uitspraak:    

Vertalingen in French:

 • discrétion   
  (Noun  f) (noun   )
   
  bescheidenheid of kiesheid
   
  De eigenschap van discreet te zijn.
 • modestie     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "discretie", vertaalgeheugen

add example
Het aangewezen beschermingsniveau moet worden verzekerd door middel van een aantal maatregelen overeenkomstig de wet- en regelgeving van de lidstaten, met inbegrip van de verplichting van discretie en vertrouwelijkheid, beperking van de toegang tot informatie tot bevoegd personeel, gegevensbeschermingsvereisten met betrekking tot persoonsgegevens, en algemene technische en proceduremaatregelen om de veiligheid van de informatie te beschermenLe niveau de protection adéquat doit être garanti par une série de mesures conformes aux dispositions législatives et réglementaires des États membres, comprenant l’obligation de réserve et de confidentialité, l’accès aux informations limité au personnel autorisé, les exigences en matière de protection des données à caractère personnel et des mesures générales techniques et des procédures visant à préserver la sécurité des informations
Door af te zien van uw kandidatuur voor de verkiezingen van het Europees Parlement hebt u blijk gegeven van politieke discretie.Je saisis votre prudence politique lorsque vous déclarez que vous vous retirerez de la campagne pour les élections européennes.
De vertrouwelijkheid en de discretie zijn eveneens van toepassing op de leden van de werkgroepen zoals gedefinieerd door de bepalingen van artikels ‧ en ‧ van dit huishoudelijk reglementLa confidentialité et la discrétion sont également applicables aux membres des groupes de travail comme il est défini par les dispositions des articles ‧ et ‧ de ce règlement d'ordre intérieur
Zowel gedurende de missie als na afloop ervan nemen de personeelsleden de grootste discretie in acht wat betreft alle feiten en informatie in verband met de missieTant pendant la mission qu'après celle-ci, le personnel est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents
Het is dan ook zinvol om in deze regio te beschikken over een centrum dat aan de autosector dienst en van zeer hoog niveau verleent , maar dit wel de concurrentie ligt op de loer met uiterste discretie doet .D ' où l ' utilité d ' installer dans cette région un centre de service hyperperformant , mais aussi co ncurrence oblige extrêmement discret .
Elk slachtoffer dient, in de mate van het mogelijke, ontvangen te worden in een apart lokaal, beschut tegen nieuwsgierige blikken, met voldoende intimiteit en discretieToute victime doit être accueillie, dans la mesure du possible, dans un local séparé à l'abri des regards indiscrets et avec suffisamment d'intimité et de discrétion
De gezinshelp(st)ers zijn tot discretie gehoudenL'aide familiale est liée par un devoir de discrétion
Gevechtssport gids- gewoon and authentiek;Gedrag- juist en discretie; beoordeling- objectief en rationeelLes arts martiaux d' apprentissage- une véritable et authentique; comportement- bon et discret; arrêt- objectif et rationnel
Daarentegen heeft men moeten vaststellen dat het voorlichtingsniveau in Denemarken en Noorwegen minder goed was en dat het hier ook moeilijker was dit in enkele maanden te verbeteren , vooral in een periode waarin de Commissie om begrijpelijke redenen van discretie , zich ervan moest onthouden direct ter plaatse werkzaam te zijn .On a dû constater , par contre , qu ' au Danemark en en Norvège le niveau d ' information étai t à la fois moins bon et plus difficile à améliorer en quelques mois , surtout dans une période où la Commission devait , pour des raisons de discrétion faciles à comprendre , s ' abstern J ' igir directement sur place .
° Discretie en beroepsgeheim° Discrétion et secret professionnel
U voert taken stipt en accuraat uit, met oog voor kwaliteit, discretie, betrouwbaarheid en objectiviteitVous exécutez les tâches de manière rigoureuse et précise, tout en veillant à la qualité, la discrétion, la fiabilité et l'objectivité
Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld en mag niet met het oog op direct marketing worden verwerktToutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing
Zin hebben voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid, integriteit en discretieSens de la responsabilité, de la loyauté, de l'intégrité et de la discrétion
Mevrouw Gradin heeft de discretie die volgens het Verdrag bij haar taak hoort altijd serieus genomen en zich verantwoordelijk en achtenswaardig opgesteld.Mme Gradin est une personne responsable et honorable, et il est clair qu'elle a toujours pris au sérieux le devoir de discrétion stipulé dans le Traité.
Egypte, Rusland en China zijn goede voorbeelden van 'politieke discretie' en van 'zwijgen is goud'.L'Égypte, la Russie et la Chine sont de bons exemples de "discrétion politique" ou d'attitude consistant à "garder le silence".
Hierin staat onder meer dat dit jaarboek een goed referentiewerk is voor de zakenwereld, ja zelfs dat het de burgers van dienst kan zijn! De secretaris-generaal schendt op deze wijze, misschien zonder dat hij het weet, zijn plicht tot discretie.Il est plus curieux encore que le Secrétaire général du Parlement européen violant peut-être sans le savoir le devoir de réserve, donne une préface élogieuse à cet annuaire, dans laquelle je lis en particulier qu' il constitue une référence utile pour la communauté des affaires, qu' il procure même un véritable service public !
o de deontologische regels die uitvoerig uiteengezet worden bij regeringsbesluit, in het bijzonder wat de belangenconflicten, het gebruik van bevoorrechte inlichtingen, loyauteit, discretie en zorgvuldig beheer van de openbare gelden aangaat, na te leveno d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics
De voorwaarde van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens is een feitenkwestie die bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de dossiers zal worden getoetstLes conditions de loyauté, discrétion et d'intégrité requises pour le traitement de données sensibles sont une question de fait, vérifiée au moment de l'évaluation de la recevabilité des dossiers
De dossiers en de wachtlijsten worden met maximale discretie behandeld en bewaard en zijn enkel toegankelijk via de coördinatorLes dossiers et les listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale, et ne peuvent être consultés que par le biais du coordinateur
Uit discretie-overwegingen vindt de Commissaris het niet gepast de naam van de begunstigde organisatie bekend te makenPour des raisons de discrétion, le Commissaire entend qu'il n'est pas approprié de divulguer le nom de l'organisation bénéficiaire
De heer Tindemans . — Daar het om een interne Portugese aangelegenheid gaat , moet ik vanzelfsprekend grote discretie in acht nemen .Tindemans . ( NL ) Etant donné qu ' il s ' agit d ' une affaire intérieure portugaise , il va de soi que je dois respecter la plus grande discrétion .
Maar mijn werk voor de overheid vereist de grootste discretieMais la nature délicate de ma mission auprès du gouvernement exige le secret
Het zal u niet ontgaan zijn dat de situatie delicaat is uit een oogpunt van religieuze opvattingen , en wanneer dit soort zaken wordt aangeroerd , moet men , zoals u heel goed weet , met de grootst mogelijke discretie en omzichtigheid te werk gaan . Dit betekent volstrekt niet dat men niet vastberaden en met overtuiging moet ijveren voor de verdediging van bepaalde beginselen , die uiteraard een zekere gevoelig heid van de menselijke persoon raken .Les Suédois qui passent les frontières danoises ne sont pas contrôlés et il est difficile , dans ces conditions , d ' imaginer comment l ' on pourrait or ganiser les contrôles aux frontières extérieures de la Communauté dans le cas du Danemark , dont les frontières sont , en fait , ouvertes vis-à-vis de certains pays nordiques .
Pagina 1. Gevonden 259 zinnen matching zin discretie.Gevonden in 0,583 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.