Vertalingen in English:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (11)

Iemand uitnodigenInvite Someone
uitnodig
uitnodige
uitnodigenbid; invite; receive; ; ask; take out; to invite; take in
UitnodigenInvite
Uitnodigen om aan een bestaande vergadering deel te nemenJoin an Existing Conference...
Uitnodigen om aan een nieuw gesprek deel te nemenInvite to New Conversation...
Uitnodigen om aan een vergadering deel te nemenInvite to Conference...
uitnodigend
uitnodiging voor gesprekconversation invitation
uitnodigingen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
Leden die betrokken zijn bij het omschrijven van werkzaamheden in het kader van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen of een aanbesteding, mogen niet aan de uitvoering van genoemde werkzaamheden deelnemenMembers involved in defining work that is subject to a call for proposals or a call for tender, cannot take part in carrying out that work
Bovendien heeft de Afghaanse ambassadeur bij de Gemeenschap meerdere malen gebruik gemaakt van onze permanente uitnodiging om de bijeenkomsten van de Coördinatiegroep bij te wonenFurthermore, the Afghan Ambassador to the Community has made use of our standing invitation to attend ACRG meetings several times
Deze uitnodigingen moeten uiterlijk op ‧ juli van elk jaar worden bekendgemaaktThe call for proposals must be published by ‧ July each year
de tenuitvoerlegging ondersteunen van de O&O-activiteiten, met name door financiering toe te kennen aan deelnemers in aan de hand van vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen geselecteerde projectensupport the implementation of R&D Activities notably by awarding funding to participants in selected projects following competitive calls for proposals
De publieke financiering voor projecten, geselecteerd op basis van door de gemeenschappelijke onderneming Artemis gepubliceerde vergelijkende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, bestaat uit de nationale financiële bijdragen van de Artemis-lidstaten en/of uit de financiële bijdrage van de gemeenschappelijke onderneming ArtemisPublic funding for projects selected following calls for proposals published by the ARTEMIS Joint Undertaking shall consist of the national financial contributions from the ARTEMIS Member States and/or the financial contribution from the ARTEMIS Joint Undertaking
Uit hoofde van de Wet inzake bodemrijkdommen, Kabinetsverordening nr. ‧ van ‧ september ‧ betreffende de prospectie, exploratie en exploitatie en betreffende de hoogte van de desbetreffende vergoeding en de betalingsvoorwaarden en Decreet nr. ‧ van ‧ september ‧ betreffende de bepaling van locaties voor de prospectie van koolwaterstoffen onder licentie in de exclusieve economische zone van de Republiek Letland, doet het ministerie van Economische zaken van de Republiek Letland hierbij kennisgeving van een uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen binnen de exclusieve economische zone van de Republiek Letland, waarvan de (geografische) ellipsoïdale coördinaten in het WGS ‧-systeem de volgende zijnPursuant to the Law on Substrata, Cabinet Regulation No ‧ of ‧ September ‧ on hydrocarbon prospection, exploration and production and the amounts of and procedures for paying Government duties, and Cabinet Order No ‧ of ‧ September ‧ on establishing licensed hydrocarbon prospection sites within the exclusive economic zone of the Republic of Latvia, the Ministry of the Economy of the Republic of Latvia hereby gives notice of a call for tenders for hydrocarbon exploration and production in the exclusive economic zone of the Republic of Latvia within the following ellipsoidal (geographical) coordinates under the WGS ‧ system
Indieners van een voorstel die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een voorstel op papier in te dienen zijn verantwoordelijk voor de zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van de uitnodiging kan worden gehaaldProposers wishing to use paper submission take the responsibility for ensuring that such requests for exemption and the associated procedures are completed in time for them to meet the call deadline
Na de evaluatie van de voorstellen stelt de raad van openbare instanties een lijst van gerangschikte voorstellen op op basis van duidelijke evaluatiecriteria en hun gezamenlijke bijdrage tot het bereiken van de doelstellingen van de uitnodigingfollowing the evaluation of proposals, the public authorities board shall establish a ranked list of proposals on the basis of clear evaluation criteria and their collective contribution towards achieving the objectives of the call
Voor deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen is een bedrag van maximaal ‧ euro beschikbaarThe maximum amount available under this call for proposals, is ‧ €
Indieners van een voorstel die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om een voorstel op papier in te dienen, zijn verantwoordelijk voor de zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van de uitnodiging kan worden gehaaldProposers wishing to use paper submission take the responsibility for ensuring that such requests for exemption and the associated procedures are completed in time for them to meet the call deadline
Zullen deze uitnodigingen onverwijld worden gepubliceerd zodat het programma zoals voorzien in ‧ van start kan gaan?Will invitations for the submission of proposals be published forthwith so that the programme can be launched in ‧, as scheduled?
De Europese Commissie heeft op ‧ augustus ‧ ook een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor proefprojecten op het gebied van zelfregulering gepubliceerdThe European Commission also published a call for proposals for pilot projects in the field of self-regulation on ‧ August
De consumenten moeten dan ook over hun verbruiksgegevens en de bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken, zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doenThus, consumers should have access to their consumption data and associated prices and services costs so that they can invite competitors to make an offer based on those data
Ingeval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodigingIn the case of successive submissions of the same proposal for an indirect RTD action, the Commission will examine the last version received before the closure date and time specified in the call concerned
vraagt blijvende steun voor de speciale procedures in de vorm van geld en personeel; spreekt zijn steun uit voor het Europees instrument voor democratie en mensenrechten, aangezien dit een belangrijke financieringsbron voor de speciale procedures is; is tevreden met de initiatieven van het voorzitterschap van de werkgroep mensenrechten (COHOM) met betrekking tot de intensivering van de samenwerking hiervan met de speciale rapporteurs, met name door systematische uitnodigingen voor relevante vergaderingenCalls for ongoing support for Special Procedures in terms of finance and staff; expresses its support for the European Instrument for Democracy and Human Rights, as this is an important source of financing for Special Procedures; welcomes the initiatives of the Working Party on Human Rights (COHOM) presidency to enhance its cooperation with Special Rapporteurs, notably by means of systematic invitations to relevant meetings
We moeten ze toch eens uitnodigen om ons dorp binnen te vallenYou know.. we should invite them down to invade our village sometime
de schriftelijke uitnodiging van president Michail Saakasjvili van ‧ septemberthe Council Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ September ‧ on the European Union Monitoring Mission in Georgia, EUMM Georgia
De subsidies worden toegekend op grond van de in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen vastgestelde criteria inzake kwaliteit en kosteneffectiviteitGrants shall be awarded on the basis of the criteria relating to quality and value for money defined in the call for proposals
een termijn voor de ontvangst van inschrijvingen die niet korter mag zijn dan tien kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijvinga time limit for the receipt of tender bids, which shall not be less than ‧ calendar days from the date of dispatch of the invitation to tender
uitnodigingen, toegangsbewijzen, inschrijvingen of programma's, zo mogelijk met vermelding van de naam van de uitnodigende instantie of de duur van het verblijf dan wel enig ander geschikt document waaruit het doel van het bezoek blijktinvitations, entry tickets, enrolments or programmes stating wherever possible the name of the host organisation and the length of stay or any other appropriate document indicating the purpose of the visit
Ingevolge de uitnodiging van de luchtvaartmaatschappij heeft een team van Europese deskundigen tussen ‧ en ‧ september ‧ een inspectiebezoek gebracht aan Phuket Air in Bangkok, ThailandFollowing the invitation of the air carrier, a team of European experts conducted a fact-finding mission to Phuket Air in Bangkok, Thailand between ‧ to ‧ September
De bijlage vermeldt met name de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de uitnodiging vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingenThe Annex indicates in particular, the date of closure for the submission of proposals for indirect RTD actions, an indicative date for the completion of the evaluations, the indicative budget, the instruments and the areas concerned, the evaluation criteria for the evaluation of proposals for indirect RTD actions, the minimum number of participants, and any applicable restrictions
Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract (hierna uitnodigingen genoemd) omvatten dit algemeen tekstdeel en de specifieke voorwaarden uiteengezet in de bijlagenThe present calls for proposals for indirect RTD actions (referred to as the calls) comprise the present general part and the specific conditions that are described in the annexes
Deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op voorlichtingsacties die moeten worden uitgevoerd tussen ‧ mei ‧ en ‧ april ‧ (inclusief voorbereiding, uitvoering, follow-up en beoordelingThis call for proposals concerns information measures to be implemented (including preparation, implementation, follow-up and evaluation) between ‧ May ‧ and ‧ April
Volgens mij worden de officiële uitnodigingen pas op 17 mei verzonden, nadat het Parlement zijn laatste vergadering heeft gehouden.I believe that formal invitations will only be sent on 17 May, which is after Parliament has risen.
Pagina 1. Gevonden 6288 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 2,025 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.