Vertalingen in English:

 
best before

Voorbeeld zinnen met "ten minste houdbaar tot", vertaalgeheugen

add example
Deze datum is ingevuld na de vermelding ten minste houdbaar tot ... of ten minste houdbaar tot einde ...This date is indicated after the words best before ... or best before end of ...
Met betrekking tot de verkoop van levensmiddelen waarvan de vervaldatum nadert, wordt in de communautaire regelgeving een onderscheid gemaakt tussen de vermeldingen ten minste houdbaar tot ... (datum van minimale houdbaarheid) en de vermelding te gebruiken tot (uiterste consumptiedatumAs regards the sale of out-of-date foodstuffs, the distinction made between best before ... (minimum durability date) and use by ... (final date for consumption) ensues directly from the Community legislation
ten minste houdbaar tot ..., gevolgd door de vermelding van een bepaalde maand voor andere diervoedersbest before ... followed by the date indicating a certain month in the case of other feed
De resultaten van de verschillende controles en tests worden gedurende ten minste twee jaar bewaard, behalve in het geval van producten op basis van melk die niet bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard, waarvoor deze termijn wordt teruggebracht tot twee maanden ingaande op de uiterste consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheidThe results of the different checks and tests shall in particular be kept for a period of at least two years, save in the case of milk-based products which cannot be stored at ambient temperature, for which this period shall be reduced to two months after the use-by or minimum durability date
Ten minste houdbaar totBest before date
Vindt de Commissie dat de verschillen tussen ten minste houdbaar tot en te consumeren voor kunnen blijven bestaan?Does the Commission consider that the differences between best before and use by should be maintained?
De hierna genoemde gegevens moeten in ieder geval worden verstrekt voor de ondernemingen waarin de uitgevende instelling direct of indirect een deelneming heeft, wanneer de boekwaarde van deze deelneming ten minste ‧ % van het eigen vermogen bedraagt of ten minste voor ‧ % bijdraagt tot het nettoresultaat van de uitgevende instelling, of, in het geval van een concern, wanneer de boekwaarde van de deelneming ten minste ‧ % van het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt of ten minste voor ‧ % bijdraagt tot het geconsolideerde netto concernresultaatThe items of information listed below must be given in any event for every undertaking in which the issuer has a direct or indirect participating interest, if the book value of that participating interest represents at least ‧ % of the capital and reserves or accounts for at least ‧ % of the net profit or loss of the issuer or, in the case of a group, if the book value of that participating interest represents at least ‧ % of the consolidated net assets or accounts for at least ‧ % of the consolidated net profit or loss of the group
De hierna genoemde gegevens moeten in ieder geval worden verstrekt voor de ondernemingen waarin de uitgevende instelling direct of indirect een deelneming heeft, wanneer de boekwaarde van deze deelneming ten minste ‧ % van het eigen vermogen bedraagt of ten minste voor ‧ % bijdraagt tot het nettoresultaat van de uitgevende instelling, of, in het geval van een concern, wanneer de boekwaarde van de deelneming ten minste ‧ % van het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt of ten minste voor ‧ % bijdraagt tot het geconsolideerde netto concernresultaatThe items of information listed below must be given in any event for every undertaking in which the issuer has a direct or indirect participating interest, if the book value of that participating interest represents at least ‧ % of the capital and reserves or accounts for at least ‧ % of the net profit or loss of the issuer, or in the case of a group, if the book value of that participating interest represents at least ‧ % of the consolidated net assets or accounts for at least ‧ % of the consolidated net profit or loss of the group
Het sluiten van de overeenkomst volgende op het besluit tot gunning van een onder deze richtlijn vallende opdracht kan niet geschieden vóór het verstrijken van een termijn van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht per faxbericht of met elektronische middelen aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden of, indien andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het verstrijken van een termijn van hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden, hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenA contract may not be concluded following the decision to award a contract falling within the scope of this Directive before the expiry of a period of at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, before the expiry of a period of either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision
Het sluiten van de overeenkomst volgende op het besluit tot gunning van een onder Richtlijn ‧/‧/EG vallende opdracht kan niet geschieden vóór het verstrijken van een termijn van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht per faxbericht of langs elektronische weg aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden of, indien andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het verstrijken van een termijn van hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden, hetzij van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenA contract may not be concluded following the decision to award a contract falling within the scope of Directive ‧/‧/EC before the expiry of a period of at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, before the expiry of a period of either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision
Het sluiten van de overeenkomst volgende op het besluit tot gunning van een onder Richtlijn ‧/‧/EG vallende opdracht kan niet geschieden vóór het verstrijken van een termijn van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht per faxbericht of langs elektronische weg aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden of, indien andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het verstrijken van een termijn van hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden, of, hetzij van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenA contract may not be concluded following the decision to award a contract falling within the scope of Directive ‧/‧/EC before the expiry of a period of at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, before the expiry of a period of either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision
overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van achttien à twintig jaar, waarvan gedurende ten minste negen à tien jaar basisonderwijs en lagere beroepsopleiding wordt gevolgd, met ten minste drie à vier jaar stage als leerling dan wel twee jaar middelbaar beroepsonderwijs en twee jaar leerlingstage, leidende tot een getuigschrift van handelsbekwaamheid of scholing als gezel, beroepservaring als ambachtsman voor ten minste vier jaar, verdere theoretische opleiding voor ten minste een jaar, alsook een één jaar durend studieprogramma in onderwijskunde en praktijkwhich represents education and training of a total duration of ‧ to ‧ years, including nine to ‧ years of primary and lower secondary school, at least three to four years of apprenticeship training- alternatively two years of vocational upper secondary school and two years of apprenticeship training- leading to a trade or journeyman’s certificate, professional experience as a craftsman for at least four years, further theoretical craft studies for at least one year, and a one-year study programme in educational theory and practice
met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste achttien maanden worden volstaan met de vermelding van de maand en het jaarwhich will keep for more than three months but not more than ‧ months, an indication of the month and year will suffice
de overeenkomst niet is gesloten vóór het verstrijken van een termijn van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht per faxbericht of langs elektronische weg aan de betrokken inschrijvers is gezonden of, indien andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het verstrijken van een termijn van hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrijvers is gezonden, hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenthe contract has not been concluded before the expiry of a period of at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communications are used, before the expiry of a period of either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers concerned or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision
de overeenkomst niet is gesloten vóór het verstrijken van een termijn van ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht per faxbericht of met elektronische middelen aan de betrokken inschrijvers is gezonden of, indien andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het verstrijken van een termijn van hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrijvers is gezonden, hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenthe contract has not been concluded before the expiry of a period of at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communications are used, before the expiry of a period of either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers concerned or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision
De ondernemingen hebben van ten minste ‧ december ‧ tot ten minste ‧ november ‧ in het geval van Nippon, en tot ten minste ‧ oktober ‧ voor de andere partijen, aan de inbreuk deelgenomenThe undertakings participated in the infringement from at least ‧ December ‧ until at least ‧ November ‧ in the case of Nippon, and until at least ‧ October ‧ for the other Parties
Wanneer een lidstaat bepaalt dat beroep tegen een besluit van een aanbestedende dienst dat is genomen in het kader van of met betrekking tot een onder Richtlijn ‧/‧/EG vallende gunningsprocedure, binnen een bepaalde termijn moet worden ingesteld, bedraagt deze termijn ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit van de aanbestedende dienst per faxbericht of langs elektronische weg aan de inschrijver of gegadigde is gezonden of, indien van andere communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt, bedraagt deze termijn, hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit van de aanbestedende dienst aan de inschrijver of gegadigde is gezonden, hetzij ten minste ‧ kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangenWhere a Member State provides that any application for review of a contracting entity's decision taken in the context of, or in relation to, a contract award procedure falling within the scope of Directive ‧/‧/EC must be made before the expiry of a specified period, this period shall be at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contracting entity's decision is sent to the tenderer or candidate if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, this period shall be either at least ‧ calendar days with effect from the day following the date on which the contracting entity's decision is sent to the tenderer or candidate or at least ‧ calendar days with effect from the day following the date of receipt of the contracting entity's decision
Het definitieve antidumpingrecht van ‧ % dat bij Verordening (EG) nr. ‧ is ingesteld op zinkoxiden (chemische formule ZnO) met een ZnO-gehalte van ten minste ‧ gewichtspercenten, normalerwijze aangegeven onder GN-code ex ‧ ‧ (Taric-codes ‧ ‧ en ‧ ‧), van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt uitgebreid tot zinkoxiden (chemische formule ZnO) met een ZnO-gehalte van ten minste ‧ gewichtspercenten, verzonden vanuit Vietnam (al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam) (Taric-code ‧ ‧) en tot zinkoxiden vermengd met siliciumdioxide, maar waarvan het ZnO-gehalte van de zinkoxiden ten minste ‧ % bedraagtThe definitive anti-dumping duty of ‧ % imposed by Regulation (EC) No ‧ on imports of zinc oxide (chemical formula: ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, normally declared under CN code ex ‧ ‧ (TARIC codes ‧ ‧ and ‧ ‧) originating in the People
Met het oog op technologische diversifiëring moeten in de eerste ronde van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen acht CCS-demonstratieprojecten worden gefinancierd (met ten minste een en ten hoogste drie projecten per projectcategorie, ten minste drie met opslag in koolwaterstofreservoirs, en ten minste drie met opslag in zoutwatervoerende lagen), en moet in die ronde een project per RES-projectsubcategorie worden gefinancierdWith a view to ensuring technological diversity, eight CCS demonstration projects should be funded (with at least one and, at most, three projects in each project category, at least three with hydrocarbon reservoir storage, and at least three with saline aquifer storage) in the first round of calls for proposals, and one project should be funded in each of the RES project subcategories in the first round of calls for proposals
In zijn advies van ‧ april ‧ over de herziene actualisering van het stabiliteitsprogramma van maart ‧ voor de periode ‧-‧ heeft de Raad Griekenland verzocht de nodige structurele maatregelen te nemen om het buitensporige tekort uiterlijk in ‧ te corrigeren, het conjunctuurgezuiverde tekort vanaf ‧ met ten minste ‧,‧ % van het BBP te verlagen, te zorgen voor een sneller verloop van de schuldafbouw, de aangenomen hervormingen van het pensioenstelsel uit te voeren om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen en het vergaren en verwerken van de gegevens over de overheidssector actief te blijven verbeterenIn its opinion of ‧ April ‧ on the March ‧ revised updated stability programme, covering the period ‧-‧, the Council invited Greece to implement permanent measures to correct the excessive deficit by ‧ at the latest, reduce the cyclically-adjusted deficit by at least ‧,‧ % of GDP from ‧ onward, ensure a faster debt reduction path, implement the enacted pension reforms to ensure the sustainability of public finances, and further improve the collection and processing of general government data
gezien de hoge schuld en de verwachte toename van de leeftijdsgebonden uitgaven beter voor de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zorg te dragen door ten minste de MTD te realiseren en hervormingen door te voerenin the light of the high level of debt and the projected increase in age-related expenditure, to better address the long-term sustainability of public finances by at least achieving the MTO as well as by implementing reforms
Deze oplossing is bij ‧ °C ten minste vier weken houdbaarThis solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
Deze buffer is bij ‧ °C ten minste vier werken houdbaarThis buffer solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
Deze suspensie is bij ‧ °C ten minste een jaar houdbaarThis suspension can be kept for at least one year at ‧ °C
Pagina 1. Gevonden 650226 zinnen matching zin ten minste houdbaar tot.Gevonden in 50,4 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.