Vertalingen in French:

 • alcoolique     
  (noun, adjv   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • ivrogne   
  (noun   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • serpillière   
  (noun   )
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols
 • chiffon     
  (noun   )

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "dweil", vertaalgeheugen

add example
Daar gaat mevrouw Theato, de weg kwijt maar met de dweil ferm in de hand, en zij doet in haar toelichting de uitspraak: "Het is reeds lang bekend dat de financiële belangen van de Gemeenschappen bijzondere strafrechtelijke bescherming behoeven."Et pourtant, c'est perdue au fond du trou que Mme Theato commence et déclare, dans son exposé des motifs, que "la nécessité d'une protection pénale particulière des intérêts financiers des Communautés est un constat ancien."
Reageren achteraf is dweilen met de kraan open en dient alleen om het geweten van de Europese bestuurders te sussen.Agir en aval dans ce domaine revient à appliquer un emplâtre sur une jambe de bois et permet uniquement aux gouvernants européens de se donner bonne conscience.
Mijn enige bezem stond in een kast naast een dweilMon seul balai est dans un placard avec la serpillière
Die vloer gaat zichzelf niet dweilenLe sol ne se nettoie pas tout seul
Ik wil niet onbeleefd zijn, maar weet u, echt waar, u hebt het charisma van een natte dweil en het uiterlijk van een lagere bankbediende.Je ne veux pas être grossier, mais vous savez, franchement, vous avez le charisme d'une loque humide et l'apparence d'un petit employé de banque.
weven van stoffen van katoen, vlas en gemengd vlas, van fibranne, wol, zijde, jute, zware stoffen van vlas, hennep of katoen, stoffen voor keurzen, linten, elastieken, etiketten, singels, passement-en vlechtwerk, dekens en dweilen, tapijten en stoffen voor stoffering, met de hand geknoopte tapijten, chenilletapijten, axminstertapijten, mourzouck-en cocotapijten, rayonneweverij en in het algemeen het weven van stoffen met kunstmatige en/of synthetische vezels, weven van glas en plastiektissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic
Dat betekent dat vanaf nu inderdaad een reductie van 25% bereikt wordt en dat nieuwe administratieve lasten daarbij berekend worden en daarop ook in mindering gebracht worden, anders blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.Cela signifie qu'une réduction de 25 % doit être concrétisée à partir de maintenant et que les nouvelles charges administratives doivent être incluses dans le calcul et soustraites du résultat, sinon ce ne sera qu'une perte de temps.
In de voortuin hing een waslijn tussen twee bomen...... met daaraan een lap.Een theedoek, of een dweilDans une cour à l' avant de la maison, sur un étendage entre deux arbres, se trouvait un chiffon, peut- être un torchon ou une serpillière
Die schreeuwende hoektand opvangende barmeid... die zo vaak betoverd is dat zij haar eigen naam niet meer weet... weet dat daar nooit iemand komt met zelfs maar een dweilVotre criarde de barmaid, qui a été tellement hypnotisée qu' elle ne se rappelle pas de son propre nom, sait que personne ne va jamais en bas avec une serpillière
CPA ‧.‧.‧: Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepenCPA ‧.‧.‧: Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage
- Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn omstandige antwoord. Toch heb ik het gevoel dat dit alles een beetje dweilen met de kraan open is.- Madame la Présidente, tout en remerciant M. le commissaire pour sa réponse détaillée, je continue de penser que, dans un sens, nous menons un combat sans issue.
Je zit erbij als een natte dweilOn dirait une serpillière mouillée
Nou, schoonmaker, we waren ons aan het afvragen waar de dweil wasDonc... bonne, nous nous demandions où était passée la serpillière?
Wie echter werkelijk het probleem van kernafval in Europa wil aanpakken, zal zich in de eerste plaats moeten richten op de bron, anders blijft het dweilen met de kraan open.Ceux qui veulent réellement s’attaquer de manière concrète au problème des déchets nucléaires en Europe devraient d’abord prêter attention à l’endroit d’où ils viennent, sinon ils ne cesseront jamais de se battre.
Misschien kam ik morgen m' n haar niet en ga ik de hele dag dweilenDemain, j' aurai une sale coupe et je passerai la serpillière
Want als het gaat om die nepartikelen, dan lijkt het wel dweilen met de kraan open. Het lukt ons maar niet om die stroom écht te verminderen.La lutte en la matière est un véritable casse-tête; nous ne semblons pas en mesure d'avoir ne serait-ce qu'une once d'influence dans ce domaine.
De rest dweil ik zo opJ' essuierai le reste dans un instant
Hoef ik dan niet te dweilen?Plus de serpillière?
artikelen die als zodanig dan wel na enkel te zijn gesneden, kunnen worden gebruikt zonder te worden genaaid of zonder een andere aanvullende bewerking te ondergaan (bijvoorbeeld sommige dweilen, handdoeken, tafelkleden, hoofddoeken, dekensles articles obtenus à l
Mondiale vrijhandel, immigratie, een abnormaal belastingstelsel, u heeft alle middelen van de wanhopige geprobeerd, het is dweilen met de kraan open, en er zijn meer dan vijfentwintig miljoen echte werklozen in Europa.Le libre-échangisme mondial, l'immigration, la fiscalité aberrante, vous avez donc essayé tous les remèdes de rebouteux, les emplâtres sur les jambes de bois, et il y a plus de vingt-cinq millions de chômeurs réels en Europe.
Mijnheer de Voorzitter, er is niemand hier die níet de belangrijkste stelregel in de politiek kent: nooit dweilen met de kraan open.Monsieur le Président, chaque membre de cette Assemblée connaît la règle la plus importante en politique : quand vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser.
Dat is te vergelijken met fanatiek dweilen met de kraan open, zonder de mogelijkheid te overwegen om de kraan op zijn minst een beetje dicht te draaien zodat er in ieder geval minder water uitstroomt.C'est comme si on réarrangeait les seaux sous un robinet pour arrêter l'inondation sans envisager la possibilité de tourner quelque peu le robinet pour réduire le débit de l'eau.
Men mag dan wel informatie verstrekken in de landen van herkomst om potentiële illegalen af te schrikken, zolang men een laks beleid blijft voeren (bijvoorbeeld het tolereren van gemediatiseerde kerkbezettingen door illegalen), blijft men dweilen met de kraan open.On aura beau diffuser des informations dans les pays d’origine afin de dissuader les immigrants clandestins potentiels, tant que l’on mènera une politique laxiste (par exemple, en tolérant les occupations médiatisées d’églises par des clandestins), on continuera à mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
In werkelijkheid is dit fonds namelijk dweilen met de kraan open gezien de omvang van de sociale gevolgen van uw onverantwoordelijke ultravrijemarktbeleid.Car à vrai dire, ce fonds est un emplâtre sur une jambe de bois face à l'ampleur des conséquences sociales de votre politique irresponsable d'ultra-échangisme.
Dat gaan vlekken worden, we hebben een dweil nodigÇa va tacher, on va avoir besoin d' une serpillière
Pagina 1. Gevonden 64 zinnen matching zin dweil.Gevonden in 0,173 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.