Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run         
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken RunChicken Run
Eerste Slag bij Bull RunFirst Battle of Bull Run
Logan’s RunLogan’s Run
Midnight RunMidnight Run
Muddy RunMuddy Run
Run DMCRun-D.M.C.
Run Kid RunRun Kid Run
runerune;
runen#futharkfuthark
Scotland RunScotland Run
Still RunStill Run
The Cannonball RunThe Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull RunSecond Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
Duidelijk zes runs, FrankDefinitely a six, Frank
Kerncentrales worden gekenmerkt door een erg hoog aandeel onvermijdbare kosten en vergelijkingsgewijs lage vermijdbare kosten, met name short-run marginal costs (hierna SRMC's genoemdNuclear plants are characterised by very high non-avoidable costs and comparatively low avoidable costs, in particular short run marginal costs
Ik run een pension op Clift straatI own a boarding house on Clift Street
In deze context moet volgens de Commissie de bank-run als verzachtende omstandigheid worden beschouwd bij de algehele beoordeling van eventuele buitensporige vervalsing van de mededingingIn this context, the Commission considers that the bank run has to be regarded as a mitigating element in the global assessment of the occurrence of undue distortion of competition
De factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de PECsw hebben betrekking op de rechtstreekse toepassing in water, overwaaien (drift), afspoeling (run-off), afvoer via drains en atmosferische depositie. Deze factoren omvatten processen zoals vervluchtiging, adsorptie, advectie, hydrolyse, fotolyse, biodegradatie, sedimentatie en resuspensieThe factors to be considered in making PECsw estimations relate to direct application to water, drift, run-off, discharge via drains and atmospheric deposition, and include processes such as volatilization, adsorption, advection, hydrolysis, photolysis, biodegradation, sedimentation and re-suspension
Het Verenigd Koninkrijk heeft slechts agro monetaire steun betaald in de sectoren run d vlees en schapenvlees , terwijl bij de opstelling van de begroting ook met andere sectoren re kening was gehouden .Implementation of this budget chapter de pends , more than for other chapters , on the in dividual payment rate of each Member State and a very large proportion of expenditure in the sector is normally incurred in the last two weeks of the budget year .
Verordening tlXìi nr 1260 1999 tan de Rand tun 21 juni 7999 houdende algemene ÌKpalingen inzake de Structuurfondsen irti I. Ibi inn 26 juni I ' m. biz . 11 in 42 ) Verordening ' EO nr 12 " 7999 lem de Raad run l ~ mei 1999 inzake ste un ivor plattelandsontuikkeling uit bel Europees Oriëntatie- en Garantiefonils tvorde Landlxmie ( EOGFLI en tot wijziging eu instelling tan een aantal verordeningen iPB i 160 van 26 juni 1999. biz HO t m 1021Council Regulation EC ι ι So I2M 1999 of 21 June 1999 laying ilotcn getterai profitions on the Structural Funds < 0J Xo . 1 . 161 of 2bJune 1999. pages 1-421 Council Regulation ( EC ! So 12 " VÑ9 of 1 ~ May 1999 on supp ort for rural deielopmeut from tbc European Agricultural Guidance and ( iuaranuv Fund lEAGGE ) and amending and repealing certain Regulations f Of So . 1.160 of 26 June 1999. pages SO-102 ) -43-
Stellen gaf zes runs weg in de eerste vijf inningsStallard gave up six runs in the first five innings
Ik zit hier in mijn auto voor bijna een uur wachtend op Karofsky dat hij een Mickey D' s run maaktI' ve been sitting in my car for over an hour waiting for Karofsky to make a Mickey D' s run
Zaak T-‧/‧: Beroep ingesteld op ‧ januari ‧- Gruber/BHIM (Run the globeCase T-‧/‧: Action brought on ‧ January ‧- Gruber v OHIM (Run the globe
974 Aanvullend protocol tot aanpassing van de bande — upectén van ik mie run iiseieenkuinsl niet dr Voort — l " Rt Joegoslavische Republiek Mace donië : wijnAdditional protocol adap ting the trade aspects of the Interim agreement between the EC and the Former Yugoslav Republic of Macedonia ( wines and spirits )
Het bedieningsorgaan voor het starten van de aftakas moet ten minste gedurende de eerste drie seconden van de bediening werken volgens het hold-to-run-beginsel (bedieningsorgaan moet worden vastgehoudenThe start control shall work according to the hold-to-run principle for at least the first three seconds of actuation
Als er een & kdm;-aanmeldscherm verschijnt en als het aanmelden goed gaat is alles in orde. Het belangrijkste dat hier fout kan gaan, is dat de run-time-linker de gedeelde & Qt;-of & kde;-bibliotheken niet kan vinden. Als u een binaire distributie van de & kde;-bibliotheken hebt, moet u controleren of & kdm; op dezelfde plaats geïnstalleerd is waar & kde; volgend de bibliotheken te vinden is. Probeer de omgevingsvariabelen in te stellen zodat deze naar de & kde;-en & Qt;-bibliotheken verwijzenIf you get a & kdm; login dialog and you are able to log in, things are going well. The main thing that can go wrong here is that the run-time linker might not find the shared & Qt; or & kde; libraries. If you have a binary distribution of the & kde; libraries, make sure & kdm; is installed where the libraries believe & kde; is installed and try setting some environment variables to point to your & kde; and & Qt; libraries
Het verklikkerlicht moet oplichten en blijven branden zolang de contact-/startschakelaar in de stand On of Run staatThe tell-tale must illuminate and remain illuminated as long as the ignition locking system is in the On (Run) position
Leider van de groep is Erik-Rune Hansen , die tal van tegen joden gerichte activiteiten op zijn naam heeft staan .The group is led by Erik-Rune Hansen who has a long record of anti-Jewishactivity .
Rune is in de halRune is in the lobby
Ik run een op internet gebaseerd bedrijfI have a business on the internet
Volgens het Verenigd Koninkrijk wordt in de opmerkingen van belanghebbenden over de prijszetting voor spaarproducten geen rekening gehouden met de uitgeholde retaildepositobasis van Northern Rock na de bank-run van septemberAccording to the United Kingdom, the third party comments on pricing of savings products do not take into account NR’s depleted retail deposit base following the bank run in September
VANUIT HET VERLANGEN om met dat doel de in de op 11 mei 1975 ondertekende Overeenkomst runen de Europese Economische Gemeenschap en de Statt Israël bedoelde financiële samenwerking voort te zetten ,ANXIOUS to pursue to this end the financial cooperation provided for in the Agreement between the European Economic Community and lhe State of Israel , signed on 11 May 1975 ,
Zet bij stilstaand voertuig de contact-/startschakelaar vanuit de stand Lock of Off in de stand On of Run of, indien van toepassing, de aangewezen standWith the vehicle stationary and the ignition (start) switch in the Lock or Off position, turn the ignition (start) switch to the On (Run) position or, where applicable, the appropriate key position
Op basis daarvan ben ik allesbehalve overtuigd van de run op windenergie door middel van onhaalbare streefdoelen, maar mijn primaire observatie met betrekking tot dit verslag is dat we de verschuiving weg van landbouwbrandstoffen en de productie van biomassa uit afval in plaats van voedsel moeten steunen.On that basis, I am far from convinced about the rush to wind energy through unachievable targets. But my primary observation on this report is to support the move away from agro-fuel and the focus of biomass on waste streams, not food.
Pagina 1. Gevonden 227 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,269 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.