uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • everywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
 • anywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • throughout     
  (Adverb  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
 • allabout   
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (5)

Bijna overalAlmost everywhere
overal in dethroughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in hetthroughoutthe; alloverthe; throughout the
overal omforeveryreason
overal waarwherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
Hij jaagt overal, maar hij komt hier altijd terugNow he hunts all over the world but he always returns here
Ik voeg daaraan toe dat ik weliswaar begrip heb voor de ongerustheid van de Israëlische bevolking over haar veiligheid, maar dat ik geen toespraken of daden kan aanvaarden van Ariel Sharon die ik persoonlijk overal elders zou veroordelen.Let me add that although I understand the Israeli people' s concern for their security, I cannot accept statements or acts by Mr Ariel Sharon that I personally would condemn on the part of anyone else.
Ik verklaar mij solidair met al diegenen, overal in de Europese Unie, die niet accepteren dat geld boven alles wordt gesteld en dat geldbezit ten koste van werknemers gaat.I should like to pledge solidarity with all those, throughout the European Union, who refuse to favour capital and who do not agree that it should be possible to possess capital at the expense of salaried employees.
Het gewenste effect wordt echter pas bereikt als de toepassing van deze filosofie overal daar, waar externe kosten optreden, op dezelfde schaal plaatsvindtHowever, the desired effect will be achieved only if this philosophy is applied on the same scale wherever external costs arise
Ik vind het zo langzamerhand niet meer te verkroppen dat de 15 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie - hebben we er eigenlijk wel zoveel nodig? -de hele wereld over reizen, overal de Europese hoorn des overvloeds openen en beloften doen die wij alleen kunnen nakomen door vreemde capriolen met onze begroting uit te halen.I am gradually coming to the view that it is no longer acceptable for the 15 foreign ministers of the European Union - and it is perhaps worth asking if we really need so many - to travel around the world, dispensing European largesse, and making promises that we in the final analysis have to struggle to implement using budgetary sleight of hand.
We hebben geregelde betrekkingen met Rusland nodig en we blijven een pleitbezorger van de mensenrechten in Rusland, in Europa en overal in de wereld.We need orderly relations with Russia, and we shall continue in our role as human-rights lawyer in that country, in Europe and worldwide.
de sociale partners ertoe aan te moedigen binnen hun eigen verantwoordelijkheden het juiste kader voor loononderhandelingen te scheppen, zodat de lonen, overal waar dat nodig is, productiviteits- en arbeidsmarktknelpunten weerspiegelen, om te waarborgen dat de koopkracht van de Europese burgers op peil blijft en loonverschillen en toenemende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen worden vermedenencouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels, to guarantee European citizens sufficient purchasing power and to avoid gender pay gaps and growing inequalities
Het wijzigingsvoorstel van de Commissie gebruikt echter overal verlenging en niet vernieuwingThe Commission's proposals for regulations amending existing regulations, however, consistently use the term extend instead of renew
Toen hem werd gevraagd of zo'n sentiment toenam, zei hij "Ja, en ik denk dat deze toename niet alleen in Europa gebeurt, maar dat het overal toeneemt.When asked if such sentiment was on the rise, he said, 'Yes, and I fear this rise is not only in Europe but all over.
Je hebt ze overalJeez, I didn' t know you taught a course in terrorism
Je ziet ze overalThey' re... everywhere
De reuzen zitten overalYou saw the Giants, they' re everywhere
Ik denk dat de Commissie en de instellingen een andere rol hebben dan bijvoorbeeld ministers, die natuurlijk ook overal in Ierland en de andere lidstaten naar burgers moeten luisteren en moeten helpen uitleggen waar het hier om gaat.I think that there are different roles given to the Commission and the institutions, compared with, for example, ministers, who of course also have to be out there everywhere in Ireland as well as in all other Member States to help, to explain, to listen and to communicate what this is all about.
Overal in de Unie, zelfs op plaatsen met een relatieve welstand, bevinden zich kansarme, gemarginaliseerde groepen.Across the European Union, even in areas of relative wealth, we encounter severe deprivation, and communities which are not getting fair access to opportunities.
overwegende dat geweld van mannen tegen vrouwen een structureel en wijdverbreid probleem overal in Europa en de wereld vormt en dat dit verschijnsel zowel voor de slachtoffers als de geweldplegers geen verband houdt met leeftijd, opleiding, inkomen of maatschappelijke positie, en te maken heeft met een ongelijke machtsverdeling tussen mannen en vrouwen in onze samenlevingwhereas men's violence against women is a structural and widespread problem throughout Europe and the world, a phenomenon affecting victims and perpetrators irrespective of age, education, income or social position, and is linked to the unequal distribution of power between women and men in our society
We verlenen humanitaire hulp in reactie op behoefte en we verlenen dergelijke hulp overal waar deze behoefte bestaat, zonder daarbij verdere politieke afwegingen te maken.We provide humanitarian aid in reaction to need, and provide it where that need is, without considering politics.
Je kunt je proberen te verbergen, maar ik zal je overal vindenYou can try to hide, but I' il find you wherever you are
Het smelten van het poolkappen, het stijgen van de zeespiegel, stormen, die overal ter wereld overstromingen veroorzakenThe melting of the polar caps, rising sea levels, storms, all over the world floods cause
Ofschoon ik mij van de gevoeligheid van dit thema bewust ben, moet ik er toch aan herinneren dat het recht om zich overal in de Gemeenschap te vestigen, deel uitmaakt van de grondrechten en een hoeksteen is van de interne markt.Without underestimating the sensitivity of the issue, I should like to remind you that the right of establishment anywhere in the Community is a fundamental freedom and cornerstone of the single market.
De Commissie had deze strengere grenswaarde niet zelf voorgesteld, omdat het niet overal in Europa rendabel is.The reason why the Commission did not originally propose that tougher standard, however, was that it is not cost-effective throughout Europe.
Ze hebben overal camera' sThey have cameras everywhere
Pagina 1. Gevonden 7850 zinnen matching zin overal.Gevonden in 1,593 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.