Vertalingen in French:

 • rabais     
  (Noun, noun  m) (noun   ) []
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • réduction     
  (Noun, noun  f) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
   
  De handeling van vermindering of de staat van verminderd te zijn.
 • remise     
  (noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • ristourne   
  (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • abattement     
  (noun   )
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
 • déduction   
  (noun   )
   
  De handeling of proces van aftrekking.
 • coupure   
  (noun   )
 • escompte   
  (noun   )
 • solde   
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

handmatige kortingremise manuelle
periodieke kortingremise exceptionnelle

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "korting", vertaalgeheugen

add example
Een uniforme korting mag alleen worden goedgekeurd als deze, aan een uniforme prijs per lijn, beschikbaar is voor alle in aanmerking komende exploitantenIl devrait être autorisé un taux unique de remise, applicable à tous les opérateurs éligibles sous la forme d’un prix uniforme par ligne
Kortingen, uitsluitingen en onverschuldigde betalingenRéductions et exclusions et paiements indus
Zijn, volgens de communautaire verordeningen die ten tijde van de feiten van de zaak (‧-‧) van toepassing waren ter zake van de verkoop van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus, de kortingen op de prijs in geval van een vochtgehalte dat hoger is dan het voor de standaardkwaliteit geldende vochtgehalte, ook van toepassing op de verkoop van maïs?Sur la base des règlements communautaires en vigueur à l'époque des faits de la cause (‧-‧) en matière de vente de céréales détenues par les organismes d'intervention, les réfactions de prix prévues en présence d'un taux d'humidité supérieur à celui considéré pour la qualité type s'appliquent-elles également en cas de vente de maïs?
Maar nog onthullender dan de zakelijke opsomming van de bedragen van de kortingen op de uitgaven is het vaststellen van die sectoren waar de Raad de budgettoewijzingen verminderd heeft .Nous savons tous que cet argent est consacré au financement de la pro duction d ' excédents . Ceuxci son ensuite , à coup de subsides , vendus sur le marché mondial à des prix de dumping , détruisant ainsi , par leur concur rence , l ' agriculture des pays en voie de développe ment , ce qui accroît encore la dépendance du tiers monde à l ' égard de notre production alimentaire .
Verder was met de financiële impact van deze kortingen volledig rekening gehouden in het businessplan, dat door de Commissie is geanalyseerdL’impact financier de ces réductions a, par ailleurs, été pleinement pris en compte dans le plan d’entreprise qui a été analysé par la Commission
Op grond van het mechanisme van het stelsel van de gegarandeerde maximumhoeveelheden heeft de Commissie een korting , ten bedrage van 10 % van de richtprijs vastgesteld op de institu tionele prijzen ( interventieprijs , richtprijs en aankoopprijs bij interventie ) en op de steunbe dragen voor kool- en raapzaad ( 3 ) en zonne-En application du mécanisme prévu dans le cadre de ce régime des quantités maximales garanties , la Commission a fixé un abatte
Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer, en of hij recht kan doen gelden en berekent het bedrag van de kortingCette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne
Volgens deze bepaling kunnen de kolenmijnondernemingen zo nodig kortingen toestaan op de prijzen van hun prijsschalen , ook indien op de plaats van ge bruik geen daadwerkelijke concurrentie met cokeskolen en hieruit vervaardigde cokes bestaat .Selon celleci , les entreprises charbonnières ont la faculté de pratiquer en tant que de besoin des rabais par rapport à leurs prix de barème , même lorsqu ' il n ' existe pas au lieu d ' utilisation de concurrence effectuée avec d es charbons à coke et des cokes fabriqués à partir de ceux -ci .
de kortingen en uitsluitingen overeenkomstig hoofdstuk ‧ van titel ‧ worden toegepast op het totale bedrag van de betalingen die moeten worden toegekend in het kader van de bedrijfstoeslagregeling en alle steunregelingen waarvoor geen onder a) bedoelde kortingen of uitsluitingen worden toegepastles réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s
Bij de toepassing van deze korting dient ook rekening te worden gehouden met de specifieke bepalingen betreffende bestanden die onder regionale visserijorganisaties vallenCes déductions s'appliquent compte tenu également des dispositions spécifiques régissant les stocks relevant du champ d'application des organisations régionales de pêche
In afwijking van lid ‧ en lid ‧, eerste alinea, van het onderhavige artikel worden voor begunstigden in de lidstaten die de bij artikel ‧ ter van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, de toe te passen kortingen en uitsluitingen berekend overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, eerste en tweede alinea, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de CommissiePar dérogation au paragraphe ‧ et au premier alinéa du paragraphe ‧, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le système unique de paiement conformément à l'article ‧b du règlement (CE) no ‧/‧, les réductions et exclusions à appliquer devront être calculées conformément au premier et au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission
EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijnEUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension
De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel ‧ van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ maart ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (koninklijk besluit van ‧ april ‧, Belgisch Staatsblad van ‧ augustus ‧), hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten lasten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomstLes travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article ‧ des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments" institué par la convention collective de travail du ‧ mars ‧, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (arrêté royal du ‧ avril ‧, Moniteur belge du ‧ août ‧), ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
Wanneer het soortgelijk gewicht van het voor interventie aangeboden graan lager is dan ‧ kg/hl voor zachte tarwe, dan ‧ kg/hl voor maïs en dan ‧ kg/hl voor gerst, worden de in tabel ‧ van bijlage ‧ vastgestelde kortingen toegepastLorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de ‧ kg/hl pour le froment tendre, de ‧ kg/hl pour le maïs et de ‧ kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau ‧ de l’annexe VII
- tot vaststelling van algemene voorschriften voor de toepassing van de medeverantvvoordelijkheidsheffing in de sector granen - tot vaststelling van de algemene voorschriften voor interventie in de sector granen - inzake bijzondere interventiemaatregelen in de sector granen - tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 3103 / 76 betreffende de steun voor durum tarwe - tot aanpassing van de voorschriften voor de toepassing van de kortingen op de interventieprijs voor gerst in Spanje - tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 1418 / 76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ( door de Commissie bij de Raad ingediend )- proposition de règlement du Conseil relatif à l ' aménagement de l ' organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
Om recht te hebben op de korting moeten de bedienden, bedoeld in artikel ‧ aan de volgende voorwaarden voldoenPour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article ‧ doivent remplir les conditions suivantes
Voor deze kleine producenten ( met een produktie van minder dan 500 kg/jaar ) is de steun hoger ( 81,62 ecu/100 kg in plaats van 70,83 ecu/100 kg ) en wordt geen korting toegepast in verband met een eventuele overschrijding van de gegarandeerde maximumhoeveelheid .Pour ces petits producteurs ( dont la production est inférieure à 500 kg/ an d ' huile d ' olive ) l ' aide est majorée ( 81,62 ECU/ 100kg au lieu de 70,83 ECU/ 100kg ) et n ' est pas affectée par une éventuelle réduction due au dépassement de la quantité maximale garantie .
De op facturen en betalingsverzoeken in mindering gebrachte kortingen en rabatten worden niet als ontvangsten van het communautair orgaan geboektLes escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de l
Als gevolg van deze kortingen daalde de huurwaarde van een glasvezelpaar tot ‧ GBP per km in de Londense agglomeratie en tot ‧ GBP per km in de andere delen van het land in de jarenAprès application de ces réductions, la valeur locative d'une paire de fibres optiques entre ‧ et ‧ n'était plus que de ‧ livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et de ‧ livres sterling par kilomètre dans les autres parties du pays
De totale omzet in de zin van artikel 1 , lid 2 , omvat de bedra gen met betrekking tot de verkoop van goederen en het leveren van diensten door de betrokken ondernemingen tijdens het laatste boekjaar in het kader van de normale bedrijfsuitoefening , onder aftrek van kortingen , alsmede van belasting over de toegevoegde waarde en andere rechtstreeks met de omzet samenhangende belastingen .Le chiffre d ' affaires total visé à l ' article Ie ' , paragraphe 2 , comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires , déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d ' autres impôts directement liés au chiffre d ' affaires .
- het trad op tegen een kortingssysteem dat sinds 1964 werd toege past door Aalborg-Portland-Cement-Fabrik ( APCF ) , en volgens hetwelk kortingen werden verstrekt aan cementhandelaren op basis van hun verkopen , facturering en kredietpolitiek .l ' Office est intervenu à l ' encontre d ' un système de remises appliqué depuis 1964 par Aalborg - Portland-Cement - Fabrik ( APCF ) , en vertu duquel les remises étaient attribuées aux distributeurs de ciment en fonction de leurs activités de vente , de facturation et de crédit .
De werknemers die zijn tewerkgesteld in één van de ondernemingen bedoeld in artikel ‧, a, van de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ januari ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van ‧ mei ‧, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten lasten van het « Sociaal Fonds voor de warenhuizen » onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomstLes travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article ‧, a, de la convention collective de travail du ‧ janvier ‧, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du ‧ mai ‧, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grands magasins », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
« Momenteel kennen de farmaceutische bedrijven belangrijke kortingen toe op de geneesmiddelen afgeleverd in ziekenhuismilieu« Pour le moment, les firmes pharmaceutiques octroient des ristournes pour les médicaments délivrés en milieu hospitalier
De korting, uitgedrukt in euro die moet worden toegepast op de referentieprijs, wordt berekend volgens de volgende formuleLa réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante
Pagina 1. Gevonden 3184 zinnen matching zin korting.Gevonden in 0,595 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.