Vertalingen in English:

 • economical     
  (Adjective  ) (adjv   ) []
   
  careful with money
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • thrifty   
  (adjv   )
 • economic     
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • cheap         
  (adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • frugal       
  (adjv   ) []
   
  Avoiding waste.
   
  Verspilling vermijdend.
 • inexpensive       
  (verb, adjv   ) []
   
  Low in price.
   
  Laag in prijs.
 • sparingly   
  (Adverb  ) (advb   )
   
  in a sparing manner
 • parsimonious   
  (adjv   )
 • saving     
  (noun, adjv   )
 • sparing   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
sparingly

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

spaarzaam energieverbruikenergy economics
spaarzaamheidthrift; economy; frugality

Voorbeeld zinnen met "spaarzaam", vertaalgeheugen

add example
Uit het voorbeeld van de – soms catastrofale – energie-efficiëntie in gebouwen blijkt dat een spaarzaam gebruik van hulpbronnen, bescherming van het milieu en het creëren van banen zonder meer hand in hand met elkaar kunnen gaanThe example of- in some cases disastrous- energy efficiency, for example in buildings, illustrates that resource conservation, protection of the environment and job creation- particularly in SMEs- could definitely go hand in hand
Anders zullen we de Kyoto-doelstelling niet halen, en verzuimen we bovendien onze Europese economie te ordenen volgens moderne principes gericht op milieubehoud, klimaatbeheersing en spaarzaam grondstoffenverbruik.Otherwise we will not achieve the Kyoto targets, and we will miss the chance to gear the European economy to a modern awareness of the needs of the environment, climate and the protection of resources.
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at
Ten eerste: de keuzen moeten beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap; ten tweede: de middelen moeten spaarzaam en doeltreffend worden benut; en ten derde: de administratie en de financiële overzichten moeten volledig doorzichtig zijn.Firstly: the decisions should reflect the needs of communities; secondly: the resources should be used economically and efficiently; and, thirdly, there should be complete transparency in resource management and accounting.
Samen met hen zullen wij een spaarzaam en solide begrotingsbeleid voeren dat op de toekomst is gericht.We intend to set budgets in conjunction with you in a thrifty and sound way but at the same time with an eye to the future.
Velen zeggen dat wij spaarzaam moeten zijn, maar hebben het vooral over waar we niet op moeten bezuinigen.Most are saying that we must be frugal, but nonetheless talk about what we should not save.
Ik begrijp best dat de Commissie spaarzaam moet omgaan met de beschikbare middelen, maar dit mag er niet toe leiden dat de wet wordt overtreden.I also recognise that the Commission has to act in a thrifty and economical manner, but this should not be at the expense of breaking the law.
De liberalen en de democraten willen dat u garandeert dat vrijwaringsclausules spaarzaam of helemaal niet zullen worden gebruikt.Liberals and Democrats seek your assurance that safeguard clauses will be used sparingly or not at all.
Zou het niet beter zijn om te laten zien dat ook in dit Huis soberheid en spaarzaamheid fundamentele leidraden voor gedrag vormen?Would it not be better for this House too to be demonstrating that austerity and saving are basic principles of behaviour?
Mijn advies is bijzonder zorgvuldig om te gaan met de term corruptie op hoog niveau, zoals die in het verslag wordt gebezigd, en de term spaarzaam te gebruiken.I recommend that the high-level corruption wording, as used in the report, be only used in a very careful and limited way.
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Communities and on the Internet at
Om die reden hebben zelfs de meer spaarzame begrotingsspecialisten destijds hun bedenkingen terzijde geschoven en hebben we weer een subsidiepotje geopend.Thus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
Ik heb tegen het verlenen van kwijting aan de Commissie gestemd, omdat de begrotingsgelden in 2006 op veel terreinen niet spaarzaam en efficiënt zijn gebruikt.in writing. - (DE) I voted against the discharge of the Commission's accounts because, in many areas, budget funds were not used frugally and efficiently in 2006.
Het gaat dus om ingrijpende hervormingen in het Europese beleid. Ze zullen ongetwijfeld in een geest van grote spaarzaamheid - op nationaal niveau hebben wij alles gedaan om de begrotingen te consolideren - maar ook in een geest van solidariteit, het fundament van de Europese integratie, moeten worden uitgevoerd.As we all know, it is not just a question of money and finances, it is more particularly a question of the shape of our future political approach to key political issues, to agricultural policy and to structural policy, which means it is also a question of reforming the substance of European policy, of reforms which must undoubtedly be carried out in a spirit of financial prudence - since we have made the utmost effort to consolidate our budgets at national level - but also in a spirit of solidarity, because that is the cornerstone of European integration.
Het principe kan alleen zijn dat wij goed overwegen welke behoeften wij hebben en hoe wij het geld van de belastingbetalers spaarzaam kunnen gebruiken.The principle may just be that we are giving careful consideration to what needs we have and how we can use taxpayers’ money sparingly.
U beschikt echter over geen enkele garantie dat het Parlement dat in juni wordt gekozen deze spaarzame koers zal aanhouden.But you have no guarantee that the Parliament elected in June will follow that thrifty path.
De wil om zuiniger om te springen met de natuurlijke rijkdommen, is tot uiting gekomen in technische vernieuwingen die een spaarzaam beheer en kostenvermindering nastrevenThe concern to save natural resources has led to technical innovations tending to favour thrifty management and reduce costs
Het zou evenwel gevaarlijk zijn ze al te spaarzaam te beheren.But it would be dangerous to manage them sparingly.
Ik sta volledig achter de in het verslag vervatte voorstellen en wil graag de volgende aanwijzingen benadrukken: meer samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de andere commissies, waarbij de belangrijke aspecten van de verzoekschriften ook een wetgevend vervolg moeten krijgen; goede samenwerking tussen de Commissie verzoekschriften en de Europese ombudsman; een grotere inspanning van de Commissie en de Raad om gehoor te geven aan de problemen zoals de Commissie verzoekschriften die voorschotelt en zoals die uit de inhoud van de aan haar gerichte verzoekschriften naar voren komen; een klacht over de vertragingen en de spaarzame samenwerking met de lid-staten waarop de verzoekschriften betrekking hebben, en als laatste de noodzaak om de verzoekschriften snel en doeltreffend af te handelen.I fully support the proposals in the report and would stress especially the following points: closer interaction between the Committee on Petitions and the other committees, with a follow-up including legislation, on major issues raised in petitions; the need for a good collaborative relationship between the Committee on Petitions and the European Ombudsman; greater commitment by the Commission and Council to follow-up problems raised by the Committee on Petitions and the content of petitions submitted to it; criticism of delays and inadequate collaboration with the Member States named in petitions; finally, the need to deal with petitions speedily and effectively.
De lidstaten die hun nationale munt inruilden voor de gezamenlijke euro zonder nog een verdere politieke Unie aan te gaan en één macro-economisch en begrotingsbeleid te beginnen, hadden behoefte aan garantstellingen om te voorkomen dat de spaarzaamheid van de ene lidstaat ondermijnd zou worden door het onverantwoord aangaan van schulden van de andere.The Member States that exchanged their national currencies for the common euro without committing to a further political Union and starting one macro-economic and budget policy needed guarantees to prevent one Member State’s frugality from being undermined by another’s irresponsible overspending.
De huidige schuld is dus geen symptoom van een gebrek aan spaarzaamheid, maar het gevolg van veranderingen die op lange termijn tot doel hebben de begrotingsuitgaven aan pensioenen te verminderen.The current debt is not, therefore, indicative of a lack of prudence, but is the effect of changes whose long-term objective is the reduction of budgetary expenses allocated to making pension payments.
Uit uw discussie zijn enkele beginselen naar voren gekomen ten aanzien van de kern van de zaak, waarover wij het naar mijn mening volkomen eens zijn: efficiency, controle, verantwoordelijkheid en, om het geheel af te ronden, spaarzaamheid, beginselen die uw rapporteur naar mijn mening zeer goed onder woorden heeft gebracht.Turning now to the substance – and I think that we are in full agreement on all of these points – I noted that several principles emerged from your discussion: efficiency, supervision and responsibility, all subject to an overriding principle of parsimony, which I thought your rapporteur expressed very well.
is van mening- aangezien het grootste deel van de EU-begroting wordt uitgevoerd op basis van gedeeld beheer, hetgeen betekent dat de Commissie haar taken inzake de uitvoering van de begroting aan de lidstaten delegeert (d.w.z. ‧ en, na ‧ mei ‧, ‧ heterogene ministeries en bestuurlijke organen met hun respectieve tradities), dat normen in EU-verband moeten worden opgesteld op grond waarvan kan worden nagegaan of alle ‧ lidstaten de begrotingskredieten gebruiken in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer, d.w.z. in overeenstemming met de beginselen van spaarzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheidTakes the view that, since far and away the largest proportion of the EU budget is implemented on a shared-management basis, meaning that the Commission delegates budget implementation duties to the Member States, i.e. to ‧ and, after ‧ May ‧, ‧ heterogeneous ministries and administrative bodies and traditions, EU standards ought to be laid down which make it possible to verify that all ‧ Member States use budget appropriations in accordance with the principle of sound financial management, i.e. in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness
Ook bevat de tekst nu een bepaling over de noodzaak de energierekeningen doorzichtiger te maken om de gebruikers spaarzaam te leren omgaan met energie.It has been accepted that there is a need for more transparent energy billing systems, which can help users to adopt an energy-saving approach.
Ik ben ervan overtuigd dat een voortrekkersrol van Europa op het gebied van energiezuinigheid en een spaarzame omgang met hulpbronnen niet alleen ten goede komt aan het milieu, maar ook aan de werkgelegenheid.I am convinced that a leading role for Europe in energy efficiency and in the thrifty use of resources will not only benefit the environment, but also our employment figures.
Pagina 1. Gevonden 125 zinnen matching zin spaarzaam.Gevonden in 0,434 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.