Vertalingen in French:

 • rabais     
  (Noun, noun  m) (noun   ) []
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • réduction     
  (Noun, noun  f) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
   
  De handeling van vermindering of de staat van verminderd te zijn.
 • remise     
  (noun  ) (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • ristourne   
  (noun   )
   
  Réduction du prix de vente de quelque chose ou du cout total d'une facture.
 • abattement     
  (noun   )
   
  Montant réduit d'un prix.
   
  Het verminderde bedrag.
 • déduction   
  (noun   )
   
  De handeling of proces van aftrekking.
 • coupure   
  (noun   )
 • escompte   
  (noun   )
 • solde   
  (noun   )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (2)

handmatige kortingremise manuelle
periodieke kortingremise exceptionnelle

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "korting", vertaalgeheugen

add example
Een uniforme korting mag alleen worden goedgekeurd als deze, aan een uniforme prijs per lijn, beschikbaar is voor alle in aanmerking komende exploitantenIl devrait être autorisé un taux unique de remise, applicable à tous les opérateurs éligibles sous la forme d’un prix uniforme par ligne
Kortingen, uitsluitingen en onverschuldigde betalingenRéductions et exclusions et paiements indus
Zijn, volgens de communautaire verordeningen die ten tijde van de feiten van de zaak (‧-‧) van toepassing waren ter zake van de verkoop van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus, de kortingen op de prijs in geval van een vochtgehalte dat hoger is dan het voor de standaardkwaliteit geldende vochtgehalte, ook van toepassing op de verkoop van maïs?Sur la base des règlements communautaires en vigueur à l'époque des faits de la cause (‧-‧) en matière de vente de céréales détenues par les organismes d'intervention, les réfactions de prix prévues en présence d'un taux d'humidité supérieur à celui considéré pour la qualité type s'appliquent-elles également en cas de vente de maïs?
Verder was met de financiële impact van deze kortingen volledig rekening gehouden in het businessplan, dat door de Commissie is geanalyseerdL’impact financier de ces réductions a, par ailleurs, été pleinement pris en compte dans le plan d’entreprise qui a été analysé par la Commission
Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer, en of hij recht kan doen gelden en berekent het bedrag van de kortingCette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne
de kortingen en uitsluitingen overeenkomstig hoofdstuk ‧ van titel ‧ worden toegepast op het totale bedrag van de betalingen die moeten worden toegekend in het kader van de bedrijfstoeslagregeling en alle steunregelingen waarvoor geen onder a) bedoelde kortingen of uitsluitingen worden toegepastles réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s
Bij de toepassing van deze korting dient ook rekening te worden gehouden met de specifieke bepalingen betreffende bestanden die onder regionale visserijorganisaties vallenCes déductions s'appliquent compte tenu également des dispositions spécifiques régissant les stocks relevant du champ d'application des organisations régionales de pêche
In afwijking van lid ‧ en lid ‧, eerste alinea, van het onderhavige artikel worden voor begunstigden in de lidstaten die de bij artikel ‧ ter van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, de toe te passen kortingen en uitsluitingen berekend overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, eerste en tweede alinea, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de CommissiePar dérogation au paragraphe ‧ et au premier alinéa du paragraphe ‧, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le système unique de paiement conformément à l'article ‧b du règlement (CE) no ‧/‧, les réductions et exclusions à appliquer devront être calculées conformément au premier et au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission
EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijnEUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension
De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel ‧ van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ maart ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (koninklijk besluit van ‧ april ‧, Belgisch Staatsblad van ‧ augustus ‧), hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten lasten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomstLes travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article ‧ des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments" institué par la convention collective de travail du ‧ mars ‧, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (arrêté royal du ‧ avril ‧, Moniteur belge du ‧ août ‧), ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
Wanneer het soortgelijk gewicht van het voor interventie aangeboden graan lager is dan ‧ kg/hl voor zachte tarwe, dan ‧ kg/hl voor maïs en dan ‧ kg/hl voor gerst, worden de in tabel ‧ van bijlage ‧ vastgestelde kortingen toegepastLorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de ‧ kg/hl pour le froment tendre, de ‧ kg/hl pour le maïs et de ‧ kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau ‧ de l’annexe VII
Om recht te hebben op de korting moeten de bedienden, bedoeld in artikel ‧ aan de volgende voorwaarden voldoenPour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article ‧ doivent remplir les conditions suivantes
De op facturen en betalingsverzoeken in mindering gebrachte kortingen en rabatten worden niet als ontvangsten van het communautair orgaan geboektLes escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de l
Als gevolg van deze kortingen daalde de huurwaarde van een glasvezelpaar tot ‧ GBP per km in de Londense agglomeratie en tot ‧ GBP per km in de andere delen van het land in de jarenAprès application de ces réductions, la valeur locative d'une paire de fibres optiques entre ‧ et ‧ n'était plus que de ‧ livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et de ‧ livres sterling par kilomètre dans les autres parties du pays
De werknemers die zijn tewerkgesteld in één van de ondernemingen bedoeld in artikel ‧, a, van de collectieve arbeidsovereenkomst van ‧ januari ‧, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van ‧ mei ‧, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten lasten van het « Sociaal Fonds voor de warenhuizen » onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomstLes travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article ‧, a, de la convention collective de travail du ‧ janvier ‧, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du ‧ mai ‧, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grands magasins », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail
« Momenteel kennen de farmaceutische bedrijven belangrijke kortingen toe op de geneesmiddelen afgeleverd in ziekenhuismilieu« Pour le moment, les firmes pharmaceutiques octroient des ristournes pour les médicaments délivrés en milieu hospitalier
De korting, uitgedrukt in euro die moet worden toegepast op de referentieprijs, wordt berekend volgens de volgende formuleLa réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante
Dit alles terwijl we wachten op de herziening van 2008-2009 waarbij over van alles gediscussieerd zal worden, over de Britse korting maar ook en vooral over de landbouw en de landbouwbegroting.Tout cela, en attendant la révision de 2008-2009 lors de laquelle on discutera de tout, du chèque britannique mais aussi et surtout de l'agriculture et du budget agricole.
het totale bedrag aan kortingen en rabattenle montant total des remises et des rabais
In de context van de voorstellen van Agenda 2000 kan alleen steun worden gegeven aan prijsreducties als zij vergezeld gaan van een volledige betaling aan boeren teneinde de gevolgen van de voorgestelde kortingen te compenseren.Dans le cadre des propositions de l'Agenda 2000, les réductions de prix ne peuvent être soutenues que si elles s'accompagnent de paiements complets aux agriculteurs afin de compenser l'impact des réductions de prix proposées.
In het onderhavige geval heeft de adviserende bank van Alitalia, Mediobanca, inderdaad vastgesteld dat AZ Fly zich dankzij deze deconsolidatie zou kunnen concentreren op investeerders die geïnteresseerd zijn in de luchtvaartsector vanwege de huidige korting op nieuwe aandelen en de mogelijke toekomstige meerwaarden; zoals reeds vastgesteld in het besluit tot inleiding van de procedure zal dit de maatschappij bovendien in de mogelijkheid stellen om een deel van haar momenteel vaste beheerskosten variabel te maken door onderhouds- en afhandelingscontracten enz. te sluiten, wat bijzonder interessant zou zijn in het geval van een ongunstige economische conjunctuurDans le cas présent, la banque conseil d'Alitalia, Mediobanca, a effectivement noté que pour AZ Fly, cette opération de déconsolidation permettrait de se focaliser sur les investisseurs intéressés par le secteur aérien du fait de sa décote actuelle et des possibilités de plus-values futures; elle permettra aussi à l'entreprise, comme déjà constaté dans l'ouverture de procédure, de rendre variables une partie de ses charges d'exploitation, jusqu'alors fixes, par le recours à des contrats de maintenance, handling, etc, particulièrement intéressant en cas de conjoncture économique défavorable
het toepassen van verminderingen of kortingen op grond van artikel ‧ van Verordening (EG) nrdes déductions opérées en vertu de l’article ‧ du règlement (CE) no
EUR per vlucht (een korting van ‧ %) voor nieuwe geregelde bestemmingen; eneuros par vol (‧ % de réduction) pour les nouvelles destinations, et
Verwacht wordt dat een korting, wanneer het overdrachtsrisico, als vermeld achter het eerste en tweede streepje van artikel ‧, onder c), is uitgesloten, ‧ procent van het minimumpremiereferentiebedrag niet overschrijdtIl est entendu que toute réduction, dans le cas où le risque de non-transfert, tel qu
Pagina 1. Gevonden 2337 zinnen matching zin korting.Gevonden in 0,732 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.