Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
De minister van Industrie heeft tijdens de hoorzitting, die voorzitter Barón Crespo op zo opportune wijze heeft georganiseerd, duidelijk de cijfers genoemd waar het om gaat: 100 miljoen werknemers, met 24-urige werkdagen.The Minister for Industry, in the hearing duly organised by Mr Baron Crespo, gave a precise account of the figures: 100 million employees working 24 hours per day.
Tegen de achtergrond van een vertrouwenscrisis in een Europa dat zijn burgers niet langer een hervormd economisch model zou kunnen verschaffen, een concurrerend model, een model waarmee de grote uitdagingen van de 21e eeuw kunnen worden overwonnen, hebben de staatshoofden en regeringsleiders het opportuun geacht het door de Commissie voorgestelde bedrag voor de betalingskredieten met 150 miljoen euro te verlagen.In the context of a crisis of confidence in a Europe that is apparently no longer able to offer its citizens a reformed economic model, a competitive model, a model that is fit to rise to the great challenges of the 21st century, the Heads of State or Government have thought it appropriate to reduce by EUR 150 million the amount of payment appropriations proposed by the Commission.
In dat kader ziet het er naar uit dat de roep om hervorming van de EU-regelgeving inzake overheidsopdrachten en de noodzaak van wat ik een openbaar Europees register van begunstigden van EU-fondsen zou willen noemen, opportuun zijn.In this light, it seems that the calls for reform of the EU's public procurement rules and the need for what I would call a public European register for the beneficiaries of EU funds are timely.
Het probleem is niet dat de liberale fractie die samenwerking niet zou steunen - integendeel, we zijn het er geheel mee eens dat Turkije bij de programma's SOCRATES en Jeugd voor Europa moet worden betrokken - maar dat we vinden dat het nu niet opportuun is daarvoor te stemmen.This is not because our group disagrees on the principle of the matter - on the contrary, we entirely agree that Turkey should be included in the Socrates and Youth for Europe programmes - but because we do not consider the timing to be appropriate.
Nog steeds in punt ‧ van het geldende productdossier werd het opportuun geacht de verwijzing naar het productiegemiddelde per bedrijf van ‧ t/ha te schrappen, omdat zulks de kleine bedrijven benadeelt en de grotere bevoordeeltIt has also been deemed appropriate to remove from Article ‧ of the current specification the reference to the average yield per holding of ‧ t/ha, since it penalises small holdings compared with large ones
Mijnheer de Voorzitter, ik heb niet zozeer een weersprobleem maar wel een ontmoeting met de heer Erdogan in Brussel. Nu de winnaar van de Turkse verkiezingen op bezoek is in Brussel lijkt het mij opportuun dat ik hem ontmoet, en deze ontmoeting is voor vanmiddag gepland.Mr President, it is not so much a question of time, rather that I have an appointment with Mr Erdogan in Brussels, which, as things stand, seems appropriate, given that the winner of the Turkish elections is visiting Brussels.
Overwegende dat het opportuun is toe te staan dat de uitvoercertificaten voor aanvragen voor niet meer dan ‧ ton op verzoek van de marktdeelnemer onmiddellijk worden afgegevenWhereas in the case of applications for quantities not exceeding ‧ tonnes immediate issuing of the licence, if the operator so requests, should be permitted
U hebt een opmerking gemaakt en de heer Pflüger achtte het opportuun daarop te reageren, maar daarmee is de kous af.You have made a comment, and Mr Pflüger has seen fit to respond to it, but that is the end of the story.
Na de nieuwe financiële constructie die in de loop van mei ‧ werd opgezet, achtte de Commissie het in casu niet nodig of opportuun om de onderzoeksprocedure nogmaals uit te breidenFollowing the new financial package introduced in May ‧, the Commission took the view that it was not necessary or appropriate to carry out a second extension of the investigation procedure
In het licht van al deze omstandigheden acht de Commissie het niet opportuun voor de Sardijnse productielocatie de terugvordering te gelasten voor de periode begrepen tussen de dagtekening van de brief (‧ januari ‧) en het tijdstip van de onderhavige beschikkingIn the light of the above circumstances, the Commission find that it is appropriate not to impose the recovery of the aid for the Sardinian plant for the period from the date of sending the letter, ‧ January ‧, until that of this Decision
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, geachte collega's, het klinkt misschien vreemd maar het is mijns inziens niet opportuun gebruik te maken van mijn drie minuten spreektijd om u lastig te vallen met een herhaling van hetgeen de laatste maanden reeds zo vaak is gezegd over de tragedie in Irak. Daarom zal ik mij beperken tot één enkele vraag die mijns inziens de hoofdvraag moet zijn voor het Europees Parlement.Mr President, Mr President-in-Office, Commissioner, ladies and gentlemen, however strange it may sound, I do not feel there is any point in taking advantage of and squandering the 3 minutes at my disposal to make you suffer by repeating everything that has been said to saturation point in this Chamber on the tragedy in Iraq over the last few months.
Dit initiatief is met name zo opportuun, daar wij reeds over evaluaties beschikken van de promotiecampagne van olijfolie en linnen. Ook de heer Fantuzzi heeft hierop gewezen.The present initiative is particularly timely as the results of the campaign to promote olive oil and fibre flax, to which Mr Fantuzzi also referred, are already available.
Zij heeft daarbij verklaard dat teneinde een betere dienstverlening te waarborgen en een antwoord te bieden op de eisen van de meeste gebruikers, het opportuun is gebleken te voorkomen dat vervoerders die de ODV aanvaarden de vrijheid hebben om bovengenoemde luchthavens totaal op te geven ten voordele van andere luchthavens die deel uitmaken van hetzelfde luchthavensysteem (maar die minder praktisch en interessant zijn voor de gebruikersIt also explained that in order to ensure a better service and better meet the demands of users, it was deemed important to prevent the carriers taking on the PSOs from having the freedom to totally abandon these airports in favour of other airports (less convenient and attractive to users) in the same system
Zo niet, acht zij het dan niet opportuun een dergelijke verplichting alsnog in te voeren, niet alleen ter wille van de commerciële correctheid, maar ook met het oog op de voedselveiligheid?If not, does the Commission consider that legislation imposing such a requirement should be introduced in the interests of fair trading and food safety?
De verdragsluitende partijen kunnen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Commissie, de met het internationaal recht verenigbare maatregelen nemen die zij nodig en opportuun achten ter ontrading van visserijactiviteiten door vissersvaartuigen van niet-verdragspartijen die de doeltreffendheid van de instandhoudings-en beheersmaatregelen van de Commissie uithollenThe Contracting Parties may, either directly or through the Commission, take measures, which are consistent with international law, and which they deem necessary and appropriate, to deter fishing activities by fishing vessels of non-parties to this Convention which undermine the effectiveness of conservation and management measures adopted by the Commission
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde mevrouw Boudjenah feliciteren met dit opportune verslag.Mr President, I should like to congratulate Mrs Boudjenah on this timely report.
Men kan zich ook afvragen of het wel opportuun is zeer lage algemene drempelwaarden vast te leggen met mogelijkheden tot afwijking en of het niet logischer zou zijn omgekeerd te werk te gaan en alleen voor gevoelige gebieden lage drempels vast te stellen.Similarly, I wonder whether it is appropriate to set very low general thresholds with possibilities of derogation or whether it might not be more sensible to do the opposite and set very low thresholds for sensitive areas?
Bij het onderzoek of een cumulatieve beoordeling al dan niet opportuun was, werd dan ook geen rekening gehouden met de invoer van deze producent/exporteurAccordingly, imports from that exporting producer have not been taken into consideration in the examination as to whether or not a cumulative assessment of imports is appropriate
Wij zijn dan ook van mening dat de teksten, die wij uiteindelijk hebben kunnen opstellen, heel opportuun zijn.We therefore believe that the texts we have finally been able to draft are very opportune.
(RO) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, na twintig jaar politieke en militaire confrontaties, na twintig jaar belangrijke vergissingen in de Balkan, vragen we onszelf af of de oplossing van Kosovo, namelijk de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van de provincie Kosovo, legaal is en opportuun is.(RO) Mr. President, ladies and gentlemen, after 20 years of political and military confrontations, after 20 years of major errors in the Balkans, we ask ourselves whether the Kosovo solution, namely the unilateral declaration of independence of the Kosovo province, is legal and opportune.
Gezien het huidige belang van het proces van Barcelona en het zuidelijke gebied van de Europese Unie zijn wij van oordeel dat het antwoord op deze vragen bijzonder actueel en opportuun is.Given the current relevance of the Barcelona Process and the area south of the EU, we believe that an answer to these questions is extremely pertinent and timely.
En daar de diensten voor de informatiemaatschappij eigenlijk nog in de kinderschoenen staan, lijkt het me niet opportuun ze in de huidige fase van de onderhandelingen te onderwerpen aan de meer gedetailleerde benadering van de richtlijn.In addition, while information society services are at an early stage in their development I feel that it would be inappropriate at the current stage of negotiations to subject them to the more detailed approach of the Directive.
Om de zopas genoemde redenen is het dan ook absoluut niet opportuun dat het fungerend voorzitterschap van de Raad deze teksten nu al interpreteert.Therefore, for the reasons I have just given, it would be completely inappropriate for the President-in-Office of the Council to engage in this exercise of interpretation at the moment.
Om redenen van rechtszekerheid is het opportuun het effect van de verordening op de toegekende steun te verduidelijken vóór haar inwerkingtredingFor the sake of legal certainty, it is appropriate to clarify the effect of the Regulation on aid granted before its entry into force
Uw bijdrage was dus heel opportuun.Your speech was therefore a very timely one.
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,533 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.