Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
kredietverzekering die voorziet in bepaalde betalingen om de verzekerde te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtcredit insurance that provides for specified payments to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due under the original or modified terms of a debt instrument
Een in een instrument besloten putoptie die de houder in staat stelt om de emittent het instrument terug te laten kopen voor een bedrag aan geldmiddelen of andere activa dat afhankelijk is van de veranderingen in een aandelen- of commodityprijs of-index is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeertA put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument
Een garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelost. De garantie dient op eerste aanvraag opeisbaar te zijn (ongeacht de onderliggende schuldverplichting*-* In spite of their inclusion in the tier two lists, a counterparty shall not submit as underlying assets debt obligations against or equities of the counterparty, or any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Article ‧ of Directive ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ arch ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Bijvoorbeeld indien een entiteit een interest rate strip aangaat waarbij de tegenpartij het recht verkrijgt op rentekasstromen maar niet op de hoofdsomkasstromen uit een schuldbewijs, worden de alinea's ‧ tot en met ‧ toegepast op de rentekasstromenFor example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd- als een eigenvermogenscomponent bevat (zie alinea ‧ van IAS ‧) en het instrument wordt gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhankelijk zijn (zoals een opeisbaar converteerbaar schuldbewijs), moet zij het bestaan van deze kenmerken vermeldenIf an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph ‧ of IAS ‧) and the instrument has multiple embedded derivatives whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features
Indien een entiteit een instrument heeft uitgegeven dat zowel een vreemd-vermogens- als een eigen-vermogenscomponent omvat (zie alinea ‧ van IAS ‧) en het instrument wordt gekenmerkt door meerdere in het contract besloten derivaten waarvan de waarden onderling afhankelijk zijn (zoals een vervroegd aflosbaar converteerbaar schuldbewijs), dient zij het bestaan van deze kenmerken te vermeldenIf an entity has issued an instrument that contains both a liability and an equity component (see paragraph ‧ of IAS ‧) and the instrument has multiple embedded derivatives whose values are interdependent (such as a callable convertible debt instrument), it shall disclose the existence of those features
D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijsD = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
looptijd van het ECB-schuldbewijs (in dagenmaturity of the ECB debt certificate (in days
Vanuit het oogpunt van de emittent van een converteerbaar schuldbewijs met een daarin besloten call- of putoptie wordt de beoordeling van de al dan niet nauwe verbondenheid met de als basiscontract fungerende schuld, uitgevoerd voordat het eigenvermogenselement overeenkomstig IAS ‧ wordt afgescheidenFrom the perspective of the issuer of a convertible debt instrument with an embedded call or put option feature, the assessment of whether the call or put option is closely related to the host debt contract is made before separating the equity element under IAS
De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs vermelde waardeThe nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value
Een in een contract besloten valutaderivaat dat zorgt voor een stroom van hoofdsom- of rentebetalingen in een vreemde valuta dat in een als basiscontract fungerend schuldbewijs is besloten (bijvoorbeeld een obligatie met storting en aflossing in verschillende valuta's (dual currency bond)) is nauw verbonden met het als basiscontract fungerende schuldbewijsAn embedded foreign currency derivative that provides a stream of principal or interest payments that are denominated in a foreign currency and is embedded in a host debt instrument (e.g. a dual currency bond) is closely related to the host debt instrument
Een variabel rentend schuldbewijs kan voldoen aan de criteria voor een tot einde looptijd aangehouden beleggingA debt instrument with a variable interest rate can satisfy the criteria for a held-to-maturity investment
De nominale waarde van een aan het einde van het jaar uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waardeThe nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value
In dat geval schrijven zij ten aanzien van niet in een schuldbewijs belichaamde leningen voor dat een instelling die een bestaande lening overneemt, deze op basis van de resterende looptijd op de overnamedatum indeeltIn that event, where a credit institution has acquired an existing loan not evidenced by a certificate, the Member States shall require classification of that loan to be based on the remaining maturity as at the date on which it was acquired
Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een leaseA beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
Als minimum-surpluspercentage voor variabel rentende schuldbewijzen zal gelden het surpluspercentage toegepast op instrumenten met een looptijd van nul tot en met één jaar in de liquiditeitscategorie of- groep waartoe het desbetreffende schuldbewijs behoortThe minimum haircut applied to floating rate instruments will be the haircut corresponding to the zero-to-one-year maturity bucket of the liquidity category or group to which the instrument belongs
Indien het overgedragen actief deel uitmaakt van een groter financieel actief (bijvoorbeeld indien een entiteit rentekasstromen overdraagt die onderdeel zijn van een schuldbewijs, zie alinea ‧(a)) en het overgedragen deel in zijn geheel voor verwijdering van de balans in aanmerking komt, moet de vorige boekwaarde van het grotere financieel actief worden verdeeld over het deel dat in de balans blijft opgenomen en het deel dat niet langer wordt opgenomen, op basis van de relatieve reële waarde van die delen op de datum van de overdrachtIf the transferred asset is part of a larger financial asset (e.g. when an entity transfers interest cash flows that are part of a debt instrument, see paragraph ‧(a)) and the part transferred qualifies for derecognition in its entirety, the previous carrying amount of the larger financial asset shall be allocated between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, based on the relative fair values of those parts on the date of the transfer
Het verschil tussen de uitgiftekoers en het bedrag van de aflossing is gelijk aan de rente over de uitgiftekoers tegen de overeengekomen rentevoet over de looptijd van het schuldbewijs. De toegepasteLEGAL NATURE The certificates constitute a debt obligation of the ECB vis-à-vis the holder of the certificate. The certificates are issued and held in bookentry form in securities depositories in the euro Box
gedisconteerde uitgiftekoers van het ECB-schuldbewijsdiscounted issue amount of the ECB debt certificate
en garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelostguarantee will be deemed acceptable if the guarantor has unconditionally and irrevocably guaranteed the obligations of the issuer in relation to the payment of principal, interest and any other amounts due under the debt instruments to the holders thereof until they are discharged in full
Kredietderivaten die zijn besloten in een schuldbewijs dat als basiscontract fungeert en die het de ene partij (de begunstigde) mogelijk maken het kredietrisico van een bepaald referentieactief, dat deze al dan niet werkelijk in bezit heeft, aan een andere partij (de garantiegever) over te dragen, zijn niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeertCredit derivatives that are embedded in a host debt instrument and allow one party (the beneficiary) to transfer the credit risk of a particular reference asset, which it may not own, to another party (the guarantor) are not closely related to the host debt instrument
Een optie of een automatische voorziening voor het verlengen van de resterende looptijd (verschuiven van de aflossingdatum) van een schuldbewijs is niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert, tenzij op het tijdstip van verlenging tegelijkertijd een renteaanpassing op basis van de marktrente plaatsvindtAn option or automatic provision to extend the remaining term to maturity of a debt instrument is not closely related to the host debt instrument unless there is a concurrent adjustment to the approximate current market rate of interest at the time of the extension
De garantie dient aan de volgende vereisten te voldoen:--- Een garantie geldt als aanvaardbaar indien de garant de verplich tingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere uit hoofde van het schuldbewijs verschuldigde be dragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd te genover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelostThe guarantee must meet the following requirements:--- A guarantee is deemed acceptable if the guarantor has uncondi tionally and irrevocably guaranteed the obligations of the issuer in relation to the payment of principal, interest and any other amounts due under the debt instruments to the holders thereof until they are discharged in full
De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs afgedrukte waardeThe nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value. The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted by the index-related change in the value of the principal accrued to the end of each quarter
Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigen-vermogensinstrument, een recht op winstdeling, een overblijvend belang of een lease-overeenkomstA beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,216 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.