uitspraak:    

Vertalingen in English:

 • everywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron, adjv   ) []
   
  at all places
   
  At all places; in all directions.
   
  Op alle plaatsen ; in alle richtingen.
   
  In all directions, to all places.
   
  In alle richtingen, naar alle plaatsen.
 • anywhere     
  (Adverb  ) (advb, pron   ) []
   
  any place
   
  In, at or to any place.
   
  In, bij of op elke plaats.
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   ) []
   
  Throughout the whole of.
   
  In alle delen van het geheel van.
 • throughout     
  (Adverb  ) (advb, prep, conj   )
   
  everywhere
 • allabout   
 • high and low   

Andere betekenissen:

 
overall

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (5)

Bijna overalAlmost everywhere
overal in dethroughoutthe; throughout the; alloverthe
overal in hetthroughoutthe; alloverthe; throughout the
overal omforeveryreason
overal waarwherever; everywhere

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "overal", vertaalgeheugen

add example
Je kunt overal heen, als je van deze planeet kunt komenYou can relocate anywhere if you can get off this globe
We moeten vandaag het recht van alle minderheden opnieuw plechtig bevestigen om in vrijheid en veiligheid overal op de wereld hun godsdienst te belijden, ook hier in Europa.We must solemnly reaffirm today the right of all minorities to practise their religion freely and safely everywhere in the world, including here at home in Europe.
Wij onderschrijven het doel dat alle landmijnen overal ter wereld uiterlijk in tien tot vijftien jaar moeten zijn verwijderd.We have signed up to the objective of eliminating all landmines worldwide in ten to fifteen years.
Maar ik denk dat de Amerikaanse ramp in de Golf van Mexico, net als andere industrie- en milieurampen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan of de ramp die zich eergisteren in Hongarije heeft voltrokken, duidelijk aantonen dat natuur- en industrierampen overal en op elk moment kunnen plaatsvinden.However, I think the American disaster in the Gulf of Mexico, just like other industrial or natural disasters of the past years or the catastrophic event the day before yesterday in Hungary, clearly proves that natural and industrial disasters can happen anywhere and at anytime.
Overal moet je wat omkopenEverywhere you must what to bribe
Men begaat dus een zware vergissing, want overal, in alle grondwettelijke stelsels, is degene die de normen oplegt, die de wetten maakt ook degene die de uitvoeringsvoorwaarden bepaalt. Dat is hier niet het geval.A major error was therefore made because, in all the constitutional systems all over the world, those responsible for deciding the rules and for laying down the laws are also responsible for specifying the implementing measures for these rules and laws.
Als de Europese Unie een voor de lid-staten bindend kader zou kunnen creëren, dan zou zij al heel wat gedaan hebben om ervoor te zorgen dat er terdege aandacht wordt besteed aan de grootste bezorgdheid die de burgers overal in de Unie hebben.The European Union would make an important contribution to taking the deepest concerns of people everywhere in the Union seriously if it could produce a binding framework for the Member States.
Ik zou de leden van de PPE-Fractie willen vragen om de volgende keuze te maken: willen we Oekraïne beschrijven met de taal van commissaris Füle - die voorstander is van "ja, maar” of, anders gezegd, "sommige dingen zijn goed, maar er zijn ook heel wat zaken die ons niet bevallen” - of kiezen we voor een negatieve formulering die te kennen geeft dat we overal kritiek op hebben en dat alles moet worden veroordeeld?I would like the members of the PPE to decide whether we should describe Ukraine using the language of Commissioner Füle, who says 'yes, but...', or in other words that some things are good, but there are a lot of things we do not like, or whether we should use negative language, whereby there is nothing we like, and everything is to be condemned.
Neem overal vingerafdrukken afI want the whole room dusted
Eén van de dingen die ik bewonder aan jou is je kunnen om je overal doorheen te worstelenWell, one of the things I' ve always admired about you is your ability to fight through every obstacle
Dit alles onderstreept hoe belangrijk het is dat de Raad en de Commissie hun diepe bezorgdheid uitspreken over de meedogenloze methoden om de oppositie overal monddood te maken en dat zij trachten de wapenexport naar Indonesië te beëindigen.All this underlines the importance of the Council and Commission expressing the deepest concern about the ruthless means employed to suppress opposition everywhere and seeking to end the export of arms to Indonesia.
Hij heeft een badge en kan dus overal binnenAnd he- he' s got a badge, right, that gives him full hospital access
Mijnheer de Voorzitter, een houding zoals die van Berlusconi ligt overal op de loer. Dat geldt - zoals gebleken is - ook voor het zo belangrijke onderwerp over vervoer door vrachtwagens in transito.Mr President, attitudes close to Mr Berlusconi's lurk all over the place, including - as these developments show - in HGV transport, which is such an important sector.
Hij verzekerde ons dat hij overal in het land bondgenoten had zitten met wie hij een brede nationale regering zou kunnen vormen.He assured us that he had set up an Alliance network throughout the country that would guarantee the establishment of a broad-based government of national unity.
Ik ben van mening dat deze acties een slecht teken zijn voor tal van landen overal ter wereld die blijven vasthouden aan de doodstraf; in sommige landen worden zelfs kinderen en mensen met een verstandelijke handicap terechtgesteld.I believe that delivers a very bad signal to the many countries around the world which persist in retaining the death penalty, some of which execute children and people with mental disabilities.
Het is nu eenmaal zo dat deze ziekte overal en op elk moment de kop kan opsteken.The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
Wij staan hier inderdaad voor een grote ommekeer in het leven van de Unie, maar zijn bezorgd dat de gevaren die overal in het Verdrag, in de vele clausules en de doorgaans uiterst gecompliceerde structuur op de loer liggen, de diverse instellingen dwingen in het strijdperk te treden om de hier voorgestelde resultaten te bereiken.Therefore, we really are facing a significant turning-point in the life of the Union. Our concern, owing to the pitfalls dotted throughout the Treaty itself in the numerous clauses and the usual complex structure, is that in order to achieve the anticipated results in this field, all the institutions will have to engage in a fully-fledged war, or perhaps battle.
Ze hebben overal afdelingenThey' ve branches everywhere
Overal waar je keek, zag je mensen falliet gaanAlmost everywhere you looked, people were bankrupt
Het is van fundamenteel belang dat de veiligheid van de burgers gegarandeerd is en dat hun grondrechten worden beschermd. Binnen de Unie moet overal wederzijds vertrouwen heersen, onder het primaat van het recht.It is vital to ensure the general public’s security and fundamental rights, mutual trust and the primacy of law throughout the EU.
Tenslotte maakt de groep ook korte metten met een ander waanidee, daar hij uiteenzet dat vrij verkeer van onderdanen van lidstaten niet betekent dat dezen noodzakelijkerwijs overal dezelfde rechten hebben.Finally, the High Level Panel has burst yet another bubble by explaining that the free movement of citizens of Member States does not mean that they should necessarily enjoy the same rights everywhere.
Dat komt omdat zij vinden - net als wij, net als ik en net als de meesten hier - dat het voor de Europese Unie belangrijk is coherenter en sterker te kunnen optreden als wij onze waarden willen uitdragen en overal ter wereld willen streven naar vrede en democratie.This is because they think - like we do, like I do, like most people here do - that it is important for the European Union to be able to act in a more coherent and stronger way if we want to promote our values and work towards peace and democracy all over the world.
Bovendien ligt hier overal bloedThere' s blood on the table, glass underneath
Zoek overal!Search everywhere!
Waarschijnlijk heeft de geachte afgevaardigde gelijk, maar ik hoop dat de situatie niet overal aan het verslechteren is.Probably, the honourable Member is right. I just hope the situation is not getting worse everywhere.
Pagina 1. Gevonden 7850 zinnen matching zin overal.Gevonden in 0,989 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.