Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaam energieverbruikenergy economics
spaarzaamheidthrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
Vervolgens merkt het Hof op dat het doel van deze inmenging is om het spaarzame en doeltreffende gebruik van overheidsgelden te waar borgen ; dit is een legitieme doelstelling in de zin van ar tikel 8 van het EVRM die gericht is op het „ economisch welzijn van het land " .The Court restated the principle of uniform interpretation of directives and the obligat ion incum bent on all the authorities of Member States , including the courts , to ensure compliance with that principle as far as possible , in the light of the wording and the pur pose of the Directive so as to achieve the result it has in view .
Uit het voorbeeld van de – soms catastrofale – energie-efficiëntie in gebouwen blijkt dat een spaarzaam gebruik van hulpbronnen, bescherming van het milieu en het creëren van banen zonder meer hand in hand met elkaar kunnen gaanThe example of- in some cases disastrous- energy efficiency, for example in buildings, illustrates that resource conservation, protection of the environment and job creation- particularly in SMEs- could definitely go hand in hand
Ik verwijs niet naar deze alternatieve verdragen omdat zij de verdragen tussen de regeringen kunnen vervangen , maar omdat ze de aanzet vormen tot een heel belangrijk proces : de verplichtingen tot milieubehoud en -bescher-. ming en tot het spaarzaam omspringen met ons gemeen schappelijk erfgoed kunnen namelijk slechts functioneMoreover , at the request of the applicant countries , the declaration includes a reference to the fifth Community
De Commissie stemt onmiddellijk in met alle maatregelen die dit Parlement neemt voor het spaarzaam en zuinig omspringen met energie , voor het gebruik van vernieuwbare energiebronnen en voor het gebruik van de eigen energievoorraden ( ik richt me hier tot me vrouw García Arias ) .All the measures this Parliament can take for energy conservation , energy-saving , the use of renewable sources of energy , the use of domestic resources ( and here I am thinking of what Mrs Garcia Arias said ) have the Commission ' s direct agreement .
Anders zullen we de Kyoto-doelstelling niet halen, en verzuimen we bovendien onze Europese economie te ordenen volgens moderne principes gericht op milieubehoud, klimaatbeheersing en spaarzaam grondstoffenverbruik.Otherwise we will not achieve the Kyoto targets, and we will miss the chance to gear the European economy to a modern awareness of the needs of the environment, climate and the protection of resources.
Dat deel van de resolutie die de Commissie de Raad voorstelt is zeer behoedzaam en uiterst spaarzaam met de aanduiding van concrete maatregelen .On the subject of farm prices , Parliament has only recently been con sulted , when I presented my report , which it adopted .
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at
Ten eerste: de keuzen moeten beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap; ten tweede: de middelen moeten spaarzaam en doeltreffend worden benut; en ten derde: de administratie en de financiële overzichten moeten volledig doorzichtig zijn.Firstly: the decisions should reflect the needs of communities; secondly: the resources should be used economically and efficiently; and, thirdly, there should be complete transparency in resource management and accounting.
Aan een dergelijk criterium voldoet daarentegen wél de situatie waarbij de overheid niet alleen de jaarrekening van de betrokken instelling controleert , maar eveneens controleert of het lopende beheer cijfermatig correct , volgens de regel s , spaarzaam , economisch en doelmatig wordt gevoerd , en diezelfde overheid voorts bevoegd is om de kantoren en installaties van genoemde instelling te bezoeken en over deze onderzoeken versfog uit te brengen bij een territoriaal lich aam dat , via een andere vennootschap , het maatschappelijk kapitaal van de betrokken instelling in handen heeft . "That criterion is , however , satisfied where the public authorities supervise not only the annual accounts of the body concerned but also its conduct from the point of view of proper accounting , regularity , economy , efficiency and expediency and where those public authorities are authorised to inspect the business premises and facilities ofthat body and to report the results of those inspections to a regional authority which holds , through another company , all the shares in the body in question . '
Dat is weliswaar geen groot bedrag , maar een duidelijk bewijs voor de wil van het Parlement om absolute spaarzaam heid bij de huishoudelijke uitgaven te betrachten en wel in een nog verdergaande mate dan de Raad dat doet .It remains the case that the Social Fund is oversubscribed by something like 80 % : 80 % of the demands cannot be met when the applications come in .
U hebt gezegd , mijnheer Samland , dat het een spaarzame begroting en te zelfdertijd een lange termijnstrategie is . Maar kunnen wij de twee wel combi-These draft directives must come from the Commission and be accompanied by estimates of their effect on employment and society as a whole .
Seligman spaarzaamheid op financieel gebied te verstaan , en niet energiebesparing , waarvan toen nog geen sprake was .Alpi ne regions , vary so much that uniform legislation would be difficult in one country let alone several .
Samen met hen zullen wij een spaarzaam en solide begrotingsbeleid voeren dat op de toekomst is gericht.We intend to set budgets in conjunction with you in a thrifty and sound way but at the same time with an eye to the future.
Velen zeggen dat wij spaarzaam moeten zijn, maar hebben het vooral over waar we niet op moeten bezuinigen.Most are saying that we must be frugal, but nonetheless talk about what we should not save.
In het jaarverslag van de Commissie springt de spaarzame aandacht voor de bescherming van het milieu in het oog .The scant attention given to environmental protection in the Commission ' s annual report is striking .
Het is onze gemeenschappelijke taak in de Europese Gemeen schap gedisciplineerd op te treden voor verstandige spaarzame maatregelen .Can I have your assurance that a letter presented tomorrow morning by the President will be su fficient to amend the list ?
Ik begrijp best dat de Commissie spaarzaam moet omgaan met de beschikbare middelen, maar dit mag er niet toe leiden dat de wet wordt overtreden.I also recognise that the Commission has to act in a thrifty and economical manner, but this should not be at the expense of breaking the law.
De liberalen en de democraten willen dat u garandeert dat vrijwaringsclausules spaarzaam of helemaal niet zullen worden gebruikt.Liberals and Democrats seek your assurance that safeguard clauses will be used sparingly or not at all.
Zou het niet beter zijn om te laten zien dat ook in dit Huis soberheid en spaarzaamheid fundamentele leidraden voor gedrag vormen?Would it not be better for this House too to be demonstrating that austerity and saving are basic principles of behaviour?
Mijn advies is bijzonder zorgvuldig om te gaan met de term corruptie op hoog niveau, zoals die in het verslag wordt gebezigd, en de term spaarzaam te gebruiken.I recommend that the high-level corruption wording, as used in the report, be only used in a very careful and limited way.
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
Om die reden hebben zelfs de meer spaarzame begrotingsspecialisten destijds hun bedenkingen terzijde geschoven en hebben we weer een subsidiepotje geopend.Thus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
Ten eerste : de keuzen moéten beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap ; ten tweede : de middelen moeten spaarzaam en doeltreffend worden be nut ; en ten derde : de administratie en de financiële overzichten moeten volledig doorzichtig zijn .We have to congratulate the Court of Auditors for the efficient way in which it performs this task assigned to it by the Treaties .
Mag ik het zo zeggen in de richting van commissaris Gradin : de Europese Commissie is spaarzaam met haar initiatiefrecht .May I put it this way to Commissioner Gradin : the European Commission is economical with its right legislative initiative .
Het lijkt evenwel niet-rendabel en inefficiënt — om niet te zeggen waanzinnig , uit economisch oogpunt , in termen van spaarzaam gebruik van hulpbronnen en de doelstelling om lagere prijzen aan de klanten aan te bieden — om een bestaand aansluitnetwerk te dupliceren wanneer dit nog bruikbaar is .However , it would seem to be neither cost-effective nor efficient , not to say an aberration in terms of saving resources and the aim of ensuring lower prices for customers , to duplicate an existing local loop where that loop is still usable .
Pagina 1. Gevonden 238 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,344 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.