Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

(op elkaar) rijmenrhyme
doen rijmenrhyme
Germaanse rijmalliteration
Gruwelijke rijmenRevolting Rhymes
laten rijmenrhyme
op rijm zettenrhyme
rijmfeud; rhyme; ; hoar; frost; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
We moeten de Raad en het Britse voorzitterschap dan ook vragen hoe dit alles te rijmen valt met de verwezenlijking van de geweldige millenniumdoelstellingen waartoe zij zich in hun verklaringen herhaaldelijk hebben verbonden.The Council, and its British Presidency, cannot escape questions as to how all this can be in line with the great Millennium Goals, to which they, in their statements, have repeatedly affirmed their commitment.
Is de Commissie derhalve van mening dat Maatregel 5 van het Konver Il initiatief met zijn huidige beperkingen moeilijk te rijmen is met de algemene regionale strategie van Konver II ?Does the Commission therefore agree that , with its current restrictions , Measure 5 of the Konver II initiative sits un comfortably with the general regional strategy of the Konver II Community initiative ?
Allereerst omdat het verantwoordelijk maken van de houder niet te rijmen lijkt met de algemene verantwoordelijkheid van spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders voor de veilige werking van het spoorvervoer, als neergelegd in andere kernbepalingen van de richtlijn spoorwegveiligheid, met name artikelThe first reason is that making the keeper responsible for the maintenance of the vehicle does not seem to be coherent with the overall responsibility of railway undertakings and infrastructure managers for a safe operation of transport as arranged for in other key provisions of the Railway Safety Directive, in particular Article
Maar hoe valt dit te rijmen met de doodstraf ?I reject such a course .
constateert dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat meer dan ‧ EUR (overeenkomend met ‧ % van de totale begroting van de Academie) moesten worden overgedragen; is derhalve bezorgd over de conclusie van de Rekenkamer dat deze situatie niet te rijmen valt met het jaarperiodiciteitsbeginsel en op zwakke punten in de programmeringsprocedures en controle op de uitvoering van de begroting van de Autoriteit wijstNotes that the Court of Auditors points out that more than EUR ‧ (representing ‧ % of the College’s total budget) had to be carried over; is consequently concerned that this situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in the programming and subsequent implementation of the College’s budget
Met andere woorden tegelijkertijd zeggen dat de Amerikanen naar unilateralisme neigen en niet toegeven dat wij met ons landbouwbeleid ook ongelijk kunnen hebben , zoals bijvoorbeeld bij de bananen , lijkt mij niet te rijmen .Of course , it is open to Parliament to refer this question back to the committees , if it considers this matter that important . But I must point out to you , Mrs Schleicher , that you would not solve the pro blem that way , quite the opposite !
Allemaal goed en wel, maar hoe is dit te rijmen met de invoering van softwareoctrooien? Iemand heeft ooit gezegd dat kennis macht is.That may well be the case, but how can measures aimed at introducing software patents be reconciled with such a statement?
Hoe valt dit besluit te rijmen met de toegenomen betekenis van deze jaarbeurs op de Balkan , waar aan de Europese Unie de afgelopen jaren steeds meer belang hecht ?How can this decision be squared with the growing importance of this exhibition in the Balkans region , an area which has constantly been of major concern to the European Union in recent years ?
Een aanbeveling zal evenmin een verbod op tabaksreclame opleveren, want een aanbeveling valt niet te rijmen met de idee van gemeenschappelijke bepalingen voor de interne markt.If you want a recommendation, that will not ban tobacco advertising either, because you cannot square a recommendation with the idea of common rules for the internal market.
Sinds 1976 , wanneer met een jaarcijfer van 9704 emigranten uit de USSR een piek werd bereikt , is het aantal emigraties voortdurend afgenomen , wat wel moeilijk te rijmen is met de idee van de ontspanning .As Socialists we cannot stand by and watch Socialism being misrepresented as approving of outrages or defending a regime that stamps on the rights of the weak and minorities , that oppresses and persecutes religious , ethnic , cultural or sexual minorities .
Hoe valt dit dubbel regime met keuzevrijheid in geval van niet-ziekenhuisdiensten en de verplichting van toestemming vooraf bij opname in een ziekenhuis te rijmen met de garantie van een hoog niveau van gezondheidszorg zoals verankerd in de bestaande Verdragen?how can it reconcile this dual regime, where there is freedom of choice for out-patient treatment, but a requirement for prior authorisation for hospital treatment, with the guarantee of a high level of health protection provided for in the Treaties?
Democratie betekent eerlijke competitie tussen politieke opponenten, en daar zijn dergelijke aanvallen niet mee te rijmen.Democracy means honest competition between political opponents and such attacks are incompatible with it.
Zoals reeds in de eerste vergadering van de com missie uiteengezet , is hij van mening dat een historisch en geografisch zo uit gestrekt onderwerp , dat tegelijkertijd in ruime mate theoretisch van aard en politiek controversieel is , niet eenvoudig te rijmen valt met een opdracht aanAs the rapporteur has been stressing since the first meeting of the Committee , a subject of such vast temporal and spatial dimensions which is also , to a large extent , theoretical and , by its nature , likely to be politically controversial , cannot be easily fitted into the terms of reference of a Committee of Inquiry as defined in Rule 95 of the Rules of Procedure .
Salisch ( PSE ) . — ( DE ) Met betrekking tot de procedure zou ik willen zeggen dat wij hier in een situatie zijn gebracht , die helemaal niet te rijmen valt met de thematiek van de mensen rechten .I have noted that several members of the Socialist Group have voted against the Newman report . I salute their courage and their fairness .
Ik kan uw begaanheid met vrouwen niet zo goed rijmen met wat er in Portugal gebeurt, waar sommige vrouwen worden vervolgd om het feit dat ze een abortus hebben ondergaan.I cannot quite marry your concern for women with what is happening in Portugal, where some women are being prosecuted for carrying out abortions.
Ik kan onze weigering handel te drijven met de Noord-Cyprioten gewoon niet rijmen met onze uitdrukkelijke wens dat het gehele eiland - noord en zuid - volledig in de Europese Unie wordt geïntegreerd.I simply cannot see that our refusal to trade with the northern Cypriots squares with our express desire to see the complete island - north and south - fully integrated into the European Union.
Hoe kan zij stabiliteit met exibiliteit rijmen ?How should it provide stability while ensuring exibility ?
Daar kan ik op rijmenI know what rhymes with that
Hoe valt het te rijmen dat men in deze crisistijd honderden miljoenenAt this time of crisis , how can one justify spending hundreds of millions of Belgian francs on buying and selling play ers ?
Het is een goed resultaat, juist omdat het twee dingen met elkaar verenigt die normaliter moeilijk te rijmen zijn: enerzijds het respect voor het milieu en het bevorderen van diverse acties om het milieu aan deze en gene zijde van de Alpen te beschermen - want er is een Oostenrijkse kant, maar ook een Italiaanse kant - en anderzijds het respect voor een van de sleutelbeginselen van de Europese Unie, voor wie althans in een Europese Unie gelooft, namelijk de interne markt, het vrij verkeer van mensen en goederen; de minimale basis dus om ervoor te zorgen dat er een gemeenschap van personen kan bestaan naast een gemeenschap van economische waarden. Dankzij dit evenwicht kan de ecopuntenkwestie definitief naar de zolder verwezen worden, maar dat is niet meer dan logisch, als men de Verdragen en het recht tenminste niet als lege hulzen opvat.I too am convinced that the outcome of the deliberations of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism is the right solution, unlike that presented to us by the Council, and it is a good solution precisely because it reconciles two things which are difficult to reconcile: on the one hand, respect for and enhancement and stepping up of all the efforts to preserve the environment on both sides of the Alps - for there is an Italian side of the Alps as well as an Austrian side - and, on the other, respect for one of the fundamental principles of the European Union, if we really do believe in a European Union, in other words the internal market, the free movement of persons and goods, which are the minimum conditions necessary if there is to be a community of people as well as a community of economic principles.
Is de Commissie van mening dat deze gedetailleerde regeling te rijmen valt met het subsidiariteitsbeginsel ?Does the Commission believe that such detailed regulation is consistent with subsidiarity ?
Hoe valt de centralisatie van die doelstelling te rijmen met de decentralisatie van de loononderhandelingen?How do we reconcile the centralized nature of this objective and the decentralization of wage negotiations?
Als het Parlement het amendement van de Commissie voor de be grotingen aanneemt valt , volgens mij , die tekst best met onze paragraaf 39 te rijmen .During the plenary sitting yesterday , however , a number of basic points were altered by the ad option of some far-reaching amend ments which distort the objective usefulness of the report .
Misschien is niet opgemerkt dat de Islamitische Republiek Iran gelooft dat zij die moeilijkheid heeft opgelost en dat haar vorm van democratie volledig te rijmen is met de versie van de Islam van de Islamitische Republiek Iran, de zeer belangrijke Sharia en de Shiitische islamitische traditie.Perhaps it has not been noticed that the Islamic Republic of Iran believes that she has cracked that particular difficulty, and that her form of democracy is fully comprehensible with the Islamic Republic of Iran's version of Islam, the all-important Shariah law and the Shiite Islamic tradition.
Pagina 1. Gevonden 449 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,257 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.