Vertalingen in French:

Het spijt ons, maar we hebben geen vertalingen voor woord alterner in Dutch French woordenboek. Gelieve, overweeg dan het toevoegen van nieuwe vertaling naar Glosbe.

  toe te voegen vertaling

Wilt u vertalen alterner in French -> Dutch woordenboek? Klik hier:

woordenboek French -> Dutch: alterner

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (1)

alternerenalterner; alternant

Voorbeeld zinnen met "alterner", vertaalgeheugen

add example
en/of het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd uit hoofde van deze jongerenet/ou l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes
Iedere inrichting voor voltijds secundair onderwijs, zetel van of samenwerkend met een Centrum voor alternerend onderwijs of vorming, kan, mits naleving van de besluitvormingswijzen bepaald door diens inrichtende macht, voorstellen aan de Directieraad om een optie met afwisselend leerplan te organiseren die zij reeds organiseert in het voltijds onderwijs en die de behoudsnormen bereiktTout établissement d'enseignement secondaire de plein exercice, siège ou coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance, peut, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur, proposer au Conseil de direction d'organiser en alternance une option qu'il organise déjà dans l'enseignement de plein exercice et qui atteint les normes de maintien
° onder de rubriek « Begeleider in een centrum voor alternerend onderwijs en vorming » worden de letters b) en c) vervangen door de volgende letters° dans la rubrique « Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance », les littera b) et c) sont remplacés par les littera suivants
« In afwachting van de omschrijving van de bekwaamheden en de opleidingsprofielen bedoeld in artikelen ‧, ‧ en ‧ van bovengenoemd decreet van ‧ juli ‧, kan de Regering bij wijze van proef voor de jaren ‧ en ‧ een beperkt aantal instellingen toestaan de doelstellingen voor studieori`ntatie, gevolgd door een onderwijs met volledig leerplan door een alternerende opleiding conform dit decreet, te realiseren« En attendant la définition des compétences et des profils de formation visés aux articles ‧, ‧ et ‧ du décret du ‧ juillet ‧ susdit, le Gouvernement peut autoriser à titre expérimental pour les années ‧ et ‧, un nombre limité d'établissements à réaliser les objectifs d'orientation d'études poursuivis par un enseignement de plein exercice par la formation en alternance conformément au présent décret
° « opleiding tot ondernemingshoofd »: alternerende opleiding bedoeld in artikel ‧ van het samenwerkings akkoord° « formation de chef d'entreprise »: la formation en alternance visée à l'article ‧ de l'accord de coopération
De personeelsleden van de drukkerij werken in ploegen, alternerend de ochtendploeg en de middag-en avondploegLes membres du personnel de l'imprimerie travaillent en équipes, alternativement dans l'équipe du matin et dans l'équipe de l'après-midi et du soir
"Behalve voor een eventueel overschot, mag de opdracht van begeleider in een Centrum voor alternerend onderwijs en vorming niet lager zijn dan een deeltijdse betrekking (‧ %).""Sauf pour le reliquat éventuel, une charge d'accompagnateur au sein d'un Centre d'éducation et de formation en alternance ne peut pas être inférieure à un quart temps."
Overwegende dat het onontbeerlijk is dat de werkgevers tijdig worden geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de euro voor het opstellen van overeenkomsten in het kader van het stelsel alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren tussen ‧ en ‧ jaarConsidérant qu'il est indispensable que les employeurs soient informés à temps des conséquences de l'introduction de l'euro en vue de l'élaboration des contrats dans le cadre du système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans
De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van ‧ juli ‧ betreffende het alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel ‧, vervangen door het decreet van ‧ juliLe Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du ‧ juillet ‧ organisant l'enseignement secondaire en alternance, notamment l'article ‧, remplacé par le décret du ‧ juillet
« Voor de leerlingen die één van de opleidingsprofielen volgen zoals bedoeld in artikel ‧ van het decreet van ‧ juli ‧ dat de prioritaire opdrachten definieert van het onderwijs waarvan de Regering, krachtens artikel ‧ van bovengenoemd decreet, de realisatie toestaat door middel van een alternerende opleiding conform dit decreet, legt de Regering de bepalingen vast die deze studies bekrachtigen. »« Pour les élèves qui poursuivent un des profils de formation visés à l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧ définissant les missions prioritaires de l'enseignement dont le Gouvernement autorise, en vertu de l'article ‧ du décret susdit, la réalisation par une formation en alternance conformément au présent décret, le Gouvernement arrête les dispositions sanctionnant les études »
Van de inrichtingen en vestigingsplaatsen bepaald overeenkomstig artikel ‧ worden de inrichtingen en vestigingsplaatsen afgetrokken die uitsluitend een aanvullend secundair beroepsonderwijs organiseren, zoals bedoeld in artikel ‧, § ‧, van de wet van ‧ juli ‧ betreffende de algemene structuur, en de organisatie van het secundair onderwijs, en de centra voor alternerend onderwijs en vorming, georganiseerd bij het decreet van ‧ juli ‧ tot regeling van het secundair onderwijs met beperkt leerplanDes établissements et implantations déterminés conformément à l'article ‧er, sont retirés les établissements et implantations qui organisent uniquement un enseignement professionnel secondaire complémentaire, tel que visé à l'article ‧, § ‧, de la loi du ‧ juillet ‧ relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et les centres d'éducation et de formation en alternance organisés par le décret du ‧ juillet ‧ organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit
Het specifieke opleidingsprofiel van boomkweker-klimmer-snoeier bepaald bij de Regering op basis van artikel ‧ van het decreet van ‧ juli ‧ en van toepassing op de alternerende opleiding op basis van artikel ‧ van voornoemd decreet, zoals opgenomen in bijlage ‧, wordt bevestigd overeenkomstig voornoemd artikelLe profil de formation spécifique d'arboriste grimpeur-élagueur/arboriste-grimpeuse-élagueuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧ et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article ‧ du décret précité, tel que repris en annexe ‧, est confirmé, conformément à l'article ‧ précité
Dat deze inrichtingen de wens uitdrukken de verwezenlijking voort te zetten in de vorm van alternerend onderwijsQue ces établissements souhaitent poursuivre la réalisation sous forme d'alternance
Als vertegenwoordiger van "IFAPME" (Waals Instituut voor Alternerende opleiding en voor de zelfstandigen en de K.M.O.'sAu titre de représentants de l'IFAPME
De Centra voor alternerend onderwijs en vorming die bestaan op het ogenblik dat dit decreet in voege treedt, kunnen evenwel behouden blijven zolang deze minstens ‧ leerlingen tellen die regelmatig ingeschreven zijn op ‧ oktoberToutefois, les Centres d'éducation et de formation en alternance existant à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenus aussi longtemps qu'ils comptent au moins ‧ élèves régulièrement inscrits au ‧er octobre
Europese trajecten in alternerende beroepsopleidingen, waaronder begrepen het leerlingwezen, ingesteld bij Beschikking ‧/EG van de Raad van ‧ decemberPromotion de parcours européens de formation en alternance, dont l
Naar onze overtuiging hebben we een belangrijk instrument in handen om jongeren aan te moedigen gedurende een bepaalde periode deel te nemen aan het systeem van alternerend leren in een andere lidstaat, als we ervoor zorgen dat ze die ervaring later in de gehele Europese Unie kunnen verzilveren.Nous estimons qu'une des manières importantes d'encourager les gens à participer à des périodes de formation en alternance dans d'autres États membres est de garantir que l'expérience acquise soit validée et reconnue partout au sein de l'Union européenne.
In artikel ‧, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « van coördinator in een centrum voor alternerend onderwijs en vorming of » geschraptDans l'article ‧, alinéa ‧, du même décret, les mots « de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance ou » sont supprimés
In al de inrichtingen is men ook verplicht de leergang wiskunde te volgen telkens deze discipline wordt opgelegd door de gegroepeerde optie met volledig leerplan die overeenstemt met het vormingsprofiel dat in het alternerend onderwijs wordt nagestreefdPour tous les établissements, est aussi obligatoire le cours de mathématique chaque fois que cette discipline est imposée par l'option groupée du plein exercice correspondant au profil de formation poursuivi dans l'enseignement en alternance
de coördinator van het "Centre d'éducation et de formation en alternance" (Opvoedings-en opleidingscentrum alternerend Onderwijsle coordonnateur du Centre d'éducation et de formation en alternance
In het kader van de opleiding van de deeltijds leerplichtigen engageren de ondertekenende partijen zich tot het verder uitbouwen van een paritair beheerd en kwalitatief alternerend opleidingssysteemLes parties signataires s'engagent à poursuivre la mise sur pied d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle
° coördinator in een centrum voor alternerend onderwijs en vorming en bedraagt drie dagen° coordonnateur d'un centre de formation et d'éducation en alternance et comporte ‧ jours
APRIL ‧.-Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van ‧ januari ‧ tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststelling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgenAVRIL ‧.-Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ‧ janvier ‧ créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau
° een zevende jaar alternerend technisch kwalificatieonderwijs, met minstens vier lestijden per week besteed aan de algemene opleiding met inbegrip van de persoonlijke en maatschappelijke opleiding, en desnoods de opleiding tot communicatie in een vreemde taal° une septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance, comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une lange étrangère
De startbonus wordt toegekend aan elke jongere die, in het kader van een alternerende opleiding tijdens de periode van deeltijdse leerplicht, ten vroegste op ‧ juli ‧ een praktijkopleiding bij een werkgever aanvat in uitvoering van een opleidings-of een arbeidsovereenkomst met een minimumduur van vier maandenLe bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la période d'obligation scolaire et au plus tôt au ‧er juillet ‧, entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation ou de travail d'une durée de minimum quatre mois
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin alterner.Gevonden in 0,253 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.