Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaam energieverbruikenergy economics
spaarzaamheidthrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
Mevrouw de Voorzitter, gezien mijn korte inwijding in de begrotingsproblematiek van de Europese Unie, houd ik mijn interventie zo spaarzaam als de begroting van de Europese Unie.Madam President, in view of the short initiation I have had into the EU’s budgetary matters, it is appropriate today for my comments to be restrained and economical, just like the EU’s budget.
Flexibiliteit is echter ook een medicijn om spaarzaam en met zorg toe te dienen. Een te grote dosis zal de Unie immers doen fragmenteren.But it is also a medicine to be taken sparingly and carefully: too large a dose, and the Union will fragment.
Voor een kritische geest of voor iemand die spaarzaam met de middelen wil omgaan, neen!Any critical or parsimonious person would have to call a halt to it!
Aangezien kieuwnetten bedoeld zijn als tamelijk selectief vistuig, willen we een dergelijk spaarzaam gebruik niet ontmoedigen. Het misbruik van deze netten willen we echter beslist wel ontmoedigen, omdat door dat misbruik zogenaamde “spooknetten” ontstaan die ongeveer een maand lang voor de vangst worden gebruikt en grote schade aan de betreffende soorten veroorzaken.So, on the one hand, given that the use of gill nets is quite selective as a gear, we would not want to discourage that; but on the other hand, we certainly want to discourage the abuse of gill nets, as that would create so-called ‘ghost nets’, which continue to be used for fishing for a period of a month or so, causing significant damage to the species concerned.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Tomlinson graag danken voor de goede geest van spaarzaamheid die zijn toespraak kenmerkte en ik dank tevens de Begrotingscommissie en het Bureau, waarin ik zelf zetel, voor de bereikte consensus om onder andere de reisvergoedingen voor de leden op het niveau van vorig jaar te bevriezen of beter gezegd de uitgaven voor volgend jaar op hetzelfde niveau te houden als die van dit jaar.Mr President, I should like to thank Mr Tomlinson for the spirit of thrift that ran through his speech to Parliament, and I want to thank the Committee on Budgets and the Bureau, on which I myself sit, for unanimously deciding to keep Members' expenses for travel and the like at the same level as last year or, more accurately, to keep expenditure for next year at the same level as this year.
We hebben een sterke Europese industriesector nodig die het voortouw neemt, want we zijn er heilig van overtuigd dat als Europa een leidende rol speelt op het gebied van zuinig energieverbruik, nieuwe technologieën en spaarzaam gebruik van hulpbronnen, dit niet alleen goed zou zijn voor het milieu, maar ook voor meer werkgelegenheid zou zorgen.We need a strong European industrial sector to take up the baton, for we are firmly convinced that a leading European role in the realms of energy efficiency, new technology and economical use of resources would not only be good for the environment but would also boost employment.
Werd het budget zodanig gebruikt dat een goed financieel beheer, met name spaarzaamheid en kosteneffectiviteit, was gewaarborgd?the budget was used in such a way as to ensure sound financial management in particular economy and cost effectiveness
De spaarzame informatie die wij krijgen, wijst op een ongehoord lijden.The information which leaks out indicates suffering on a vast scale.
Wellicht stelt het Gemeenschapsrecht ons voor problemen, temeer daar alle instellingen momenteel bijzonder spaarzaam zijn met regelgevende instrumenten.From the point of view of Community law, perhaps we will be faced with difficulties. And the difficulty lies in the current concern in all the Community institutions with regard to simplifying the regulatory procedure.
is van mening- aangezien het grootste deel van de EU-begroting wordt uitgevoerd op basis van gedeeld beheer, hetgeen betekent dat de Commissie haar taken inzake de uitvoering van de begroting aan de lidstaten delegeert (d.w.z. ‧ en, na ‧ mei ‧, ‧ heterogene ministeries en bestuurlijke organen met hun respectieve tradities), dat normen in EU-verband moeten worden opgesteld op grond waarvan kan worden nagegaan of alle ‧ lidstaten de begrotingskredieten gebruiken in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer, d.w.z. in overeenstemming met de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheidTakes the view that, since far and away the largest proportion of the EU budget is implemented on a shared-management basis, meaning that the Commission delegates budget implementation duties to the Member States, i.e. to ‧ and, after ‧ May ‧, ‧ heterogeneous ministries and administrative bodies and traditions, EU standards ought to be laid down which make it possible to verify that all ‧ Member States use budget appropriations in accordance with the principle of sound financial management, i.e. in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at
- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, de olieprijs is nu al bijna net zo hoog als begin jaren tachtig, maar dit heeft ons nog niet tot spaarzaamheid aangezet.Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the price of oil is still lower now than it was at the beginning of the eighties, but that has not taught us to conserve.
De Rekenkamer heeft voor 1998 voor de vijfde achtereenvolgende maal geweigerd de Commissie een positieve betrouwbaarheidverklaring te verstrekken, dat wil zeggen: te bevestigen dat zij zorgvuldig en spaarzaam met het geld van de Europese belastingbetaler omgaat.In 1998, for the fifth consecutive time, the Court of Auditors declined to give a positive Statement of Assurance, or in other words to certify that European taxpayers' money had been used carefully and thriftily.
We zullen niet toestaan dat degenen die pleiten voor grote zorgvuldigheid en spaarzaamheid, voor gierig worden uitgemaakt, noch dat degenen die erop wijzen dat er op bepaalde terreinen meer geld nodig is, als verkwistend worden gebrandmerkt.We shall not let anyone cry ‘miser’ at those who advocate great prudence and thrift, nor shall we tolerate any accusations of extravagance against those who point out that more money is needed in particular areas.
Het is een goede huishoudelijke deugd, een mannelijke en vrouwelijke deugd, om spaarzaam om te gaan met het geld van de belastingbetaler. Als misbruik wordt vastgesteld, moet dit worden vervolgd.And the precept of good housekeeping - a virtue in men and women - enjoins us to ensure that taxpayers' money is being used economically and that any misuse of funds is identified and penalised - to ensure, in short, that something is done here to stop such abuses.
Ter voorkoming van misverstanden: ik zet mij al jaren in voor een spaarzaam gebruik van fossiele brandstoffen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.In order to ensure that there is no misunderstanding, I would like to explain that I have been committed for many years to reducing our use of fossil fuels and, therefore, our impact on the environment.
Ook bevat de tekst nu een bepaling over de noodzaak de energierekeningen doorzichtiger te maken om de gebruikers spaarzaam te leren omgaan met energie.It has been accepted that there is a need for more transparent energy billing systems, which can help users to adopt an energy-saving approach.
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
Zij zijn erg spaarzaam geweest en geven al jaren blijk van een goede begrotingsdiscipline. Zij hebben op alle vlakken een overschot behaald.They have been very economical and have complied with budgetary discipline for many years now.
Ten eerste spaarzaamheid, omdat wij met het geld van onze burgers werken.The first is financial prudence, because we are dealing with our citizens' money.
Ik sta volledig achter de in het verslag vervatte voorstellen en wil graag de volgende aanwijzingen benadrukken: meer samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de andere commissies, waarbij de belangrijke aspecten van de verzoekschriften ook een wetgevend vervolg moeten krijgen; goede samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de Europese ombudsman; een grotere inspanning van de Commissie en de Raad om gehoor te geven aan de problemen zoals de Commissie verzoekschriften die voorschotelt en zoals die uit de inhoud van de aan haar gerichte verzoekschriften naar voren komen; een klacht over de vertragingen en de spaarzame samenwerking met de lid-staten waarop de verzoekschriften betrekking hebben, en als laatste de noodzaak om de verzoekschriften snel en doeltreffend af te handelen.I fully support the proposals in the report and would stress especially the following points: closer interaction between the Committee on Petitions and the other committees, with a follow-up including legislation, on major issues raised in petitions; the need for a good collaborative relationship between the Committee on Petitions and the European Ombudsman; greater commitment by the Commission and Council to follow-up problems raised by the Committee on Petitions and the content of petitions submitted to it; criticism of delays and inadequate collaboration with the Member States named in petitions; finally, the need to deal with petitions speedily and effectively.
Uit het voorbeeld van de – soms catastrofale – energie-efficiëntie in gebouwen blijkt dat een spaarzaam gebruik van hulpbronnen, bescherming van het milieu en het creëren van banen zonder meer hand in hand met elkaar kunnen gaanThe example of- in some cases disastrous- energy efficiency, for example in buildings, illustrates that resource conservation, protection of the environment and job creation- particularly in SMEs- could definitely go hand in hand
Het is echter altijd goed spaarzaam om te gaan met overheidsgeld en de uitgaven moeten natuurlijk worden gezien in de context van de taken die daarmee worden vervuld.When it comes to dealing with public money, thrift is always a virtue, and expenditure must be seen in the light of the task in hand.
Ondanks de belofte van de nieuwe Labourregering om meer openheid en doorzichtigheid te betrachten is Buitenlandse Zaken is op dit punt zeer spaarzaam met informatie.It is very difficult to get any information from the Foreign Office even though the new Labour Government has promised openness and transparency.
Ik ben voor een spaarzame begroting, ook voor het landbouwbeleid, maar wij moeten er nogmaals de aandacht op vestigen dat wij ons met 20 miljard euro onder de grenswaarde van 1,27 bevinden.I favour a thrifty budget, even in the agricultural sphere, but we must again point out that our EUR 20 billion puts us under the 1.27% ceiling.
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,301 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.