Vertalingen in English:

 • rhyme     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  transitive, to rhyme with
   
  put words together
 • adhere       
  (verb   )
 • agree         
  (verb   )
 • be congruent   
 • coincide     
  (verb   )
 • comply       
  (verb   )
 • conform     
  (verb   )
 • fit         
  (verb, noun, adjv   )
 • match           
  (verb, noun   )
 • accede     
  (verb   )
 • acquiesce     
  (verb   )
 • assent   
  (verb, noun   )
 • attune   
  (verb   )
 • bring into accord   
 • bring into agreement   
 • bringintoagreement   
 • cometoanagreement   
 • comport   
  (verb   )
 • concur   
  (verb   )
 • confrom   
 • consent     
  (verb, noun   )
 • contract                     
  (verb, noun   )
 • correspond   
  (verb   )
 • engage       
  (verb   )
 • fit together   
 • grant       
  (verb, noun   )
 • harmonize   
  (verb   )
 • reconcile     
  (verb   )
 • rime   
  (noun   )
 • square       
  (verb, noun, adjv   )
 • tune     
  (verb, noun   )

Andere betekenissen:

 
Plural form of rijm .

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

(op elkaar) rijmenrhyme
doen rijmenrhyme
Germaanse rijmalliteration
Gruwelijke rijmenRevolting Rhymes
laten rijmenrhyme
op rijm zettenrhyme
rijmfeud; rhyme; ; hoar; frost; rime; hoarfrost

Voorbeeld zinnen met "rijmen", vertaalgeheugen

add example
Het is immers niet altijd mogelijk de overwegingen van het bedrijfsleven ten aanzien van met name rentabiliteit en risicoberekening te rijmen met de macro-economische doelstellingen van de overheid voor met name het milieu en het sociaal beleid.However, these cannot solve all the problems because it is never easy to reconcile objectives of financial profitability with those of risk control which govern private investment.
– Mijnheer de Voorzitter, wij hebben het altijd graag over een Europa van waarden. Hoe valt dat te rijmen met het besluit om Roemenië over slechts twee jaar toe te laten tot de Europese Unie tenzij deze toetreding onverhoopt om de een of andere reden met een jaartje moet worden uitgesteld.Mr President, we like to talk about a Europe of values.
Hoe valt een via de structuurfondsen en het Cohesiefonds aangekondigde injectie van 7 miljard euro te rijmen met de aangekondigde onderbesteding van 10 miljard euro in 2009 bij de structuuruitgaven?How can one reconcile a announced stimulus of EUR 7 billion through the Structural Funds and the Cohesion Fund with an announced structural budget under-spend of EUR 10 billion in 2009?
Hoe vallen de onderhandelingen over de associatie- en stabiliseringsovereenkomst, die door de EU aan Kroatië wordt aangeboden in het kader van de toenadering van dit land tot de EU, te rijmen met dit besluit van de Kroatische regering, dat duidelijk in strijd is met de beginselen waarop de EU en de communautaire verworvenheden gebaseerd zijn en dat een duidelijke schending vormt van de rechten van de culturele minderheden?Can the Commission state its views on the compatibility of the negotiations on the association and stability partnership offered by the EU to Croatia with a view to closer relations with this decision by the Croatian government, which is visibly contrary to the basic principles of the EU and its 'acquis' and is a clear case of violation of the rights of cultural minorities?
Besmet met het rijm, Bekijk het nu in het centrumInfected with the rhyme, check out now down town
Hoe valt de centralisatie van die doelstelling te rijmen met de decentralisatie van de loononderhandelingen?How do we reconcile the centralized nature of this objective and the decentralization of wage negotiations?
Zo vraagt het EESC zich vooral af hoe dit verordeningsvoorstel te rijmen valt met de recente kaderrichtlijn ‧/‧/EG inzake typegoedkeuring in Europa en met de VN/ECE-reglementen die momenteel worden voorbereid (hierop zal later in dit advies uitgebreid worden teruggekomenSpecifically, the EESC wonders how this proposal meshes with the recent framework directive on European approval (‧/‧/EC) or the UN/ECE standards currently being drawn up, which will be discussed more fully later in this opinion
Natuurlijk moet de Conventie haar werk doen en de schijnbare tegenstrijdigheden tussen de artikelen 202 en 251 van het Verdrag uit de wereld helpen, en misschien moet zij een aantal van de beginselen die ten grondslag liggen aan de delegering van de uitvoeringsbevoegheden opnemen in het Verdrag en in de grondwet zelf. Maar naar mijn mening valt wat wij hier doen volledig te rijmen met het werk dat nu in de Conventie aan de gang is.Of course, the Convention must do its work and get rid of the apparent contradictions between Articles 202 and 251 of the Treaty, and perhaps put some of the principles governing the delegation of implementing powers into the Treaty and into the constitution itself, but in my view what we are doing here could be entirely convergent with the work going on in the Convention.
Ook wil ik er nog op wijzen dat ontwikkeling niet alleen een kwestie van economische vooruitgang is. De VNConferentie over milieu en ontwikkeling die in 1992 in Rio werd gehouden heeft het begrip duurzame ontwikkeling gelanceerd, daarbij duidend op een ontwikkeling die de mens respecteert in zijn relatie tot het milieu en het hele ecosysteem van de aarde, in een poging om bevolkingsgroei, ontwikkeling van de armste landen, en respect voor het milieu met elkaar te doen rijmen.It is, however, important to remember that development does not consist in economic development only: the UN Conference on the environment and development that took place in Rio in 1992 referred to sustainable development - that is to say development that respects human beings and is in harmony with the environment, with the earth's system - designed to reconcile population growth, development of the poor countries and respect for the environment.
De Commissie heeft een algeheel onderzoek verricht naar de toeristische wet nr. 7 van 1995 in verband met het recht op vestiging en om te toetsen of die wet te rijmen is met de vrijheid van dienstverlening.The Commission has undertaken a comprehensive analysis of Law of Tourism 7/1995 in terms of the right of establishment and to check on its compatibility with the freedom to provide services.
Op welke wijze valt de doodstraf te rijmen met de rechtvaardigheid, waarnaar mevrouw Beckett verwijst.How can the death penalty uphold the justice cited by Mrs Becket?
Wij moeten creativiteit aan de dag leggen om het een met het ander te kunnen rijmen.Now we have to demonstrate our creative abilities again in trying to strike a balance on current issues.
Wij zijn tevens van mening dat we moeten aandringen op een veel diepgaandere beoordeling van de sectorliberalisering door het belang van de consument en de werknemers mee te wegen en te kijken in hoeverre de marktoverwegingen te rijmen zijn met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling - ik denk bijvoorbeeld aan de watervoorziening - en dat niet alleen vanuit een technisch gezichtspunt, maar ook via een dialoog met alle betrokken partijen.We also think that we must insist on carrying out a much more in-depth evaluation on the liberalisation of sectors, taking into consideration the interests of consumers and workers and the compatibility of market guidelines with the objectives of sustainable development - I am thinking of the water sector, for example - and not only from a technical point of view, but equally through dialogue with all the actors involved.
is bezorgd over de conclusie van de Rekenkamer dat deze situatie niet te rijmen valt met het jaarperiodiciteitsbeginsel en op zwakke punten in de programmerings- en begrotingsprocedures van de Autoriteit wijstIs concerned by the ECA’s conclusion that this situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in the Authority’s programming and budgeting
Hoe valt dat te rijmen met de verklaring van de heer Robin Cook over ethisch reveil en mensenrechten?How does that tally with the statement of Mr Robin Cook in regard to new ethics and human rights?
Het lijkt niet te rijmen dat het directoraat-generaal Milieu enerzijds voorstellen doet om het zwavelgehalte van allerlei brandstoffen te beperken, en anderzijds niet de minste moeite doet om de afzet van alternatieve brandstoffen te stimuleren, terwijl de uitstoot van die brandstoffen aanzienlijk lager is en het zwavelgehalte ervan nihil.It is a paradox that the Environment Directorate-General should make proposals to reduce the sulphur content of all types of fuel and not make the least effort to promote the marketing of alternative fuels, which significantly reduce emissions and which contain no sulphur.
Daar kan ik op rijmenI know what rhymes with that
een analyse van de betrokkenheid van andere fondsen van de Gemeenschap, waarbij wordt aangegeven of die betrokkenheid te rijmen is met de uit het herstructureringsfonds gefinancierde steunan analysis of the involvements of other Community funds and their conformity with the aids financed by the restructuring fund
Hoe deze stelling te rijmen valt met integratie, laat staan met assimilatiebevordering, begrijp ik niet, want het exacte tegendeel zal het resultaat zijn.It is beyond me how this position can be squared with integration, let alone the promotion of assimilation, as the exact opposite of this will be the result.
Het leven van de eigen burgers van Rusland wordt meer beheerst door willekeur en geweld dan te rijmen valt met het grote belang dat de Europese Unie hecht aan de universele rechten van de mens.Where Russia's own citizens are concerned, they lead lives more affected by arbitrariness and violence than can be reconciled with the European Union's commitment to universal human rights.
Ik heb alleen gezegd - en hoef dat hopelijk niet uitentreuren te herhalen - dat de Commissie zich zeer wel bewust is van het probleem, dat zij genoeg blijk geeft van flexibiliteit om te zoeken naar dusdanige oplossingen dat de doelstellingen van de betreffende regeringen qua gezondheidszorg, sociaal beleid en dergelijke, te rijmen vallen met de regels van de ene markt, over welker naleving de Commissie de plicht heeft te waken.I have merely explained - and I do not, I think, need to repeat myself again - how very aware the Commission is of the problem, how we have and are being flexible in terms of the time it takes to identify solutions which reconcile the objectives of the governments in question, as regards health and social policy etc, with the rules of the single market which the Commission has a duty to protect.
Mijn vraag is nu: hoe laat deze uitspraak van de Commissie zich rijmen met het feit dat de Commissie Nederland met dit besluit vaste inkomensgrenzen voor de sociale woningbouw heeft opgelegd?My question is as follows. How does this statement by the Commission fit in with the fact that, through this decision, the Commission laid down fixed income limits for social housing in the Netherlands?
constateert dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat meer dan ‧ EUR (overeenkomend met ‧ % van de totale begroting van de Academie) moesten worden overgedragen; is derhalve bezorgd over de conclusie van de Rekenkamer dat deze situatie niet te rijmen valt met het jaarperiodiciteitsbeginsel en op zwakke punten in de programmeringsprocedures en controle op de uitvoering van de begroting van de Autoriteit wijstNotes that the Court of Auditors points out that more than EUR ‧ (representing ‧ % of the College’s total budget) had to be carried over; is consequently concerned that this situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in the programming and subsequent implementation of the College’s budget
Verder is het totaal niet met elkaar te rijmen dat de diensten leden van het Europees Parlement wel toestaan om in de gangen van het Parlement een levensgroot model van een stier te signeren, als steunbetuiging voor de schriftelijke verklaring over een verbod op stierengevechten, maar hun verbieden een spandoek te signeren ter ondersteuning van de schriftelijke verklaring over één enkele zetel voor het Europees Parlement.Furthermore, it is entirely inconsistent for the authorities to have allowed MEPs, in the corridors of Parliament, to sign a life-size model of a bull in support of the written declaration against bullfighting, but not allowed them to sign a banner in support of the written declaration calling for a single seat for the European Parliament.
Hoe valt dit te rijmen met solidariteit tussen EU-lidstaten, het gemeenschappelijk energiebeleid en energiezekerheid?How is this consistent with EU Member State solidarity, the common energy policy and energy security?
Pagina 1. Gevonden 269 zinnen matching zin rijmen.Gevonden in 0,304 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.