uitspraak:    

Vertalingen in French:

 • discrétion   
  (Noun  f) (noun   )
   
  bescheidenheid of kiesheid
   
  De eigenschap van discreet te zijn.
 • modestie     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "discretie", vertaalgeheugen

add example
Door af te zien van uw kandidatuur voor de verkiezingen van het Europees Parlement hebt u blijk gegeven van politieke discretie.Je saisis votre prudence politique lorsque vous déclarez que vous vous retirerez de la campagne pour les élections européennes.
Discretie omtrent het privé-levenFaire preuve de discrétion quant à sa vie privée
Voor de vacante betrekking zoekt het Vast Comité I een persoon die op korte termijn beschikbaar is, van uitstekend voorkomen is en bij machte is om blijk te geven van een bijzondere discretie in de uitoefening van de functiePour la fonction à conférer, le Comité permanent R recherche une personne disponible à court terme, d'excellente présentation et capable de faire preuve d'une très grande discrétion dans l'exercice de sa fonction
Zin hebben voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid, integriteit en discretieSavoir faire preuve de responsabilité, de loyauté, d'intégrité et de discrétion
discretie t.o.v. klantdiscrétion à l'égard du client
Wat ik je nu ga vragen, vereist absolute discretieCe que je vais te demander requiert une extrême discrétion
« ‧° beschikken over de nodige kwaliteiten van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens of houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van ‧ december ‧ betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »« ‧° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du ‧ décembre ‧ relative à la classification et aux habilitations de sécurité. »
Het bureau zal een bijzondere discretie en omzichtigheid hanteren wanneer het kandidaten benadert bij de uitoefening van hun professionele activiteitenLe bureau approchera les candidats de manière particulièrement discrète et circonspecte lors de l'exercice de leurs activités professionnelles
We hebben uw grootste discretie in een zaak met betrekking tot de vice- presidentNous avons besoin de votre plus grande discrétion sur une affaire concernant le Vice Président
vanuit de zorg voor discretie alle dossiers veilig opbergen en archieven achter slot bewarenpar souci de discrétion, mettre tous les dossiers en sécurité et conserver les archives sous clef
De in § ‧ bedoelde personeelsleden die bij het uitoefenen van hun functie betrokken zijn bij het opbouwen, het vervolledigen en het beheren van het register van verontreinigde gronden, treffen alle nodige voorzorgsmaatregelen teneinde de discretie van de opgenomen gegevens te verzekeren en te beletten dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan personen die geen recht hebben om er kennis van te nemenLes membres du personnel visés au § ‧er qui, lors de l'exercice de leur fonction, sont concernés par l'établissement, l'achèvement et la gestion du registre des terrains pollués, prennent toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la discrétion concernant les données reprises et d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance
Zowel gedurende de missie als na afloop ervan nemen de deskundigen van de missie de grootste discretie in acht wat betreft alle feiten en informatie in verband met de missieTant pendant la mission qu'après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents
Zij moeten de verplichtingen van het statuut naleven, met name de bepalingen van de artikelen ‧ tot en met ‧ met betrekking tot belangenverstrengeling en de plicht eerlijkheid, kiesheid en discretie te betrachtenIl leur incombe donc de respecter les obligations fixées par ce dernier, notamment les dispositions des articles ‧ à ‧ ayant trait aux conflits d'intérêts et aux devoirs d'honnêteté, de délicatesse et de discrétion
Ik rek mijn macht voor discretie hier tot het uitersteJe pousse mon pouvoir discrétionnaire à ses limites sur ce coup
Aldus is de aangifte niet strijdig met een mogelijke noodzaak tot discretie betreffende concrete onderzoeksplannenDe ce fait, la déclaration ne s'opposera pas à l'éventuelle nécessité de discrétion à l'égard de plans de recherche concrets
Ik begrijp dat een onderhandelingsproces om discretie vraagt en maak uit uw woorden op dat u het bestaande instrument wenst te verbeteren, opdat de door ons gesteunde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.Je comprends que le bon déroulement d’un processus de négociation requière de la discrétion, et je décèle dans les propos du Président une volonté d’améliorer l’instrument existant pour atteindre les objectifs fixés.
Het centrum organiseert multidisciplinaire vergaderingen die de leden de gelegenheid bieden om overleg te plegen in alle discretieLe centre organise des réunions pluridisciplinaires permettant aux membres de l'équipe de se concerter dans des conditions suffisantes de discrétion
blijk geven van een grote discretieune réelle capacité de discrétion
Ik zou willen eindigen met een reactie op de uiterst waardevolle bijdrage die mevrouw Languiller aan dit debat heeft geleverd. Ze heeft, net als verschillende anderen, dit vraagstuk in een effectief perspectief geplaatst door de aandacht te vestigen op de economische hiaten in de samenleving en de manier waarop de resulterende breuklijnen er ons op wijzen hoe belangrijk het is dat wij, die het voorrecht hebben een publiek ambt te bekleden, onze taken volgens de hoogste maatstaven van integriteit en discretie vervullen.Pour conclure, j'ajouterai que l'intervention de Mme Laguiller est extrêmement précieuse parce que, comme d'autres, elle a fait une présentation assez juste du problème en attirant l'attention sur les écarts économiques dans la société et sur le fait qu'ils nous rappellent qu'il est absolument essentiel pour ceux qui comme nous ont la chance d'occuper des postes après avoir été élus ou nommés dans le service public d'agir avec la plus grande honnêteté et la plus grande délicatesse.
Elk slachtoffer dient, in de mate van het mogelijke, ontvangen te worden in een apart lokaal, beschut tegen nieuwsgierige blikken, met voldoende intimiteit en discretieToute victime doit être accueillie, dans la mesure du possible, dans un local séparé à l'abri des regards indiscrets et avec suffisamment d'intimité et de discrétion
de vereiste kwaliteiten van discretie, loyaliteit en integriteit bezittenqualités de discrétion, de loyauté et d'intégrité
Verder is het voor u wellicht interessant te vernemen dat de leden van de bestaande Commissie die zich altijd strikt hebben gehouden aan hun plechtige belofte om aan de vereisten van integriteit en discretie te voldoen, die belofte vrijwillig opnieuw hebben bevestigd.Le Parlement sera également heureux d'apprendre que, au cours des discussions de ce mois, des membres de la Commission existante, qui ont toujours tenu leur engagement solennel de respecter leurs obligations d'honnêteté et de délicatesse, ont volontairement réaffirmé cet engagement.
Anders ben ik genoopt te laten onderzoeken of hier sprake is van schending van de plicht tot discretie.Sinon, je serais évidemment obligé de considérer qu' il y a véritablement violation du devoir de réserve.
Het bureau zal een bijzondere discretie en omzichtigheid hanteren wanneer het kandidaten benadert bij de uitoefening van hun professionele activiteitenLe bureau fera preuve d'une discrétion et d'une prudence particulière lorsqu'elle approche des candidats lors de l'exercice de leurs activités professionnelles
Deze discretie moet binnen de grenzen van deze Richtlijn blijven, maar kan rekening houden met specifieke nationale factorenCette liberté doit demeurer dans les limites prévues par la directive, mais les autorités concernées peuvent tenir compte de spécificités nationales
Pagina 1. Gevonden 214 zinnen matching zin discretie.Gevonden in 0,265 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.