uitspraak: IPA: /kløːr/ [klʏːr]    

Vertalingen in French:

 • couleur                 
  (Noun  f) (noun   )
   
  Caractéristique de la lumière
   
  het onderscheid dat gemaakt wordt op basis van het verschil in golflengte van licht
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • teinte     
  (noun   )
   
  Une propriété des objets résultant de la lumière qu'ils réfléchissent, transmettent, ou émettent, cette lumière provoquant une sensation visuelle dépendante des longueurs d'onde mises en jeu.
   
  Een eigenschap van de dingen resulterend uit het licht dat zij reflecteren, overzenden, of uitzenden, in zo ver dat dit licht een visuele gewaarwording veroorzaakt die afhangt van zijn golflengten.
 • coloration   
  (noun   )
 • coloris   
  (noun   )
 • complexion   
  (Noun  f) (noun   )
 • enseigne     
  (Noun  f) (noun   )
 • rougir     
  (Verb  ) (verb   )
 • teint     
  (Noun  m) (noun, adjv   )
 • tendance               
  (noun   )
 • timbre     
  (noun   )
 • ton                 
  (noun, detr   )

Picture dictionary

couleur, teinte
couleur, teinte

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (10)

8-bits kleurencouleur 8 bits
aangepaste kleurcouleur personnalisée
actieve kleurcouleur active
bruine kleurhâle
CMYK-kleurcouleur de la quadrichromie
complementaire kleurencouleurs complémentaires
De Kleur van ToverijLa Huitième Couleur
kleur van de ogencouleur des yeux
kleurendrapeau; teinter; rougir; colorier; colorer; coloris; couleur
primaire kleurcouleur primaire

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "kleur", vertaalgeheugen

add example
De kleur van het keuringsbewijs is groen in de gevallen bepaald in de §§ ‧ en ‧ van dit artikel, en rood in de gevallen bepaald in de §§ ‧ enLa couleur du certificat de visite est verte dans les cas fixés aux §§ ‧er et ‧ du présent article et rouge dans les cas fixés aux §§ ‧ et
Dezelfde kleur en samenstelling als het poeder uit het slachtofferÇa a la même couleur et consistance que la poudre retrouvée dans la blessure de la victime
Beperkt transoesofagaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden, en kleuren-Doppler signalen in spectraal modeExamen échographique transoesophagien limité au coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode couleur
Kleur en uiterlijk van het etiket en, bij toepassing van lid ‧, van de verpakking worden zodanig gekozen dat het gevaarsymbool en de achtergrond ervan duidelijk afstekenLa couleur et la présentation de l
De werkman die volledig zelfstandig alle voorbereidende werken van het pistoolschilderen kan beoordelen en met het pistool de bovenlaklaag op het koetswerk kan aanbrengen, keuze, bereiding en samenstelling van de kleuren inbegrepenL'ouvrier capable, en toute autonomie, de juger tous les travaux préparatoires au pistolage et effectuant le pistolage des couches de finition sur carrosserie, y compris le choix, la préparation et la composition des teintes
Met de perfecte kleur lippenstiftEt nous souhaitons tous revenir en arrière, et refaire ce que nous avons mal fait
Soms voel ik me een met ' m.We registreren momentjes...... in een caleidoscoop...... van kleuren en dramaParfois, nous ne faisons qu' un, figeant des petits moments... d' histoire dans un kaléidoscope... de couleurs et de tragédies
Het is nu absoluut noodzakelijk dat Europa aan stootkracht wint en gestalte geeft aan dit idee dat sommigen van ons, velen van ons hier in het Europees Parlement en elders al enkele jaren verdedigen, namelijk om een Europees korps voor civiele interventie op te richten, groenhelmen of withelmen - de kleur doet er niet toe - mensen, middelen en gemeenschappelijke strategieën.L'Europe doit maintenant impérativement monter en puissance et donner corps à cette idée que nous sommes certains, nombreux, à défendre, ici au Parlement européen et ailleurs depuis quelques années, la mise en œuvre d'un corps européen d'intervention civile, des casques verts ou des casques blancs, peu importe la couleur, des hommes, des moyens et des stratégies communes.
Stel je de deuren voor in ' n mooie kleur, met een bloempot buitenImagine de jolies portes, avec des pots de fleurs!
drie voor de kleur van de oplossing, bepaald volgens de methode van de International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, hiernapour la coloration de la solution déterminée selon la méthode de l
NiveauGeef het niveau op voor het reconstrueren van lichten in de uitvoerafbeelding. Een lage waarde geeft meer wit en een hoge waarde meer kleurPalierSpécifier le palier pour la reconstruction des surbrillances. Les valeurs faibles favorisent les blancs et les valeurs fortes favorisent les couleurs
Van gemiddelde grootte is de kleur van deze linze bruin-grijs of roodachtig grijs afhankelijk van de productiezone en de maat is tamelijk constant, tussen ‧ en ‧ mmLa lentille protégée est de taille moyenne, de couleur brun marron ou brun rouge selon les zones de culture et son calibre est assez constant, compris entre ‧ et ‧ mm
Klik in het dialoogvenster Kleur selecteren op OK om de kleur van de tekst te wijzigen. De precieze kleur van de tekst is afhankelijk van uw systeemkleurenChanger la couleur du texte en bleu change son apparence. La couleur exacte que prend le texte sélectionné dépend de votre système de couleurs
kleur van de helmknoppencouleur des anthères
Deze pasteikorst is goudbruin van kleur met een stevige textuurLa pâte est de couleur brun doré et présente une texture riche
Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken enzSexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc
Ongeacht onze politieke kleur, zijn we het er allemaal over eens dat er meer werk moet worden gemaakt van een doeltreffendere werkgelegenheidsstrategie op Europees niveau.Quelle que soit notre couleur politique, nous sommes tous d'accord : le chemin à parcourir pour parvenir à une stratégie européenne pour l'emploi plus efficace est encore long.
De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekstLa couleur de la signature est différente de celle du texte
De granen worden als van gezonde handelskwaliteit beschouwd wanneer zij een kleur hebben die eigen is aan de betrokken graansoort, geen onfrisse reuk hebben, vrij zijn van ongedierte (met inbegrip van mijt) in al zijn ontwikkelingsstadia, voldoen aan de in bijlage I vermelde minimumkwaliteitscriteria en de in de communautaire regelgeving vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus van verontreinigingen, inclusief radioactiviteit, niet overschrijdenLes céréales sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu’elles sont d’une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement, lorsqu’elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l’annexe I et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire
De kleur noch de geur van het eluaat zijn verschillend van die van de controle-vloeistofL'éluat ne présente ni coloration ni odeur différentes de celles de la solution témoin
De term melange van gedistilleerde drank wordt in de etikettering vermeld in uniforme letters van hetzelfde type en dezelfde kleur als die van de voor de verkoopbenaming gebruikte lettersLes termes boisson spiritueuse issue d'un mélange sont mentionnés sur l'étiquette en caractères uniformes, dans une police et une couleur identiques à celles utilisées pour la dénomination de vente
zijn aan de buitenkant, overeenkomstig bijlage ‧ van dit besluit, deel B, voorzien van een etiket van de leverancier of een gedrukte of gestempelde tekst in een van de officiële talen van de Gemeenschap, bij doorzichtige verpakkingen, mag het etiket zich binnenin bevinden, op voorwaarde dat het door de verpakking heen kan worden gelezen, voor de kleur van het etiket, is artikel ‧, a), van toepassingSont pourvus à l'extérieur conformément à l'annexe ‧ du présent arrêté, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une description imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté, pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article ‧, a) est applicable
De kleur van het stempel en van de handtekening verschilt van die van de gedrukte tekstLa signature et le cachet doivent être d'une couleur différente du texte imprimé
Ten tweede, er is heel veel gesproken over kleuren maar ik denk dat vele psychologen het met mij zullen eens zijn dat de kleurencombinatie tot zeer depressieve toestanden kan leiden en dat deze kleurencombinatie daar waarschijnlijk een voorbeeld kan van zijn.Secundo, on a beaucoup parlé des couleurs. Je pense que nombre de psychologues seront d' accord avec moi si je dis que certaines combinaisons de couleurs peuvent conduire à des états très dépressifs et que la combinaison choisie peut sans doute en être un exemple.
We zouden iets kunnen uitvinden dat iemands feromoon level kan meten, en een kleur laten tonen op basis van die resultatenOn peut créer quelque chose qui analysera les niveaux de phéromones, et produira une couleur selon les résultats
Pagina 1. Gevonden 4102 zinnen matching zin kleur.Gevonden in 1,535 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.