Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
Een voorbeeld van reëlewaardeafdekking is een afdekking van het risico dat de entiteit loopt ten aanzien van veranderingen in de reële waarde van een vastrentend schuldbewijs als gevolg van rentevoetwijzigingenAn example of a fair value hedge is a hedge of exposure to changes in the fair value of a fixed rate debt instrument as a result of changes in interest rates
Een conversierecht of-plicht in aandelen, besloten in een converteerbaar schuldbewijs, is vanuit het oogpunt van de houder van het instrument niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert (vanuit het oogpunt van de emittent is het conversierecht of de conversieplicht in aandelen een eigenvermogensinstrument dat buiten het toepassingsgebied van deze standaard valt, mits het recht of de plicht aan de voorwaarden voor die classificatie op grond van IAS ‧ voldoetAn equity conversion feature embedded in a convertible debt instrument is not closely related to the host debt instrument from the perspective of the holder of the instrument (from the issuer's perspective, the equity conversion option is an equity instrument and excluded from the scope of this standard provided it meets the conditions for that classification under IAS
Het Garantiefonds is houder van één door de Europese Gemeenschappen uitgegeven schuldbewijs met variabele rente (MFB) van ‧ miljoen EUR, dus zowel de activa (Garantiefonds) als de passiva (MFB) op het niveau van de Gemeenschappen dienen te worden geëlimineerdThe Guarantee Fund holds one floating rate note issued by the European Communities (MFA) for an amount of EUR ‧ million, and so both the assets (GF) and liabilities (MFA) have to be eliminated in the Communities' accounts
Het schuldbewijs is derhalve een financieel actief van de wisselhouder en een financiële verplichting van de emittent van het schuldbewijsThe note is, therefore, a financial asset of the note holder and a financial liability of the note issuer
De emittent is op grond van alinea ‧ verplicht een in een contract besloten derivaat (dat wil zeggen de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling) af te scheiden omdat het basiscontract volgens TL‧ een schuldbewijs is en de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling niet nauw verbonden is met een als basiscontract fungerend schuldbewijs zoals vermeld in TL‧a), tenzij de emittent het instrument met terugneemverplichting bij eerste opname in de balans aanmerkt als een financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekeningUnless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (ie the indexed principal payment) under paragraph ‧ because the host contract is a debt instrument under paragraph AG‧ and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG ‧(a
nominale waarde van het ECB-schuldbewijsnominal amount of the ECB debt certificate
De nominale waarde van een aan het eind van het jaar uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waarde .The nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value .
Een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs is niet noodzakelijkerwijs een aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering (bijvoorbeeld een daling van de reële waarde van een belegging in een schuldbewijs, die het gevolg is van een stijging van de risicovrije rentevoetA decline in the fair value of a financial asset below its cost or amortised cost is not necessarily evidence of impairment (for example, a decline in the fair value of an investment in a debt instrument that results from an increase in the risk-free interest rate
Aan een aandelenindex gekoppelde rentebetalingen of aflossingen van de hoofdsom die in een als basiscontract fungerend schuldbewijs of verzekeringscontract zijn besloten- waardoor het bedrag van rente of hoofdsom wordt gekoppeld aan de waarde van eigenvermogensinstrumenten- zijn niet nauw verbonden met het basisinstrument, omdat de aan het basiscontract en het hierin besloten derivaat verbonden risico's verschillend zijnEquity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract- by which the amount of interest or principal is indexed to the value of equity instruments- are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar
Het economische effect van de uitgifte van een dergelijk instrument is in wezen hetzelfde als het gelijktijdig uitgeven van een schuldbewijs met een voorziening voor vervroegde afwikkeling en warrants waarmee gewone aandelen kunnen worden gekocht, of het uitgeven van een schuldbewijs met afhechtbare warrants waarmee aandelen kunnen worden gekochtThe economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants
Indien een entiteit bijvoorbeeld een overeenkomst sluit op grond waarvan de tegenpartij het recht verwerft op een ‧ %-belang in alle kasstromen uit een schuldbewijs, dan worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op ‧ % van die kasstromenFor example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a ‧ per cent share of all cash flows of a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to ‧ per cent of those cash flows
In dat geval schrijven zij ten aanzien van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen voor dat een instelling die een bestaande lening overneemt, deze op basis van de resterende looptijd op de overnamedatum indeeltIn that event, where a credit institution has acquired an existing loan not evidenced by a certificate, the Member States shall require classification of that loan to be based on the remaining maturity as at the date on which it was acquired
Aan een commodity gekoppelde rentebetalingen of aflossingen van de hoofdsom die in een als basiscontract fungerend schuldbewijs of verzekeringscontract zijn besloten- waardoor het bedrag van rente of hoofdsom wordt gekoppeld aan een commodity (zoals goud)- zijn niet nauw verbonden met het basisinstrument, omdat de aan het basiscontract en het hierin besloten derivaat verbonden risico's verschillend zijnCommodity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract- by which the amount of interest or principal is indexed to the price of a commodity (such as gold)- are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar
Indien een entiteit een schuldbewijs uitgeeft en de houder van dat schuldbewijs een calloptie op het schuldbewijs schrijft met als tegenpartij een derde, beschouwt de emittent de calloptie als een verlenging van de looptijd van het schuldbewijs, mits de emittent, als gevolg van de uitoefening van de optie, verplicht kan worden om deel te nemen aan het opnieuw op de markt brengen van het schuldbewijs, of dit mogelijk te makenIf an entity issues a debt instrument and the holder of that debt instrument writes a call option on the debt instrument to a third party, the issuer regards the call option as extending the term to maturity of the debt instrument provided the issuer can be required to participate in or facilitate the remarketing of the debt instrument as a result of the call option being exercised
Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een leaseA beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
De schrijver van een optie kan op grond van het optiecontract verplicht zijn een schuldbewijs uit te geven, in plaats van een financieel actief over te dragen, maar het aan de optie ten grondslag liggende instrument zou een financieel actief van de houder zijn indien de optie zou worden uitgeoefendAn option may require the writer to issue a debt instrument, rather than transfer a financial asset, but the instrument underlying the option would constitute a financial asset of the holder if the option were exercised
Een variabel rentend schuldbewijs kan voldoen aan de criteria voor een tot einde looptijd aangehouden beleggingA debt instrument with a variable interest rate can satisfy the criteria for a held-to-maturity investment
Bijvoorbeeld indien een entiteit een interest rate strip aangaat waarbij de tegenpartij het recht verkrijgt op rentekasstromen maar niet op de hoofdsomkasstromen uit een schuldbewijs, worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op de rentekasstromenFor example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
Een financiële-garantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtA financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
Resterende looptijd : de tijd die resteert tot de vervaldatum van een schuldbewijs .In order to be able to intervene efficiently in different geographical locations and time zones , the Eurosystem can use counterparties in any international financial centre .
De definitie van een derivaat in deze standaard omvat contracten die op brutobasis worden afgewikkeld door levering van het onderliggende actief (bijvoorbeeld een termijncontract tot aankoop van een vastrentend schuldbewijsThe definition of a derivative in this standard includes contracts that are settled gross by delivery of the underlying item (e.g. a forward contract to purchase a fixed rate debt instrument
Vanuit het oogpunt van de emittent van een converteerbaar schuldbewijs met een daarin besloten call- of putoptie wordt de beoordeling van de al dan niet nauwe verbondenheid met de als basiscontract fungerende schuld, uitgevoerd voordat het eigenvermogenselement overeenkomstig IAS ‧ wordt afgescheidenFrom the perspective of the issuer of a convertible debt instrument with an embedded call or put option feature, the assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity element under IAS
waarbij geldt: N = Nominale waarde van het schuldbewijs rI = Rente (in %where: N = nominal amount of the debt certificate rI = interest rate (in %
Een financiëlegarantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtA financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
Kredietderivaten die zijn besloten in een schuldbewijs dat als basiscontract fungeert en die het de ene partij (de begunstigde) mogelijk maken het kredietrisico van een bepaald referentieactief, dat deze al dan niet werkelijk in bezit heeft, aan een andere partij (de garantiegever) over te dragen, zijn niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeertCredit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the beneficiary) to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the guarantor) are not closely related to the host debt instrument
Pagina 1. Gevonden 74 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,378 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.