Vertalingen in English:

 • invitation     
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of inviting
   
  een verzoek om iets bij te wonen
   
  An email message that a user sends to others to invite them to a meeting.
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • invite       
  (verb   )
   
  The request for the presence or participation of someone.
   
  Het verzoek voor de aanwezigheid of deelname van iemand.
 • bidding   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
The act of inviting; solicitation; the requesting of a person's company; as, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend.
 
A document written or printed, or spoken words, conveying the message by which one is invited.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (11)

Iemand uitnodigenInvite Someone
uitnodig
uitnodige
uitnodigenbid; invite; receive; ; ask; take out; to invite; take in
UitnodigenInvite
Uitnodigen om aan een bestaande vergadering deel te nemenJoin an Existing Conference...
Uitnodigen om aan een nieuw gesprek deel te nemenInvite to New Conversation...
Uitnodigen om aan een vergadering deel te nemenInvite to Conference...
uitnodigend
uitnodiging voor gesprekconversation invitation
uitnodigingen

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "uitnodiging", vertaalgeheugen

add example
Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te makenInvitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Steunmaatregelen van de staten- Finland- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Steun ten behoeve van Ålands Industrihus Ab- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te makenState aid- Finland- State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- State aid to Ålands Industrihus Ab- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende ‧ weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aanApplications may be submitted during the ‧ weeks following the publication of this notice in the Official Journal of the European Union and should be sent to
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de Commissie bereikenProposals for indirect RTD actions have to reach the Commission at the latest on the closure date and at the time specified in the call concerned
een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie, een bevestiging dat de betrokkene de maatschappelijke organisatie vertegenwoordigt en het oprichtingsdocument van de organisatie uit het desbetreffende register, afgegeven door een nationale instantie overeenkomstig de nationale wetgevinga written request issued by the host organisation, a confirmation that the person is representing the civil society organisation and the certificate on establishment of such organisation from the relevant Register issued by a state authority in accordance with the national legislation
de derde regionale bijeenkomst wordt in de week van ‧ februari ‧ in het Caribisch gebied gehouden, indien vóór ‧ december een formele uitnodiging is ontvangenThe third regional meeting would be held in the week of the ‧ February ‧ in the Caribbean region subject to a formal invitation being received by ‧ December
Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van deel I van Protocol ‧ bij de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie opmerkingen te maken betreffende de reorganisatie van de Noorse Dienst voor openbare wegen en de oprichting van Mesta ASInvitation to submit comments pursuant to Article ‧ in Part I of Protocol ‧ to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice with regard to the reorganisation of the Norwegian Road Administration and the establishment of Mesta AS
Deelnemers aan OTO-acties naar aanleiding van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen dienen geen consortiumovereenkomst te sluitenParticipants in RTD actions resulting from this call are not required to conclude a consortium agreement
Bij de in artikel ‧ bedoelde niet-openbare procedures bedraagt de minimumtermijn voor de ontvangst van de offertes eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van de uitnodiging tot inschrijvingIn the restricted procedures referred to in Article ‧, the time-limit for receipt of tenders shall be no less than twenty-one days from the date on which the invitation to tender is dispatched
INFORMATIE BETREFFENDE DE UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR MARIE CURIE-BEURZEN VOOR WERKZAAMHEDEN VAN WETENSCHAPPERS UIT DERDE LANDEN IN EUROPACALL INFORMATION FOR MARIE CURIE INCOMING INTERNATIONAL FELLOWSHIPS
vanaf de datum van de uitnodiging; mogelijkheid om voorstellen vooraf te laten toetsenfrom call date; pre-proposal check service is available
De Commissie kan deskundigen en waarnemers met specifieke kennis uitnodigen om aan de werkzaamheden van de Groep en/of de werkgroepen deel te nemenThe Commission may invite experts and observers with specific knowledge to participate in the work of the Group and/or of the working groups
Steunmaatregelen van de Staten- Denemarken- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Herstructureringssteun aan TV‧ Danmark A/S- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧), van het EG-Verdrag opmerkingen te makenState aid- Kingdom of Denmark- State aid C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Restructuring aid to TV‧ Danmark A/S- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte- Thematische prioriteit/gebied: Lucht- en ruimtevaart, Duurzame energiesystemen en Duurzaam oppervlaktevervoer- Identificatiecode: FP‧-‧-TRENCall for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration: Integrating and strengthening the European Research Area- Thematic priority area: Aeronautics and Space, Sustainable Energy Systems and Sustainable Surface Transport- Call identifier: FP‧-‧-TREN
Het verslag is echter geen uitnodiging om rustig terug te blikken op de afgelegde weg.But this report is not an invitation to relax and look back with admiration at the path we have followed.
Steunmaatregelen van de staten- Italië- Steunmaatregelen van de staten C ‧/‧ (NN ‧/‧)- Verlenging van in aanmerking komende investeringsuitgaven tot ‧- Italië- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag opmerkingen te makenState aid- Italy- State aid C ‧/‧ (NN ‧/‧)- Prolongation of eligible investment expenditure until ‧- Italy- Invitation to submit comments, pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Eerst zal ik voorzitter Prodi het woord geven en daarna zal ik de heer Schulz uitnodigen, als hij dat wil, aan het eind van het debat een persoonlijke verklaring af te leggen, in overeenstemming met artikel 122 van het Reglement.What I will do first, following procedure, is hear President Prodi and then, if he wishes, I will invite Mr Schulz to make a personal statement at the end of the debate, as provided for under Rule 122.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben blij dat wij dit debat hebben gehad. Ik ben blij dat ik uw uitnodiging heb aangenomen om hier naartoe te komen op het moment waarop het proces van de 2020-strategie van start gaat, want wij staan nog maar aan het prille begin van de besprekingen.Mr President, ladies and gentlemen, I am glad that we have had this debate; I am glad that I accepted your invitation to come here, at the very beginning of the process of the 2020 strategy, because the debate has only just begun.
Informatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor Marie Curie-beurzen voor Europese wetenschappers in EuropaCall information for Marie Curie Intra-European Fellowships
Nadere informatie over deze uitnodiging en alle desbetreffende documenten, vindt u onderFor the complete documentation and further details on this call for proposals, please refer to the following Internet address
Tot staving van haar beroep tot nietigverklaring van de bestreden besluiten stelt verzoekster dat verweerster het Financieel Reglement en artikel ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧ heeft geschonden door beoordelingscriteria te hanteren die in de uitnodiging tot inschrijving niet duidelijk waren omschrevenIn support of its application to annul the contested decisions the applicant contends that the defendant violated the Financial Regulation as well as Article ‧ of Directive ‧/‧ by using evaluation criteria, that were not well specified in the call for tenders
Dames en heren, tot slot wil ik u van harte uitnodigen naar een van de mooiste steden van Europa en hoofdstad van onze regio, Krakau te komen.Finally, ladies and gentlemen, I would like to invite you to Krakow, one of the most beautiful cities of Europe and the capital of our region.
Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging: CIP-ICT PSPProposals are invited for the following call: CIP-ICT PSP
Staatssteun- Denemarken- Staatssteun C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Wijziging van de bestaande tonnagebelastingsregeling- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te makenState aid- Denmark- State aid C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Amendments to the existing tonnage tax scheme- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Pagina 1. Gevonden 6288 zinnen matching zin uitnodiging.Gevonden in 1,162 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.