Vertalingen in English:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (11)

Iemand uitnodigenInvite Someone
uitnodig
uitnodige
uitnodigenbid; receive; invite; ; ask; take out; to invite; take in
UitnodigenInvite
Uitnodigen om aan een bestaande vergadering deel te nemenJoin an Existing Conference...
Uitnodigen om aan een nieuw gesprek deel te nemenInvite to New Conversation...
Uitnodigen om aan een vergadering deel te nemenInvite to Conference...
uitnodigend
uitnodiging voor gesprekconversation invitation
uitnodigingen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
Zoiets klinkt wel goed, maar in feite is het een regelrechte uitnodiging voor nog meer fraude met identiteitspapieren.Something like that sounds good, but in fact it is a direct invitation to even more fraud with identity papers.
De bijlage vermeldt met name de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-acties onder contract, een indicatieve datum voor de voltooiing van de evaluaties, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de uitnodiging vallen, de evaluatiecriteria voor voorstellen voor OTO-acties onder contract, het minimumaantal deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingenThe annex indicates in particular, the date of closure for the submission of proposals for indirect RTD actions, an indicative date for the completion of the evaluations, the indicative budget, the instruments and the areas concerned, the evaluation criteria for the evaluation of proposals for indirect RTD actions, the minimum number of participants, and any applicable restrictions
Als ze hem nu en dan zou uitnodigen, krijg ik alles van hem gedaanIf she' d only ask him to come and dine now and then...I' d get almost anything out of him
Uitnodiging tot het indienen van voorstellenCall for proposals
Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma Mensen voor ‧ van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (‧ totNotice is hereby given of the launch of calls for proposals under the ‧ work programme People of the ‧th Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities (‧ to
De heer Curry ( ED ) . — ( EN ) Mevrouw de Voorzitter , toen Napoleon de Paus ging opzoeken om hem te vragen of hij zijn kroningsplechtigheid wou leiden — in feite had die uitnodiging , als ik het mij goed herinner , een vrij dwingend karakter — antwoordde de Paus op het eerste verzoek van Napoleon dat hij een tragediespeler , en op zijn tweede verzoek dat hij een komediant was .Mr Curry ( ED ) . — Madam President , when Napoleon went to see the Pope to ask him if he would preside at his coronation — It was actually a fairly compulsory invitation , as I recall it — the Pope in response to Napoleon ' s first set of pleadings described him as being a tragedian and in response to his second set of pleadings told him that he was a comedian .
Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingenInvitation to tender in respect of the operation of scheduled air services in accordance with public service obligations
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgeslotenProposals for indirect RTD actions not satisfying the conditions relating to the minimum number of participants indicated in the call concerned will be excluded
Er isechter nog een lange weg te gaan voordat de democratie , met name de participatiedemocratie , in Oekraïne tot volle ontwikkeling is gekomen . Op uitnodiging van de vice-premie r is een delegatie van het Comité onder leiding van zijn voorzitter , mevrouw Sigmund , naar Kiev gereisd om zich te laten informeren over de vooruitgang en om de dialoog tussen maatschappelijke organisaties uit de EU en Oekraïne aan te moedigen en te bevorderen .Nonetheless , much remains to be done to develop democracy in Ukraine , particularly participatory democracy.Following an invitation from the country ’ s Vice-President , a delegation from the EESC , led by President Anne-Marie Sigmund , travelled to Kiev tolearn more about the progress that has been madeand to encourage and promote dialogue betweenthe EU and Ukraine at civil society level .
de werkgroepen kunnen deskundigen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonenexperts may be invited to attend the meetings of the working groups
Het tweede luik is een uitnodiging tot indiening van voorstellen die nu ieder moment gepubliceerd kan worden. Deze omvat niet alleen alle door DG IA beheerde begrotingslijnen, maar ook de begrotingslijnen voor de ACS-landen, met inbegrip van de speciale programma's voor Nigeria en zuidelijk Afrika.The second window is a call for proposals to be issued any day now which will cover not only all the budget headings managed by DG IA but also those concerning ACP countries, including special programmes for Nigeria and for Southern Africa.
De organisatie van deze versnelde procedure sluit de mogelijkheid van een internationale uitnodiging tot inschrijving niet uit wanneer blijkt dat de aard van de uit te voeren werkzaamheden of het belang van een groot schalige deelneming een internationale uitnodiging tot inschrijving rechtvaardigen ;The organization of this accelerated procedure shall not rule out the possibility of issuing an international invitation to tender where it appears that the nature of the works to be carried out or the usefulness of widening participation justifies recourse to international competition ;
Jaarlijks zal er ten minste één uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden gedaan .Every year , there will be at least one call for proposals .
Dit panel zal de sollicitanten met het profiel dat het best beantwoordt aan de specifieke behoeften (die zijn geselecteerd op basis van hun verdiensten die overeenkomstig de bovenomschreven criteria relevant zijn voor de functie), uitnodigen voor een gesprekThis Panel will invite those candidates who have the best profiles for the specific needs to an interview, selected on the basis of their merits relevant to the post according to the criteria set out above
een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie waaruit blijkt dat de betrokkene deelneemt aan het evenementa written request from the host organisation confirming that the person concerned is participating in the event
Ik ben bereid nogmaals positief te reageren op eventuele verdere uitnodigingen van dit Parlement van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, zoals ik al heb gedaan sinds mijn benoeming tot lid van de Commissie.I am ready to respond once again positively to further possible invitations from this Parliament and from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as I have been doing since my appointment at the Commission.
Bedankt voor de uitnodiging, MarkThank you for inviting me here today, Mark
Ik zou dan ook de Commissie na drukkelijk willen uitnodigen daartoe een voorlichtings programma op te stellen , waarvoor in beginsel ook ex tra financiële ruimte beschikbaar zou moeten zijn , zo als ook het verslag aangeeft .I should therefore like to urge the Commission to draw up an information programme which in principle would also require extra financial leeway , as is also stated in the report .
Uitnodiging, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, VWEU, om opmerkingen te makenInvitation to submit comments pursuant to Article ‧ TFEU
Laten we onze Rus eens uitnodigen voor een gesprekI think we better invite our Russian over for a friendly chat
Elke procedure met betrekking tot een overheidsopdracht in verband met een in lid ‧ bedoelde maatregel waarvoor nog geen uitnodiging tot inschrijving is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen en de op grond daarvan aangenomen maatregelen, en met inachtneming van het communautaire beleid, onder andere met betrekking tot milieubescherming, vervoer, trans-Europese netwerken, mededinging en gunningen van overheidsopdrachtenAny procurement procedure relating to a measure referred to in paragraph ‧ which has not yet been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be in keeping with the provisions of the Treaties, with the instruments adopted pursuant thereto and with Community policies, including those concerning environmental protection, transport, trans-European networks, competition and the award of public contracts
De vergadering wordt op zijn vroegst veertien dagen na verzending van de uitnodiging gehouden .The meeting shall take place not less than 14 days after the invitation has been sent .
Met het derde middel, en enkel voor het geval het Gerecht de twee andere middelen niet zou aanvaarden, vorderen verzoeksters nietigverklaring van punt ‧ van de uitnodiging tot inschrijving wegens schending van de artikelen ‧ en ‧ van de reeds aangehaalde verordening nr. ‧/‧, voor zover punt ‧ een algemeen uitsluitingscriterium bevatBy the third ground, which is relevant only in the event that the Court does not uphold the first two grounds, the applicants seek the annulment of point ‧ of the invitation to tender on the ground that it infringes Articles ‧ and ‧ of Council Regulation No ‧/‧ in so far as that point lays down a general elimination criterion
Als gevolg van de veelheid en kwaliteit van de naar aanleiding van de eerste uitnodigingen tot het indienen van 156 OTO-projecten en van 55 fundamentele onderzoekprojecten geen sinecure .The number and calibre of the proposals received in response to the first calls for proposals in Phase Two rendered selection difficult ; 155 R & TD projects and 55 basic research projects were chosen .
Dank u voor de uitnodigingIt' s kind of you to ask us to dine
Pagina 1. Gevonden 8182 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 2,344 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.