Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van FoucaultFoucault’s Pendulum
slingersling; garland; swing; slingshot; shanghai; ; pendulum; wreath; clock; catapult; festoon
slinger-aat
slingere
slingerenarouse; agitate; wave about; ; sling; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; swing; incite; oscillate; sway; meander; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling
slingerend; winding
SlingersSlingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
Is ' t onderzoek nagenoeg afgerond?Wie heeft die scanner laten slingeren?Who put that scanner there?
Ballonnen, confetti, slingers, papieren lampions, kaneelkoekjes... een kerel die op een touw loopt, hoe noem je die?Balloons, confetti, streamers, paper lanterns, cinnamon biscuits...... a guy who walks on a rope, what do you call them?
Je kunt maar beter omhoog slingerenYou' d better shimmy on up
Als het alles wat over het Beest ging, kon vernietigen...laat het z' n eigen biografie niet slingerenIf this thing could obliterate all references to the Beast...... it' s very unlikely it would leave its own bio laying about
Het botslichaam moet, met het voorelement verticaal, met een snelheid van ‧,‧ ± ‧,‧ m/s horizontaal op de stationaire slinger worden afgevuurd (zie figuurThe impactor with the front member vertical must be propelled horizontally at a velocity of ‧,‧ ± ‧,‧ m/s into the stationary pendulum as shown in Figure
praktijkgedeelte op afgesloten terrein, waarbij de volgende onderdelen worden geoefend: remmen, remtraject, veranderen van rijbaan, remmen/uitwijken, slingeren van de aanhanger, manoeuvreren, inparkerena practical component on enclosed ground to practise the following exercises: braking, stopping distance, lane-changing, braking/evasive action, trailer swing, manoeuvring, parking
De totale massa van de slinger in het inslagpunt bedraagt ‧ kgThe total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be ‧ kg
De afstand tussen de centrale horizontale as van de botscilinder en de draaias van de slinger bedraagt ‧ ± ‧ mmThe length between the central horizontal axis of the impactor cylinder and the axis of rotation of the whole pendulum shall be ‧ ± ‧ mm
De commissarissen hebben stuk voor stuk geprobeerd hun eigen kerstboom op te tuigen door er een paar persoonlijke slingers in te hangen.Each Commissioner has done his or her best to decorate their own Christmas tree by hanging a few bits of tinsel of their own upon it.
Ik slingerde ' m een keer aan, om te starten...... toen de slinger brakOne time I was cranking it, to start it...... and the crank broke in half
Laat dan ook je rotzooi niet zo slingeren!Then don' t leave your shit lying around!
Bij de botsing mag nagenoeg geen vervorming van de aldus geconstrueerde slinger optredenThe pendulum so constituted shall be substantially incapable of being deformed by the impact
De gereduceerde massa mr in het slagmiddelpunt van de slinger wordt aan de hand van de volgende formule gedefinieerd als een functie van de totale massa m, de afstand a tussen het slagmiddelpunt en de draaiingsas, en de afstand l tussen het zwaartepunt en de draaiingsasThe reduced mass mr at the centre of percussion of the pendulum is defined as a function of the total mass m, of the distance a between the centre of percussion and the axis of rotation, and of the distance l between the centre of gravity and the axis of rotation, by the following equation
Wanneer het botslichaam op een stationaire cilindrische slinger wordt afgevuurd, moet de piekkracht in elke belastingomzetter ten minste ‧,‧ kN en ten hoogste ‧,‧ kN bedragen; het verschil tussen de piekkrachten in de bovenste en onderste belastingomzetter mag ten hoogste ‧,‧ kN bedragenWhen the impactor is propelled into a stationary cylindrical pendulum the peak force measured in each load transducer must be not less ‧,‧ kN and not more than ‧,‧ kN and the difference between the peak forces measured in the top and bottom load transducers must not be more than ‧,‧ kN
Bij de botsing mag nagenoeg geen vervorming van de aldus samengestelde slinger optredenThe pendulum so constituted shall be substantially incapable of being deformed by the collision
Wanneer het botslichaam op een stationaire cilindrische slinger wordt afgevuurd, moet de piekkracht in elke belastingomzetter minstens ‧,‧ kN en hoogstens ‧,‧ kN bedragen; het verschil tussen de piekkrachten in de bovenste en onderste belastingomzetter mag hoogstens ‧,‧ kN bedragenWhen the impactor is propelled into a stationary cylindrical pendulum the peak force measured in each load transducer shall be not less ‧,‧ kN and not more than ‧,‧ kN and the difference between the peak forces measured in the top and bottom load transducers shall not be more than ‧,‧ kN
Ik vertrouw hem net zover als ik een piano kan slingerenI trust him about as far as I can sling a piano
Maar het zal wel bij m' n bed slingeren in de slaapzaal' But it' il be in the dorm, just somewhere around my bunk, OK?
Het slagmiddelpunt van de slinger moet samenvallen met het zwaartepunt van de piramide; de afstand tussen de piramide en de draaiingsas van de slinger moet ‧ m bedragen en de totale massa van de slinger met betrekking tot het slagmiddelpunt ‧ kgThe centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be ‧ m and the total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be ‧ kg
Helaas heb ik maar één hamer en ik zou er tachtig of honderd nodig hebben gehad om er iedereen die niet oplette eentje naar het hoofd te slingeren.Unfortunately though, I only have one gavel: I would have needed 80 or 100 to throw at all the Members who were not listening to your speech.
De maximumbuighoek van het proefhoofd ten opzichte van de slinger moet ‧ ± ‧ graden bedragen en moet worden bereikt op een tijdstip tussen ‧ en ‧ msThe maximum headform flexion angle relative to the pendulum must be ‧ ± ‧ degrees and occur between ‧ and ‧ m/s
Het moet mogelijk zijn het gewicht als een slinger tot een voor iedere proef bepaalde hoogte terug te trekkenMeans shall be provided of pulling the weight back as a pendulum to a height which is determined for each test
Maar ik waarschuw u:Als u iets overkomt, slinger ik u op rapportBut I warn you, if you get hurt, I' il put you on report, Captain
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,486 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.