répudiation
° bij haar ontbinding moet de varend-erfgoedvereniging de eigendom van het goed kosteloos overdragen aan een gemeente, een provincie, de Vlaamse Gemeenschap, een andere varend-erfgoedvereniging of de Stichting Vlaams Erfgoed° à sa dissolution, l'association de patrimoine nautique doit gratuitement transférer la propriété du bien à une commune, à une province, à la Communauté flamande, à une autre association de patrimoine nautique ou à la "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation du patrimoine flamand
A en B willen hun huwelijk ontbinden.A et B souhaitent dissoudre leur mariage.
gerechtelijke ontbindingla dissolution judiciaire
Ontbinden in factoren-In deze oefening moet een gegeven getal worden ontbonden in zijn priemfactorenFactorisation & ‧‧;: dans cet exercice vous devez factoriser un nombre donné en facteurs premiers
Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ december ‧, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de thuisverzorging"Est rendue obligatoire la convention collective de travail du ‧ décembre ‧, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social pour les soins à domicile"
nochtans, indien na deze bewerking een negatief saldo overblijft of ingeval van ontbinding van de dienst of wanneer deze niet meer aan de bepalingen van dit besluit voldoet, zal dit verschil aan het Landbouwfonds teruggestort wordentoutefois, si après cette opération subsiste un solde négatif ou en cas de dissolution du service ou lorsque celui-ci ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, cette différence sera remboursée au Fonds agricole
Andere kosten zouden voortvloeien uit de ontbinding van overeenkomsten, waarvan [...] zou betreffenLes autres coûts proviennent de la dissolution d’accords, dont [...]
° homologatie van statutenwijzigingen en ontbinding van verenigingen zonder winstgevend doel° l'homologation des modifications statutaires et la dissolution des associations sans but lucratif
De activa van het Pensioenfonds op datum van haar ontbinding worden door de vereffenaar(s) te gelde gemaakt uiterlijk op of voorafgaandelijk aan een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op ‧ decemberA la date de sa dissolution, les actifs du Fonds de pension sont réalisés par le(s) liquidateur(s) au plus tard ou préalablement à une date fixée par le Roi et au plus tard le ‧ décembre
De bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit stelt alle lidstaten onder de wetgeving waarvan de leden zijn opgericht in kennis van elk verzoek om een EGTS te ontbindenLa juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués
De gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteldLa commune garantit les droits qu'avait fixés la régie communale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris
Pagina 1. Gevonden 1868 zinnen matching zin ontbinding.Gevonden in 0,891 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.