Vertalingen in English:

 • felicitous   
  (adjv   )
   
  happening at the right time
 • opportunate   
   
  van pas komend, gelegen
 • appropriate             
  (verb, adjv   )

Voorbeeld zinnen met "opportuun", vertaalgeheugen

add example
Ik wil hier een opmerking maken die me even opportuun als essentieel voorkomt aangaande de zienswijze die hier geleidelijk aan ingang vindt en volgens welke "de sociale zekerheid de burgers beschermt tegen risico's van sociale aard" , een zienswijze die we aantreffen in communautaire documenten, maar ook in door de lidstaten opgestelde documenten, zoals, bijvoorbeeld, in het Portugese Groenboek betreffende deze materie.At this point I would like to make what seems to me to be an urgent observation of central relevance on a view which is gaining general acceptance, namely that social security protects citizens against risks of a social nature. The expression of this view is found both in Community documents and in those of member States, such as the Portuguese Green Paper on the subject.
Zij krijgen geen tariefverlaging, een verlaging die ook zonder liberalisering van de sector opportuun zou zijn.The rates they are charged will not be reduced as they should have been, even without taking liberalisation into account.
De Commissie acht het echter niet opportuun om gerechtelijke stappen te nemen voordat de lidstaten de gelegenheid hebben gehad om de RBP correct toe te passen en voordat er consensus is bereikt over een eensluidende interpretatie van de RBPHowever, the Commission did not find it opportune to initiate legal actions before the Member States had the chance to apply the CPD correctly and before a consensus on a uniform interpretation of the CPD is reached
Wat onze oostelijke buurlanden Oekraïne en Moldavië betreft, zijn wij van mening dat het op dit moment niet opportuun is een discussie over toetreding te voeren.As far as our easterly neighbours Ukraine and Moldova are concerned, we think that now is not the right time to discuss their accession.
Daarom vinden wij het voorstel van de Commissie om verordening 723/97 te wijzigen zeer opportuun. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de rechtsgrond voor regelgeving ter bestrijding van fraude en onregelmatigheden van artikel 37 in artikel 280 van het Verdrag, zoals de rapporteur, de heer Casaca, voorstelt.We therefore feel that the Commission' s proposal to amend Regulation No 723/97 and to change the legal basis of the Regulation on preventing fraud and other irregularities from Article 37 to Article 280 of the Treaty, as the rapporteur Mr Casaca proposes, is extremely timely.
Daarom meen ik dat het niet opportuun is, niet passend ook, om dit onderwerp op te nemen in een organisch kader dat organisch, serieus en evenwichtig moet blijven, zoals ook collega Colombo Svevo reeds aangaf.For this reason, I think it is inappropriate and wrong to include this issue in a framework which needs to remain organized, honest and balanced, as Mrs Colombo Svevo says.
De Commissie wijst er echter op dat Amnesty International in 2004 nog een mondiale campagne heeft georganiseerd over hetzelfde thema, en daarom betwijfelt zij of het opportuun is dit thema al in 2006 voor te stellen voor een Europees jaar, aangezien dit in 2004 dus nog een mondiaal thema was. Overigens staat het belang van het door het Parlement voorgestelde initiatief buiten kijf.However, the Commission notes that 2004 was the subject of a global campaign by Amnesty International on the same theme, and therefore, while there is no doubt about the significance of the initiative brought up by Parliament, the Commission is reserved as regards the opportunity of proposing this event at a European level as early as 2006 when it took place on a global level in 2004.
Deze motie lijkt me echt volstrekt opportuun. Ik roep alle collega' s op ons Parlement in de gelegenheid te stellen op een later tijdstip uitgebreid terug te komen op dit onderwerp, en ik zou ze dan ook willen vragen dit voorstel te steunen.I think that this motion is extremely timely and I ask all Members to allow Parliament to take another look at this matter, to go into it in greater depth and, therefore, to vote in favour of this motion.
Wij zijn niet in principe tegen de door hem ingediende amendementen, maar gelijk collega Castricum dat zojuist mededeelde, is dit moment niet opportuun, zeker niet nu de commissaris, en misschien wil de commissaris daar nog op ingaan, van de Raad de opdracht gekregen heeft om met Zwitserland in verdere onderhandelingen te gaan over het transalpine vervoer.We do not oppose his amendments in principle, but as Mr Castricum said a moment ago, this is not the right time to be pursuing them, particularly when the Commissioner - and perhaps he would like to give us details of this - has just been instructed by the Council to have further talks with Switzerland on transalpine transport.
Tot slot werpt zich de vraag op hoe opportuun het is om nog meer taken onder te brengen bij Forest Focus, een verordening die nu al overbelast is en nu al kampt met ontoereikende financiële middelen.In conclusion, the question arises as to the appropriateness of bestowing new remits upon a regulation that is already underfunded and overburdened.
Mevrouw de Voorzitter, ik geloof dat wij gehoor moeten geven aan het wijze besluit van de Conferentie van voorzitters: wij moeten wachten totdat mevrouw Garaud zich over dit vraagstuk buigt en de stappen onderneemt die zij als afgevaardigde van de Conferentie van voorzitters opportuun acht.Madam President I think that, as the Conference of Presidents very wisely decided, we should wait for Mrs Garaud to deal with this matter and to take the steps that she deems appropriate as the person mandated by the Conference of Presidents.
Dit artikel bepaalt dat wanneer de invoer van een product uit meer dan één land terzelfder tijd aan een antidumpingonderzoek wordt onderworpen de gevolgen van deze invoer uitsluitend cumulatief worden beoordeeld indien i) de dumpingmarge bij invoer uit elk land meer dan minimaal is in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening, ii) de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is en iii) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer, gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke EU-product, opportuun isThis provision stipulates that the effects of imports from two or more countries simultaneously subject to the same investigation shall be cumulatively assessed when (i) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in Article ‧ of the basic Regulation; (ii) the volume of imports of each country is not negligible; and (iii) the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like Community product make such an assessment appropriate
De Commissie gelooft echter niet dat het opportuun is om via de open coördinatiemethode communautaire maatregelen te treffen; zij heeft hiertoe immers niet de wettelijke bevoegdheidHowever, the Commission does not consider it appropriate to adopt Community-wide measures through the open method of co-ordination as it has no legal competence to do so
Daarna zal ik in overleg met de leden van het Bureau de beslissing nemen die ik opportuun acht, overeenkomstig ons Reglement.I will then consult the Members of the Bureau so that I can take the appropriate decision in accordance with our Rules of Procedure.
Derhalve acht ik hun opdeling in drie categorieën niet opportuun.Therefore, I believe that dividing them into three categories is not a sound measure.
In tegenstelling tot Verordening (EEG) nr. ‧/‧, die eveneens van toepassing is op goederenvervoersdiensten, wordt het niet opportuun geacht ook de gunning van openbaredienstcontracten in die specifieke sector op te nemen in het toepassingsgebied van deze verordeningContrary to Regulation (EEC) No ‧/‧, the scope of which extends to freight transport services, it is not considered advisable for this Regulation to cover the award of public service contracts in that specific sector
Met het oog daarop heeft de Commissie vervoer en toerisme dit verslag gepresenteerd waarin een aantal algemene beginselen worden vastgesteld. Ik ben het eens met die algemene beginselen en ik vind het verslag zeer positief en opportuun.In view of this, the Committee on Transport and Tourism has tabled this report, which appears to be extremely positive and timely, setting out some general principles with which I fully agree.
De instrumenten die deze beleidstakken technisch en financieel kunnen ondersteunen, omvatten, indien opportuun, beste praktijken op ontwikkelingsgebied om het beheer en de uitvoering doeltreffender te makenThe instruments that may provide technical and financial assistance to support these policies will include, where appropriate, development best practice to promote effective management and implementation
acht het opportuun regels uit te vaardigen voor het gebruik van de termen berg- en eiland-, daar aldus aanzienlijke meerwaarde wordt gecreëerd voor de landbouw- en voedingsproducten van de benadeelde gebieden in kwestie; is van mening dat het gebruik van de termen berg- en eiland- vergezeld moet gaan van de verplichte aanduiding van het land van oorsprong van het productAdvocates the adoption of rules concerning the use of the terms mountain and island given the significant resulting added value for agricultural products and foodstuffs from these less-favoured areas; believes that use of the terms mountain and island must be accompanied by compulsory indication of the country of origin of the product
Ik ben zeer verheugd over het feit dat onze beide instellingen dezelfde zienswijze zijn toegedaan, want we zijn er allemaal van overtuigd dat het - om de redenen die ik hierna zal noemen - inderdaad opportuun, belangrijk en noodzakelijk is om de samenwerking te versterken.I would like to say to you that I very much appreciate the fact that our two institutions are taking the same line, because we are all convinced that creating a stronger partnership is timely, important and necessary for the following reasons:
Daarom is deze resolutie zo opportuun.That is why this resolution is relevant.
Het probleem is niet dat de liberale fractie die samenwerking niet zou steunen - integendeel, we zijn het er geheel mee eens dat Turkije bij de programma's SOCRATES en Jeugd voor Europa moet worden betrokken - maar dat we vinden dat het nu niet opportuun is daarvoor te stemmen.This is not because our group disagrees on the principle of the matter - on the contrary, we entirely agree that Turkey should be included in the Socrates and Youth for Europe programmes - but because we do not consider the timing to be appropriate.
Het voorstel om op Europees niveau belasting te heffen op personenauto’s lijkt me niet opportuun, ten eerste daar vele sectoren die voor méér vervuiling zorgen middels sterk lobbywerk buiten schot blijven en bovendien omdat de automarkt in elke lidstaat anders is gestructureerd.Taxing passenger cars at European level, as proposed, seems inappropriate to me because, as a result of persistent lobbying, many sectors that cause a greater amount of pollution are not affected and because the structure of the automobile market is specific to each Member State.
Voorzover dit opportuun wordt geacht en de plaatselijke omstandigheden dit toelaten, dienen de lidstaten te overwegen aan de zee- en landgrens-doorlaatposten gescheiden doorgangen tot stand te brengenWhere it is deemed appropriate and if local circumstances so allow, Member States should consider installing separate lanes at sea and land border crossing points
alle andere door het Gerecht opportuun te achten maatregelen te treffen om te bereiken dat de Commissie haar verplichtingen ingevolge artikel ‧ EG nakomt, en in het bijzonder dat zij een nieuw onderzoek naar de op ‧ oktober ‧ ingediende klacht opentAdopt any other measure which the Court of First Instance may consider appropriate to ensure that the Commission fulfils its obligations under Article ‧ EC and, in particular, re-examines the complaint lodged on ‧ October
Pagina 1. Gevonden 530 zinnen matching zin opportuun.Gevonden in 0,426 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.