uitspraak:    

Vertalingen in French:

  • acacia       
    (noun   )
     
    Een struik of een boom van de soort dat behoort tot het geslacht Acacia.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch French. (1)

AcaciaAcacia

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "acacia", vertaalgeheugen

add example
De bijenkasten zijn geïnstalleerd op een plaats waar de soorten bosbomen of bloemen voorkomen die de gewenste honingsoort opleveren: acacia-, linde-, dennen-, kastanje-, bos- of bloemenhoningLes ruches sont placées dans un endroit comprenant les essences forestières ou floristiques correspondant au type de miel recherché: miel d’acacia, de tilleul, de sapin, de châtaignier, de forêt ou toutes fleurs
Acacia, naamloze vennootschap, Sterrenkundelaan ‧, ‧ BrusselAcacia, société anonyme, avenue de l'Astronomie ‧, ‧ Bruxelles
De monoflorale honingsoorten zijn een afspiegeling van de in het productiegebied aanwezige soorten, die zich wat betreft stuifmeel- en nectarproductie het beste voor de bijenhouderij lenen, zoals de acacia (Robinia), de rododendron, de paardenbloem, de lindeboom en de kastanjeboom; de meeste daarvan komen alleen in berggebieden voor, wat de Miele delle Dolomiti Bellunesi zo bijzonder maaktLes miels unifloraux sont le reflet des espèces présentes sur le territoire, considérées parmi les meilleures du point de vue apicole, pollinique et nectarifère, comme l'acacia-robinier, le rhododendron, le pissenlit, le tilleul, le châtaignier; la plupart de ces espèces ne se trouvent que dans les territoires de montagne, ce qui confère sa valeur au Miele delle Dolomiti bellunesi
ACACIA, Emiel Jacqmainlaan ‧, ‧ BrusselACACIA, boulevard Emile Jacqmain ‧, ‧ Bruxelles
Mlmosa-loolextract wordt verkregen uit de bast van verschillende acaciasoorten ( vooral de Acacia decurrens , de Acacia pycnantha , de Acacia moillsslma ) .L ' extrait tannant de mimosa est ob tenu à partir d ' écorces de différentes espèce s d ' acacias ( notamment l ' Acacia decurrens , l ' Acacia pycnantha , l ' Acacia mollissima ) .
Miel d’Alsace, waarbij ook de honingsoort moet worden vermeld (acacia, linde, den, kastanje, bos, bloemenMiel d’Alsace, avec la mention obligatoire du type de miel (acacia, tilleul, sapin, châtaignier, forêt, toutes fleurs
Gelatine , arabische gom ( acacia ) , siliciumdioxyde ( als anti-stollingsmiddel ) : maximaal niveau 10 g / kg in de vitaminebereiding .Gélatine , gomme arabique ( acacia ) , silice ( comme agent anti-agglomérant ) : teneur maximum 10 g/ kg dans la préparation vitaminique
De uit Acacia catechu gewonnen catechu of cachou behoort tot onderverdeling 3203.00-11 .Le cachou extrait de l ' acacia catéchu relève de la sous-position 3203.00-11 .
witte acacia (Robinia pseudoacacia), alfalfa (Medicago sativa), menzies banksia (Banksia menziesii), rode hanenkop (Hedysarum), rode eucalyptus (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp.:ten hoogste ‧g/‧gfaux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii) hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp.: pas plus de ‧g/‧g
SINT-PIETERS-WOLUWE.-Bij besluit van ‧ juni ‧ wordt goedgekeurd het politiebesluit van ‧ mei ‧ waarbij de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe bevel geeft om over te gaan tot het vellen van twee beuken, één eik en één groep van gewone acacia in het Parmentier ParkWOLUWE-SAINT-PIERRE.-Par arrêté du ‧ juin ‧ est approuvé l'arrêté de police du ‧ mai ‧ par lequel le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre ordonna l'abattage de deux hêtres, un chêne et un groupe de robiniers dans le parc Parmentier
Bovendien zijn toegelaten : Gelatine ; arabische gom ( Acacia-gom ) ; siliciumdioxide ( als middel om koelvorming tegen te gaan ) : maximaal 10 g / kg in het vitaminepreparaat .En outre , les substances suivantes sont autorisées : gélatine , gomme arabique , dioxyde de silicone ( agent antimottant ) : concentration maximale : 10 g/ kg dans la préparation vitaminique .
voor het veilig stellen en in het kader van de stabilisatie van de taluds is het gebruik van niet-inheemse soorten (witte elzenboom en gewone acacia) toegelaten maar in homogeen mengsel met soorten opgenomen in de bijgaande lijst en aangepast aan het terreinpour la sécurisation et dans le cadre de la stabilisation des talus, l'ancrage rapide étant nécessaire, l'emploi d'espèces non indigènes (aulne blanc et robinier) est autorisé mais en mélange homogène avec des espèces de la liste en annexe adaptées au terrain
in het geval van gezichtsschermen en schermen tegen stoffen vereist de behoefte aan soorten met snelle groei het eventuele gebruik van harsbomen en van bepaalde niet-inheemse soorten (witte elzenboom en gewone acaciadans le cas des écrans visuels et anti-poussières, le besoin d'espèces à croissance rapide exige l'usage éventuel de résineux et de certaines espèces non indigènes (aulne blanc et robinier
De houtsoorten die het meest verdicht behandeld worden , zijn beuk , haag beuk , valse acacia en populier .Les essences les plus communément traitées en vue de leur " densification " sont le hêtre , le charme , le robinier et le peuplier .
ACACIA, Emile Jacqmainlaan ‧, ‧ Brussel door ACACIA, Koning Albert ‧ laan ‧, ‧ BrusselACACIA, boulevard Emile Jacqmain ‧, ‧ Bruxelles par ACACIA, boulevard du Roi Albert ‧, ‧ Bruxelles
Cachou Is een verfstofextract dat wordt gewonnen uit de Acacia catechu , een Bengaalse acaciasoort .Le cachou est un extrait tinctorial obtenu à partir du catéchu , variété d ' acacia du Bengale .
Veel van de kruidachtige gewassen en bomen in het productiegebied worden uit het oogpunt van de bijenteelt en de stuifmeelproductie als de beste beschouwd, zoals de Robinia pseudo-acacia, de rododendron, de paardenbloem, de lindeboom, de dopheide- en klaverplanten en een lange lijst van andere soorten waarvan de nectar in aanmerking komt voor de productie van bloemenhoningLa flore herbacée polyphyte et arborée est riche en espèces considérées parmi les meilleures du point de vue apicole et pollinique, comme le robinier faux-acacia, le rhododendron, le pissenlit, le tilleul, la bruyère, le trèfle, ainsi qu'une très longue liste d'espèces à la base des miels multifleurs
Mimosa-looiextract wordt verkregen uit de bast van verschillende acaciasoorten ( vooral de Acacia decurrens , de Acacia pycnantha , de Acacia mollissima ) .Par contre , cette sousposition ne comprend pas les machines à fraiser conçues exclusivement ou principalement pour l ' exécution d ' opérations nommément désignées dans le libellé d ' autres subdivisions de la sousposition 84.45 C. Tel est le cas , notamment , des machines à fraiser satisfaisant aux conditions de précision fixées pour les machines à pointer ( sousposition 84.45 C VII ) et des machines à tailler les engrenages à la fraise ( sousposition 84.45 C VIII ) ;
KOEKELBERG.-Bij besluit van ‧ maart ‧ wordt het politiebesluit waarbij de burgemeester van Koekelberg bevel geeft om over te gaan tot het omhakken van een acacia die zich bevindt in het Elisabethpark goedgekeurdKOEKELBERG.-Par arrêté du ‧ mars ‧ est approuvé l'arrêté de police par lequel le bourgmestre de Koekelberg ordonne l'abattage d'un robinier dans le parc Elisabeth
Pagina 1. Gevonden 19 zinnen matching zin acacia.Gevonden in 0,146 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.