Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (34)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoekScientific and Technical Research Committee
Eidgenössische Technische HochschuleETH Zurich
Staats-Technische Universiteit van de OeralUral State Technical University
technischtechnical; crew; technically;
technisch beroeptechnical profession
technisch comité EGEC technical committee
technisch documentwhite paper
technisch gesprokentechnically
technisch onderrichtingtechnical instructions; technical instruction
technisch onderwijstechnical education
technisch reglementtechnical rule
Technische analyseTechnical analysis
technische belemmeringtechnical barrier
Technische hogeschoolTechnische Hochschule
Technische Hogeschool van LausanneÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatietechnical information
technische keramiektechnical ceramics
technische keuringroadworthiness tests
technische normtechnical standard
Technische NothilfeTENO
technische ondersteuningtechnical support
technische richtlijntechnical regulation
technische samenwerkingtechnical cooperation
technische specificatietechnical specification
Technische Universiteit DelftDelft University of Technology
Technische Universiteit EindhovenEindhoven University of Technology
Technische Universiteit KaiserslauternUniversity of Kaiserslautern
Technische Universiteit LiberecTechnical University of Liberec
technische VN-CommissieUN technical commission
technische voorschriftentechnical regulations
Technische voorzieningenProvision
technische voorzieningen van gebouwenbuilding services; building service
Tsjechische Technische UniversiteitCzech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatiescientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
Technisch gezien is hij mijn baasTechnically, he' s my boss
in voorkomend geval, de overige gebruikte technische normen en specificatieswhere appropriate, the other technical standards and specifications used
Technische informatie bestaat uit gegevens, procédés en instructies die noodzakelijk zijn om de ondeugdelijke/defecte/versleten onderdelen van een motorvoertuig na te zien, te repareren en te vervangen of om gebreken in een voertuigsysteem te verhelpenTechnical information consists of data, processes and instructions which are necessary to check, repair and replace defective/broken/used parts of a motor vehicle or to fix failures in any of a vehicle’s systems
De eerste twee cijfers (momenteel ‧ voor het reglement in de originele versie) geven de wijzigingenreeks aan met de recentste belangrijke technische wijzigingen van het reglement op da datum van goedkeuringIts first two digits (at present ‧ for the Regulation in its original form) shall indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval
Terwijl de stemming over de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vooral technisch van aard was, is de stemming over de resolutie inzake de afvalcrisis in Campanië buitengewoon politiek getint.Whereas the vote on the directive on waste electrical and electronic equipment was rather technical, the vote on the motion for a resolution concerning the waste crisis in Campania is eminently political.
Doel van de technische bijstandPurpose of the technical assistance
GEMEENSCHAPPELIJKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN EN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP COMMERCIEEL VERVOER DOOR DE LUCHT MET VLEUGELVLIEGTUIGENCOMMON TECHNICAL REQUIREMENTS AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES APPLICABLE TO COMMERCIAL TRANSPORTATION BY AIRCRAFT
Als de vulling met gefluoreerd broeikasgas van koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur niet in de technische specificaties van de fabrikant of op het etiket van het betrokken systeem is vermeld, zorgt de exploitant ervoor dat deze door een gekwalificeerde persoon wordt bepaaldWhere the fluorinated greenhouse gas charge for refrigeration, air conditioning or heat pump equipment is not indicated in the manufacturer’s technical specifications or on the label of that system, the operator shall ensure that it is determined by certified personnel
Ik ben zeer teleurgesteld dat de heer Lange mijn amendement niet heeft willen steunen omdat zonder deze lange lijst met uitzonderingen het amendement van de heer Lange - amendement 30 - niet ver genoeg gaat. Door dit amendement is men afhankelijk van een of andere technische commissie en van een beoordeling door de Commissie van de alternatieven.I am very disappointed that Mr Lange has not seen fit to support that amendment, because without the protection of this detailed list of exceptions, Mr Lange's amendment - No 30 - does not go far enough, relying only on some technical committee, some Commission assessment of the alternatives.
Hierbij gaat het niet alleen om technische en procedurele kwesties, maar ook om de herziening van de flexibiliteit en de speelruimten in de begroting, althans als het ons menens is met de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon in het begrotingsbeleid.This, moreover, does not just mean the issue of technicalities and procedures, but also the examination of necessary flexibilities and leeway within the budget, if we honestly intend to implement the Treaty of Lisbon in the budgetary policy sphere.
D ‧: Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ november ‧ betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem Besturing en seingeving van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem en tot wijziging van bijlage A bij Beschikking ‧/‧/EG betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem Besturing en Seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), gewijzigd bijD ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning a technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high speed rail system and modifying Annex A to Decision ‧/‧/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
De Commissie kan richtsnoeren vaststellen voor de beoordeling van de gegevens bedoeld in punten a), b) en c) van de eerste alinea, waarin eventuele implicaties belicht worden voor de technische criteria betreffende de bepaling van de in lid ‧, punt b), bedoelde minimumperiodesThe Commission may adopt guidelines on the assessment of the matters referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph, highlighting therein any implications for the technical criteria relevant to the determination of the minimum periods referred to in paragraph ‧(b
Dit zou een omkering betekenen van het beginsel dat de gevolgen voor de visgronden geanalyseerd moeten worden bij de vaststelling van de technische maatregelen, niet achteraf.This would run counter to the principle that the effects on resources should be analysed on the basis of the decision on technical measures, and not afterwards.
overwegende dat er gemeenschappelijke technische parameters nodig zijn voor de toegang tot het spectrumwhereas access to spectrum needs common technical parameters
Het kan ook gaan om technische veranderingen aan een auto als voorwaarde voor de toestemming aan de bestuurder om te rijden, bijvoorbeeld een omgebouwde versnellingsbak, koppeling, rem of gaspedaal, omgebouwde commandofuncties en een andere mogelijke beperking van een voertuig.It could also give information on any technical changes to a car which are required in order that the holder of the licence may drive, for example reconstruction of the gear box, clutch, brakes or accelerator, an adapted control unit or other restrictions which a vehicle may have.
om een schatting of grenswaarde te verkrijgen, in geval de experimentele methode om technische redenen niet toegepast kan worden (ook als de dampspanning zeer laag isfor providing an estimate or limit value in cases where the experimental method cannot be applied due to technical reasons (including where the vapour pressure is very low
Overwegende dat het noodzakelijk is te overwegen om voor motorvoertuigen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden in het kader van het stelsel van de Europese typegoedkeuring een bijzondere richtlijn vast te stellen, op grond waarvan aangewezen nationale instanties op basis van geharmoniseerde technische voorschriften goedkeuringen kunnen verlenenWhereas in the field of vehicles, their components and separate technical units, it is necessary to envisage a specific directive within the framework of the system for European type-approval which provides for approvals granted by designated national authorities to harmonized technical requirements
De lidstaten geven de leden van het comité risico- en alternatievenbeoordeling, het comité sociaal-economische analyse, het forum, de raad van beroep, of hun wetenschappelijke en technische adviseurs geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de afzonderlijke taken van deze personen of met de taken, verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid van het ECAMember States shall refrain from giving the members of the Risk and Alternative Assessment Committee, of the Socio-economic Analysis Committee, of the Forum or of the Board of Appeal, or their scientific and technical advisers and experts, any instruction which is incompatible with the individual tasks of those persons or with the tasks, responsibilities and independence of the Agency
De door de lidstaten vastgestelde wettelijke, bestuursrechtelijke en technische bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van de persoonlijke levenssfeer en van de rechtmatige belangen van rechtspersonen in de sector elektronische communicatie moeten worden geharmoniseerd teneinde hinderpalen voor de totstandbrenging van de interne markt voor elektronische communicatie, overeenkomstig artikel ‧ van het Verdrag, te voorkomenLegal, regulatory and technical provisions adopted by the Member States concerning the protection of personal data, privacy and the legitimate interest of legal persons, in the electronic communication sector, should be harmonised in order to avoid obstacles to the internal market for electronic communication in accordance with Article ‧ of the Treaty
volgens deze procedure is typegoedkeuring van een compleet voertuig nog steeds mogelijk door de afzonderlijke typegoedkeuringen voor de systemen, onderdelen en technische eenheden ervan te combineren, zelfs als deze afzonderlijke typegoedkeuringen in verschillende lidstaten zijn verleendthe procedures will allow type-approval of a complete vehicle by combining the separate type-approvals issued for its constituent systems, components and technical units, even when partial type-approvals have been carried out in various Member States
de technische bekwaamheid en de garanties op het vlak van doeltreffendheid van het voorgestelde uitvoeringsorgaanthe technical capacities of the proposed implementing body and assurances that it is effective
in voorkomend geval, de overige gebruikte technische normen en specificatiesWhere appropriate, the other technical standards and specifications used
Hoewel de Unie in de eerste plaats technische bijstand moet verlenen aan de hervorming van de totaal ontredderde financiële en banksector, zullen haar acties alleen succesvol zijn als ze ook omvangrijke economische steun aan het land verstrekt.The first requirement is to offer technical aid capable of restoring the discredited banking system. But if even that is to be effective, it must go together with generous economic support.
Zoals eerder gezegd is uit het onderzoek gebleken dat alle soorten gietstukken, niettegenstaande de verschillen tussen grijs en nodulair gietijzer, dezelfde fysieke, chemische en technische basiskenmerken hebben, fundamenteel voor dezelfde doeleinden worden gebruikt en beschouwd kunnen worden als verschillende typen van eenzelfde productThe investigation has shown, as mentioned above, that all types of castings despite the differences in terms of grey or ductile iron, have the same basic physical, chemical and technical characteristics, they are basically used for the same purposes and can be regarded as different types of the same product
Ik zou de inhoud van ons voorstel niet beter kunnen samenvatten dan hij. Bij wijze van aanvulling wil ik alleen nog zeggen dat er, naast de aanpassing aan het Europees rekeningenstelsel 95, nog twee kleine technische wijzigingen worden voorgesteld die de heer Knörr ook goed bekend zijn, in verband met de rente en de waardering van de schuld in buitenlandse valuta.I would not presume to be able to summarise the content of our proposal better than he has done; I would just like to add one small point: in addition to adaptation to ESA 95, there are two small technical changes which Mr Knörr knows all about, relating to interest and the valuation of debt in foreign currency.
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 8,26 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.