Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (34)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoekScientific and Technical Research Committee
Eidgenössische Technische HochschuleETH Zurich
Staats-Technische Universiteit van de OeralUral State Technical University
technischtechnical; crew; technically;
technisch beroeptechnical profession
technisch comité EGEC technical committee
technisch documentwhite paper
technisch gesprokentechnically
technisch onderrichtingtechnical instructions; technical instruction
technisch onderwijstechnical education
technisch reglementtechnical rule
Technische analyseTechnical analysis
technische belemmeringtechnical barrier
Technische hogeschoolTechnische Hochschule
Technische Hogeschool van LausanneÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatietechnical information
technische keramiektechnical ceramics
technische keuringroadworthiness tests
technische normtechnical standard
Technische NothilfeTENO
technische ondersteuningtechnical support
technische richtlijntechnical regulation
technische samenwerkingtechnical cooperation
technische specificatietechnical specification
Technische Universiteit DelftDelft University of Technology
Technische Universiteit EindhovenEindhoven University of Technology
Technische Universiteit KaiserslauternUniversity of Kaiserslautern
Technische Universiteit LiberecTechnical University of Liberec
technische VN-CommissieUN technical commission
technische voorschriftentechnical regulations
Technische voorzieningenProvision
technische voorzieningen van gebouwenbuilding services; building service
Tsjechische Technische UniversiteitCzech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatiescientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
het verlenen van financiering, financiële bijstand of technische bijstand in verband metthe provision of financing, financial assistance and technical assistance related to
de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het verplaatsen van tussenschotten in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking enz., alsmede van de kosten in verband met wijzigingen in het kabelnetwerk en de kosten van het materieel dat hierbij nodig is (alvorens contracten ten belope van meer dan ‧ EUR te verlengen of te sluiten, informeert het Bureau, met het oog op een rationalisering van de uitgaven, bij de andere instellingen naar de door elk van hen voor gelijksoortige opdrachten verkregen voorwaarden (prijs, gekozen valuta, indexering, looptijd, andere clausulesthe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
overwegende dat er over het algemeen geen speciale wetten zijn ter regeling van circusaangelegenheden, en dat het circus daarom gewoonlijk valt onder de rechtspraak op andere gebieden zoals onderwijs, amusement, infrastructuur, vervoer, technische uitrusting, artiesten, mobiliteit, openbare bijeenkomsten, brandveiligheid en dierenbeschermingwhereas by and large there are no specific laws to regulate circus-related matters and, as a rule, the circus is subject to the laws governing other areas such as education, entertainment, infrastructure, transport, equipment, artists, mobility, public gatherings, fire safety and animal protection
De grote technische doorbraken kwamen doorgaans tot stand na onderzoek met financiële steun van de publieke sector, vaak met als doel gebruikt te worden voor militaire doeleinden.Major technical breakthroughs have more often than not taken place following development using research supported by the public sector, often with a view to the research' s being used for military purposes.
Indien noch de fabrikant noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de persoon die het product in de Gemeenschap in de handel brengt, degene die de technische documentatie ter beschikking moet houdenWhere neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the product on the community market
De luchtvaartmaatschappijen dienen bij hun offertedocumenten bewijsstukken te voegen betreffende hun financiële toestand (jaarverslagen en goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen ‧ jaar, samen met cijfers betreffende de omzet en de winst vóór belastingen in de afgelopen ‧ jaar), en betreffende hun ervaring en hun technische competentie om de beschreven diensten te verlenenAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
Bij sommige politieke kwesties is het technische antwoord vaak het beste.In some political questions the technical answer is often the best.
d ) vergemakkelijking van de technische bijstand voor Zuid-Afrikaanse capacitcitsopbouwinitiatieven op het gebied van erkenning , metrologie en normalisering : e ) de ontwikkeling van praktische banden tussen Zuid-Afrikaanse en Europese normaliserings- , erkennings- en certifi-catie-insiellingen .( c ) developing practical links between South African and European standardisation , accreditation and certification organisations .
• Aanbevolen wordt dat toekomstige programma ' s hun technisch secretariaat enkele essentiële " hulpverlenende functies " toekennen voor het opstellen van projecten , en deze op één enkele plaats centraliseren .• It is also recommended that transnational cooperation structures establish good informal working relationships with C ommission departments ( e.g. keep the Commission informed about the work of Monitoring / Steering Committees : good communication between the Secretariat and Commission ) .
e ) Voorts moet aan de dwingende termijnen voor de voltooiing van het onderzoek , de opgave van technische specificaties en de uitvoering van de praktische tests de hand worden gehouden .( c ) Strict deadlines for development , presentation of technical specifications and opera tion of field tests must be adhered to .
Er werd eveneens besloten onder handelingen te voeren over de wederzijdse ken nisgeving van technisch e voorschriften ( ver plichte normen ) en de geleidelijke afschaffing van de nog steeds bestaande beperkingen bij uit voer .It shared the Com mission ' s view that Parliament should be closely associated with the negotiations in an appropriate manner .
De technisch toelaatbare statische verticale belasting op de koppelinrichting wordt door de fabrikant aangegevenThe technically permissible static vertical load on the coupling device is that stated by the manufacturer
Deze technische bijstand moet Irak dichter bij het Europese economische systeem brengen en in zekere mate ook dichter bij het Europese bedrijfsleven.This technical assistance must focus on moving Iraq towards the European economic system and, to some extent, towards European business.
Vandaar dat de Europese Centrale Bank geen technische infrastructuur hoefde te creëren zoals kluizen , distributiecentra en verwerkingseenheden van de biljetten .Tha t is why die European Central Bank does not need to establish a technical infrastructure for that purpose , e.g. strongrooms , distribution centres and centres for processing banknotes .
Het internationaal raadgevend comité inzake telefonie en telegrafie ( CCITT ) en het internationaal raadgevend radiocomité ( CCIR ) bestuderen en vaardigen aanbevelingen uit inzake technische en operationele vraagstukken met betrekking tot radiocommunicatie ( CCIR ) en telegrafie en telefonie ( CCITT ) .The International Telephone and Telegraph Consultative Committee ( CCITT ) and the International Radio Consultative Committee ( CCIR ) study and issue recommendations on technical and operating questions relating to radio communications ( CCIR ) and telegraphy and telephony ( CCITT ) .
Het Europees voertuignummer wordt gewijzigd wanneer het vanwege technische aanpassingen aan het voertuig niet meer overeenstemt met de interoperabiliteit of de technische kenmerken van het voertuig als vastgesteld in deze bijlageThe European Vehicle Number shall be changed when it does not reflect the interoperability capability or technical characteristics according to this Annex due to technical modifications of the vehicle
De heer Davies heeft al aangegeven dat er nog een paar technische kwesties zijn waarvoor we nog een oplossing moeten vinden.Mr Davies has already mentioned that there are some technical issues that we still have to tackle.
Wanneer de informatie in de technische documentatie voor een bepaald model huishoudelijke afwasmachine is verkregen door berekeningen op basis van het ontwerp of door extrapolatie van gegevens van andere equivalente huishoudelijke afwasmachines, of beide, dan dient de documentatie nadere bijzonderheden te bevatten over bedoelde berekeningen of extrapolaties, of beide, en over de tests die leveranciers hebben uitgevoerd om de nauwkeurigheid van die berekeningen te controlerenWhere the information included in the technical documentation file for a particular household dishwasher model has been obtained by calculation on the basis of design, or extrapolation from other equivalent household dishwashers, or both, the documentation shall include details of such calculations or extrapolations, or both, and of tests undertaken by suppliers to verify the accuracy of the calculations undertaken
Bij andere amendementen zijn er technische problemen in verband met de formulering o pdat deze kunnen worden verwezenlijkt respectievelijk kunnen worden toegepast .As we see it , it is up to the Member States to take appropriate national measures .
Het BCR-programma , dat in 1973 van start ging , heeft tot doel de verschillen bij resulta ten van metingen en chemische analyses zo veel mogelijk terug te brengen en op die manier technische steun te verschaffen voor de correcte toepassing van meetmethodes .At the end of a two-year experimental phase the Council adopted in March 1985 ' a plan to stimulate scientific and technical cooperation and interchange , the principle of which had been approved by the Committee in its Opinion of 25 October 1984.2
Kies " Opheffing van technische grenzen " door 1 in te tikken .Choose chapter 1 " Removal of technical frontiers " by typing 1 .
de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het verplaatsen van tussenschotten in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking enzthe fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
De technische aspecten van de overeenkomst dienen te worden opgesteld door bevoegde personen die de juiste kennis bezitten op het gebied van farmaceutische technologie , analyse en een goede manier van produceren ( GMP ) .Technical aspects of the contract should be drawn up by competent persons suitably knowledgeable In pharmaceutical technology , analysis and Good
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks verband houden met het verwezenlijken van de doelstelling van het programma of de maatregelen die onder deze begrotingslijn vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand waarbij geen sprake is van overheidstaken die door de Commissie zijn uitbesteed op basis van dienstverleningscontracten ad hoc, aangezien de contracten met bureaus voor technische bijstand de komende jaren aflopenThis appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
constateert dat de meeste nieuwe lidstaten de toepassing van de regeling inzake een enkele areaalbetaling zo lang mogelijk willen voortzetten, aangezien de overgang naar de bedrijfstoeslagregeling zeer hoge administratieve en technische eisen met zich meebrengt, en aangezien deze ook goed past in het toekomstige systeem van ontkoppelde betalingenObserves that the majority of new Member States would like to continue the application of the single area payment scheme (SAPS) as long as possible, since the switch to the Single Payment Scheme (SPS) means extremely high administrative and technical burdens and the SAPS is completely compatible with a future policy of decoupled payments
Pagina 1. Gevonden 77749 zinnen matching zin technische.Gevonden in 13,728 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.