Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
Trekploegcn met een gewicht van 700 kg of minder ; ploegen met twee of drie ploegscharen of schijven , ingericht on aan een tractor te worden gemonteerd ; egge n , met een vast raam en vaste tanden , ingericht om te worden getrokken ; schijvenegget · , ingericht om te worden getrokken , met een gewicht van 700 kg of minderPloughs designed for tractor or animal draught , weighing 700 kg or ¡ ess ; ploughs designed ' or mounting on tractors , with two or three shares or discs ; harrows designed for tractor or animal draught , with fixed framework and fixed teeth ; disc harrows , weighing 700 kg or less ex 84.25
Je hebt wel sterke tanden, maar niets in het kopjeYou do have strong teeth, but nothing in the cup
De Turkse burgemeester heeft samen met 300 inwoners van de streek een poging gedaan om in de buurt van deze mijn te komen , maar zij werden tegengehouden door een nooit eerder geziene charge van de militaire rijkswacht , die met honderden tot de tanden gewapende manschappen de mijn bewaakt .Together with 300 local inhabitants , the Turkish mayor attempted to approach these mines , but was the victim of an unprecedented attack by the gendarmerie which has hundreds of heavily-armed men guarding the site .
Dan moet het zijn beleid in de toekomst zodanig vormgeven dat het niet voortdurend reageert op basis van het principe 'oog om oog, tand om tand'.Its policymaking in future must ensure it does not constantly react according to the 'eye for an eye, tooth for a tooth' principle.
Men zal nooit genoeg de inspanningen onderstrepen die men zich zal moeten getroosten en de pogingen die men van nu af aan in het werk moet stellen om een grotere economische convergentie tot s tand te brengen en voorts zal men nooit genoeg de nadruk leggen op de rol die het Europees Monetair Instituut zal moeten spelen om , zonder inbreuk te maken op de bevoegdheden van de centrale banken , de Europese Centrale Bank , op de dag dat zij zal moeten beginnen te functioneren , „ klaar voor het gebruik " — als ik zo vrij mag zijn deze uitdrukking te gebruiken — af te leveren .As for other aspects of the strengthening of our institutions , I shall refer to the three issues which have long been at the head of the European Parliament ' s list of priorities : the extension of qualified majority voting ; the investiture of , and powers of control over , the Commission ; and powers of codecision for the European Parliament .
We gaan hem moeten identificeren door zijn tandenHe' s fused to his own car.- We' re gonna have to I. D. his teeth
Oe bezoeken ter plaatse van de projecten en de besprekingen daarover worden als ten betar olddil bescheuert oe tot resultaten te konen en tullen in 1983 uordrn geïntensiveerd , bijvoorbeeld » « ι » ' Ί » l ' i i · .tand bij het t ^ h ^ er / de tränier , het « onteren en het opleveren van installaties , de bijstand bij de ontwikkeling vin turkten , * » « ■ ι onderh j .delio over contracten betreffende de levering van aaterieel ,ProJ.ct violto atai dlecueeloiie ere cuialdored a better elteruatlvu end will be eleppel lai In IMI , e.g. ror aane.je » nt / ledellcal oeelotonco , Inelul lei Ion and cuaelaeloning or pieni , Berkel devolo | eaont eeeletence , negotiation of equlfaaeiit eiauily conlroda , elc .
Dit recht zullen wij met hand en tand verdedigen en wij hopen dat de Commissie daar begrip voor zal weten op te brengen .If these rights which have been won are set aside before they are even tried out in practice , any public confidence in the Community sys tem which still remains will be lost .
Ik was erbij toen ze haar eerste tand eruit vielI was there when she cut her first tooth
Ik hoop, commissaris, dat u daar samen met uw collega van Mededinging eens flink uw tanden in wil zetten.I hope, Commissioner, that together with your colleague for Competition, you will want to get your teeth into this issue.
Wat een aantal zaken betreft moeten wij nu de tanden op elkaar zetten en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat.Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.
1. levend e runderen , buffels daaronder begrepen , ( huisdieren ) andere dan fokdieren van zuiver ras , die nog geen vaste tanden hebben en met een gewicht van ten minste 3 50 kg en ten hoogste 450 kg voor mannelijke dieren , en van ten minste 320 kg en ten hoogste 420 kg voor vrouwelijke dieren ,1. live animals of the domestic bovine species , other th an purebred breeding animals , not yet having any permanent teeth , of a weight of not less than 350 kg but not more than 450 kg in respect of male animals , or of not less than 320 kg but not more than 420 kg in respect of female animals ;
Trouwens, de tanden hebben er niet veel van over gehoudenBesides, the digestive juices didn' t leave much of the flesh to work with
Twee tanden uit z'n mond geslagenKnocked out two of his teeth
Laat me je tanden eens zienLet me see your teeth
BR Duits tand rijk in min ERE ( respectieve prijzen en wisselkoersen )In Mio EUA ( current prices and exchange rates )
Hij sneed het touw met zijn tanden.He cut the rope with his teeth.
Herstellingen — aan de basisplaat — toevoeging van een tand — vanaf de tweede tand — rebasing ( per kaak ) — overzetting ( per kaak )Notes on the application of the scale of reimburse- ment for dental prostheses :
We weten ook dat de radicale islam, die wordt gepreekt door Hamas, heel gevaarlijk is, dat er een bondgenootschap bestaat van krachten die de islamterreur overal ter wereld steunen, en we weten dat wij Europeanen ons daartegen natuurlijk met hand en tand moeten verdedigen.We also know that radical Islamism of the kind preached by Hamas is very dangerous, that the elements associated with it are the forces behind global Islamist terrorism, and - of course - that we Europeans must defend ourselves against it.
Pagina 2. Gevonden 1738 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 0,518 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.