Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run         
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken RunChicken Run
Eerste Slag bij Bull RunFirst Battle of Bull Run
Logan’s RunLogan’s Run
Midnight RunMidnight Run
Muddy RunMuddy Run
Run DMCRun-D.M.C.
Run Kid RunRun Kid Run
runerune;
runen#futharkfuthark
Scotland RunScotland Run
Still RunStill Run
The Cannonball RunThe Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull RunSecond Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
Het Verenigd Koninkrijk heeft slechts agro monetaire steun betaald in de sectoren run d vlees en schapenvlees , terwijl bij de opstelling van de begroting ook met andere sectoren re kening was gehouden .Implementation of this budget chapter de pends , more than for other chapters , on the in dividual payment rate of each Member State and a very large proportion of expenditure in the sector is normally incurred in the last two weeks of the budget year .
Een ander specifiek kenmerk van de activiteiten van Alstom is de noodzaak om naargelang van de orders verschillende producten te vervaardigen op dezelfde productielijn om het gebruik van de productiecapaciteiten te optimaliseren (utilization runsAnother specific feature of Alstom’s activities is the need to manufacture different products on the same production line depending on orders, so as to optimise production capacity utilisation (utilisation runs
Verordening tlXìi nr 1260 1999 tan de Rand tun 21 juni 7999 houdende algemene ÌKpalingen inzake de Structuurfondsen irti I. Ibi inn 26 juni I ' m. biz . 11 in 42 ) Verordening ' EO nr 12 " 7999 lem de Raad run l ~ mei 1999 inzake ste un ivor plattelandsontuikkeling uit bel Europees Oriëntatie- en Garantiefonils tvorde Landlxmie ( EOGFLI en tot wijziging eu instelling tan een aantal verordeningen iPB i 160 van 26 juni 1999. biz HO t m 1021Council Regulation EC ι ι So I2M 1999 of 21 June 1999 laying ilotcn getterai profitions on the Structural Funds < 0J Xo . 1 . 161 of 2bJune 1999. pages 1-421 Council Regulation ( EC ! So 12 " VÑ9 of 1 ~ May 1999 on supp ort for rural deielopmeut from tbc European Agricultural Guidance and ( iuaranuv Fund lEAGGE ) and amending and repealing certain Regulations f Of So . 1.160 of 26 June 1999. pages SO-102 ) -43-
Gisteravond heb ik de Runen van M' haw doorgenomenI used the Runes of M' haw
Ze heten runs, CadburyThey' re called runs, Cadbury
Net zoals ‧ home- runs... of de mijl binnen ‧ minutenLike ‧ homers, like batting. ‧, like the four- minute mile
Beroep ingesteld op ‧ januari ‧- Gruber/BHIM (Run the globeAction brought on ‧ January ‧- Gruber v OHIM (Run the globe
974 Aanvullend protocol tot aanpassing van de bande — upectén van ik mie run iiseieenkuinsl niet dr Voort — l " Rt Joegoslavische Republiek Mace donië : wijnAdditional protocol adap ting the trade aspects of the Interim agreement between the EC and the Former Yugoslav Republic of Macedonia ( wines and spirits )
Uw kwalificatie- run is op de avond van de tiendeOkay, here it is.Uh, it says here your qualifying run will be held on the evening of the ‧th
Zet bij stilstaand voertuig de contact-/startschakelaar vanuit de stand Lock of Off in de stand On of Run of, indien van toepassing, de aangewezen standWith the vehicle stationary and the ignition (start) switch in the Lock or Off position, turn the ignition (start) switch to the On (Run) position or, where applicable, the appropriate key position
Oostenrijk beschouwt de bank-run, die voor BAWAG-PSK tot verlies van marktaandeel leidde, als compenserende maatregelIn itself, this bank run, leading to reduced market shares for BAWAG-PSK, is regarded by Austria as a mitigating measure
Oostenrijk verklaarde dat de door de bank-run ontstane marktaandeelverliezen, de regeling voor het gebruik van betalingen in het kader van de garantieovereenkomst en het mogelijke effect van compenserende maatregelen op de Oostenrijkse banksector uiterst belangrijk waren voor het beoordelen van de compenserende maatregelenAustria argued that, with regard to compensations to offset possible distortion effects already incurred market share losses as a result of the bank run, the regulation on the use of payment under the Guarantee Agreement and the possible effect of compensation measures on the banking sector in Austria would be of major importance
Het is aan de Europese Unie om het juiste evenwicht te vinden tussen milieuoverwegingen en de run op de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, en om rekening te houden met de belangen van de bevolking van het Noordpoolgebied.The European Union is responsible for striking the right balance between environmental concerns and the race to exploit natural resources, and for taking into account the interests of the people living in the Arctic region.
Volgens Oostenrijk zullen deze maatregelen (waaronder de bank-run- zie overweging ‧) ertoe leiden dat het balanstotaal van de groep in totaal circa [...] % lager zal zijn dan inNotably, the compensation measures (including the bank run- see below) would lead to a reduction of the group balance sheet total of [...] % versus
Ik run hier een respectabele tentI run a respectable place
In dit kader maak ik mij ernstig zorgen over de run op windenergie, met name in mijn eigen land, waar wij ons voor windenergie te optimistische en totaal onhaalbare doelen hebben gesteld.In this context, I am very worried about the rapid dash for wind energy, especially in my own country, where we have established over-optimistic and wholly unachievable targets for wind.
Dat is een prachtig pad, de River RunThat' s a beautiful trail, the River Run
Zet na vijf minuten de contact-/startschakelaar weer in de stand On of RunAfter a ‧ minutes period, reactivate the vehicle's ignition locking system to the On (Run) position
Leider van de groep is Erik-Rune Hansen , die tal van tegen joden gerichte activiteiten op zijn naam heeft staan .The group is led by Erik-Rune Hansen who has a long record of anti-Jewishactivity .
Dus ik run een rijksdienst?So I run a National?
En ik run mijn zaak vanuit hierAnd I run my facilities right out of this place
Pagina 1. Gevonden 227 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,241 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.