Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
Indien een entiteit bijvoorbeeld een overeenkomst sluit op grond waarvan de tegenpartij het recht verwerft op een ‧ %-belang in alle kasstromen uit een schuldbewijs, dan worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op ‧ % van die kasstromenFor example, when an entity enters into an arrangement whereby the counterparty obtains the rights to a ‧ per cent share of all cash flows of a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to ‧ per cent of those cash flows
* UITGIFTE VAN ECB-SCHULDBEWIJZEN N = Nominale waarde van het schuldbewijs r I = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) P T = Uitgiftekoers van het schuldbewijs De uitgiftekoers isISSUANCE OF ECB DEBT CERTIFICATES Where: N = nominal amount of the debt certificate r I = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) P T = issue amount of the debt certificate The issue amount is
Het schuldbewijs is derhalve een financieel actief van de wisselhouder en een financiële verplichting van de emittent van het schuldbewijsThe note is, therefore, a financial asset of the note holder and a financial liability of the note issuer
toegepast als op instrumenten met een vaste couponrente in het looptijdsegment van nul tot en met één jaar binnen de liquiditeitscategorie waarin het instrument is ingedeeld.-* De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een schuldbewijs met meer dan één type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrumentCategory ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers
Een in een instrument besloten putoptie die de houder in staat stelt om de emittent het instrument terug te laten kopen voor een bedrag aan geldmiddelen of andere activa dat afhankelijk is van de veranderingen in een aandelen- of commodityprijs of-index is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeertA put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument
Een conversierecht of-plicht in aandelen, besloten in een converteerbaar schuldbewijs, is vanuit het oogpunt van de houder van het instrument niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert (vanuit het oogpunt van de emittent is het conversierecht of de conversieplicht in aandelen een eigenvermogensinstrument dat buiten het toepassingsgebied van deze standaard valt, mits het recht of de plicht aan de voorwaarden voor die classificatie op grond van IAS ‧ voldoetAn equity conversion feature embedded in a convertible debt instrument is not closely related to the host debt instrument from the perspective of the holder of the instrument (from the issuer's perspective, the equity conversion option is an equity instrument and excluded from the scope of this standard provided it meets the conditions for that classification under IAS
waarbij geldt: N = Nominale waarde van het schuldbewijs rI = Rente (in %) D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijswhere: N = nominal amount of the debt certificate rI = interest rate (as a %) D = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijsD = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
waarbij geldt: N = Nominale waarde van het schuldbewijs rI = Rente (in %where: N = nominal amount of the debt certificate rI = interest rate (in %
De nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs afgedrukte waarde, aangepast met de uit deLiabilities denominated in a foreign currency, or currency through contractual agreements to one or shall be converted into the other foreign currencies contracts and shall be converted into the national exchanged from one foreign more other foreign currencies at the rate agreed on in those currency on the basis of the
Bijvoorbeeld indien een entiteit een interest rate strip aangaat waarbij de tegenpartij het recht verkrijgt op rentekasstromen maar niet op de hoofdsomkasstromen uit een schuldbewijs, worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op de rentekasstromenFor example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
Het schuldbewijs dient giraal overdraagbaar te zijnThe debt instrument must be transferable in book-entry form
In dat geval schrijven zij ten aanzien van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen voor dat een instelling die een bestaande lening overneemt, deze op basis van de resterende looptijd op de overnamedatum indeeltIn that event, where a credit institution has acquired an existing loan not evidenced by a certificate, the Member States shall require classification of that loan to be based on the remaining maturity as at the date on which it was acquired
Garantieverleneers dienen gevestigd te zijn in de EER. Door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die niet volledig voldoen aan de in artikel ‧ lid ‧ van de icbe-Richtlijn (Richtlijn ‧ ter wijziging van Richtlijn ‧ ) gestelde criteria worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het ESCB, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoetIn spite of their inclusion in the tier one list, a counterparty shall not submit as underlying assets debt instruments issued or guaranteed by the counterparty, or by any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Directive ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Een in een contract besloten valutaderivaat dat zorgt voor een stroom van hoofdsom- of rentebetalingen in een vreemde valuta dat in een als basiscontract fungerend schuldbewijs is besloten (bijvoorbeeld een obligatie met storting en aflossing in verschillende valuta's (dual currency bond)) is nauw verbonden met het als basiscontract fungerende schuldbewijsAn embedded foreign currency derivative that provides a stream of principal or interest payments that are denominated in a foreign currency and is embedded in a host debt instrument (e.g. a dual currency bond) is closely related to the host debt instrument
Kredietderivaten die zijn besloten in een schuldbewijs dat als basiscontract fungeert en die het de ene partij (de begunstigde) mogelijk maken het kredietrisico van een bepaald referentieactief, dat deze al dan niet werkelijk in bezit heeft, aan een andere partij (de garantiegever) over te dragen, zijn niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeertCredit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the beneficiary) to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the guarantor) are not closely related to the host debt instrument
Een financiëlegarantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtA financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
Een dergelijke afdekkingstransactie kan worden aangegaan door de emittent of door de houder van het schuldbewijsSuch a hedge could be entered into by the issuer or by the holder
en garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelostguarantee will be deemed acceptable if the guarantor has unconditionally and irrevocably guaranteed the obligations of the issuer in relation to the payment of principal, interest and any other amounts due under the debt instruments to the holders thereof until they are discharged in full
Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ en Richtlijn ‧ van ‧ januari ‧ van ‧ februari ‧ blz ‧ worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het Eurosysteem, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoetebt instruments issued by credit institutions which do not comply strictly with the criteria set out in Article ‧ of Council Directive ‧ of ‧ ecember ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) ‧ of ‧ ecember ‧ page ‧ as amended by Council Directive ‧ of ‧ arch ‧ of ‧ pril ‧ page ‧ irective ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ and Directive ‧ of ‧ anuary ‧ of ‧ ebruary ‧ page ‧ are accepted in tier one only if each issue as such is awarded a rating (by a rating agency) which indicates, in the view of the Eurosystem, that the debt instrument meets high credit standards
looptijd van het ECB-schuldbewijs (in dagenmaturity of the ECB debt certificate (in days
Bijvoorbeeld een schuldbewijs betreffende de levering van staatsobligaties geeft de houder ervan het contractuele recht om in plaats van geldmiddelen staatsobligaties te ontvangen, en de emittent de contractuele verplichting om deze staatsobligaties in plaats van geldmiddelen te leverenFor example, a note payable in government bonds gives the holder the contractual right to receive and the issuer the contractual obligation to deliver government bonds, not cash
Het Garantiefonds is houder van één door de Europese Gemeenschappen uitgegeven schuldbewijs met variabele rente (MFB) van ‧ miljoen EUR, dus zowel de activa (Garantiefonds) als de passiva (MFB) op het niveau van de Gemeenschappen dienen te worden geëlimineerdThe Guarantee Fund holds one floating rate note issued by the European Communities (MFA) for an amount of EUR ‧ million, and so both the assets (GF) and liabilities (MFA) have to be eliminated in the Communities' accounts
Aan een commodity gekoppelde rentebetalingen of aflossingen van de hoofdsom die in een als basiscontract fungerend schuldbewijs of verzekeringscontract zijn besloten- waardoor het bedrag van rente of hoofdsom wordt gekoppeld aan een commodity (zoals goud)- zijn niet nauw verbonden met het basisinstrument, omdat de aan het basiscontract en het hierin besloten derivaat verbonden risico's verschillend zijnCommodity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract- by which the amount of interest or principal is indexed to the price of a commodity (such as gold)- are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar
De emittent is op grond van alinea ‧ verplicht een in een contract besloten derivaat (dat wil zeggen de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling) af te scheiden omdat het basiscontract volgens alinea TL‧ een schuldbewijs is en de aan een index gekoppelde hoofdsombetaling niet nauw verbonden is met een als basiscontract fungerend schuldbewijs zoals vermeld in alinea TL‧(a), tenzij de emittent het instrument met terugneemverplichting bij eerste opname in de balans aanmerkt als een financiële verplichting gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekeningUnless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (i.e. the indexed principal payment) under paragraph ‧ because the host contract is a debt instrument under paragraph AG‧ and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG‧(a
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,265 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.