Vertalingen in French:

  • Lycopode officinal   

Voorbeeld zinnen met "Grote wolfsklauw", vertaalgeheugen

add example
Dat is een teken van grote Europese solidariteit.Elle constitue l'expression d'une solidarité européenne majeure.
Een derde en zeer grote moeilijkheid is het objectief en cijfermatig bepalen van de schade die de natuurwaarde van het ecosysteem zelf ondervindtLe troisième et très sérieux obstacle à surmonter est d'estimer de manière objective et de chiffrer la dégradation qu'a subie la valeur naturelle de l'écosystème même
De grote technische doorbraken kwamen doorgaans tot stand na onderzoek met financiële steun van de publieke sector, vaak met als doel gebruikt te worden voor militaire doeleinden.Par le passé, les grandes avancées techniques sont intervenues le plus souvent à la suite de recherches soutenues par le secteur public, et qui avaient fréquemment des finalités militaires.
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de snelle omzetting van de kaderrichtlijnen op het gebied van lucht , afval en water , aan de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van vervuiling ( IPPC ) , en aa n het opstellen van financieringsstrategieën voor de wet geving inzake de water , lucht- en afvalsectoren , waar grote investeringen nodig zijn .Elle a ratifié les conventions internationales essentielles en matière de lutte anti-terroriste et la législation nationale est désormais en place .
Luxemburg ( 1.562 ecu - zie echter voetnoot 8 ) heeft veel hogere uitgaven dan de andere betrekkelijk grote steunverleners , ItalIë ( 1.357 ) en België ( 1.113 ) .Le Luxembourg ( 1562 Ecus ) - voir toutefois note 8- a des dépenses beaucoup plus élevées que les autres pays accordant relativement beaucoup d ' aides - Italie ( 1357 ) et Belgique ( 1113 ) .
Een grote meerderheid van de Europese bevolking staat achter het streven om het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden ten uitvoer te leggen .La grande majorité des Européens soutient les efforts déployés pour l ' application de la charte communautaire des droits sociaux des travailleurs .
Onnodig nogmaals het indrukwekkend aantal sociale verworvenheden van de EGKS te memoreren , maar vermelding verdient dat Paul Finet de stoot heeft gegeven tot de oprichting van de eerste gemengde commissies , waardoor de vak beweging de mogelijkheid kreeg van inspraak op Europees niveau , en bij voor beeld een groot project als de bouw van arbeiderswoningen een succes werd .Il n ' est pas nécessaire de rappeler encore une fois b série impressionnante des réalisations soeblesde b CECA , maison ne peut omettre de mentionner que , sous l ' impulsion de Paul FINET . sont nées ensuite les premières commissions mixtes créant ainsi la possibilité de négocier sur le plan européen et qu ' a pu se développer par exemple cette grande action de construction de logements ouvriers .
Bovendien kan worden gesteld dat indien de grootte van de markt voldoende en het be staande gamma van aangeboden produkten uitgebreid is , een ad hoe-oplossing economischer en doelmatiger is .De plus , si la dimension du marché est suffisante et si la gamme existante de produits offerts est large , une solution ad hoc peut être plus économique et efficiente .
Ter vermijding van nogal grote ruimtelijke afstanden dienen de gebieden daarbij sterk te worden afgerond en dienen de keuringsdiensten zo gelijkmatig mogelijk over het Land Nordrhein-Westfalen te worden gespreid .En outre , pour éviter que les secteurs concernés soi ent séparés par de trop grandes distances , les dimensions de ces secteurs devraient être le plus souvent fixées par défaut et les services d ' analyse devraient être répartis aussi uniformément que possible sur le territoire du Land de Rhénanie du Hord Westphalia .
Naast een duurzame regie en routecoördinatie van en informatievoorziening over de routes is uiteraard het verder vervolmaken van het netwerk een grote opgaveOutre la gestion et la coordination durables des routes ainsi que la fourniture d'informations, il est bien sûr tout aussi important de continuer à compléter le réseau
Het mandaat van de heer Aldo AJELLO als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie (SVEU) voor het gebied van de Grote Meren in Afrika wordt hierbij verlengd tot en met ‧ februariLe mandat de M. Aldo AJELLO en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains est prorogé jusqu’au ‧ février
- Mijnheer de Voorzitter, het debat is vrijwel afgerond en de wetenschappelijke jury is het in grote meerderheid eens over de gevolgen die broeikasgassen voor ons klimaat hebben.- Monsieur le Président, le débat touche à sa fin et le jury scientifique est quasiment unanime quant à l’impact des gaz à effet de serre sur notre climat.
Daarom is het belangrijk dat het hervestigingsprogramma wordt uitgevoerd, aangezien het een eerlijke verdeling mogelijk maakt van de verantwoordelijkheid tot naleving van de internationale verplichtingen tot bescherming van vluchtelingen, en de last zal verlichten voor landen die grote aantallen vluchtelingen herbergen.C'est pourquoi il est essentiel que le programme de réinstallation soit opérationnel, puisqu'il permettrait une répartition équitable des responsabilités liées au respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et contribuerait également à réduire la charge qui pèse sur les pays accueillant un grand nombre de réfugiés.
Ik geef slechts één voorbeeld: de vervuiling in de vallei van Chamonix ligt als gevolg van de Mont Blanc-tunnel even hoog als in een grote stad.Je ne prendrai qu'un exemple: la pollution de la vallée de Chamonix qui, du fait du tunnel du Mont Blanc, a un taux analogue à celle d'une grande ville.
Dit alles spreekt boekdelen wat de ware aard van de betrekkingen tussen het groot Europees kapitaal en de Turkse dictatuur betreft. Al die zoetsappige formuleringen waarover wij ons moeten uitspreken, vallen daarbij in het niet.Voilà qui révèle infiniment plus la véritable nature des relations entre le grand capital européen et la dictature turque que toutes les mièvreries sur lesquelles on nous demande de nous prononcer.
De richtlijn " diensten " bepaalt voorts dat het aantal gegadigden die in niet-openbare procedures worden uitgenodigd tot inschrijven in ieder geval groot genoeg moet zijn om een werkelijke mededinging te garanderen .La directive " services ' ' stipule que le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle .
N.v.d.R. : Sinds dit artikel geschreven is , heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Raad van Ministers een programma van actie voorgelegd met het oog op de bescherming van het milieu , welk programma in juli 1973 in grote lijnen is goedgekeurd .N.d.R. : Depuis que cet article a été écrit , la Commission des Communautés européennes a soumis au Conseil des Ministres un programme d ' action pour la protection de l ' environnement qui a été approuvé dans ses grandes lignes en juillet 1973.
Ik kan u verzekeren dat de Commissie, die de bestuurlijke hervorming met een grote betrokkenheid heeft aangepakt en uitgevoerd, ook consequent de noodzakelijke stappen zal nemen ter voltooiing van de hervorming.Je puis vous assurer que la Commission, qui a lancé et met en application la réforme administrative avec grand engagement, poursuivra avec cohérence cet effort pour toutes les mesures complémentaires nécessaires de cette réforme.
Tekstvak ‧- De Commissie is het ermee eens dat bij de voorbereiding van een steunaanvraag in het kader van een groot project zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met de effecten van gekoppelde projecten op de desbetreffende lokaliteitenEncadré ‧: la Commission juge elle aussi que, dans la mesure du possible, les informations sur l'impact des projets liés sur leurs localisations respectives doivent être prises en considération dans la préparation d'une demande de grand projet
In Schotland hebben we met Shetland, Orkney, de Western Isles en Argyle and Bute de beste resources voor wind-, golf- en getijdenenergie in de EU, waarmee we een grote bijdrage zouden kunnen leveren aan de EU-doelstellingen op het gebied van energie en klimaatverandering. Deze resources worden echter niet ontwikkeld omdat er onvoldoende in het net wordt geïnvesteerd.En Écosse, avec les îles Shetland, Orcades, les Hébrides, Argyle et Bute nous possédons les meilleures ressources de l'UE grâce au vent, aux vagues et aux marées et nous pouvons apporter une contribution majeure aux objectifs communautaires en matière de changement climatique et d'énergie, mais nous ne développons pas ces ressources parce que nous avons constaté un investissement insuffisant dans le réseau électrique.
Wij kunnen daardoor niet alleen tijd sparen , hetgeen uiterst aangenaam zou zijn , maar het Parlement zou aan politiek gewicht winnen ten opzichte van de Raad . Derhalve moeten wij proberen niet alleen over de inhoud , maar ook over de procedure een zo groot mogelijke overeenstemming tot stand te brengen , opdat deze tot uitdrukking kan komen in een enkele algemene stemming of in een aantal stemmingen .Nous assistons à la baisse continue de ces der nières , qui passent de 178 mio d ' ecus en 198 7 à 96 mio d ' Ecus en 1988 dans l ' avant projet de la Commission , et à 84 mio d ' Ecus dans le projet de budget établi par le Conseil pour l ' exercice 1988 alors qu ' au même moment , la Grèce , par exemple , entame la quatrième année de matérialisation des programmes méditerranéens avec un seul pro gramme qui fonctionne , de façon totalement mar-
Aardolieproblemen : economische gevolgen de tot een gemeenschappelijk standpunt te komen ; men ; debat heeft gehouden — heeft de door het comité uitgestippelde beleidslijnen in grote mate goedgekeurd .Problèmes pétroliers : incidences économiques être mieux coordonnées , en vue d ' aboutir à une position commune ;
Pagina 1. Gevonden 149465 zinnen matching zin Grote wolfsklauw.Gevonden in 31,652 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.