Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

(op elkaar) rijmenrhyme
doen rijmenrhyme
Germaanse rijmalliteration
Gruwelijke rijmenRevolting Rhymes
laten rijmenrhyme
op rijm zettenrhyme
rijmfeud; rhyme; ; hoar; frost; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
We moeten de Raad en het Britse voorzitterschap dan ook vragen hoe dit alles te rijmen valt met de verwezenlijking van de geweldige millenniumdoelstellingen waartoe zij zich in hun verklaringen herhaaldelijk hebben verbonden.The Council, and its British Presidency, cannot escape questions as to how all this can be in line with the great Millennium Goals, to which they, in their statements, have repeatedly affirmed their commitment.
Allereerst omdat het verantwoordelijk maken van de houder niet te rijmen lijkt met de algemene verantwoordelijkheid van spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders voor de veilige werking van het spoorvervoer, als neergelegd in andere kernbepalingen van de richtlijn spoorwegveiligheid, met name artikelThe first reason is that making the keeper responsible for the maintenance of the vehicle does not seem to be coherent with the overall responsibility of railway undertakings and infrastructure managers for a safe operation of transport as arranged for in other key provisions of the Railway Safety Directive, in particular Article
constateert dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat meer dan ‧ EUR (overeenkomend met ‧ % van de totale begroting van de Academie) moesten worden overgedragen; is derhalve bezorgd over de conclusie van de Rekenkamer dat deze situatie niet te rijmen valt met het jaarperiodiciteitsbeginsel en op zwakke punten in de programmeringsprocedures en controle op de uitvoering van de begroting van de Autoriteit wijstNotes that the Court of Auditors points out that more than EUR ‧ (representing ‧ % of the College’s total budget) had to be carried over; is consequently concerned that this situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in the programming and subsequent implementation of the College’s budget
Allemaal goed en wel, maar hoe is dit te rijmen met de invoering van softwareoctrooien? Iemand heeft ooit gezegd dat kennis macht is.That may well be the case, but how can measures aimed at introducing software patents be reconciled with such a statement?
Een aanbeveling zal evenmin een verbod op tabaksreclame opleveren, want een aanbeveling valt niet te rijmen met de idee van gemeenschappelijke bepalingen voor de interne markt.If you want a recommendation, that will not ban tobacco advertising either, because you cannot square a recommendation with the idea of common rules for the internal market.
Hoe valt dit dubbel regime met keuzevrijheid in geval van niet-ziekenhuisdiensten en de verplichting van toestemming vooraf bij opname in een ziekenhuis te rijmen met de garantie van een hoog niveau van gezondheidszorg zoals verankerd in de bestaande Verdragen?how can it reconcile this dual regime, where there is freedom of choice for out-patient treatment, but a requirement for prior authorisation for hospital treatment, with the guarantee of a high level of health protection provided for in the Treaties?
Democratie betekent eerlijke competitie tussen politieke opponenten, en daar zijn dergelijke aanvallen niet mee te rijmen.Democracy means honest competition between political opponents and such attacks are incompatible with it.
Ik kan uw begaanheid met vrouwen niet zo goed rijmen met wat er in Portugal gebeurt, waar sommige vrouwen worden vervolgd om het feit dat ze een abortus hebben ondergaan.I cannot quite marry your concern for women with what is happening in Portugal, where some women are being prosecuted for carrying out abortions.
Ik kan onze weigering handel te drijven met de Noord-Cyprioten gewoon niet rijmen met onze uitdrukkelijke wens dat het gehele eiland - noord en zuid - volledig in de Europese Unie wordt geïntegreerd.I simply cannot see that our refusal to trade with the northern Cypriots squares with our express desire to see the complete island - north and south - fully integrated into the European Union.
Het is een goed resultaat, juist omdat het twee dingen met elkaar verenigt die normaliter moeilijk te rijmen zijn: enerzijds het respect voor het milieu en het bevorderen van diverse acties om het milieu aan deze en gene zijde van de Alpen te beschermen - want er is een Oostenrijkse kant, maar ook een Italiaanse kant - en anderzijds het respect voor een van de sleutelbeginselen van de Europese Unie, voor wie althans in een Europese Unie gelooft, namelijk de interne markt, het vrij verkeer van mensen en goederen; de minimale basis dus om ervoor te zorgen dat er een gemeenschap van personen kan bestaan naast een gemeenschap van economische waarden. Dankzij dit evenwicht kan de ecopuntenkwestie definitief naar de zolder verwezen worden, maar dat is niet meer dan logisch, als men de Verdragen en het recht tenminste niet als lege hulzen opvat.I too am convinced that the outcome of the deliberations of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism is the right solution, unlike that presented to us by the Council, and it is a good solution precisely because it reconciles two things which are difficult to reconcile: on the one hand, respect for and enhancement and stepping up of all the efforts to preserve the environment on both sides of the Alps - for there is an Italian side of the Alps as well as an Austrian side - and, on the other, respect for one of the fundamental principles of the European Union, if we really do believe in a European Union, in other words the internal market, the free movement of persons and goods, which are the minimum conditions necessary if there is to be a community of people as well as a community of economic principles.
Hoe valt de centralisatie van die doelstelling te rijmen met de decentralisatie van de loononderhandelingen?How do we reconcile the centralized nature of this objective and the decentralization of wage negotiations?
Misschien is niet opgemerkt dat de Islamitische Republiek Iran gelooft dat zij die moeilijkheid heeft opgelost en dat haar vorm van democratie volledig te rijmen is met de versie van de Islam van de Islamitische Republiek Iran, de zeer belangrijke Sharia en de Shiitische islamitische traditie.Perhaps it has not been noticed that the Islamic Republic of Iran believes that she has cracked that particular difficulty, and that her form of democracy is fully comprehensible with the Islamic Republic of Iran's version of Islam, the all-important Shariah law and the Shiite Islamic tradition.
Wij vragen u hoe u dit denkt te rijmen met artikel 48 van het Verdrag.We would like to know how this tallies with Article 48 of the Treaty.
Ons sterke geloof in een vrije handel is uitstekend te rijmen met het noodzakelijke streven naar gelijke mededingingsomstandigheden, het zogeheten level playing field.Our strong belief in free trade is perfectly compatible with the need to ask for a level playing field.
Deze ramingen lijken realistisch maar zijn niet geheel te rijmen met de hogere groeiaannamen voor ‧ van het programmaThese estimates appear realistic, but are not fully consistent with the programme higher growth assumptions for
Ik zou u alleen willen vragen hoe de beloften die we zijn aangegaan, en die u nogmaals bevestigd heeft, naar uw mening te rijmen zijn met de financiële vooruitzichten die we hebben goedgekeurd, want volgens ons klopt daar iets niet.I simply wished to ask you how you believe it is really going to be possible to reconcile the commitments we have made and which you are reiterating with the financial perspective that we have approved, because it seems to us that the sums do not add up.
Hoe kunt u, mijnheer de commissaris, de nieuwe slogan van de Commissie "meer transparantie" rijmen met het feit dat bijvoorbeeld 80% van de sojaproductie naar veevoer gaat.How, Commissioner, can you reconcile this with the new Commission slogan that there should be greater transparency, when for example more than 80% of soya production goes into animal feed?
Ofwel wij zullen erin slagen federalisme en subsidiariteit met elkaar te rijmen, ofwel wij zullen het onbegrip ten aanzien van de Europese mechanismen op de een of andere manier zien toenemen.Here, too, the subject is of particular importance, for if we do not succeed in genuinely reconciling federalism and subsidiarity the misconceptions regarding the European machinery are likely to increase somewhat.
Dit valt niet te rijmen met het oorspronkelijke idee.This is not in keeping with the initial thought.
Positief en discriminatie , hoe valt dat met elkaar te rijmen?Positive and discrimination: how can you combine the two?
– Mijnheer de Voorzitter, wij hebben het altijd graag over een Europa van waarden. Hoe valt dat te rijmen met het besluit om Roemenië over slechts twee jaar toe te laten tot de Europese Unie tenzij deze toetreding onverhoopt om de een of andere reden met een jaartje moet worden uitgesteld.Mr President, we like to talk about a Europe of values.
Niemand pretendeert de nieuwe Mitterand of de nieuwe Kohl te zijn, maar als wij egoïstische visies ter zijde schuiven en de prioriteiten ten aanzien van de nationale schatkist weten te rijmen met de prioriteiten ten aanzien van onze Europese plichten, kunnen wij allen tezamen het zwalken en uithollen van het Europees project tegengaan.None of us is pretending to be a new François Mitterrand or a new Helmut Kohl but, if we cast aside selfish attitudes and if we adjust national budgetary priorities to the priorities of our European duties, we shall, all together, be able to stop the European project from drifting and crumbling.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,223 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.