Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

(op elkaar) rijmenrhyme
doen rijmenrhyme
Germaanse rijmalliteration
Gruwelijke rijmenRevolting Rhymes
laten rijmenrhyme
op rijm zettenrhyme
rijmfeud; rhyme; ; hoar; frost; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter heeft ons zojuist verteld wat de eerste reactie van de Voorzitter van dit Parlement was op de laatste terroristische aanslag door ETA, en als Spanjaard ben ik alle andere Europese burgers bijzonder dankbaar voor hun uitingen van solidariteit; die burgers, die hier in dit Parlement vertegenwoordigd worden, dienen echter wel te weten dat die verontwaardiging om de slachtoffers van ETA vanuit moreel oogpunt moeilijk te rijmen valt met het instandhouden van het recht op asiel in de Europese Unie voor burgers die vanwege zulke terroristische activiteiten op de vlucht zijn voor de Spaanse justitie.The President kindly announced to us a few moments ago the immediate response of the Presidency of Parliament to the latest ETA terrorist attack and I am deeply grateful, as a Spaniard, for the solidarity of the citizens of Europe; but the citizens of Europe, whom this Parliament represents, should know that this feeling of outrage at each ETA murder is difficult to reconcile, from the moral point of view, with the retention of the right of asylum within the European Union for citizens fleeing Spanish justice in connection with these terrorist activities.
De Commissie dient te beseffen dat zij zich met haar besluit in een wespennest heeft gestoken, en ik vraag de Commissie hier en nu hoe haar besluit te rijmen valt met democratische procedures en beginselen.The Commission must realize what a hornet's nest it has stirred up by its decision and I ask it to tell us today how it squares its decision with respect for democratic procedures and principles.
Dit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem.This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Mijnheer Chastel, mag ik u dan vragen hoe dit valt te rijmen met het feit dat Kazachstan dit jaar het voorzitterschap van de OVSE en het prestige van een belangrijke top in december in de hoofdstad Astana wordt gegund?Mr Chastel, can I ask you then how you reconcile this with giving Kazakhstan the chairmanship of the OSCE this year and the prestige of a major summit in its capital, Astana, in December?
Mijn grote vraag is dan ook: de huidige Commissie schrijft heel sterk in haar vaandel minder regelgeving. Hoe valt dat te rijmen met de vroegere eisen van de Commissie - misschien ook nu nog wel als ik het voorstel goed bekijk - met die precieze percentages?My burning question is therefore: the current Commission is very much in favour of less legislation, but how can this be married with the Commission's past requirements - and perhaps even today's if I interpret the proposal correctly - involving precise percentages?
Zij hebben er immers op gewezen dat de ontwikkeling die FagorBrandt voor ogen heeft (innoverende producten met een grote toegevoegde waarde), en die ook door een aantal van haar louter Europese concurrenten wordt nagestreefd, niet te rijmen valt met een stelselmatige productie in landen met lage kosten. [...]Those authorities stress that the development targeted by FagorBrandt (high-value-added and innovative products), like that of some of its strictly European competitors, is incompatible with the systematic transfer of production to low-cost countries. [...]
Mijn tweede opmerking naar aanleiding van het verslag is dat het moeilijk is concurrentie en het verlagen van de indirecte belastingen te rijmen met het doel om de rol van indirecte wijzen van belastingheffing te vergroten ten opzichte van de directe belastingen, teneinde ons concurrentievermogen te vergroten.My second comment relating to the report is, that it is difficult to square competition and the reduction of indirect taxation with the goal of increasing the role of indirect modes of taxation vis-à-vis direct taxation in the interests of enhancing our competitiveness.
Dit is moeilijk te rijmen met de eis om de Commissie als geheel, dus iedereen of niemand, goed te keuren.This sits ill with the requirement that the Commission be endorsed in the one go: either every single member or no-one at all.
We moeten ons tegen deze ontwikkelingen verzetten. Ze vallen niet te rijmen met de moderne ondernemingsfilosofie, ze dragen niet bij tot een gezonde economie en ze passen niet in het Europese sociale model.We have to react against this ignominious scenario, which is not in keeping with the modern business market and with the type of prosperous and social economy that we have in Europe.
Hoe valt dit te rijmen met het project van Lissabon voor de groei en het concurrentievermogen van de Unie?Where is the consistency with the Lisbon Agenda, the Union’s blueprint for growth and competitiveness?
Wij moeten hoe dan ook nu zien hoe wij dit allemaal met elkaar kunnen rijmen in de enge bergpassen van de Alpen.But we must return to the narrow scope of the Alpine passes.
Er is geen sprake van dat die sociale dimensie niet te rijmen zou zijn met een ontwikkeling in de richting van meer banen en groei.There is no contradiction between the social dimension and development for jobs and growth.
Een aanbeveling zal evenmin een verbod op tabaksreclame opleveren, want een aanbeveling valt niet te rijmen met de idee van gemeenschappelijke bepalingen voor de interne markt.If you want a recommendation, that will not ban tobacco advertising either, because you cannot square a recommendation with the idea of common rules for the internal market.
" het einde van elke rijm" I am the beginning of eternity
Wij zijn tevens van mening dat we moeten aandringen op een veel diepgaandere beoordeling van de sectorliberalisering door het belang van de consument en de werknemers mee te wegen en te kijken in hoeverre de marktoverwegingen te rijmen zijn met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling - ik denk bijvoorbeeld aan de watervoorziening - en dat niet alleen vanuit een technisch gezichtspunt, maar ook via een dialoog met alle betrokken partijen.We also think that we must insist on carrying out a much more in-depth evaluation on the liberalisation of sectors, taking into consideration the interests of consumers and workers and the compatibility of market guidelines with the objectives of sustainable development - I am thinking of the water sector, for example - and not only from a technical point of view, but equally through dialogue with all the actors involved.
Die heeft ons geleerd dat, als wij dergelijke eisen niet stellen, de toegang tot de Europese markt niet zal verlopen op een manier die wij met deze openstelling van de gasmarkt voor ogen hebben, en evenmin te rijmen zal zijn met de behoefte aan een markt die concurrerend is en goed functioneert.Experience has shown that failure to meet such requirements will mean that conditions of access to the European market will not meet the needs of opening up the market in gas. Competitiveness and smooth operation of the latter will not be ensured either.
Vandaag de dag gaan er zelfs in multilaterale organisaties als de Wereldbank en het IMF stemmen op om de schuldenlast terug te dringen, omdat de financiële mechanismen die de economieën in een wurggreep houden, zelfs niet meer met neoliberale inzichten te rijmen zijn.Today, even the multilateral organisations such as the World Bank and the IMF are talking of reducing the debt, for the mechanisms stifling the economies no longer make sense, even from a neoliberal perspective.
Dat zou het zakendoen in de Europese Unie aanzienlijk duurder maken en het zou niet te rijmen zijn met de roep om minder bureaucratie.To do so would add considerable cost to doing business in the European Union and would not be compatible with calls for less red tape.
Het draait erom modernisering en verbetering van de socialezekerheidsstelsels met elkaar te laten rijmen, waarbij die stelsels, met behoud van hun socialebeschermingsfunctie, aan nieuwe ontwikkelingen (bv. de bevolkingsaanwas) moeten worden aangepastWith regard to social security systems, the task today is to balance their modernisation and improvement in order to adapt them to current circumstances (e.g. demographic changes), whilst maintaining their social protection function
De beheersinstantie beklemtoonde dat de noodzaak om middelen uit te geven in sommige gevallen moeilijk te rijmen was met bepaalde communautaire doelstellingenThe managing authority underlined that it was in some cases difficult to reconcile certain Community objectives with the need to spend funds
Dit alles valt best te rijmen met het behoud van een competitieve en innovatieve financiële sector.None of this is incompatible with maintaining a competitive and innovative finance industry.
De misdaden waar veel Europese vrouwen en kinderen het slachtoffer van worden, zijn eenvoudigweg niet te rijmen met respect voor leven en waardigheid. Daarom hebben we behoefte aan een duidelijk beleid voor het voorkomen van geweld en het bestraffen van de daders.Respect for human life and dignity is not consistent with crimes whose victims are many European women and children, which is why firm policies on the prevention of violence and the punishment of its perpetrators are necessary.
Maar voor ik met pensioen ga,laat ik ambitie nog steeds rijmen op munitie en ons succeslied op dynamietBut until retirement..... I will continue to rhyme ambition with ammunition...... Living with dynamite
We zullen zien of de tolken erin slagen het in elke taal te doen rijmen: "ze zeggen dat het afscheid geen pijn doet, ze zeggen dat het afscheid geen pijn doet; zeg maar tegen wie dat zegt dat hij afscheid nemen moet, zeg maar tegen wie dat zegt dat hij afscheid nemen moet."Let us see if they are capable of making it rhyme in every language: 'They say goodbyes are not sorrowful, they say goodbyes are not sorrowful, say that to him who has said farewell, say that to him who has said farewell'.
En als het waar is dat Karadzic zaterdag in Pale heeft gestemd, dan kan ik alleen maar vragen of dat werkelijk te rijmen viel met onze eis aan IFOR om hem op de kortst mogelijke termijn eindelijk te arresteren.And if it is true that Karadzic voted in Pale on Saturday, then I can only ask whether that really was consistent with our call for I-FOR to arrest him at the earliest possible date.
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,167 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.