uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • everywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
 • anywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • throughout     
  (Adverb  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
 • allabout   
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (5)

Bijna overalAlmost everywhere
overal in dethroughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in hetthroughoutthe; alloverthe; throughout the
overal omforeveryreason
overal waarwherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
Hij jaagt overal, maar hij komt hier altijd terugNow he hunts all over the world but he always returns here
In verordening ( EEG ) nr. 904 / 90 wordt het woord „ he fing " overal vervangen door „ do uanerecht " .In Regulation ( EEC ) No 904 / 90 the word ' levy ' is replaced by the wor ds ' customs duty ' each time that it appears .
De Grieken ( 68 X ) , de Luxemburgers ( 64 X ) en de Portugesen ( 63 X ) schijnen het best geïnformeerd te zijn over deze Instelling ; de gebruikelijke dalingen na de verkiezingen zijn evenwel overal ongeveer gelijk ( Tabel A21 , Grafiek 19 ) . ,The countries where people felt best informed were Greece ( 68 % ) , Luxembourg ( 64 % ) and Portugal ( 63 % ) , although the usual post-election fall in awareness was practically uniform throughout the Community ( Table A21 , Figure 19 ) .
Om te voorkomen dat er overal gesloten EDI-systemen worden ingevoerd , die onderling incompatibel zijn , zijn berichtnormen nodig .Message standards are needed to avoid a proliferation of closed EDI systems and the widespread incompatibility that this entails .
Ik voeg daaraan toe dat ik weliswaar begrip heb voor de ongerustheid van de Israëlische bevolking over haar veiligheid, maar dat ik geen toespraken of daden kan aanvaarden van Ariel Sharon die ik persoonlijk overal elders zou veroordelen.Let me add that although I understand the Israeli people' s concern for their security, I cannot accept statements or acts by Mr Ariel Sharon that I personally would condemn on the part of anyone else.
Ik verklaar mij solidair met al diegenen, overal in de Europese Unie, die niet accepteren dat geld boven alles wordt gesteld en dat geldbezit ten koste van werknemers gaat.I should like to pledge solidarity with all those, throughout the European Union, who refuse to favour capital and who do not agree that it should be possible to possess capital at the expense of salaried employees.
Overal waar wordt ge dereguleerd dalen de telefoontarieven .Wherever there has been deregulation , tel ephone charges have come down !
Het gewenste effect wordt echter pas bereikt als de toepassing van deze filosofie overal daar, waar externe kosten optreden, op dezelfde schaal plaatsvindtHowever, the desired effect will be achieved only if this philosophy is applied on the same scale wherever external costs arise
Ik vind het zo langzamerhand niet meer te verkroppen dat de 15 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie - hebben we er eigenlijk wel zoveel nodig? -de hele wereld over reizen, overal de Europese hoorn des overvloeds openen en beloften doen die wij alleen kunnen nakomen door vreemde capriolen met onze begroting uit te halen.I am gradually coming to the view that it is no longer acceptable for the 15 foreign ministers of the European Union - and it is perhaps worth asking if we really need so many - to travel around the world, dispensing European largesse, and making promises that we in the final analysis have to struggle to implement using budgetary sleight of hand.
Ik denk dat dit Parlement moet opkomen voor vrije meningsuiting niet alleen daar , maar overal in de wereld .I think this Parliament must champion free dom of expression not only there but everywhere in the world .
We hebben geregelde betrekkingen met Rusland nodig en we blijven een pleitbezorger van de mensenrechten in Rusland, in Europa en overal in de wereld.We need orderly relations with Russia, and we shall continue in our role as human-rights lawyer in that country, in Europe and worldwide.
Al is de organisatie van de boekenmarkt , met name terzake van de prijsreglementering , van de ene Lid-Staat tot de andere verschillend , zoals men hieronder zal zien , toch vertoont de boekenmarkt economische kenmerken die overal aan het uitgeversbedrijf gemeen zijn .While the organization of the book market , notably where price control is concerned , differs from one Member State to another ( as will be seen below ) , thebook market does none the less have common economic characteristics specificto the publishing industry .
Walvissen zijn geen vissen , het zijn zoogdieren . Het zijn warmbloedige dieren die levende jongen ba ren , die onderling communiceren , die een hoge intelligentie hebben en die overal ter wereld — de gunstige uitzonderingen daargelaten , laat mij dat duidelijk zeggen to t mijn vrienden in Denemarken — op zinloze en wrede wijze worden geslacht .The almost minimal catch in these countries for use by the indigenous population and for scientific purposes is turned by means of its prominent placing into a hobby-horse that is ridden throughout the whole report , although in Part Β it is also acknow ledged as lawful according to the IWC rules .
de sociale partners ertoe aan te moedigen binnen hun eigen verantwoordelijkheden het juiste kader voor loononderhandelingen te scheppen, zodat de lonen, overal waar dat nodig is, productiviteits- en arbeidsmarktknelpunten weerspiegelen, om te waarborgen dat de koopkracht van de Europese burgers op peil blijft en loonverschillen en toenemende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen worden vermedenencouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels, to guarantee European citizens sufficient purchasing power and to avoid gender pay gaps and growing inequalities
Het wijzigingsvoorstel van de Commissie gebruikt echter overal verlenging en niet vernieuwingThe Commission's proposals for regulations amending existing regulations, however, consistently use the term extend instead of renew
Mannen zijn heus niet overal ' t antwoord opMen are not the answer to everything
Dit rapport zal eind oktober aan de Commissie worden aangeboden en de aandacht vestigen op de noodzaak van nauwe samenwerking binnen de Gemeenschap , ter verzekering dat overal dezelfde effectieve controle wordt geoefend op de naleving van communautaire regels .This report will be presented to the Commission at the end of October and will draw attention to the need for close cooperation within the Community to ensure the even and effective enforcement of common rules .
Toen hem werd gevraagd of zo'n sentiment toenam, zei hij "Ja, en ik denk dat deze toename niet alleen in Europa gebeurt, maar dat het overal toeneemt.When asked if such sentiment was on the rise, he said, 'Yes, and I fear this rise is not only in Europe but all over.
Ik constateer met belang stelling dat overal in de wereld die behoefte aan dialoog met de Twaalf steeds sterker naar voren komt , in die mate dat er ernstig e problemen rijzen voor het werkrooster .These two applications , it must be said , raise fundamental problems on which the three Community Institutions concerned will have to reflect . Will other applications be made ?
Je hebt ze overalJeez, I didn' t know you taught a course in terrorism
Je ziet ze overalThey' re... everywhere
De reuzen zitten overalYou saw the Giants, they' re everywhere
Pagina 1. Gevonden 11576 zinnen matching zin overal.Gevonden in 3,722 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.