Vertalingen in English:

 
The inflected form <sup>FAQ</sup> of technisch.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (34)

Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoekScientific and Technical Research Committee
Eidgenössische Technische HochschuleETH Zurich
Staats-Technische Universiteit van de OeralUral State Technical University
technischtechnical; crew; technically;
technisch beroeptechnical profession
technisch comité EGEC technical committee
technisch documentwhite paper
technisch gesprokentechnically
technisch onderrichtingtechnical instructions; technical instruction
technisch onderwijstechnical education
technisch reglementtechnical rule
Technische analyseTechnical analysis
technische belemmeringtechnical barrier
Technische hogeschoolTechnische Hochschule
Technische Hogeschool van LausanneÉcole Polytechnique Fédérale de Lausanne
technische informatietechnical information
technische keramiektechnical ceramics
technische keuringroadworthiness tests
technische normtechnical standard
Technische NothilfeTENO
technische ondersteuningtechnical support
technische richtlijntechnical regulation
technische samenwerkingtechnical cooperation
technische specificatietechnical specification
Technische Universiteit DelftDelft University of Technology
Technische Universiteit EindhovenEindhoven University of Technology
Technische Universiteit KaiserslauternUniversity of Kaiserslautern
Technische Universiteit LiberecTechnical University of Liberec
technische VN-CommissieUN technical commission
technische voorschriftentechnical regulations
Technische voorzieningenProvision
technische voorzieningen van gebouwenbuilding services; building service
Tsjechische Technische UniversiteitCzech Technical University in Prague
wetenschappelijke en technische informatiescientific and technical information

Voorbeeld zinnen met "technische", vertaalgeheugen

add example
het verlenen van financiering, financiële bijstand of technische bijstand in verband metthe provision of financing, financial assistance and technical assistance related to
de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het verplaatsen van tussenschotten in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking enz., alsmede van de kosten in verband met wijzigingen in het kabelnetwerk en de kosten van het materieel dat hierbij nodig is (alvorens contracten ten belope van meer dan ‧ EUR te verlengen of te sluiten, informeert het Bureau, met het oog op een rationalisering van de uitgaven, bij de andere instellingen naar de door elk van hen voor gelijksoortige opdrachten verkregen voorwaarden (prijs, gekozen valuta, indexering, looptijd, andere clausulesthe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
overwegende dat er over het algemeen geen speciale wetten zijn ter regeling van circusaangelegenheden, en dat het circus daarom gewoonlijk valt onder de rechtspraak op andere gebieden zoals onderwijs, amusement, infrastructuur, vervoer, technische uitrusting, artiesten, mobiliteit, openbare bijeenkomsten, brandveiligheid en dierenbeschermingwhereas by and large there are no specific laws to regulate circus-related matters and, as a rule, the circus is subject to the laws governing other areas such as education, entertainment, infrastructure, transport, equipment, artists, mobility, public gatherings, fire safety and animal protection
De grote technische doorbraken kwamen doorgaans tot stand na onderzoek met financiële steun van de publieke sector, vaak met als doel gebruikt te worden voor militaire doeleinden.Major technical breakthroughs have more often than not taken place following development using research supported by the public sector, often with a view to the research' s being used for military purposes.
Indien noch de fabrikant noch zijn gemachtigde in de Gemeenschap is gevestigd, is de persoon die het product in de Gemeenschap in de handel brengt, degene die de technische documentatie ter beschikking moet houdenWhere neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the product on the community market
De luchtvaartmaatschappijen dienen bij hun offertedocumenten bewijsstukken te voegen betreffende hun financiële toestand (jaarverslagen en goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen ‧ jaar, samen met cijfers betreffende de omzet en de winst vóór belastingen in de afgelopen ‧ jaar), en betreffende hun ervaring en hun technische competentie om de beschreven diensten te verlenenAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
Bij sommige politieke kwesties is het technische antwoord vaak het beste.In some political questions the technical answer is often the best.
De technisch toelaatbare statische verticale belasting op de koppelinrichting wordt door de fabrikant aangegevenThe technically permissible static vertical load on the coupling device is that stated by the manufacturer
Deze technische bijstand moet Irak dichter bij het Europese economische systeem brengen en in zekere mate ook dichter bij het Europese bedrijfsleven.This technical assistance must focus on moving Iraq towards the European economic system and, to some extent, towards European business.
Het Europees voertuignummer wordt gewijzigd wanneer het vanwege technische aanpassingen aan het voertuig niet meer overeenstemt met de interoperabiliteit of de technische kenmerken van het voertuig als vastgesteld in deze bijlageThe European Vehicle Number shall be changed when it does not reflect the interoperability capability or technical characteristics according to this Annex due to technical modifications of the vehicle
De heer Davies heeft al aangegeven dat er nog een paar technische kwesties zijn waarvoor we nog een oplossing moeten vinden.Mr Davies has already mentioned that there are some technical issues that we still have to tackle.
Wanneer de informatie in de technische documentatie voor een bepaald model huishoudelijke afwasmachine is verkregen door berekeningen op basis van het ontwerp of door extrapolatie van gegevens van andere equivalente huishoudelijke afwasmachines, of beide, dan dient de documentatie nadere bijzonderheden te bevatten over bedoelde berekeningen of extrapolaties, of beide, en over de tests die leveranciers hebben uitgevoerd om de nauwkeurigheid van die berekeningen te controlerenWhere the information included in the technical documentation file for a particular household dishwasher model has been obtained by calculation on the basis of design, or extrapolation from other equivalent household dishwashers, or both, the documentation shall include details of such calculations or extrapolations, or both, and of tests undertaken by suppliers to verify the accuracy of the calculations undertaken
de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het verplaatsen van tussenschotten in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking enzthe fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks verband houden met het verwezenlijken van de doelstelling van het programma of de maatregelen die onder deze begrotingslijn vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand waarbij geen sprake is van overheidstaken die door de Commissie zijn uitbesteed op basis van dienstverleningscontracten ad hoc, aangezien de contracten met bureaus voor technische bijstand de komende jaren aflopenThis appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
constateert dat de meeste nieuwe lidstaten de toepassing van de regeling inzake een enkele areaalbetaling zo lang mogelijk willen voortzetten, aangezien de overgang naar de bedrijfstoeslagregeling zeer hoge administratieve en technische eisen met zich meebrengt, en aangezien deze ook goed past in het toekomstige systeem van ontkoppelde betalingenObserves that the majority of new Member States would like to continue the application of the single area payment scheme (SAPS) as long as possible, since the switch to the Single Payment Scheme (SPS) means extremely high administrative and technical burdens and the SAPS is completely compatible with a future policy of decoupled payments
Overwegende dat het aan het Verenigd Koninkrijk dient te worden toegestaan uit grondstoffen van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen vervaardigd(e), voor technische doeleinden dienend(e) gelatine en dicalciumfosfaat te verzenden, indien die producten passende wijze worden geëtiketteerdWhereas the United Kingdom should be permitted to dispatch rom its territory gelatin and di-calcium phosphate for technical purposes made from raw material from bovine animals slaughtered in the United Kingdom, provided that it is suitably labelled
Op de Intergouvernementele Conferentie wordt nu heel technisch en heel concreet besproken hoe Schengen een deel van de EU-wetgeving moet worden.At the Intergovernmental Conference highly technical and highly concrete discussions are currently taking place on how Schengen should become part of EU law.
Op voorstel van de secretaris-generaal kan het Bureau partijen technische ondersteuning verlenen overeenkomstig het besluit van het Bureau van ‧ maart ‧ inzake het reglement voor het gebruik van de gebouwen van het Europees Parlement door externe gebruikers, alsmede enige andere vorm van technische ondersteuning overeenkomstig een latere regelingOn a proposal from the Secretary-General, the Bureau may grant parties technical assistance, in accordance with the Bureau decision of ‧ March ‧ governing the use of Parliament’s premises by outside bodies, as amended by the decision of ‧ June ‧, and any other form of technical assistance provided for by subsequent rules
Punten van Richtlijn [.../.../EG] waaraan deze technische eenheid aantoonbaar moet voldoenPoints of the Directive [.../.../EC] to be accomplished and demonstrated for this technical unit
De Commissie heeft overeenkomstig de bepalingen van Beschikking nr. ‧/‧/EG een mandaat verleend aan het CEPT om minder strikte technische voorwaarden op te stellenIn accordance with the provisions of Decision No ‧/‧/EC, the Commission issued a mandate to the CEPT to develop less restrictive technical conditions
De vervangingskatalysator moet voldoen aan de technische voorschriften van bijlage ‧ van Richtlijn ‧/EEGThe replacement catalytic converter shall satisfy the technical requirements of Annex ‧ to Directive ‧/EEC
Als alternatief voor toekomstige overweging dacht ik aan de mogelijkheid de technische en onderhoudsvoorzieningen in derde landen te moderniseren en deze landen de steun en hulp te verlenen waarmee zij in staat zullen zijn hun eigen technische specificaties en onderhoudsvoorzieningen op een internationaal aanvaardbaar niveau te brengen.An alternative that I might suggest for future consideration is to actually upgrade technical and maintenance facilities in third countries and give them support and aid so that they can upgrade their own technical specifications and maintenance facilities to a standard that is internationally acceptable.
Zoals gezegd treft de crisis de gehele sector, maar ik wil bij wijze van voorbeeld de situatie in Italië en in het bijzonder in het Toscaanse kustgebied noemen, waar de afgelopen maanden na een reeks delokaliseringen honderden werknemers technisch werkloos zijn geworden en werknemers met een tijdelijk contract werden ontslagen.As has been said, the crisis is hitting the whole sector, and merely by way of example I will mention the situation in Italy on the Tuscan coast where, in recent months, following relocation processes, recourse has been had on a massive scale to the wages guarantee fund, imposed on hundreds of workers, and to the dismissal of employees working on temporary contracts.
zij en hun partners over technische vaardigheden beschikken die rechtstreeks relevant zijn voor de actie en die vereist zijn om een actie van het voorgestelde type voor te bereiden, ten uitvoer te leggen, op te volgen en te evaluerenthey have the necessary technical skills of direct relevance to the preparation, implementation, follow-up and evaluation of the type of measure proposed
Transparantie, subsidiariteit, en een betere regelgeving zouden niet als zuiver technische aangelegenheden moeten worden gezien, zoals soms gebeurt: het zijn politieke aangelegenheden.Transparency, subsidiarity, better regulation should not be seen, as sometimes they are seen, as just technical matters; they are political matters.
Pagina 1. Gevonden 44552 zinnen matching zin technische.Gevonden in 10,88 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.