Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter, het initiatief van de Commissie en de standpuntbepaling van het Europees Parlement over de handelssector, op basis van het verslag van collega Garosci, die ik bij deze feliciteer, zijn buitengewoon opportuun.Mr President, the Commission's initiative on commerce is extremely well-judged, as is the position taken by the European Parliament based on the report by Mr Garosci, whom I also congratulate.
In dat artikel is bepaald dat wanneer de invoer van een product uit meer dan een land terzelfder tijd aan een antidumpingonderzoek wordt onderworpen, de gevolgen van die invoer uitsluitend cumulatief moeten worden beoordeeld indien wordt vastgesteld dat a) de dumpingmarge voor het uit elk land ingevoerde product meer dan minimaal is in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening en de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is, en b) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Unie opportuun isThat Article provides that the effects of imports from two or more countries simultaneously subject to anti-dumping investigations are to be assessed cumulatively only if it is determined that: (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in Article ‧ of the basic Regulation and that the volume of imports of each country is not negligible; and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in the light of the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Union product
bevestigt dat de interne auditdienst in ‧ een follow-upcontrole heeft verricht van het gevolg dat aan de in het rapport van ‧ geformuleerde aanbevelingen is gegeven, en heeft geconstateerd dat slechts één aanbeveling (over het toezicht op aanwervingen door de Raad van bestuur) nog niet ten uitvoer is gelegd; merkt echter op dat de omstandigheden zijn veranderd en dat, nu het Bureau zijn werkzaamheden heeft aangevat en de nieuwe directeur is aangesteld, de aanbeveling niet langer opportuun is en als opgevolgd kan worden beschouwdAcknowledges that in February ‧ the Internal Audit Service (IAS) performed a follow-up audit of the implementation of the outstanding recommendations of its ‧ report and found that only one recommendation (on supervision of recruitment by the Board) remained outstanding; notes, however, that circumstances had changed and that, after the Agency started operations and the new Director was appointed, that recommendation lost its initial purpose and may thus be considered as having been fulfilled
verzoekt de Commissie en de lidstaten een deskundigenonderzoek in te stellen in het kader van een initiatief ter aanwijzing van eersterangs Europese toeristische bestemmingen naar het model van de Europese culturele hoofdsteden, waardoor jaarlijks één of meerdere regio's of microregio's zouden kunnen worden geselecteerd op basis van kwaliteitsparameters die zijn gelieerd aan het behoud en de exploitatie van het natuurlijk en cultureel erfgoed en aan de ontwikkeling van duurzame toeristische diensten; roept de Commissie en de lidstaten in dat verband op te onderzoeken of het opportuun is een toeristisch EU-keurmerk voor te stellen voor reisbestemmingen die zich onderscheiden door hun enorme diversiteit, hun hoge sociale kwaliteit en hun duurzaamheid, en dit merkteken zowel intern als extern door middel van een adequate campagne in de media te promotenCalls on the Commission and the Member States to assess the possibility of a scheme, along the lines of the European Capital of Culture initiative, to designate outstanding European tourist destinations, to allow one or more regions or micro-regions to be selected yearly on the basis of quality indicators linked to the preservation and upgrading of cultural and natural heritage and the development of sustainable tourist services; accordingly, calls on the Commission and the Member States to study the desirability of proposing an EU tourism mark or destination, characterised by tremendous diversity and high social quality and sustainability, and to promote it both within and outside the EU through a suitable communication campaign
Kredietverminderingen voor landbouw, sociale uitgaven en externe activiteiten met betrekking tot derde landen zijn niet opportuun.It was wrong to introduce cuts in agricultural and social expenditure and in external actions concerning third countries.
Een gevolmachtigde, die door Duitsland (de deelstaat Berlijn) wordt benoemd en met wiens benoeming de Commissie moet instemmen, zal waarborgen dat de bank doorgaat met de herstructurering van de Berliner Bank in een mate die commercieel opportuun is, in de Berliner Bank blijft investeren en niets onderneemt wat de waarde van de Berliner Bank vermindert, met name door de verschuiving van particuliere en zakelijke klanten of verkoopmedewerkers naar de Berliner Sparkasse of naar andere onderdelen van het BGB-concernA trustee appointed by Germany (the Land of Berlin) and approved by the Commission will ensure that the bank continues to restructure Berliner Bank in accordance with business sense, investing in it and not taking any steps to reduce its value, in particular by the transfer of private or corporate customers or sales staff to Berliner Sparkasse or other parts of the Bankgesellschaft group
Terwijl ik benadruk dat ik tegen dit voorstel ben, ben ik van mening dat het opportuun zou zijn de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 maart aanstaande af te wachten alvorens dit hier te bespreken.As I reiterate my opposition, I would say that I think it would have been a good idea to wait for the decision of the Court of Justice of the European Union on 8 March before discussing the issue in this House.
Naar aanleiding van de overwegingen in dit advies verzoekt het Comité de Commissie om het onderhavige dossier te heropenen en een rechtsvergelijkend onderzoek in te stellen naar de nationale praktijken op het gebied van verzekeringsovereenkomsten ten einde vast te stellen of harmonisatie van het verzekeringsovereenkomstenrecht op Europees niveau noodzakelijk, opportuun dan wel mogelijk isOn the basis of the comments made in the present opinion, the EESC urges the Commission to reopen this dossier and begin examining comparative law and national practices in the area of insurance contracts, in order to confirm that it is necessary, advisable and possible to continue with efforts to harmonise insurance contract law at Community level
De perikelen rond Eurostat brachten echter aan het licht dat de directeur-generaal van deze instelling niet meer onderhevig was aan het rotatieprincipe omdat men vond dat dit, in het licht van zijn naderende pensionering, niet meer opportuun wasHowever, it has emerged from the recent publicity concerning the problems at Eurostat that the Director-General there was no longer subject to the mobility requirement because he was approaching retirement and it was no longer felt appropriate to move him
Het is volgens ons niet opportuun deze realiteit te negeren, zoals de collega’s doen in hun verslag.To deny this reality, as our fellow Members do in their report, is, in our view, inappropriate.
In deze situatie acht ik het opportuun, en misschien zelfs wel noodzakelijk, dat de politieke krachten in het Europees Parlement samenwerken met de Roemeense, teneinde de omstandigheden voor het houden van verkiezingen te normaliseren.In this situation, I consider it opportune, and maybe even necessary, for the political forces in the European Parliament to join the Romanian ones in order to normalize the conditions for carrying out the elections.
Het ergste is volgens mij echter iets heel anders, namelijk dat men de media in een richting wil sturen die het meest opportuun is.What, in my view, is most serious, however, is something quite different: namely, the desire to steer the media in a direction that, in the present situation, is opportunistic.
In dat opzicht delen wij de in het verslag van de heer Markov geuite wens dat het opportuun zou zijn om naast de belangrijke, evidente partner die de Europese Investeringsbank is, actief samen te werken met de EBWO opdat wij ook na de uitbreiding kunnen profiteren van de ervaring van de Bank.In this connection, we endorse the view expressed in Mr Markov's report. We certainly believe it would be wise to continue active cooperation with the EBRD following enlargement, whilst also working with the obvious partner, namely the European Investment Bank.
Het Parlement zal vandaag een gemeenschappelijke ontwerpresolutie van diverse fracties aannemen, die mij heel belangrijk en opportuun lijkt.This House will today approve a very important and appropriate joint motion for a resolution tabled by several groups.
Duitsland stelt de Commissie binnen drie maanden na de datum van ontvangst van deze beschikking een voor dit doel geschikte volmacht en een krachtens de wet aan zijn zwijgplicht gebonden, onafhankelijke gevolmachtigde voor, die op kosten van Duitsland zal toezien op het ordelijke verloop van het verkoopproces en met name waarborgt dat de bank doorgaat met de herstructurering van de Berliner Bank in een mate die commercieel opportuun is, in de Berliner Bank blijft investeren en niets onderneemt wat de waarde van de Berliner Bank vermindert, met name door de verschuiving van particuliere en zakelijke klanten of verkoopmedewerkers naar de Berliner Sparkasse of naar andere onderdelen van het BGB-concernWithin three months of receipt of this decision, Germany will propose to the Commission a suitable trustee mandate and an independent trustee who will be required by law to observe professional secrecy and who will, at the expense of Germany, monitor the proper course of the sale and ensure in particular that the bank continues to restructure Berliner Bank in a sound business manner, invest in it and do nothing that will reduce its value, above all by transferring private or corporate customers or sales personnel to Berliner Sparkasse or to any other part of the Bankgesellschaft group
de opstelling van blootstellingsscenario's of passende gebruiks- en blootstellingscategorieën, indien opportuunThe generation of exposure scenario(s) or the generation of relevant use and exposure categories if appropriate
Mijnheer de Voorzitter, ik heb niet zozeer een weersprobleem maar wel een ontmoeting met de heer Erdogan in Brussel. Nu de winnaar van de Turkse verkiezingen op bezoek is in Brussel lijkt het mij opportuun dat ik hem ontmoet, en deze ontmoeting is voor vanmiddag gepland.Mr President, it is not so much a question of time, rather that I have an appointment with Mr Erdogan in Brussels, which, as things stand, seems appropriate, given that the winner of the Turkish elections is visiting Brussels.
wenst dat de Commissie de invoering coördineert van een netwerk voor de uitwisseling van beste werkwijzen tussen de sport- en vrijetijdsinstellingen die risico's inhouden en van informatie over de preventie en het beheer van deze risico's, met name voor jongeren; roept de Commissie derhalve op te onderzoeken of het niet opportuun is van de bedrijven die dergelijke gevaarlijke vrijetijdsbestedingen aanbieden, de grootst mogelijke mate van transparantie en professionaliteit te eisen en hen ertoe te verplichten een verzekering af te sluitenTakes the view that the Commission should coordinate the establishment of a network for good practice exchange between high risk sports and leisure organisations and the provision of information on risk prevention and management, in particular for young people; calls on the Commission, in this context, investigate the desirability of requiring the maximum possible transparency and professionalism from companies managing this type of high risk leisure activity, asking that they take out compulsory care insurance
Zij is ook opportuun in de context van de huidige economische en financiële wereldcrisis.It is also appropriate in the context of the current global economic and financial crisis.
Het gaat hier om een duidelijke wens van het Parlement en ik denk dat die uiterst opportuun is.This is about a clear-cut wish from Parliament and I think that it is extremely well-timed.
Toch maak ik me zorgen over de geleidelijke, over een periode van vijf maanden uitgesmeerde inwerkingtreding van deze antidumpingrechten, een precedent dat me nauwelijks opportuun, juridisch aanvechtbaar en niet vrij van averechtse effecten lijkt.I am worried, however, about the gradual entry into force of these antidumping laws over a five-month period, a precedent that I feel is inappropriate and legally questionable and will not be without pernicious effects.
Wat niet opportuun is, moet achterwege blijven.One must not do what is inadvisable.
Ik geloof daarom dat deze mondelinge vraag van de Commissie internationale handel aan de Europese Commissie om opheldering te verschaffen aangaande de strategie van de Commissie met betrekking tot de herziening van deze overeenkomst, heel opportuun is.Having said all of that, I consider this oral question on behalf of the Committee on International Trade to the European Commission, calling upon it to explain its strategy in this renegotiation of the agreement, to be timely - and hence more than appropriate.
Indien dit nog niet het geval is ben ik blij dit te vernemen, omdat dit voor een aantal lidstaten niet opportuun zal zijn en meer bepaald voor mijn eigen land, waar op dit ogenblik geen schoensector meer bestaat, maar waar een heel aantal mensen of bedrijven leven van de import van goedkope schoenen vanuit het Verre Oosten.If it has not yet done so I am glad to hear it, since it will not please a number of Member States and more particularly my own country, which no longer has a shoe manufacturing industry but where a lot of people or companies make their living from the importation of cheap footwear from the Far East.
De Raad besloot daarom dat het niet opportuun was de onderhandelingen op dat moment voort te zetten.The Council therefore decided that it was not opportune to continue negotiations at this particular moment.
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,275 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.