Vertalingen in French:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Het spijt ons, maar we hebben geen vertalingen voor woord alterner in Dutch French woordenboek. Gelieve, overweeg dan het toevoegen van nieuwe vertaling naar Glosbe.

  toe te voegen vertaling

Wilt u vertalen alterner in French -> Dutch woordenboek? Klik hier:

woordenboek French -> Dutch: alterner

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (1)

alternerenalterner; alternant

Voorbeeld zinnen met "alterner", vertaalgeheugen

add example
° In § ‧ worden de woorden « en in het gespecialiseerd secundair onderwijs » toegevoegd na de woorden « en in het alternerend secundair onderwijs »° Dans le § ‧er, les mots "ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé" sont ajoutés après les mots "et dans l'enseignement secondaire en alternance"
de leerlingen die met vrucht het zevende jaar beroepsonderwijs B van het alternerend onderwijs bedden beëindigdles élèves qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance
Wij willen dat die experimenten in alle veiligheid verlopen op een werkplek die gezond en aantrekkelijk is voor onze jongeren die voor een alternerende opleiding kiezen.Nous souhaitons garantir la sécurité, la protection de ces expériences dans des lieux de travail salubres et accueillants pour les jeunes qui choisiront ce système de formation en alternance.
Kwalificatiegetuigschrift voor het zevende jaar van het secundair alternerend onderwijsCertificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire en alternance
De vervanging van Europass-beroepsopleidingen door MobiliPass gaat gepaard met een wijziging van de inhoud, die voortaan niet alleen meer op alternerende opleidingen slaatEn effet la transformation d'Europass formation en MobiliPass conduit à un changement de contenu en allant au-delà des seules formations en alternances
Hij kan het zoeken naar contracten en overeenkomsten bij bedrijven uit andere zones bevorderen en dit na contact te hebben genomen met de zonale raad voor alternerend onderwijs van de betrokken zone en in de mate van het mogelijke met diens akkoordIl peut également favoriser les recherches de contrats et conventions auprès des entreprises d'autres zones et ce, après avoir pris contact avec le conseil zonal de l'alternance de la zone concernée et autant que faire se peut, en accord avec lui
° in § ‧ wordt ‧° aangevuld met de woorden « of het zesde jaar van het alternerend beroepsonderwijs zoals bepaald bij het besluit van ‧ januari ‧ van de Regering van de Franse Gemeenschap »° au § ‧, le ‧° est complété par les mots « ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ‧ janvier ‧ »
Het getuigschrift van bekwaamheid van hoger secundair onderwijs van het alternerend secundair technisch kwalificatie-onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel ‧ van voormeld decreet van ‧ juli ‧, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlageLe certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance, délivré en application de l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe
Daartoe zullen de reeds opgestarte onderhandelingen-om in het raam van de opleiding van de deeltijds leerplichtigen te zoeken naar een paritair beheerd en kwalitatief alternerend opleidingssysteem-in de mate van het mogelijke binnen de duurtijd van dit akkoord worden gefinalisseerdA cette fin, les négociations en cours-visant à mettre en place un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle-seront finalisées dans la mesure du possible pendant la durée de la présente convention
De in artikel ‧bis, § ‧, ‧°, bedoelde opleidingen worden vastgelegd door het Centrum voor alternerend onderwijs en vorming, bij beslissing genomen door twee derde van de aanwezige leden van de Directieraad en nadat ervoor te hebben gezorgd dat de inrichting waar de opleiding zal worden gegeven, het akkoord heeft verkregen van diens inrichtende machtLes formations visées à l'article ‧bis, § ‧er, ‧°, sont arrêtées, par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur
Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basis-en secundair onderwijs met volledig leerplan en alternerend onderwijsLe présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance
De leesrichting van het cijfer « ‧ » en de sterretjes verandert alternerend voor elke groepLe sens de la lecture du chiffre « ‧ » et des étoiles est alterné au passage de chaque groupe
Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basis-en secundair onderwijs met volledig en alternerend leerplanLe présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance
Overwegende dat het besluit van ‧ januari ‧ van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende instelling bij wijze van proefneming van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan de proefneming en tot vaststelling van de bepalingen die de studies afsluiten en het niveau ervan waarborgen uitwerking heeft met ingang van ‧ septemberConsidérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ‧ janvier ‧ créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau, produit ses effets à partir du ‧er septembre
APRIL ‧.-Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen van de attesten en getuigschriften ter bekrachtiging van de secundaire studies in het alternerend onderwijsAVRIL ‧.-Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance
Ieder Overlegcomité bezorgt het bestuur zijn beslissingen vóór de aanvang van iedere nieuwe alternerende opleidingChaque Comité de concertation transmet à l'administration ses décisions avant le début de toute nouvelle formation en alternance
secundair alternerend beroepsonderwijsenseignement secondaire professionnel en alternance
° de regelmatige leerlingen die het vijfde jaar technisch kwalificatieonderwijs in een studierichting hebben beëindigd die overeenstemt met deze van het zesde beroepsjaar alternerend onderwijs° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement technique de qualification de plein exercice dans une orientation d'études qui correspond à celle de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance
Als vertegenwoordiger van "IFAPME" (Waals Instituut voor Alternerende opleiding en voor de zelfstandigen en de K.M.O.'sAu titre de représentants de l'IFAPME
Artikel ‧, § ‧, van het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren, toegevoegd bij de wet van ‧ november ‧ en gewijzigd bij de programmawet van ‧ december ‧, wordt opgehevenL'article ‧, § ‧, de l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, ajouté par la loi du ‧ novembre ‧ et modifié par la loi-programme du ‧ décembre ‧, est abrogé
JUNI ‧.-Besluit van de Waalse Regering waarbij het eigendom van sommige onroerende goederen van het Waalse Gewest overgedragen wordt aan het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingenJUIN ‧.-Arrêté du Gouvernement wallon transférant la propriété de certains biens immeubles de la Région wallonne à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
In lid ‧ van artikel ‧ van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van ‧ januari ‧ tot instelling, bij wijze van experiment, van het alternerend onderwijs op het niveau van de derde graad en de studies van het zevende jaar, tot aanwijzing van de inrichtingen voor secundair onderwijs die toelating hebben gekregen om deel te nemen aan het experiment en tot vaststeling van de bepalingen die de studies bekrachtigen en het niveau ervan waarborgen, worden de volgende woorden toegevoegdAu ‧e alinéa de l'article ‧er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ‧ janvier ‧ créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau, sont ajoutés les mots suivants
JULI.-Decreet betreffende het alternerend secundair onderwijsJUILLET ‧.-Décret relatif à l'enseignement secondaire en alternance
Daarnaast zou de bestreden bepaling een ongelijkheid in het leven roepen tussen de categorie van gesubsidieerde contractuelen die de alternerende opleiding tot kleuteronderwijzer volgen en de categorie van de andere personeelsleden die als gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld zijn in het onderwijsEnsuite, la disposition entreprise créerait une inégalité entre la catégorie des contractuels subventionnés qui suivent la formation parallèle d'instituteur maternel et la catégorie des autres membres du personnel qui travaillent dans l'enseignement comme contractuels subventionnés
de regelmatig ingeschreven leerlingen die met vrucht het vijfde jaar beroepsonderwijs in het alternerend onderwijs in dezelfde studie-oriëntering of in een overeenstemmende studie-oriëntering hebben beëindigdles élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin alterner.Gevonden in 0,371 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.