Vertalingen in English:

 
best before

Voorbeeld zinnen met "ten minste houdbaar tot", vertaalgeheugen

add example
ten minste houdbaar tot ..., gevolgd door de vermelding van een bepaalde maand voor andere diervoedersbest before ... followed by the date indicating a certain month in the case of other feed
Met betrekking tot de verkoop van levensmiddelen waarvan de vervaldatum nadert, wordt in de communautaire regelgeving een onderscheid gemaakt tussen de vermeldingen ten minste houdbaar tot ... (datum van minimale houdbaarheid) en de vermelding te gebruiken tot (uiterste consumptiedatumAs regards the sale of out-of-date foodstuffs, the distinction made between best before ... (minimum durability date) and use by ... (final date for consumption) ensues directly from the Community legislation
Deze datum is ingevuld na de vermelding ten minste houdbaar tot ... of ten minste houdbaar tot einde ...This date is indicated after the words best before ... or best before end of ...
Ten minste houdbaar totBest before date
Vindt de Commissie dat de verschillen tussen ten minste houdbaar tot en te consumeren voor kunnen blijven bestaan?Does the Commission consider that the differences between best before and use by should be maintained?
De resultaten van de verschillende controles en tests worden gedurende ten minste twee jaar bewaard, behalve in het geval van producten op basis van melk die niet bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard, waarvoor deze termijn wordt teruggebracht tot twee maanden ingaande op de uiterste consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheidThe results of the different checks and tests shall in particular be kept for a period of at least two years, save in the case of milk-based products which cannot be stored at ambient temperature, for which this period shall be reduced to two months after the use-by or minimum durability date
Indien de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum in de etikettering voorkomt , behoeft het levensmiddel niet voorzien te zijn van de aanduiding van de partij , op voorwaarde dat de aanduiding van deze datum ten minste de dag en de maand omvat .When the date of minimum durability or ' use by ' date appears on the label , the indication of the lot need not appear on the foodstuff , provided that the date consists at least of the indication of the day and the month . 8 .
met een houdbaarheid van ten minste drie en ten hoogste achttien maanden worden volstaan met de vermelding van de maand en het jaarwhich will keep for more than three months but not more than ‧ months, an indication of the month and year will suffice
gezien de hoge schuld en de verwachte toename van de leeftijdsgebonden uitgaven beter voor de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zorg te dragen door ten minste de MTD te realiseren en hervormingen door te voerenin the light of the high level of debt and the projected increase in age-related expenditure, to better address the long-term sustainability of public finances by at least achieving the MTO as well as by implementing reforms
De geregistreerde temperatuurgegevens moeten, ten minste zolang de producten houdbaar blijven, ter beschikking worden gehouden van de met de controle belaste beambtenTemperature charts must be available for inspection by the supervisory authorities at least during the period in which the products are stored
In zijn advies van ‧ april ‧ over de herziene actualisering van het stabiliteitsprogramma van maart ‧ voor de periode ‧-‧ heeft de Raad Griekenland verzocht de nodige structurele maatregelen te nemen om het buitensporige tekort uiterlijk in ‧ te corrigeren, het conjunctuurgezuiverde tekort vanaf ‧ met ten minste ‧,‧ % van het BBP te verlagen, te zorgen voor een sneller verloop van de schuldafbouw, de aangenomen hervormingen van het pensioenstelsel uit te voeren om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen en het vergaren en verwerken van de gegevens over de overheidssector actief te blijven verbeterenIn its opinion of ‧ April ‧ on the March ‧ revised updated stability programme, covering the period ‧-‧, the Council invited Greece to implement permanent measures to correct the excessive deficit by ‧ at the latest, reduce the cyclically-adjusted deficit by at least ‧,‧ % of GDP from ‧ onward, ensure a faster debt reduction path, implement the enacted pension reforms to ensure the sustainability of public finances, and further improve the collection and processing of general government data
" Post 0210 van het gemeenschappelijk douanetarief - gecombineerde nomenclatuur - moet aldus worden uitgelegd , dat rundvlees slechts als gezouten vlees onder deze post valt , wanneer het diepgaand en in alle delen gelijkmatig met het oog op lange houdbaarheid zodanig gezouten is , dat een totaal zoutgehalte van ten minste 1,2 gewicht spercent e n wordt bereikt ." Heading 0210 of the Common Customs Tariff ( Combined Nomenclature ) must be interpreted as meaning that meat of bovine animals is only classified under that heading as salted beef if it has been e venly deeply salted all over in order to ensure long-term preservation to the level of an overall minimum of 1.2 % salt per weight .
Indien de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum in de etikettering voorkomt , behoeft het levensmiddel niet v oorzien te zijn van de aanduiding van de partij , op voorwaarde dat de aanduiding van deze dat um ten minste de dag en de maand omvat .When the date of minimum durability or ' use by ' date appears on the label , the indication of the ' lot ' need not appear on the foodstuff , provided that the date consists at least of the indication of the day and the month . 6 .
Behalve wanneer de Lid-Staat waar de vervaardiging plaatsvindt in een langere bewaring voorziet , dienen monsters van de gebruikte grondstoffen ( met uitzondering van oplosmiddelen , gassen en wa ter ) ten minste te worden bewaard gedurende twee jaar nadat het eindprodukt werd vrijgegeven , tenzij de in de desbetreffende specificatie aangegeven houdbaarheid van het eindprodukt korter is .Unless in the Member States of manufacture a longer period is required , samples of starting materials ( other than solvents , gases and water ) used shall be retained for at least two years after the release of the product . This period may be shortened if their stability , as mentioned in the relevant specification , is shorter .
Indien de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum in de etikettering voorkomt , behoeft het levensmiddel niet voorzien te zijn van de aanduiding van de partij , op voorwaarde dat de aanduiding van deze datum ten minste de dag en de maand omvat . 6 .When the date of minimum durability or ' use by ' date appears on the label , the indication of the lot need not appear on the foodstuff , provided that the date consists at least of the indication of the day and the month . 6 .
Deze oplossing is bij ‧ °C ten minste vier weken houdbaarThis solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
Behalve wanneer de Lid-Staat waar de vervaardiging plaatsvindt in een langere bewaring voorziet , dienen monsters van de gebruikte grondstoffen ( met uitzondering van oplosmiddelen , gassen en water ) ten minste te worden bewaard gedurende twee jaar nadat het eindprodukt werd vrijgegeven , tenzij de in de desbetreffende specificatie aangegeven houdbaarheid van het eindprodukt korter is .Unless in the Member States of manufacture a longer period is required , samples of starting materials ( other than solvents , gases and water ) used shall be retained for at least two years after the release of the product . This period may be shortened if their stability , as mentioned in the relevant specification , is shorter .
De bodem moet nagenoeg vrij zijn van stenen en, volgens de bodemanalyse bij het planten, ten minste ‧ % leem bevatten (belangrijk met het oog op de houdbaarheid van het productThe soil should be slightly stony and clayey (this is important for ensuring a good keeping quality), containing at least ‧ % clay (this is checked by analysing the soil in which the crop is planted
Deze suspensie is bij ‧ °C ten minste een jaar houdbaarThis suspension can be kept for at least one year at ‧ °C
Indien de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum in de etikettering voorkomt , behoeft het levensmiddel niet voorzien te zijn van de aanduiding van de partij , op voorwaarde dat de aanduiding van deze datum ten minste de dag en de maand omvat .When the date of minimum durability or ' use by ' date appears on the label , the indication of the lot need not appear on the foodstuff , provided that the date consists at least of the indication of the day and the month . 6 .
Deze buffer is bij ‧ °C ten minste vier werken houdbaarThis buffer solution can be kept for at least four weeks at ‧ °C
Iedere aanpassing of selectie (zoals een wijziging van de zuiverheid, houdbaarheid, virulentie, verspreidingskenmerken, of weerstand tegen UV-straling) die tot doel heeft de werkzaamheid te verhogen ten aanzien van menselijke of dierlijke slachtoffers, schade aan uitrusting of aan gewassen, en aantasting van het milieuAny modification or selection (such as altering purity, shelf life, virulence, dissemination characteristics, or resistance to UV radiation) designed to increase the effectiveness in producing casualties in humans or animals, degrading equipment or damaging crops or the environment
Als het primaire tekort wordt gereduceerd, zou dat bijdragen tot een vermindering van de risico's voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, die op basis van de algemeen aanvaarde methode als hoog worden beoordeeld, ten gevolge van het huidige hoge structurele tekortReducing the primary deficit would contribute to reducing the risks to the long-term sustainability of public finances, which, on the basis of the commonly agreed methodology are assessed as high, stemming from the current high structural deficit
Pagina 1. Gevonden 1166425 zinnen matching zin ten minste houdbaar tot.Gevonden in 162,608 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.