Vertalingen in French:

 • extrêmement     
  (advb   )
 • hautement   
  (advb   )
   
  Op een hoge of gewaardeerde manier.
 • très       
  (advb   )

Voorbeeld zinnen met "in hoge mate", vertaalgeheugen

add example
De taken van het Agentschap omvatten de instandhouding van een hoog veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart, de waarborging van een voldoende mate van veiligheid van de burgerluchtvaart en van de verdere ontwikkeling hiervan, de vaststelling van certificeringsspecificaties en de certificering van luchtvaartproductenLes missions de l’Agence sont de maintenir un haut niveau de sécurité de l’aviation civile, de garantir un fonctionnement et un développement correct de la sécurité de l’aviation civile et d’établir des spécifications de certifications ainsi que d’attribuer des certificats aux produits aéronautiques
Van een Unie die aan iedereen veel geld uitdeelt, verwacht men dat zij door de publieke opinie, door het maatschappelijk middenveld en door de gemeentebesturen in hoge mate zal worden gewaardeerd.On espère qu’une Union généreuse avec tout le monde sera perçue favorablement par l’opinion publique, la plus grande partie de la société et les autorités locales.
Wanneer de overeenkomst de concurrentiedruk waarmee de partijen te maken hebben, sterk doet afnemen, zijn doorgaans buitengewoon hoge kostenverbeteringen vereist om te zorgen dat voordelen in voldoende mate worden doorgegevenSi l'accord entraîne une réduction substantielle de la pression concurrentielle à laquelle se heurtent les parties, il faut en principe que les gains d'efficacité réalisés sur les coûts soient extraordinairement importants pour que la répercussion soit suffisante
De betrekkingen tussen regeringen, onderzoeksinstituten, het ESA en particuliere bedrijven vormen dan ook een afspiegeling van diepgewortelde patronen, ook al omdat de ruimtevaartsector een enge en in hoge mate gespecialiseerde markt vormtAinsi les relations entre les gouvernements, les instituts de recherche, l'ASE et les entreprises privées reflètent-elles une structure solidement ancrée, ce également parce que le secteur spatial représente un marché limité et hautement spécialisé
Het is zeer verheugend om door de discussie van vandaag te zien dat het Europees Parlement en de Commissie in hoge mate dezelfde kijk hebben op de zaak.La discussion de ce jour a confirmé que le Parlement européen et la Commission envisageaient dans une large mesure cette question de la même façon, et je m'en réjouis.
De EU-lidstaten zullen in hoge mate blijven profiteren van betere middelen voor samenwerking met andere lidstaten.Les États membres de l'Union continueront à tirer de grands avantages de la coopération avec d'autres États membres si celle-ci est facilitée.
De Commissie wenst het Parlement te danken voor zijn constructieve benadering en constateert met enige tevredenheid dat de ideeën van het Europees Parlement en van de Europese Commissie over een aantal belangrijke kwesties in hoge mate overeenstemmen.La Commission souhaite remercier le Parlement pour son approche constructive, et constate avec une certaine satisfaction que les points de vue du Parlement européen et de la Commission européenne coïncident dans une large mesure sur une série de questions importantes.
De SVEU draagt samen met de andere EU-actoren die op het terrein aanwezig zijn, zorg voor de verspreiding en uitwisseling van informatie onder de EU-actoren ter plaatse, zodat een in hoge mate gemeenschappelijk situatiebewustzijn en een in hoge mate gemeenschappelijke situatiebeoordeling worden bewerkstelligdLe RSUE, avec d'autres acteurs de l'UE présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation
Het volledige ontwikkelingseffect dat naar aanleiding van het nieuwe gebruik tot stand is gekomen, strookt in hoge mate met hetgeen aanvankelijk in eerste instantie voor Frans-Polynesië was vastgesteldL'effet de développement total produit dans le cadre de la nouvelle utilisation est très similaire à ce qui était envisagé à l'origine pour la Polynésie française
Ik wil benadrukken dat dit voor stadsgebieden en geürbaniseerde regio's in even hoge mate geldt als voor andere gebieden.Je voudrais souligner que ce phénomène touche dans la même mesure les grandes villes et les régions urbaines, d'une part, et les autres régions, d'autre part.
Het zal in hoge mate van deze beide criteria afhangen of de nationale toewijzingsplannen ook die schaarste creëren, die op de markt moet heersen om bedrijven en installaties ertoe aan te zetten voldoende te investeren in een reductie van de kooldioxide-uitstoot.Ces deux critères seront donc très importants pour permettre aux plans nationaux d’allocation de parvenir à la rareté nécessaire sur le marché en vue d’inciter les entreprises et installations à investir comme il se doit dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone.
Het was mij bijzonder aangenaam met hem samen te werken. Ik hoop dat wij met het resultaat in hoge mate tevreden mogen zijn.Ce fut une collaboration très agréable. J'espère que nous pourrons être très contents du résultat.
. - (HU) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, leden van het parlement, het lot van Europa wordt in hoge mate bepaald door zijn vermogen om samenlevingen te ontwikkelen die kinderen kunnen opvangen en ondersteunen.(HU) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, la destinée de l'Europe sera affectée de manière significative par sa capacité ou non à développer des sociétés incluant et soutenant les enfants.
Dat is absoluut van fundamenteel belang, wil de sector tegemoet komen aan de hoge mate van concentratie die we dezer dagen in de detailhandel waarnemen.Cette action est absolument fondamentale si nous voulons permettre à ce secteur de parvenir au niveau de concentration exceptionnellement élevé observé à l'heure actuelle dans le commerce de détail.
overwegende dat de economische en sociale ontwikkeling van de EU in hoge mate afhangt van de dienstensector, die voortdurend blijft groeien en ongeveer ‧ % van het BBP van de EU uitmaaktconsidérant que le développement économique et social de l'Union européenne dépend pour une large part du secteur des services, lequel connaît une croissance constante, sa part dans le PIB de l'Union européenne atteignant près de ‧ %
Ik was echter van mening dat het bij Socrates en Jeugd voor Europa om gewichtige onderwerpen gaat, die in hoge mate relevant zijn voor het Europees beleid en om die reden aan een breder gezelschap moeten worden gepresenteerd.J'étais toutefois convaincue que les programmes Socrates et Jeunesse pour l'Europe constituaient un sujet prioritaire et politiquement pertinent à l'échelle européenne et qu'il était important de les présenter à un plus large public car leur mise en ?uvre a occasionné de nombreux maux d'estomac et autres maux de tête à cette opinion publique.
Waar mogelijk houden wij rekening met de verklaring en standpunten van het Europees Parlement bij toekomstig werk in het kader van de bepalingen van het Verdrag, zodat wij een aanvaardbaar wetgevingsinstrument kunnen gebruiken om een hoge mate van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen door het creëren van gemeenschappelijke regels voor gegevensbescherming in het kader van de derde pijler.Dès que possible, nous prendrons en considération la position et les avis du Parlement européen dans les travaux futurs réalisés dans le cadre des actes du Traité, de manière à pouvoir utiliser un instrument législatif acceptable pour garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel en établissant des règles communes pour la protection des données dans le cadre du troisième pilier.
. – Mijnheer de Voorzitter, commissaris Wallström, dames en heren, de Commissie en een niet onaanzienlijk deel van het Parlement hebben zich in hoge mate vervreemd van de Europese burgers.. - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, la Commission et une grande partie de ce Parlement se sont réellement éloignés des citoyens européens.
De grensregio's kunnen in hoge mate profiteren van de uitbreiding, maar tegelijkertijd moeten doelmatige verkeerswegen worden geschapen om overlast door verkeersopstoppingen te voorkomen.Parallèlement, des voies de communications performantes doivent être créées pour éviter les inconvénients d'un trafic paralysé.
Hier in Europa zijn wij ons in hoge mate bewust van de milieuproblematiek, maar dit is niet het geval in sommige van de zogezegde opkomende economieën.Ici en Europe, notre conscience de l'environnement est très élevée, ce qui n'est pas le cas de certaines économies dites émergentes.
In feite bestaat er voor de meeste landbouwprodukten, waarvan de invoer soms aanzienlijk is, wel een preferentieregeling, hetgeen het effect van dit stelsel in hoge mate beperkt.La réalité est que la plupart des produits agricoles pour lesquels il existe des importations significatives jouissent d'un régime préférentiel qui limite fortement cette incidence.
De Raad is van oordeel dat zijn gemeenschappelijk standpunt op evenwichtige en realistische wijze een antwoord biedt op een aantal bedenkingen van de lidstaten bij het Commissievoorstel, waarbij in hoge mate rekening is gehouden met het advies van het Europees ParlementLe Conseil estime que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un certain nombre de préoccupations exprimées par les États membres concernant la proposition de la Commission, qui, dans le même temps, prend largement en compte l'avis du Parlement européen
Deze systemen zijn in hoge mate geheim, met name voor de betrokkenen.Les systèmes sont en grande partie secrets, notamment pour ceux qui sont concernés.
De nog steeds aanwezige duistere krachten in het bestuurlijk apparaat, zowel leger, politie als overheid, destabiliseren de situatie echter in hoge mate.Les forces obscures toujours présentes dans le système administratif, tant au niveau de l' armée et de la police que des autorités, déstabilisent toutefois fortement la situation.
In de tweede fase wordt het EMI geacht de coördinatie van het beleid te versterken, met als doel een hoge mate van macro-economische convergentie te bewerkstelligenDans la phase ‧ doit renforcer la coordination des politiques monétaires, afin de favoriser la réalisation d' un degré élevé de convergence macro-économique
Pagina 1. Gevonden 2418219 zinnen matching zin in hoge mate.Gevonden in 153,852 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.