Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
Breng mijn tandenBring my teeth
Oh God, de kleintjes hebben metalen tandenGood God!The small ones have metal teeth!
Grote tanden, groot voorhoofd.En ze stinkenThey got big teeth, and they got big foreheads, and they stink
Als ik geen gelijk heb over die tanden Je hebt mijn woordIf I' m wrong about those teeth, you got my word
Niet relevant?Twee- tanden maximumTwo- teeth maximum
Jullie zouden toch je tanden poetsen?[ Boys giggle ]
Het enige wat ik me kan herinneren zijn die ogen en tandenAll I remember were these teeth and eyes
Als u oog in oog met de baron staat... denk dan aan de tandWhen you have the Baron face to face...... remember the tooth
Geen enkel dier heeft ijzeren tandenNo animal has iron fangs
De Rekenkamer heeft geen tanden omdat die een dergelijke instelling worden ontzegd.It is toothless because it is impossible that such an institution should have teeth.
Het is een zonde om te sterven met een leugen tussen je tandenIt is a sacrilege to die with a lie in your teeth
Wacht maar tot hij tanden krijgtJust wait when his teeth start coming out
En de tandenfee komt mijn tand halen?And the mouse wiII come to take my tooth?
In 1991 heeft de heer MacSharry ons verteld dat hij geraakt werd door het feit dat de botten van de dieren die in vallen beklemd raakten, werden gekraakt, dat zij hun pezen doorsneden en hun huid kapotbeten met hun bek, hun tanden, om te kunnen ontsnappen.In 1991, Mr MacSharry told us that he was moved by the fact that the bones of animals caught in traps were torn, that they cut their own tendons and skin with their mouths or teeth so that they could escape.
Ik denk dat ze last van haar tanden heeftI think she' s cutting another tooth
Schijnt haar op ' r tanden te hebbenOh, boy, I hear she is a bitch on wheels
Ze lacht net alsof ze te veel tanden heeftShe' s got this incredible smile, like she' s got too many teeth
Het lijken wel grote tandenThey look like big teeth
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het debat van vanmorgen volgt op een roerige periode, waarin de gebruikers, uitvinders en ontwikkelaars in de computerwereld hun recht op vrijheid, op creativiteit en op een andere behandeling dan de rest met hand en tand hebben verdedigd.Mr President, ladies and gentlemen, this morning's debate follows a turbulent period in which the world of computer users, inventors and innovators has been fighting tooth and nail to protect its right to difference, freedom and creativity.
De Commissie moet de Raad nu eindelijk eens haar tanden laten zien.For once the Commission also needs to start to show courage, courage against the Council of Ministers.
Ze gaan als ze plak aan hun tanden hebbenPeople see him when they have plaque
De waarheid zit in de tandThe truth is in the tooth
Oog om oog, tand om tandEye for an eye
We gaan hem moeten identificeren door zijn tandenHe' s fused to his own car.- We' re gonna have to I. D. his teeth
Kijk naar mijn tandenGLENN:Look at my teeth
Pagina 2. Gevonden 1314 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 1,093 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.