Vertalingen in French:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Het spijt ons, maar we hebben geen vertalingen voor woord alterner in Dutch French woordenboek. Gelieve, overweeg dan het toevoegen van nieuwe vertaling naar Glosbe.

  toe te voegen vertaling

Wilt u vertalen alterner in French -> Dutch woordenboek? Klik hier:

woordenboek French -> Dutch: alterner

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (1)

alternerenalterner; alternant

Voorbeeld zinnen met "alterner", vertaalgeheugen

add example
Centrum voor alternerend onderwijs en vorming.-AfwijkingCentre d'Education et de Formation en alternance.-Dérogation
Gemeenschappelijk standpunt over de bevordering van Europese opleidingstrajecten in het kader van alterneren de opleidingen , waaronder het leerlingwezen : PB C 262 ,Position commune sur la promotion des parcours européens de la formation en alternance , dont l ' apprentissage : JO C 262 , 1998.
Ontwikkeling van het leerlingwezen in al zijn vormen ( alternerende opleiding , enz . ) en op alle niveaus in Europa door de mobiliteit tussen de diverse Europese opleidingscentra voor lange perioden te vergemakkelijken , ken ,Développer l ' apprentissage sous toutes ses formes ( alternance , formations duales , etc . ) et à tous les niveaux en Europe , en facilitant la mobilité entre divers centres d ' apprentis sage européens pour des périodes significatives catives
Opleidingscontracten moeten worden opgesteld in geval van alternerende opleiding .Des contrats de formation doivent être prévus dans les cas de formation en alternance .
Het ESF-project , ,Alternerend leren voor deeltijds leerplichtigen " in VlaanderenProjet du FSE « formation en alternance pour des jeunes suivant l ' enseignement obligatoire à horaire réduit » en Flandre
Onverminderd de bepalingen van artikel ‧, kunnen worden toegelaten als regelmatige leerling tot het zevende A beroepsjaar alternerend onderwijs of het bij artikel ‧ bedoeld zevende B beroepsjaar alternerend onderwijsSans préjudice des dizspositions de l'article ‧, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance ou dans la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visées à l'article
Het specifieke opleidingsprofiel van mecanicien voor dieselmotoren en hydraulische machines bepaald bij de Regering op basis van artikel ‧ van het decreet van ‧ juli ‧ en van toepassing op de alternerende opleiding op basis van artikel ‧ van voornoemd decreet, zoals opgenomen in bijlage ‧, wordt bevestigd overeenkomstig voornoemd artikelLe profil de formation spécifique de mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et des engins hydrauliques déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧ et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article ‧ du décret précité, tel que repris en annexe ‧, est confirmé, conformément à l'article ‧ précité
worden niet als verkooppersoneel en/of winkelkassiers beschouwd, de leerlingen die worden tewerkgesteld met een erkende leerovereenkomst in het kader van de middenstandsopleiding alsook het personeel tewerkgesteld in het kader van het alternerend lerenne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance
Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basis-en secundair onderwijs met volledig en alternerend leerplanLe présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance
Begeleider van een opleiding-en vormingcentrum voor alternerend leren ingedeeld bij de lagere graadAccompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur »
Het specifieke opleidingsprofiel van gieterijtechnicus bepaald bij de Regering op basis van artikel ‧ van het decreet van ‧ juli ‧ en van toepassing op de alternerende opleiding op basis van artikel ‧ van voornoemd decreet, zoals opgenomen in bijlage ‧, wordt bevestigd overeenkomstig voornoemd artikelLe profil de formation spécifique de technicien/technicienne en fonderie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article ‧ du décret du ‧ juillet ‧ et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article ‧ du décret précité, tel que repris en annexe ‧, est confirmé, conformément à l'article ‧ précité
De alternerende opleidingen worden na afloop ook niet erkend door een volwaardig getuigschrift .Enfin , une fois terminée , la formation en alternance n ' est pas sanctionnée par un diplôme à part entière .
De leertijd is een alternerende, kwalificerende vorming die een combinatie is van een praktische opleiding in een onderneming en leergangen voor algemene en professionele opleidingL'apprentissage est une formation en alternance, qualifiante, qui combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle
In afwijking van artikel ‧, § ‧, eerste lid, van de wet van ‧ december ‧ ter bevordering van de werkgelegenheid, kan de werkgever tussen ‧ oktober ‧ en ‧ december ‧ schriftelijk een startbaanovereenkomst afsluiten met de jongere met wie hij een overeenkomst werk-opleiding heeft die aanleiding geeft tot de vrijstelling van werkgeversbijdragen op basis van artikel ‧ van het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren, met een duurtijd gelijk aan de resterende voorziene duur van de overeenkomst werk-opleidingPar dérogation à l'article ‧, § ‧er, alinéa ‧er, de la loi du ‧ décembre ‧ en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le ‧er octobre ‧ et le ‧ décembre ‧, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article ‧ de l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation
De alternerende vormingLa formation en alternance
De algemene Raad richt in zijn schoot een permanente commissie voor het alternerend secundair onderwijs op die alle initiatieven ter zake coördineertLe Conseil général crée en son sein une commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière
Ik sta volledig achter dit initiatief voor een Europees opleidingstraject waarbij jongeren de kans krijgen alternerende opleidingen te volgen in andere lidstaten.J'adhère complètement à cette initiative de parcours européen de formation permettant à des jeunes de suivre des formations en alternance dans d'autres États membres.
Overeenkomstig artikel ‧, eerste lid, ‧°, van het samenwerkingsakkoord wordt het secretariaat van het Beheerscomité alternerend waargenomen door een vertegenwoordiger (vertegenwoordigster) van de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest en door een vertegenwoordiger (vertegenwoordigster) van het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, waarbij het eerste mandaat uitgeoefend wordt door eerstgenoemde, het tweede door laatstgenoemdeConformément à l'article ‧, alinéa ‧er, ‧°, de l'accord de coopération, le secrétariat du Comité de gestion est assuré alternativement et pour un terme de six mois, pour le premier terme, par un(e) représentant(e) de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne et, pour un second terme par un(e) représentant(e) de l'administration du Ministère de la Communauté française (AGERS
De hierboven genoemde overwegin gen onderstrepen de willekeur waar mee de statistieken over de uitgaven voor de alternerende opleidingen behept kunnen zijn .Les considérations qui précèdent soulignent la part d ' arbitraire qui risque d ' affecter les données statistiques en matière de dépenses de for mations alternées .
De Commissie heeft bij voorrang drie onderwerpen gekozen : jaarlijks arbeidsvolume , overwerk , alternerende opleiding .La Commission a concentré ses efforts sur trois thèmes prioritaires : le volume annuel du travail , les heures supplémentaires et la formation en alternance .
- de invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren van 18 tot 25 jaar met tijdelijke verlaging van de voor deze jongeren verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ; - uitbreiding en grotere vereenvoudiging van de toepassing van de wet inzake de in dustriële leer IingenopIe ¡ ding .- l ' instauration d ' un syst ème associant le travail et la formation pour Les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes ;
Het voorzitterschap wordt alternerend waargenomen door een werkgevers-en een werknemersdeskundigeLa commission est présidée en alternance par un expert patronal et un expert des travailleurs
Als vertegenwoordiger van "IFAPME" (Waals Instituut voor Alternerende opleiding en voor de zelfstandigen en de K.M.O.'sAu titre de représentants de l'IFAPME
de jongere, tewerkgesteld in het kader van het koninklijk besluit nr. ‧ van ‧ december ‧ tot uitvoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren tussen ‧ en ‧ jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongerenle jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° ‧ du ‧ décembre ‧ instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de ‧ à ‧ ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes
heeft op de aanpassing van de werktijd en de andere op de alternerende opleiding van de jongeren .CE 111979 , points 2.1.41 et 2.1.42
Pagina 1. Gevonden 1043 zinnen matching zin alterner.Gevonden in 1,07 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.