Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
Enerzijds blijft zij bij haar opvatting om artikel 100 A voor te stellen , en dat heb ik de Raad ook bevestigd . Aan de andere kant heeft zij — ze kon gewoon niet anders — het eenparig besluit van de Raad ter kennis genomen om artikel 99 aan te houden ; zij achtte het niet opportuun haar voorstel in te trekken .While continuing to hold the view which led it to propose Article 100a — which I have indeed confirmed to the Council the Commission — has had no alternative but formally to note the unanimous position of the Council in favour of Article 99 , but has not deemed it appropriate to withdraw its proposal .
De maatregelen zijn doelgericht en opportuun, mits de geplande versnelling van de overheidsinvesteringen daadwerkelijk plaatsvindt, en hebben meestal een tijdelijk karakterThe measures are targeted and timely, provided that the planned acceleration of public investment is achieved, and most of them are temporary in nature
een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Gemeenschap, opportuun isa cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Community product
Ik wil hier een opmerking maken die me even opportuun als essentieel voorkomt aangaande de zienswijze die hier geleidelijk aan ingang vindt en volgens welke "de sociale zekerheid de burgers beschermt tegen risico's van sociale aard" , een zienswijze die we aantreffen in communautaire documenten, maar ook in door de lidstaten opgestelde documenten, zoals, bijvoorbeeld, in het Portugese Groenboek betreffende deze materie.At this point I would like to make what seems to me to be an urgent observation of central relevance on a view which is gaining general acceptance, namely that social security protects citizens against risks of a social nature. The expression of this view is found both in Community documents and in those of member States, such as the Portuguese Green Paper on the subject.
Is het wel opportuun om de nadruk te leggen op de institutionele aspecten , terwijl toch zoveel vraagstukken onopgelost blijven ?The problem confronting all Europeans is how best to achieve greater unification , better integration .
Tegelijk met mijn steun aan deze tekst wil ik duidelijk maken dat ik de mening van Catherine Lalumière deel, dat toetreding van Rusland tot de Europese Unie niet opportuun is.Finally, whilst reiterating my support for this text, I would also like to emphasize that I share Mrs Lalumière's position on not inviting Russia to join the European Union.
Omdat het bij dit aspect van de zaak gaat om procedures betreffende specifieke gebeurtenissen in het verleden , is het niet opportuun om met betrekking tot deze zaak een minnelijke schikking na te streven .Given that this aspect of the case concerns procedures relating to specific events in thepast , it is not appropriate to pursue a friendly settlement of the matter .
Teneinde een afdoende bescherming tegen ongerechtv aardigd ontslag te garanderen , met name in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of wanneer het ontslag in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd plaatsvindt voor die tijd is verstreken , moeten de betrokkenen namelijk kunnen nagaan of hun wettige belangen in acht zijn genomen of zijn geschaad en kunnen beoordelen of het opportuun is zich tot de rechter te wenden , en moet de rechter zijn toezicht kunnen uitoefenen , hetgeen voor de bevoegde autoriteit een motiveringsplicht impliceert .To ensure sucient protection against unjustied dismissals , particularly in the case of a contract for an indenite period or where the contract is for a fixed period and dismissal occurs before it expires , it is important , first , to enable the persons concerned to verify whether their legitimate interests have been respected or prejudiced and to assess whether they should bring the matter before a court and , second , to enable the court to conduct its review , which implies the acknowledgement of the existence of an obligation to state reasons incumbent on the competent authority .
Onder deze omstandigheden lijken formele voorstellen van de Commissie niet opportuun .In view of this , it would not seem an appropriate moment for the Commission to submit formal proposals .
Kan de Raad zeggen of hij het opportuun vindt dat gedeeltelijk of volledig particuliere centrale banken deel uitmaken van het Europees Stelsel van Centrale Banken, en zelfs voor een deel eigenaar zijn van de Europese Centrale Bank, terwijl beide opgericht zijn in het kader van de Europese Verdragen? Hierdoor zouden particuliere financiële belangen een bepaalde mate van controle over het Europees monetair systeem verwerven, wat wellicht niet bevorderlijk is voor het vooropgestelde doel van monetaire stabiliteit.Can it say if it regards it as proper that either party or fully privately owned central banks should be constituent parts of the European System of Central Banks, and even part owners of the European Central Bank, both established by the European Union Treaties, giving private financial interests some measure of control over the European monetary system, something potentially not conducive to the declared aim of monetary stability?
Het aantal werklozen bedraagt meer dan 9 miljoen , wat meebrengt dat een sterke afvloeiing uit de landbouw niet opportuun is , maar ook dat bij de besteding van de overheidsmiddelen rekening moet worden gehouden met de aan deze situatie verbonden nieuwe lasten .Lastly , although held in check by the establish ment of the European Monetary System , international monetary disorder has repercussions on the operation of the common agricultural policy . The introduction of monetary compensatory amounts remains a threat to market unity , despite the efforts to eliminate them .
Het is volgens ons niet opportuun deze realiteit te negeren, zoals de collega’s doen in hun verslag.To deny this reality, as our fellow Members do in their report, is, in our view, inappropriate.
schriftelijk.-(IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ondanks dat ik voor het verslag-Breyer als geheel heb gestemd, vond ik het opportuun om ook een paar amendementen op het oorspronkelijke verslag te steunen.in writing. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, despite voting in favour of the Breyer report as a whole, I considered it expedient to support a few amendments designed to modify the original draft.
Zelfs indien deze richtlijn in strijd is met de plannen van de gasindustrie of enige bedenkingen oproept bij enkele Lid-Staten die al tevreden zijn met de toepassing van het EEG-Verdrag op concurrentie-aangele-genheden , achten wij de ze richtlijn opportuun , mits zij de regelgeving in deze sector niet te ver doordrijft en een controlemechanisme voorziet ter bescherming van het milieu bij de bouw en het onderhoud van gas leidingen en het voorkomen van eventuele onge lukken .We have all agreed on the need , in the context of unification of the internal market by the end of 1992 , to establish a genuine internal market in energy . We can cast our minds back to 10 February 1989 and our vote on the report by our colleague Mr Linkohr in which we subscribed to the abolition of obstacles standing in the way of an internal market in energy .
Het voorstel van de Commissie om voor 1995 nieuwe energiedoelstellingen voor de Europese Gemeenschap aan te geven , ofschoon die voor 1990 nog niet zijn bereikt , schijnt opportuun in zoverre dat bovenbedoelde tendensverandering de totnutoe door de landen van de Gemeenschap gedane moeite voor het beheer van de energiebronnen wel eens kunnen verslappen .The Commission proposal for the fixing by 1995 of new energy objectives for the European Community , while still not having attained those fixed for 1990 , is timely in so far as the reversal of the trends mentioned above could undermine the effort made hitherto by the Community countries on the management of energy sources .
In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in Verordening (EEG) nr. ‧/‧, die eveneens van toepassing is op het openbaar personenvervoer via de binnenwateren, wordt het niet opportuun geacht ook de gunning van openbaredienstcontracten in die specifieke sector op te nemen in het toepassingsgebied van de onderhavige verordeningContrary to Regulation (EEC) No ‧/‧, the scope of which extends to public passenger transport services by inland waterway, it is not considered advisable for this Regulation to cover the award of public service contracts in that specific sector
Ofschoon dit onderwerp buiten het kader van onze bemoeienissen van vandaag valt , lijkt het ons toch opportuun er op te wijzen dat de Steinkoh lenbergbauverein een onderzoek heeft ingesteld naar de mate waarin het neer slaan en het binden van stofdeeltjes kleiner dan 5 microns , konden worden be ï nvloed door het toepassen van hygroscopische zoutpasta ' s .MgCl2 or CaCl . - and In particular their capacity to fix the dust - have been utilized to increase safety with respect to dust explosions . Although this falls somewhat outside of our subject today , it does seem appropriate to mention that the Steinkohlenbergbauverein has examined the extent to which the precipitation and fixing of dusts of size below 5 microns could be modified by the use of hygroscopic salt pastes .
Indien dit nog niet het geval is ben ik blij dit te vernemen , omdat dit voor een aantal lidstaten niet opportuun zal zijn en meer bepaald voor mijn eigen land , waar op dit ogenblik geen schoensector meer bestaat , maar waar een heel aantal mensen of bedrijven leven van de import van goedkope schoenen vanuit het Verre Oosten .If it has not yet done so I am glad to hear it , since it will not please a number of Member States and more particularly my own country , which no longer hàs a shoe manufacturing industry but where a lot of people or companies make their living from the importation of cheap footwear from the Far East .
Het lijkt me in de huidige context opportuun werknemers een vrije keuze te bieden, rekening houdend met hun individuele loopbaan en levensfase. Op die manier kunnen zij in bepaalde gevallen voorkomen dat hun pensioen abrupt een einde maakt aan hun carrière, en vermijden we dat een ontelbare hoeveelheid menselijk kapitaal wordt verspild.It seems to me that we should be able to offer, in the current context, an approach of free choice, based on employees' individual careers and their various life stages, which sometimes require them to keep working past retirement age, as obligatory retirement can lead to an immeasurable waste of human resources.
Voorts leek het de Unie in de gegevenomstandigheden niet opportuun een interimovereenkomst met Rusland te ondertekenen .Over the first half of the year , the Union s relations ’ with Russia were overshadowed by the crisis in Chechnya , prompting the Union to make repeated representations and declarations expressing its concern at human rights violations and theintensity of the fighting .
Ik kan u tegelijkertijd zeggen dat de Commissie constitutionele zaken thans onderzoekt of het niet opportuun is deze procedure aan te passen.This being the case, I can confirm that the Committee on Constitutional Affairs is currently looking to see whether all this can be trimmed down and amended.
De Commissie meent dat het voortbestaan van dit team niet alleen opportuun is maar ook in het belang van alle partijen en met name van Rusland.The Commission understands that maintaining this group is not only appropriate, but also in the interests of everyone, and especially of Russia.
Zij acht deze zeer opportuun . Er kan niet worden gezegd dat de aanpassing op 4 oktober van dit jaar als een donderslag bij heldere hemel is gekomen .The delays at Brussels airport are caused solely at the passport controls , so this rather ties in with Mr von Habsburg ' s motion tonight .
16. elke lidstaat onderzoekt voor zichzelf of het opportuun is in zijn we tgeving gemakkelijker aanpasbare contraasoorten in te voeren om rekening te houden met steeds diverser wordende arbeidsvormen .16. for its part , each Member State will examine the possibility of incorporating in its law more adaptable types of contract , taking into account the fact that forms of employment are increasingly diverse .
Beroepsstimuli : nagaan of het opportuun en mogelijk is om , met inachtneming van het nationaal recht en de nationale prak tijken , de verworvenheden van onderwijsgevenden die een mo biliteitsprogramma hebben doorlopen , te valoriseren maatregel 432Professional incentives : examine the desirability and possi bilities in national law and practice of m aking the best use of the experience gained by teaching staff who have taken a period of mobility measure 432
Pagina 1. Gevonden 974 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,683 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.