Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

(op elkaar) rijmenrhyme
doen rijmenrhyme
Germaanse rijmalliteration
Gruwelijke rijmenRevolting Rhymes
laten rijmenrhyme
op rijm zettenrhyme
rijmfeud; rhyme; ; hoar; frost; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
Is de Commissie derhalve van mening dat Maatregel 5 van het Konver Il initiatief met zijn huidige beperkingen moeilijk te rijmen is met de algemene regionale strategie van Konver II ?Does the Commission therefore agree that , with its current restrictions , Measure 5 of the Konver II initiative sits un comfortably with the general regional strategy of the Konver II Community initiative ?
Maar hoe valt dit te rijmen met de doodstraf ?I reject such a course .
Ik heb u echter al gevraagd of dit programma te rijmen valt met een ander standpunt van de Commissie, volgens welke Europese audiovisuele producten en in het bijzonder televisieprogramma's beschermd moeten worden tegen concurrentie, hetgeen de Fransen de "culturele uitzondering" noemen.What I asked you just now though is this; is this programme positively compatible with the Commission' s other position according to which we should protect European audiovisual products from competition, especially television, which the French call a "cultural exception" ?
Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur van harte gelukwensen. Zij is erin geslaagd over haar eigen schaduw heen te springen en de politiek te rijmen met haar idealen, hetgeen hier niet vaak voorkomt.Mr President, I too should like to take my turn in congratulating the rapporteur for having made a quantum leap and married her vision to political considerations, a rare feat indeed here.
Daar komt nog bij dat dit standpunt van de Commissie, waarbij de meeste lidstaten in de Raad zich hebben aangesloten, niet te rijmen valt met het standpunt van de Europese Unie, die wil komen tot een wereldwijd verbod op asbest.Furthermore, this position of the Commission's, which has the backing of a majority of Member States at the Council, is inconsistent with the European Union's position, which aims to introduce a worldwide ban on asbestos.
Het valt toch niet te rijmen dat sperziebonen wel, maar mensen steeds minder vrij de binnengrenzen mogen passeren.It is surely illogical that beans can cross internal borders freely whilst people have less and less freedom of movement.
Met andere woorden tegelijkertijd zeggen dat de Amerikanen naar unilateralisme neigen en niet toegeven dat wij met ons landbouwbeleid ook ongelijk kunnen hebben , zoals bijvoorbeeld bij de bananen , lijkt mij niet te rijmen .Of course , it is open to Parliament to refer this question back to the committees , if it considers this matter that important . But I must point out to you , Mrs Schleicher , that you would not solve the pro blem that way , quite the opposite !
Hoe valt dit besluit te rijmen met de toegenomen betekenis van deze jaarbeurs op de Balkan , waar aan de Europese Unie de afgelopen jaren steeds meer belang hecht ?How can this decision be squared with the growing importance of this exhibition in the Balkans region , an area which has constantly been of major concern to the European Union in recent years ?
Sinds 1976 , wanneer met een jaarcijfer van 9704 emigranten uit de USSR een piek werd bereikt , is het aantal emigraties voortdurend afgenomen , wat wel moeilijk te rijmen is met de idee van de ontspanning .As Socialists we cannot stand by and watch Socialism being misrepresented as approving of outrages or defending a regime that stamps on the rights of the weak and minorities , that oppresses and persecutes religious , ethnic , cultural or sexual minorities .
Hoe kan men dat rijmen met de interne markt? Ik zal verder geen spreektijd in beslag nemen.How does this marry with the idea of the single market?
Hoe is dat te rijmen met de interne markt?How can that be reconciled with the internal market?
Zoals reeds in de eerste vergadering van de com missie uiteengezet , is hij van mening dat een historisch en geografisch zo uit gestrekt onderwerp , dat tegelijkertijd in ruime mate theoretisch van aard en politiek controversieel is , niet eenvoudig te rijmen valt met een opdracht aanAs the rapporteur has been stressing since the first meeting of the Committee , a subject of such vast temporal and spatial dimensions which is also , to a large extent , theoretical and , by its nature , likely to be politically controversial , cannot be easily fitted into the terms of reference of a Committee of Inquiry as defined in Rule 95 of the Rules of Procedure .
Daarom ben ik het met de heer Van den Bos eens dat die twee situaties niet goed met elkaar te rijmen zijn.Therefore, I agree with Mr van den Bos that those two situations are difficult to reconcile.
Salisch ( PSE ) . — ( DE ) Met betrekking tot de procedure zou ik willen zeggen dat wij hier in een situatie zijn gebracht , die helemaal niet te rijmen valt met de thematiek van de mensen rechten .I have noted that several members of the Socialist Group have voted against the Newman report . I salute their courage and their fairness .
Naar ons oordeel zijn deze en andere voorstellen niet te rijmen met de wetenschappelijke garanties van de Europese titulatuur, zoals zij evenmin te verenigen zijn met de veiligheid van de burger noch met de rol van dit Parlement.These and other proposals are not compatible, in our view, with the scientific guarantees that European qualifications must offer nor with the safety of ordinary people, nor with the functioning of the European Parliament.
Hoe kan zij stabiliteit met exibiliteit rijmen ?How should it provide stability while ensuring exibility ?
Het spijt me dat ik met deze opsomming van amendementen hier misschien iets versluier wat echter van groot belang is, zoals ik reeds aan het begin van mijn speech heb gezegd en zoals ik nu aan het eind nogmaals wil zeggen: dit is een waardevolle richtlijn, omdat zij institutioneel gezien iets nieuws introduceert, omdat ze dicht bij de burger staat en het bewijs levert dat de ene markt gerealiseerd kan worden op initiatief van het Parlement, en niet alleen van de Commissie, door de belangen van de consumenten te rijmen met de bereidwilligheid van de industrie.I am sorry if I have burdened with a list of amendments something whose great value must nonetheless be emphasized. This proposal is extremely important because of the institutional innovation, the closer involvement of citizens and the fact that it proves that the single market can be achieved on the initiative of Parliament, in addition to the initiative of the Commission, reconciling the interests of consumers and the readiness of the industry to collaborate.
Ik heb alleen gezegd - en hoef dat hopelijk niet uitentreuren te herhalen - dat de Commissie zich zeer wel bewust is van het probleem, dat zij genoeg blijk geeft van flexibiliteit om te zoeken naar dusdanige oplossingen dat de doelstellingen van de betreffende regeringen qua gezondheidszorg, sociaal beleid en dergelijke, te rijmen vallen met de regels van de ene markt, over welker naleving de Commissie de plicht heeft te waken.I have merely explained - and I do not, I think, need to repeat myself again - how very aware the Commission is of the problem, how we have and are being flexible in terms of the time it takes to identify solutions which reconcile the objectives of the governments in question, as regards health and social policy etc, with the rules of the single market which the Commission has a duty to protect.
Hoe is dit te rijmen met het toestaan van het gebruik van afval van restaurants en ziekenhuiskeukens als voeder voor varkens en pluimvee?How can this be consistent with a derogation allowing the use of waste collected from restaurants and hospital kitchens to feed pigs and poultry?
Hoe valt het te rijmen dat men in deze crisistijd honderden miljoenenAt this time of crisis , how can one justify spending hundreds of millions of Belgian francs on buying and selling play ers ?
Ik hoop daarom dat we, door ogenschijnlijk tegenstrijdige zaken werkelijk met elkaar te rijmen, echt tot een nieuwe en betere manier komen om het probleem voor heel Europa aan te pakken en niet alleen met betrekking tot Italië.I therefore hope that, by making a genuine attempt to reconcile seemingly opposing points, we will actually come up with a new and better way of tackling the problem for the whole of Europe and not just in regard to Italy.
De werkelijkheid van onvermogen, onmacht en misschien van bureaucratie. Hoe is het mogelijk dat de Commissie bij wijze van spreken anderhalve ambtenaar beschikbaar heeft voor de uitvoering van meer dan 1000 projecten en hoe moeten we hetgeen u gezegd heeft rijmen met het niet-uitvoeren van 200 projecten?How can it be that the Commission supposedly has hardly any officials to implement more than 1 000 projects, and how can we reconcile what you have said with the fact that 200 projects have not been implemented?
Is de Commissie van mening dat deze gedetailleerde regeling te rijmen valt met het subsidiariteitsbeginsel ?Does the Commission believe that such detailed regulation is consistent with subsidiarity ?
Hoe valt dat te rijmen met de subsidiariteit en dat wat u in uw eigen persverklaring een "ruime beoordelingsmarge bij het vaststellen van criteria en voorwaarden op het gebied van sociale huisvesting en andere diensten van algemeen economisch belang (DAEB)” noemt?How does that fit in with subsidiarity and - as you yourselves stated in your press release - with the 'wide margin in defining the criteria and conditions for social housing and other Services of General Economic Interest (SGEI)'?
Pagina 1. Gevonden 449 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,42 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.