Vertalingen in French:

 • abrogation     
  (noun   )
 • décomposition   
  (noun  ) (noun   )
   
  Rupture plus ou moins permanente d'une molécule en molécules plus simples ou en atomes.
   
  Het min of meer permanente afbreken van een molecule in eenvoudigere molecules of atomen.
 • analyse     
  (noun   )
 • annullation   
  (Noun  )
 • dissolution   
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (3)

chemische ontbindingdécomposition chimique
ontbindendémanteler; disséquer; scinder; annuler; décomposer; supprimer; désagréger; détacher; se décomposer; abroger; disloquer; analyser; décommissionner; dissoudre; séparer; écarter
ontbinding van het Parlementdissolution du Parlement

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "ontbinding", vertaalgeheugen

add example
Het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van ‧ juli ‧ betreffende de ontbinding van het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces treedt in werking op ‧ januariLe décret de la Commission communautaire française du ‧ juillet ‧ relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées entre en vigueur le ‧er janvier
JULI ‧.-Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ december ‧, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Fonds Sociale Maribel voor bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten »JUILLET ‧.-Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du ‧ décembre ‧, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Maribel Social des établissements et services de santé bicommunautaires »
De nietigheid brengt de liquidatie van de vennootschap mede, op dezelfde wijze als zulks bij de ontbinding kan plaatsvindenLa nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution
is van mening dat de aandacht moet gevestigd worden op het feit dat de ontbinding van de Roma-nederzettingen in de praktijk niet met gebruikmaking van EU-middelen gerealiseerd kan worden volgens de regels van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling die nu gelden, omdat voor lidstaten die na ‧ zijn toegetreden de minimale bevolkingsgrootte die nederzettingen moeten hebben om in aanmerking te komen voor geld uit de huisvestingspot zodanig is dat juist de mensen die in de slechtste omstandigheden leven in de kleinste nederzettingen niet bereikt wordenconsidère qu'il faut tenir compte du fait que, dans la pratique, l'élimination des implantations roms peut difficilement être réalisée en utilisant les ressources de l'Union dans le cadre des règles qui sont actuellement appliquées au Fonds européen de développement régional car, dans le cas des États membres qui ont adhéré après ‧, le chiffre minimal de la population éligible au financement à partir des budgets consacrés au logement est tel que ce sont précisément ceux qui vivent dans les pires conditions, les plus petits logements, qui ne peuvent être atteints
de wijze van toetreding, ontbinding en vereffeningdes modalités d'adhésion, de dissolution et de liquidation
Ontbinding van de samenleving heeft uiteindelijk een negatief effect op de economische ontwikkeling.La décomposition de la société a finalement des répercussions négatives sur le développement économique.
De ontbinding van het fonds kan door het Paritair Subcomité voor de houthandel worden uitgesprokenLa dissolution du fonds peut être prononcée par la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social des centres de revalidation" (Overeenkomst geregistreerd op ‧ oktober ‧ onder het nummer ‧/CODissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des centres de revalidation" (Convention enregistrée le ‧ octobre ‧ sous le numéro ‧/CO
Bij beslissing van ‧ augustus ‧ wordt de erkenning van de NV Fortis Credit Card, Ravensteinstraat ‧, bus ‧, te ‧ Brussel, ondernemingsnummer ‧.‧, erkend onder het nummer ‧, geschrapt, daar zij het voorwerp uitmaakte van een ontbinding door fusie met de NV Alpha Credit, ondernemingsnummerPar décision du ‧ août ‧, l'agrément numéro ‧ de la SA Fortis Credit Card, rue Ravenstein ‧, bte ‧, à ‧ Bruxelles, numéro d'entreprise ‧.‧, est supprimé, celle-ci ayant fait l'objet d'une dissolution par fusion avec la SA Alpha Credit, numéro d'entreprise
overwegende dat een grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap geen aanleiding mag geven tot de ontbinding van de vennootschap of tot enige andere onderbreking of verlies van de rechtspersoonlijkheidconsidérant qu’un transfert transfrontalier du siège social d’une société ne devrait pas entraîner sa dissolution ou toute autre interruption ou perte de sa personnalité juridique
Deze aanwijzing wordt evenwel beëindigd in geval van faillissement of ontbinding van de gewestelijke transmissienetbeheerder, of in geval van intrekking van zijn aanwijzingToutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional
Het verbod melding te maken van een echtscheiding noch van de grond ervan op een identiteitsdocument geldt eveneens voor de andere bijzondere vormen van burgerlijke stand die, naast het weduwnaarschap, de ontbinding van het huwelijk tot gevolg hebben, inzonderheid de verstotingL'interdiction de mentionner un divorce ou la cause de celui-ci sur un document d'identité s'applique également aux autres formes particulières d'état civil qui, à côté du veuvage, entraînent la dissolution du mariage, notamment la répudiation
Bij ministerieel besluit van ‧ oktober ‧ werd de onderneming ADP Security B.V.B.A., gevestigd te ‧ Schelle, Azaleastraat ‧ erkend als beveiligingsonderneming onder het nummer ‧ ‧ voor een periode van vijf jaar, doch onder een ontbindende voorwaardePar arrêté ministériel du ‧ octobre ‧, l'entreprise ADP Security S.P.R.L., établie à ‧ Schelle, Azaleastraat ‧ a été agréée comme entreprise de sécurité sous le numéro ‧ ‧ pour une période de cinq ans, cependant sous condition résolutoire. M. F
Derhalve is de voornoemde ontbindende voorwaarde vervallenAinsi la condition résolutoire précitée est satisfaite
Gelet op het koninklijk besluit van ‧ december ‧ betreffende de ontbinding van de Nationale Zuiveldienst en de overdracht van zijn goederen, rechten en verplichtingenVu l'arrêté royal du ‧ décembre ‧ relatif à la dissolution de l'Office national du Lait et de ses Dérivés et au transfert de ses biens, droits et obligations
Gelet op dat het koninklijk besluit van ‧ december ‧ betreffende de ontbinding van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL) en de overdracht van zijn opdrachten, goederen, rechten en verplichtingenVu l'arrêté royal du ‧ décembre ‧ relatif à la dissolution de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (IRSIA) et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations
Een verklaring van ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend geldig indien zij geschiedt door middel van een kennisgeving aan de andere partijUne dédaration de resolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie
De opschorting of de ontbinding van het contract van toegangsverantwoordelijke leidt tot weigering van toegang tot het net en de tijdelijke of definitieve intrekking van de inschrijving in het register van toegangsverantwoordelijkenLa suspension ou la résiliation du contrat de responsable d'accès entraîne le refus d'accès au réseau et le retrait, temporaire ou définitif, de l'inscription au registre des responsables d'accès
De ontbinding van de OCCAR wordt van kracht zodra de hierboven bedoelde tussen de lidstaten overeengekomen bepalingen in werking zijn getredenLa dissolution de l'OCCAR est effective dès que les dispositions arrêtées entre les gouvernements des Etats membres visées ci-dessus sont entrées en vigueur
Bij ministerieel besluit van ‧ mei ‧ werd de erkenning van de onderneming Gevitec B.V.B.A., gevestigd te ‧ Antwerpen, Vorsterslaan ‧ als beveiligingsonderneming, onder het nummer ‧ ‧ vernieuwd voor een periode van vijf jaar op datum van ‧ mei ‧, doch onder een ontbindende voorwaardePar arrêté ministériel du ‧ mai ‧, l'agrément de l'entreprise Gevitec S.P.R.L., établie à ‧ Anvers, Vorsterslaan ‧ comme entreprise de sécurité est renouvelé sous le numéro ‧ ‧ pour une période de cinq ans à la date du ‧ mai ‧, cependant sous condition résolutoire
Artikel ‧ van de statuten van het Pensioenfonds bepaalt dat ingeval van ontbinding van het Pensioenfonds, de activa van het Pensioenfonds slechts mogen gebruikt worden voor het betalen van de rust-en overlevingspensioenen en van de vergoedingen voor begrafeniskosten overeenkomstig artikel ‧, § ‧, van de statuten en het pensioenreglementL'article ‧ des statuts du Fonds de pension détermine qu'en cas de dissolution du Fonds de pension, l'es actifs du Fonds de pension ne peutvent être utilisés que pour le paiement des pensions de retraite et de survie et des indemnités pour des frais de funérailles conformément à l'article ‧, § ‧er, des statuts, et le règlement de pension
Ten minste zes jaar vóór het aflopen van deze Overeenkomst bevestigt de Raad het verwachte einde van de Overeenkomst en stelt hij de regelingen vast voor de buitenbedrijfstellingsfase en voor de ontbinding van de ITER-OrganisatieAu moins six ans avant l'expiration du présent accord, le Conseil confirme son expiration prévue et arrête les modalités de la phase de désactivation et de la dissolution de l'organisation ITER
ontbinding van het Fonds voor Bestaanszekerheiddissolution du Fonds de sécurité d'existence
° hij ziet af van alle zakelijke rechten, voorrechten en eisen tot ontbinding en verleent machtiging tot de opheffing van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagname, verzet en alle andere verhindering, zonder de uitputting van de maatschappelijke schuldvorderingen of betalingen te hoeven rechtvaardigen° il renonce à tous les droits qui concernent les affaires, aux privilèges et aux exigences de dissolution, et accorde une procuration pour la suspension de toutes les souscriptions, virements, saisies, oppositions et tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux
Art. ‧.-Alvorens een voorstel tot ontbinding in de zin van artikel ‧ van het Wetboek van vennootschappen te formuleren voor een in Titel ‧ bedoelde kredietinstelling, raadpleegt het bestuursorgaan van de betrokken kredietinstelling de CBFAArt. ‧.-Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article ‧ du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte la CBFA
Pagina 1. Gevonden 1868 zinnen matching zin ontbinding.Gevonden in 0,471 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.