Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaam energieverbruikenergy economics
spaarzaamheidthrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
Ondanks dat cijfer ben ik van mening dat het van essentieel belang is dat de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheid worden toegepast.Despite this figure, I believe it essential that the principles of economy, efficiency and effectiveness be applied.
Ook in de toekomst moet ervoor worden gezorgd dat spaarzaamheid het belangrijkste doel van het begrotingsbeleid en het financieel beheer blijft.We must continue to ensure that economy is still the central objective in budgetary policy and financial administration in the future.
Daarmee wordt vastgesteld dat spaarzaam en doeltreffend gebruik van de middelen, evenals in vele voorafgaande jaren, niet gewaarborgd is.This amounts to a statement that prudent and efficient use of funds is no more guaranteed than it has been in previous years.
Een rationeel, efficiënt en spaarzaam gebruik van energiebronnen is kortom van vitaal belang voor de toekomstige generaties en voor het evenwicht op onze planeetLastly, the reasonable, efficient and economic use of energy resources is a vital stabilising factor for our planet and for future generations
De spaarzame informatie die wij krijgen, wijst op een ongehoord lijden.The information which leaks out indicates suffering on a vast scale.
Daar waar het Parlement tijdens lange debatten, besprekingen en onderhandelingen samen met de meeste betrokkenen zich krachtig heeft ingezet voor een uitgebalanceerde begroting, daar waar wij - met de belastingbetaler in het achterhoofd - spaarzaam zijn omgegaan met de budgettaire middelen en kosten en baten zorgvuldig hebben afgewogen, heeft de Raad het weer eens bestaan zonder een duidelijk beleidsconcept het mes te zetten in de begroting.Whilst Parliament worked very carefully for a balanced budget, in long debates, discussions and negotiations with most of the interested parties, weighing needs against the duty to budget prudently in the taxpayers' interests, the Council again merely cut lump sums without any underlying political thought.
Ten eerste spaarzaamheid, omdat wij met het geld van onze burgers werken.The first is financial prudence, because we are dealing with our citizens' money.
Van essentieel belang is dat van tijd tot tijd opnieuw de redenen worden bekeken die hebben geleid tot het nemen van de lopende maatregelen, om er zodoende op toe te zien dat de betrokken middelen spaarzaam en economisch worden gebruikt.It is vital that there should be a period review of the reasons that led to the adoption of the measures under way in order to guarantee economy and efficiency in resource utilization.
Het principe kan alleen zijn dat wij goed overwegen welke behoeften wij hebben en hoe wij het geld van de belastingbetalers spaarzaam kunnen gebruiken.The principle may just be that we are giving careful consideration to what needs we have and how we can use taxpayers’ money sparingly.
Anders zullen we de Kyoto-doelstelling niet halen, en verzuimen we bovendien onze Europese economie te ordenen volgens moderne principes gericht op milieubehoud, klimaatbeheersing en spaarzaam grondstoffenverbruik.Otherwise we will not achieve the Kyoto targets, and we will miss the chance to gear the European economy to a modern awareness of the needs of the environment, climate and the protection of resources.
Derhalve kunnen we heel bot stellen dat veel lidstaten van de Unie alleen lippendienst hebben bewezen aan energie-efficiëntie, spaarzaamheid en het uiteindelijke doel van een low-carbon society, dus wat voor toekomst is er eigenlijk voor een economie, huishoudens en vervoer met een kooldioxide-uitstoot gelijk aan nul?Consequently, we can say quite bluntly that many Member States of the Union have only paid lip service to energy efficiency, thrift and the ultimate aim of a 'low-carbon society', so what future is there for an economy, households and transport with zero carbon dioxide emissions?
Het lijdt geen twijfel dat we waterprijzen moeten vaststellen die een spaarzaam watergebruik bevorderen. Het concurrentievermogen en de ontwikkelingskansen van bedrijven in achterstandsgebieden mogen daar echter niet onder lijden.We must clearly set water prices which promote its efficient use but which, at the same time, safeguard the competitivity of the producing industries in the less-favoured regions and do not hinder their legitimate development.
Daarom moeten ze met spaarzaamheid en weloverwogen worden gebruikt, maar er zijn situaties waarin ze resoluut moeten worden ingezet.Therefore, they should be used sparingly and prudently, but there are occasions when they must be used decisively.
Ik ben ervan overtuigd dat een voortrekkersrol van Europa op het gebied van energiezuinigheid en een spaarzame omgang met hulpbronnen niet alleen ten goede komt aan het milieu, maar ook aan de werkgelegenheid.I am convinced that a leading role for Europe in energy efficiency and in the thrifty use of resources will not only benefit the environment, but also our employment figures.
Zij zijn erg spaarzaam geweest en geven al jaren blijk van een goede begrotingsdiscipline. Zij hebben op alle vlakken een overschot behaald.They have been very economical and have complied with budgetary discipline for many years now.
Hoewel de Europese begroting vergeleken bij de nationale begrotingen uiteraard een zeer kleine begroting is, mag de symbolische waarde ervan niet worden onderschat: in een tijd dat de nationale parlementen en regeringen spaarzaam proberen te zijn, kan Europa het niet breed laten hangen.Although, of course, the European budget is very small indeed compared to the national budgets, there is a symbolic value in Europe not being seen as a spender at a time when the national parliaments and the national governments are trying to be parsimonious.
Logisch dat zij zeer spaarzaam is met statistieken.It makes sense that it is extremely economical with statistics.
Het probleem dat het vaakst ter sprake kwam in het debat, afgezien van de specifieke uitdagingen van 2009 en de noodzaak om het geld van de Europese belastingbetalers op spaarzame wijze te beheren, was absoluut de kwestie van de bezoldiging van de assistenten van de leden.The problem that arose most often in this debate, apart from the specific challenges of 2009 and the need to manage European taxpayers' money frugally, was definitely the problem of Members' assistants.
Mevrouw de Voorzitter, met de vaststelling van zijn aanbeveling op 17 maart jl. heeft de Raad andermaal willen onderstrepen het van essentieel belang te achten dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de begroting van de Gemeenschap erop toezien dat bij het uitgeven van gemeenschapsgelden strikt de hand wordt gehouden aan de voorschriften en de beginselen inzake goed financieel beheer, spaarzaamheid en doorzichtigheid.Madam President, in making its recommendation on17 March the Council was anxious to stress once again the fundamental need for all players involved in implementing the Community budget to ensure that the spending of Community money goes hand in hand with rigorous compliance with the rules and principles of good financial management, thrift and transparency.
Flexibiliteit is echter ook een medicijn om spaarzaam en met zorg toe te dienen. Een te grote dosis zal de Unie immers doen fragmenteren.But it is also a medicine to be taken sparingly and carefully: too large a dose, and the Union will fragment.
De moderne biotechnologie zal als sleuteltechnologie van de 21ste eeuw een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening voor de wereldbevolking en aan een spaarzaam en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.Modern biotechnology, as a key technology of the 21st century will make a central contribution to feeding the global population. Of great importance in this will be the need to treat the natural fundamentals of life in a manner which is caring and long lasting.
Overwegende dat het zaak is de preventie, het hergebruik en de nuttige toepassing van afvalstoffen alsook het gebruik van de teruggewonnen materialen en energie te stimuleren teneinde de natuurlijke rijkdommen spaarzaam te benutten en zo weinig mogelijk grond te gebruikenWhereas the prevention, recycling and recovery of waste should be encouraged as should the use of recovered materials and energy so as to safeguard natural resources and obviate wasteful use of land
Mensen die mij kennen, weten dat ik zeer spaarzaam ben met lovende woorden en dankbetuigingen.Anyone who knows me will be aware that I am normally very sparing with praise and thanks.
Ik begrijp best dat de Commissie spaarzaam moet omgaan met de beschikbare middelen, maar dit mag er niet toe leiden dat de wet wordt overtreden.I also recognise that the Commission has to act in a thrifty and economical manner, but this should not be at the expense of breaking the law.
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,744 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.