Vertalingen in English:

 
debt note

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "schuldbewijs", vertaalgeheugen

add example
Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigen-vermogensinstrument, een recht op winstdeling, een overblijvend belang of een lease-overeenkomstA beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
Het schuldbewijs dient giraal overdraagbaar te zijnThe debt instrument must be transferable in book-entry form
Een financiëlegarantiecontract is een contract op grond waarvan de emittent verplicht is bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtA financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument
nominale waarde van het ECB-schuldbewijsnominal amount of the ECB debt certificate
Op het tijdstip waarop een entiteit een lening verstrekt die, of een schuldbewijs verwerft dat, niet actief wordt verhandeld, heeft de entiteit bijvoorbeeld een transactieprijs die tevens een marktprijs isFor example, at the date that an entity makes a loan or acquires a debt instrument that is not actively traded, the entity has a transaction price that is also a market price
D = Looptijd van het schuldbewijs (in dagen) PT = Uitgiftekoers van het schuldbewijsD = maturity of the debt certificate (in days) PT = issue amount of the debt certificate
Een dergelijke afdekkingstransactie kan worden aangegaan door de emittent of door de houder van het schuldbewijsSuch a hedge could be entered into by the issuer or by the holder
kredietverzekering die voorziet in bepaalde betalingen om de verzekerde te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomtcredit insurance that provides for specified payments to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due under the original or modified terms of a debt instrument
Een veel voorkomende vorm van een samengesteld financieel instrument is een schuldbewijs met een daarin besloten conversieoptie, zoals een in aandelen van de emittent converteerbare obligatie, zonder andere in het contract besloten derivaatelementenA common form of compound financial instrument is a debt instrument with an embedded conversion option, such as a bond convertible into ordinary shares of the issuer, and without any other embedded derivative features
toegepast als op instrumenten met een vaste couponrente in het looptijdsegment van nul tot en met één jaar binnen de liquiditeitscategorie waarin het instrument is ingedeeld.-* De risicobeheersingsmaatregelen toegepast op een schuldbewijs met meer dan één type couponbetaling worden uitsluitend bepaald op grond van de couponbetalingen gedurende de resterende looptijd van het instrumentCategory ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers
Een schuldbewijs dat bij een krediettransactie van het Eurosysteem wordt gebruikt op het moment dat het van de lijst van beleenbare verhandelbare activa wordt uitgesloten, moet zo spoedig mogelijk worden vervangen ‧ ▼ ‧ ij een onderpandsdepot moet de tegenpartij meer activa in het depot inbrengen als: Mtþτ >k· I X i ‧ ⁄or Mtþτ <--k·Li;tþτ (the national central bank pays the margin call to the counterparty). In a pooling system, the counterparty has to bring more assets into the pool if: Mtþτ > k· I X i ‧ ⁄
Spaarbrieven worden slechts in de overeenkomstige subpost opgenomen indien zij niet zijn belichaamd in een overdraagbaar schuldbewijsSavings bonds shall be shown under the corresponding sub-item only if they are not represented by negotiable certificates
gedisconteerde uitgiftekoers van het ECB-schuldbewijsdiscounted issue amount of the ECB debt certificate
Het economische effect van de uitgifte van een dergelijk instrument is in wezen hetzelfde als het gelijktijdig uitgeven van een schuldbewijs met een voorziening voor vervroegde afwikkeling en warrants waarmee gewone aandelen kunnen worden gekocht, of het uitgeven van een schuldbewijs met afhechtbare warrants waarmee aandelen kunnen worden gekochtThe economic effect of issuing such an instrument is substantially the same as issuing simultaneously a debt instrument with an early settlement provision and warrants to purchase ordinary shares, or issuing a debt instrument with detachable share purchase warrants
Als minimum-surpluspercentage voor variabel rentende schuldbewijzen zal gelden het surpluspercentage toegepast op instrumenten met een looptijd van nul tot en met één jaar in de liquiditeitscategorie of- groep waartoe het desbetreffende schuldbewijs behoortThe minimum haircut applied to floating rate instruments will be the haircut corresponding to the zero-to-one-year maturity bucket of the liquidity category or group to which the instrument belongs
Aan een commodity gekoppelde rentebetalingen of aflossingen van de hoofdsom die in een als basiscontract fungerend schuldbewijs of verzekeringscontract zijn besloten- waardoor het bedrag van rente of hoofdsom wordt gekoppeld aan een commodity (zoals goud)- zijn niet nauw verbonden met het basisinstrument, omdat de aan het basiscontract en het hierin besloten derivaat verbonden risico's verschillend zijnCommodity-indexed interest or principal payments embedded in a host debt instrument or insurance contract- by which the amount of interest or principal is indexed to the price of a commodity (such as gold)- are not closely related to the host instrument because the risks inherent in the host and the embedded derivative are dissimilar
Een economisch belang in een SPE kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een schuldbewijs, een eigenvermogensinstrument, een winstdelingsrecht, een overblijvend belang of een leaseA beneficial interest in an SPE may, for example, take the form of a debt instrument, an equity instrument, a participation right, a residual interest or a lease
De nominale waarde van een aan het einde van elk kwartaal uitstaande verplichting is de op het schuldbewijs vermelde waardeThe nominal value of a liability outstanding at the end of each quarter is the face value
Een in een contract besloten onder- of bovengrens aan de rente van een schuldbewijs is nauw verbonden met een als basiscontract fungerende schuld of een als basiscontract fungerend verzekeringscontract, mits de bovengrens op of boven het niveau van de marktrente ligt, of de ondergrens op of onder het niveau van de marktrente ligt bij uitgifte van het contract, en er bij de boven- of ondergrens geen sprake is van hefboomwerking ten opzichte van het basiscontractAn embedded floor or cap on the interest rate on a debt contract or insurance contract is closely related to the host contract, provided the cap is at or above the market rate of interest and the floor is at or below the market rate of interest when the contract is issued, and the cap or floor is not leveraged in relation to the host contract
De definitie van een derivaat in deze standaard omvat contracten die op brutobasis worden afgewikkeld door levering van het onderliggende actief (bijvoorbeeld een termijncontract tot aankoop van een vastrentend schuldbewijsThe definition of a derivative in this standard includes contracts that are settled gross by delivery of the underlying item (e.g. a forward contract to purchase a fixed rate debt instrument
De nominale waarde van een aan een indexcijfer gekoppelde verplichting komt overeen met de op het schuldbewijs afgedrukte waarde, aangepast met de uit deLiabilities denominated in a foreign currency, or currency through contractual agreements to one or shall be converted into the other foreign currencies contracts and shall be converted into the national exchanged from one foreign more other foreign currencies at the rate agreed on in those currency on the basis of the
Indien de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar schuldbewijs in een volgende periode stijgt, en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies in de winst-en-verliesrekening, moet het bijzondere waardeverminderingsverlies worden teruggenomen, waarbij het bedrag van de terugname in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomenIf, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss, the impairment loss shall be reversed, with the amount of the reversal recognised in profit or loss
Een garantie zal als aanvaardbaar gelden indien de garant de verplichtingen van de emittent aangaande de betaling van hoofdsom, rente en alle andere krachtens het schuldbewijs verschuldigde bedragen onvoorwaardelijk en onherroepelijk heeft gegarandeerd tegenover de houders van de schuldbewijzen tot het moment waarop deze volledig zijn afgelost. De garantie dient op eerste aanvraag opeisbaar te zijn (ongeacht de onderliggende schuldverplichting*-* In spite of their inclusion in the tier two lists, a counterparty shall not submit as underlying assets debt obligations against or equities of the counterparty, or any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Article ‧ of Directive ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ arch ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Garantieverleneers dienen gevestigd te zijn in de EER. Door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die niet volledig voldoen aan de in artikel ‧ lid ‧ van de icbe-Richtlijn (Richtlijn ‧ ter wijziging van Richtlijn ‧ ) gestelde criteria worden slechts op lijst ‧ opgenomen als aan iedere emissie als zodanig een kredietwaardigheidsbeoordeling (van een commerciële kredietbeoordelaar) is toegekend die, naar het oordeel van het ESCB, aangeeft dat het schuldbewijs aan hoge kredietwaardigheidsnormen voldoetIn spite of their inclusion in the tier one list, a counterparty shall not submit as underlying assets debt instruments issued or guaranteed by the counterparty, or by any other entity with which the counterparty has close links ‧ as defined in Directive ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Een conversierecht of-plicht in aandelen, besloten in een converteerbaar schuldbewijs, is vanuit het oogpunt van de houder van het instrument niet nauw verbonden met het schuldbewijs dat als basiscontract fungeert (vanuit het oogpunt van de emittent is het conversierecht of de conversieplicht in aandelen een eigenvermogensinstrument dat buiten het toepassingsgebied van deze standaard valt, mits het recht of de plicht aan de voorwaarden voor die classificatie op grond van IAS ‧ voldoetAn equity conversion feature embedded in a convertible debt instrument is not closely related to the host debt instrument from the perspective of the holder of the instrument (from the issuer's perspective, the equity conversion option is an equity instrument and excluded from the scope of this standard provided it meets the conditions for that classification under IAS
Pagina 1. Gevonden 69 zinnen matching zin schuldbewijs.Gevonden in 0,469 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.