Vertalingen in French:

 • extrêmement     
  (advb   )
 • hautement   
  (advb   )
   
  Op een hoge of gewaardeerde manier.
 • très       
  (advb   )

Voorbeeld zinnen met "in hoge mate", vertaalgeheugen

add example
Deze worden bij ons ook niet altijd in acht genomen, maar zij zijn wel gericht op een hoge mate van tolerantie, een hoge mate van respect voor anderen en een hoge mate van bescherming van minderheden.Elles ne sont pas toutes et toujours respectées chez nous non plus mais ces valeurs comprennent un haut degré de tolérance, un haut degré de respect de l'autre, un haut degré de protection des minorités.
merkt op dat in artikel ‧ van het EG-Verdrag het bereiken van een hoge mate van duurzame convergentie wordt beoordeeld aan de hand van de mate waarin elke lidstaat aan de volgende criteria voldoet: het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit; de houdbaarheid van de overheidsfinanciën; de inachtneming van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme en de duurzaamheid van de door de lidstaat bereikte convergentie en van zijn deelneming aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, hetgeen tot uitdrukking komt in het niveau van de rentevoet voor de lange termijnnote que l’article ‧ du traité CE définit la réalisation d’un degré élevé de convergence durable en fonction du respect par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix, le caractère soutenable de la situation des finances publiques, le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change ainsi que le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d’intérêt à long terme
In deze verslagen wordt ook nagegaan of er een hoge mate van duurzame convergentie is bereikt, aan de hand van de mate waarin elke lidstaat aan de volgende criteria voldoet:-- het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteitLes rapports examinent egalement ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ si un degre eleve de convergence durable a ete realise, en analysant dans ́ « quelle mesure chaque Etat membre a satisfait aux criteres suivants:-- ́ ́ ́ ́ ́ la realisation d' un degre eleve de stabilite des prix
overwegende dat het bestaan van one-stop shops waar commerciële gebruikers een licentie kunnen verkrijgen betreffende het wereldrepertoire voor het door hen gewenste grondgebied, in combinatie met een hoge mate van bescherming voor rechthebbenden door forumshoppen (gebruikers die de BCR met de goedkoopste licenties uitzoeken) te voorkomen, centraal dient te staan in de nauwe samenwerking tussen BCR; overwegende dat het huidige stelsel van wederzijdse inning van licentierechten, om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst alles kan worden afgehandeld aan één loket, moet worden gehandhaafd in combinatie met een hoge mate van bescherming voor de houders van rechten om neerwaartse druk op de inkomsten te voorkomen, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat er ongewenste exclusieve mandaten worden verleend die strijdig zijn met eerlijke mededingingestime que l'existence de guichets uniques où les utilisateurs commerciaux peuvent obtenir une licence concernant le répertoire mondial pour le territoire dont ils ont besoin, combinée à un degré élevé de protection des titulaires de droits évitant le chalandage (utilisateurs en quête du GCD fournissant les licences les moins chères) devrait être au centre de la coopération étroite entre les GCD; considérant que, afin de maintenir un guichet unique, le système existant de collecte réciproque des redevances devrait être préservé, ainsi qu'un haut degré de protection pour les titulaires de droits, de façon à éviter que des pressions s'exercent sur les recettes, tout en veillant à ce que des mandats exclusifs inopportuns faisant obstacle à une concurrence loyale ne puissent être accordés
geeft zijn volledige steun aan versterking van de bescherming en bevordering van de mensenrechten in het VN-systeem, dat tot nu toe- helaas- niet altijd de gewenste effectiviteit heeft gehad in termen van resultaat en roept op tot het toekennen van significant meer financiële steun door alle lidstaten voor het bureau van de hoge commissaris voor mensenrechten, alsook tot actieve betrokkenheid van de hoge commissaris bij het werk van en de besprekingen in de Veiligheidsraad; steunt in dit verband het voorstel voor een jaarverslag van de hoge commissaris voor mensenrechten, dat toegevoegde waarde oplevert in termen van zichtbaarheid van de gedane VN-aanbevelingen en tegelijkertijd de evaluatie mogelijk maakt van de mate van samenwerking van een staat met de VN-mechanismensoutient fermement le renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le système de l'ONU, qui n'a toutefois pas encore atteint l'efficacité souhaitable en termes de résultats, et appelle à un soutien financier nettement accru, de la part de tous les États membres, au Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, de même qu'à un engagement actif du Haut Commissariat dans les travaux et les délibérations du Conseil de sécurité; soutient, à cet égard, la proposition tendant à ce que le Haut Commissaire pour les droits de l'homme présente un rapport annuel favorisant la visibilité des recommandations de l'ONU et permettant, dans le même temps, d'évaluer le degré de coopération d'un État avec les mécanismes de l'ONU
beklemtoont dat het bereiken van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de instelling van de post van Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) in hoge mate zal afhangen van het politieke vertrouwen tussen de Voorzitter van de Commissie en de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) en van het vermogen van de Ondervoorzitter van de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger) tot vruchtbare samenwerking met de Voorzitter van de Europese Raad, het roterende voorzitterschap van de Raad en met de andere Commissarissen, die onder zijn of haar coördinatie belast zijn met de uitoefening van specifieke taken op het gebied van het externe optreden van de Uniemet en avant le fait que la réalisation des objectifs qui ont conduit à la création du poste de vice-président de la Commission (haut représentant) dépendra beaucoup de la relation de confiance politique entre le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut représentant) et de la capacité du haut représentant à collaborer de manière fructueuse avec le président du Conseil européen, la présidence tournante du Conseil et les autres commissaires chargés, sous sa direction, d'exercer des compétences spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union
De SVEU draagt samen met de andere actoren van de Unie die op het terrein aanwezig zijn, zorg voor de verspreiding en uitwisseling van informatie onder de actoren van de Unie ter plaatse, zodat een in hoge mate gemeenschappelijk situatiebewustzijn en een in hoge mate gemeenschappelijke situatiebeoordeling worden bewerkstelligdLe RSUE, avec d’autres acteurs de l’Union présents sur le terrain, assure la diffusion et l’échange d’informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation
de nodige aandacht te schenken aan de voordelen die nieuwe technologieën bieden om te zorgen voor een hoge mate van openbare veiligheid en de mogelijkheden van het internet ten volle te benutten voor het verspreiden van informatie, de rol van het onlangs ingestelde Forum voor justitie te versterken, nieuwe leermethoden (e-leren) te ontwikkelen en gegevens te vergaren en uit te wisselen, van, waardoor bestaande databases, bijvoorbeeld die van de douanes, die essentieel zijn bij de bestrijding van smokkel en mensenhandel, effectiever en actueler worden, waarbij tegelijkertijd moet worden gezorgd voor de naleving van de grondrechten en met name voor een hoge mate van bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzakenaccorder toute l'attention nécessaire aux avantages offerts par les nouvelles technologies pour garantir un haut degré de sécurité publique et exploiter pleinement les potentialités fournies par internet pour diffuser les informations, renforcer le rôle du forum sur la justice nouvellement créé, encourager l'élaboration de nouvelles méthodes d'apprentissage (formation en ligne) et rassembler et partager les données, en mettant à jour et en renforçant les bases de données existantes, telles que celles des douanes, qui sont essentielles pour lutter contre la fraude et la traite des êtres humains, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et en particulier un haut niveau de protection de la vie privée des personnes en ce qui concerne le traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
De SVEU draagt samen met de andere EU-actoren die op het terrein aanwezig zijn, zorg voor de verspreiding en uitwisseling van informatie onder de EU-actoren ter plaatse, zodat een in hoge mate gemeenschappelijk situatiebewustzijn en een in hoge mate gemeenschappelijke situatiebeoordeling worden bewerkstelligdLe RSUE, avec d'autres acteurs de l'UE présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation
De SVEU draagt samen met de andere EU-actoren die op het terrein aanwezig zijn, zorg voor de verspreiding en uitwisseling van informatie onder de EU-actoren ter plaatse, zodat een in hoge mate gemeenschappelijk situatiebewustzijn en een in hoge mate gemeenschappelijke situatiebeoordeling worden bewerkstelligdLe RSUE, avec d’autres acteurs de l’Union européenne présents sur le terrain, assure la diffusion et l’échange d’informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d’évaluation communes de la situation
De SVEU draagt samen met de andere actoren van de Unie die op het terrein aanwezig zijn, zorg voor de verspreiding en uitwisseling van informatie onder de actoren van de Unie ter plaatse, zodat een in hoge mate gemeenschappelijk situatiebewustzijn en een in hoge mate gemeenschappelijke situatiebeoordeling worden bewerkstelligdLe RSUE, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation
bijdragen tot een hoge levenskwaliteit en een hoge mate van maatschappelijk welzijn voor de burger door te streven naar een milieu dat in zo geringe mate verontreinigd is dat er zich geen schadelijke effecten voordoen op de menselijke gezondheid of op het milieu, en door het streven naar duurzame ontwikkeling te bevorderenContribuer à un haut niveau de qualité de vie et de bien-être social pour les citoyens en visant à assurer un environnement dans lequel le degré de pollution n'a pas d'incidence négative sur la santé humaine ni sur l'environnement et en encourageant le développement durable
Ze zijn in hoge mate uitwisselbaar en er is derhalve sprake van een hoge mate van concurrentie tussen alle ingevoerde producten waarop beide onderzoeken betrekking hebben en de producten die door de communautaire producenten zijn vervaardigdTous les produits importés couverts par les deux enquêtes et ceux fabriqués par les producteurs communautaires sont largement interchangeables et, par conséquent, concurrents
Bijdragen tot een hoge levenskwaliteit en een hoge mate van maatschappelijk welzijn voor de burger door te streven naar een milieu dat in zo geringe mate verontreinigd is dat er zich geen schadelijke effecten voordoen op de menselijke gezondheid of op het milieu, en door het streven naar duurzame ontwikkeling te bevorderencontribuer à un haut niveau de qualité de vie et de bien-être social pour les citoyens en visant à assurer un environnement dans lequel le degré de pollution n'a pas d'incidence négative sur la santé humaine ni sur l'environnement et en encourageant le développement durable
bijdragen tot een hoge levenskwaliteit en een hoge mate van maatschappelijk welzijn voor de burger door te streven naar een milieu dat in zo geringe mate verontreinigd is dat er zich geen schadelijke effecten voordoen op de menselijke gezondheid of op het milieu, en door het streven naar duurzame ontwikkeling te bevorderencontribuer à un haut niveau de qualité de vie et de bien-être social pour les citoyens en visant à assurer un environnement dans lequel le degré de pollution n'a pas d’incidence négative sur la santé humaine ni sur l’environnement et en encourageant un développement durable
wijst erop dat de praktijken die in diverse sectoren, zoals die in verband met waterbeheer, ecosysteembewaking, landbouwproductie, bodemgesteldheid, verandering van grondbestemming, gezondheidszorg, voedselveiligheid en risicobeperking bij rampen, worden gevolgd, de klimaatverandering mede veroorzaakt en verergerd hebben, maar dat die sectoren tegelijkertijd ook ernstig geleden hebben onder de negatieve gevolgen van die klimaatverandering; is van oordeel dat deze dimensies beide tot uiting moeten komen in de overeenkomst van Kopenhagen, en dat er gerichte maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat deze sectoren in hoge bijdrage bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en zich in hoge mate daaraan kunnen aanpassenrelève que les pratiques adoptées dans plusieurs secteurs, y compris en matière de gestion de l'eau, de préservation des écosystèmes, de production agricole, d'état des sols, de modification de l'utilisation du sol, de santé, de sécurité alimentaire et de risques de catastrophes, ont provoqué et aggravé le changement climatique, mais que, dans le même temps, ces secteurs ont également subi les graves conséquences des effets néfastes du changement climatique; estime que ces deux dimensions devraient figurer dans l'accord de Copenhague parallèlement à des mesures ciblées afin de garantir que ces secteurs atteindront un niveau élevé d'atténuation et d'adaptation au changement climatique
Doel van dit kaderbesluit is een hoge mate van bescherming te waarborgen van de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op een persoonlijke levenssfeer, van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken volgens titel ‧ van het Verdrag betreffende de Europese Unie, terwijl een hoog niveau van openbare veiligheid wordt gegarandeerdLa présente décision-cadre a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit au respect de la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale prévue par le titre ‧ du traité sur l’Union européenne et un niveau élevé de sécurité publique
Ten eerste hangt de mate waarin rekening wordt gehouden met de sociale dimensie van de globalisering in hoge, misschien wel in beslissende mate, af van de aanwezigheid van een stabiel maatschappelijk middenveld in een land.Premièrement, la signification attachée à la dimension sociale de la mondialisation dépend dans une mesure très large, voire décisive, de l’émergence et de la consolidation d’une société civile dans chaque pays.
constateert met voldoening dat de waarden, doelstellingen, beginselen, structuren en instellingen van Europa's constitutionele erfgoed in belangrijke mate in de ontwerpgrondwet verankerd zijn, waardoor de ontwerpgrondwet in hoge mate niet alleen de kwaliteit van een grondwetstekst heeft gekregen, maar ook het potentieel zich voortdurend verder te ontwikkelenconstate avec satisfaction que le projet de Constitution ancre dans une large mesure les valeurs, les objectifs, les principes, les structures et les institutions de l'héritage constitutionnel de l'Europe, ce qui donne à ce projet la qualité d'un texte constitutionnel mais aussi le rend susceptible d'évolution continue
onderstreept dat, afhankelijk van de verschillen in de mate van olieafhankelijkheid en productiestructuren, de gevolgen van de olieprijsstijgingen verschillen per lidstaat en dat die gevolgen het meest worden gevoeld in landen die in hoge mate afhankelijk zijn van olie-import, zoals enerzijds de eurozone, waar het BNP volgens schattingen is gedaald met ten minste ‧,‧ %, en anderzijds de nieuwe lidstaten, vanwege de grotere energie-intensiteit van hun economieënmet l'accent sur le fait qu'en fonction de la dépendance plus ou moins forte par rapport au pétrole et des structures de production, les augmentations du prix du pétrole ont des répercussions variables d'un État membre à l'autre et qu'elles sont plus particulièrement ressenties dans les pays fortement dépendants du pétrole, comme, d'une part, la zone euro, dans laquelle la baisse du PIB est estimée à ‧,‧% minimum, et d'autre part, les nouveaux États membres, du fait de la plus forte intensité énergétique de leurs économies
Ten tweede hangt de toekomst van de rechtsregels en van de zakelijke transacties in het Internet in hoge mate af van de mate waarin we erin slagen het vertrouwen, met name het vertrouwen van de consument, in de veiligheid te verbeteren, en daarmee doel ik zowel op de technische bescherming tegen bijvoorbeeld vervalsingen alsook op de rechtszekerheid voor dergelijke transacties.Deuxièmement, l'avenir des transactions électroniques juridiques et commerciales dépend grandement de la confiance qu'auront surtout les consommateurs dans l'amélioration de la sécurité ; tant dans ses aspects techniques (les risques de falsification par exemple) qu'en ce qui concerne les effets juridiques de ces procédures.
het gebruik van melk van hoge kwaliteit, die uitsluitend afkomstig is van dieren van plaatselijke rassen (het Siteia-schaap en in minder mate het Psiloriti- en het Sfakia-schaap of kruisingen daarvan en een inheemse Griekse geitensoort) welke volgens traditionele veehouderijmethoden (extensief of hoogstens semi-intensief) in het afgebakende gebied worden gehouden en aan het specifieke klimaat ervan zijn aangepast (beperkte neerslag, groot aantal uren zonneschijn, relatief hoge gemiddelde temperatuur, maar zonder al te grote schommelingen in de dagtemperaturen, krachtige winden, enzL’utilisation d’un lait de qualité supérieure, produit exclusivement par des animaux appartenant à des races locales (mouton de Siteia et, dans une moindre mesure, mouton de Psiloriti et de Sfakia et/ou croisement entre ces races et race de chèvres autochtone), élevés de manière traditionnelle (élevage extensif ou, tout au plus, semi-extensif), à l’intérieur de la région délimitée et adaptés aux particularités de son climat (pluies faibles, ensoleillement important, température moyenne relativement élevée mais ne présentant pas de variations importantes tout au long du jour, vents soufflant avec force, etc
stelt vast dat Litouwen volgens het monitoringverslag op de meeste beleidsterreinen een hoog niveau van aanpassing aan het acquis heeft bereikt en erin is geslaagd in hoge mate te voldoen aan zijn verplichtingen, waardoor het land een koppositie inneemt bij de ‧ toetredende landen; vertrouwt erop dat het land nog voor de toetreding zal voldoen aan de EU-verplichtingen op de resterende gebieden; herinnert er derhalve aan dat met name dringend aandacht moet worden besteed aan de onopgeloste problemen die in het monitoringverslag worden genoemd (onder meer op visserijgebied bij de inspectie en controle in verband met het beheer van de visbestanden en de vloot en bij de wederzijdse erkenning van kwalificatiesnote que le rapport de suivi indique que la Lituanie est parvenue à un niveau élevé d'alignement sur l'acquis dans la plupart des domaines et qu'elle a réussi dans une large mesure à respecter ses engagements, ce qui la place en bonne position parmi les dix futurs pays membres; est convaincu qu'elle se conformera aux exigences de l'UE dans les domaines restants avant la date d'adhésion; rappelle dès lors qu'il convient de s'intéresser particulièrement et en urgence aux problèmes en suspens cités dans le rapport de suivi (notamment dans le domaine de la pêche, en ce qui concerne les inspections et contrôles en matière de gestion des stocks et de la flotte et dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications
De aanklager en substituut-aanklagers moeten personen met een zeer hoog zedelijk aanzien zijn, in hoge mate bekwaam op het gebied van en met grote praktische ervaring in de vervolging of de berechting in strafzakenLe Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal
Pagina 1. Gevonden 2418219 zinnen matching zin in hoge mate.Gevonden in 118,347 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.