Vertalingen in English:

  • ostend   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement OostendeArrondissement of Ostend
AS Oostende KMA.S.V. Oostende K.M.
Beleg van OostendeSiege of Ostend
Blokkade van Zeebrugge en OostendeZeebrugge Raid
Internationale Luchthaven Oostende-BruggeOstend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV OostendeK.V. Oostende
Oostende; Ostend; Ostende
Oostendse CompagnieOstend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
Ingevolge artikel ‧ van de statuten heeft AGVO sinds zijn oprichting het exclusieve recht de grond en gebouwen van de vissershaven van Oostende zonder vergoeding te gebruikenAccording to Article ‧ of its articles of association, since its establishment AGVO has had the exclusive right to use, free of charge, the land and buildings of the Ostend fishing port
In het Vlaamse landsgedeelte treft men 28 gemeentelijke culturele centra aan , waaronder die van Hasselt , Turnhout , Dilbeek , Waregem , Mechelen , Knokke en Oostende regelmatig tentoonstellingen organiseren .The Flemish-speaking area of Belgium has cultural centres in 28 communes and those at Hasselt , Turnhout , Dilbeek , Waregem , Mechelen , Knokke and Ostend have regular exhibitions .
EVO blijkt alle kosten of een deel van de kosten te vergoeden van het containervervoer van in Oostende te veilen vis uit diverse plaatsen in EuropaIt appears that EVO repays all or part of the costs of container transport of fish to be auctioned in Ostend from various destinations in Europe
Leraar hoger secundair onderwijs te Oostende ( 1966-1974 ) .Secondary teacher at Ostend 1966-1974 .
Oostende , 23 juni 1998Os tend , 23 June 1998
Steden die deze rol reeds vervullen en daarin verder moeten worden gestimuleerd zijn : Oostende , Roeselare , Aalst , St.-Niklaas , Turnhout en Mechelen .Cities which already fulfil this role and which have to be stimulated further are : Ostend , Roeselare , Aalst , Sint-Niklaas , Turnhout and Mechelen .
Naar ver luidt lands EAS Nigeria ook met niet-geluidgedempte Boeing 707-toestellen op dezelfde luchthaven en heeft Transmeridian Airlines bericht gekregen dat zij hun basis van Schip hol naar Oostende moeten verplaatsen .It is further reported that EAS Nigeria are also landing non-hush-kitted Boeing 707s at the same airport and that Transmeridian Airlines have been notified that they must move their base from Schiphol to Ostend .
Het vaartuig , dat sigaretten aan boord had die afkomstig waren van depots in de Antwerpse haven maar dat uit de haven van Oostende vertrokken was , voer 100 mijl van de Spaanse kust toen de douane aan boord kwam .The vessel , which was carrying cigarettes from warehouses in the port of Antwerp but which had departed from Ostend , was boarded 100 miles of the Spanish coast .
Bij brief van ‧ februari ‧, geregistreerd onder nummer CP ‧/‧, heeft de Commissie een klacht ontvangen betreffende steun die door de Belgische autoriteiten aan de Vismijn Oostende was verleendBy letter of ‧ February ‧ the Commission received a complaint concerning aid granted by the Belgian authorities to the Ostend fish auction, registered under reference number CP
Volgens de deskundige van de Commissie heeft de Régie des Transports Maritimes, een Belgisch staatsbedrijf dat de lijnverbinding Oostende-Ramsgate exploiteerde, in ‧ bijvoorbeeld twee autoveerboten verkocht met een geschatte afschrijving van ‧ tot ‧ %According to the Commission expert, the Régie des Transports Maritimes, a national Belgian company operating the Ostend-Ramsgate route, for example, sold two car ferries in ‧ with discounts estimated at ‧ % to ‧ %
Dan eerst zou het ernst worden mei de Europese taalproblemen en zouden de jongeren aangezet worden tot nadenken over de rechtvaardigste , efficiëntste en minst discriminerende oplossing . Raymond Wylleman , OostendeThis would be achieved by defining ' indirect discrimina tion ' in such a way that it that employers were reluctant to open up files showing internal procedures relating can be achieved through majority vote .
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van de kosteloze overdracht van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van Oostende, van ‧ maart ‧ tot ‧ september ‧, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the transfer of ownership, free of charge, between ‧ March ‧ and ‧ September ‧, of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port is incompatible with the internal market
Conferentie over " Europa ' s toekomst : sterke vakbondsvertegenwoordiging in de ondernemingen van Europa " ( Oostende ) . ETUI .16-17 Conference on " Europe ' s future : strong trade union representation in the undertakings of Europe " ( Ostend ) .
de vermelding voor de haven in Oostende wordt geschraptthe entry for the port at Oostende is deleted
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van het gebruiksrecht, kosteloos en/of tegen een prijs beneden de marktprijs, op gronden en gebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
De leden zullen wel op de hoogte zijn van het ongeval dat zich in de vroege ochtenduren in mijn kiesdistrict heeft voorgedaan . Daarbij kwamen zes men sen om terwijl zij aan boord gingen van de veerboot van Ramsgate naar Oostende .Members will be aware of the incident in the early hours of this morning in my constituency when six people were killed while boarding the Ramsgate to Ostend ferry .
De van AGVO terug te vorderen steun bestaat uit het startkapitaal, het voordeel dat voortvloeit uit de gratis garanties voor leningen, het voordeel dat voortvloeit uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende tussen ‧ maart ‧ en ‧ maart ‧ (voor de gebouwen die op ‧ maart ‧ aan AGVO werden overgedragen) en tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering (voor de grond en gebouwen die niet waren opgenomen in de akte van overdracht die op ‧ maart ‧ werd gesloten), en het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze overdracht op ‧ maart ‧ van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van OostendeThe aid to be recovered from AGVO is composed of the initial capital, the advantage derived from the provision of free guarantees for loans, the advantage derived from the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and ‧ March ‧ (for the buildings that were subsequently transferred to AGVO) and between ‧ March ‧ and the day of recovery (for the rest of land and buildings that were not part of the property transfer deed concluded on ‧ March ‧) and the advantage derived from the transfer on ‧ March ‧, free of charge, of the ownership of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port
Het merkt op dat in Oostende sprake is van een duidelijke daling van het aantal scheepsherstellersBelgium observes that there has been a clear decline in ship repair work in Oostende
Hoewel de Commissie erg weinig informatie heeft ontvangen over de handelsvoorwaarden waaronder EVO zijn diensten heeft aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat ondernemingen die de vismijn van Oostende gebruiken worden begunstigd in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het VWEUAlthough the Commission has received very little evidence regarding the commercial conditions under which EVO was offering its services, it could still be the case that undertakings using the Ostend fish auction are favoured within the meaning of Article ‧ of the TFEU
ZVP, een vereniging van viskopers en-verwerkers aan de Belgische Oostkust, stelt dat de onrechtmatige staatssteun, samen met andere voordelen, de Oostendse vismijn in staat heeft gesteld om op kunstmatige wijze buitenlandse schepen en schepen uit Zeebrugge aan te trekkenZVP, an association of fish purchasers and processors on the Belgian East coast, states that the unlawful State aid, together with other advantages, has allowed the Ostend fish auction to artificially attract foreign vessels and vessels from Zeebrugge
O Lid gemeenteraad Oostende .Municipal councilla at Ostend .
Momenteel bestaat de vissersvloot uit 205 vaartuigen met Zeebrugge , Oostende of Nieuwpoort als thuishaven .In 1989 trout production was 800 tonnes while the cyprinoid ( mainly carp ) pro areas . Total direct and indirect employment amounts to
Op ‧ november ‧ heeft de stad Oostende (hierna de stad genoemd) besloten om de vismijn Oostende, oorspronkelijk een visafslag in bezit van de overheid, te herstructureren door er een autonoom gemeentebedrijf volgens Belgisch recht van te maken, het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende genaamd (hierna AGVO genoemdOn ‧ November ‧, the City of Ostend (hereinafter referred to as City) decided to restructure the Ostend fish auction, originally a State owned auction, by the establishing an autonomous municipal company under Belgian Law, called the Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (hereinafter referred to as AGVO
De heer Kuijpers ( ARC ) . — Mijn aanvullende vraag betreft de verkoop van de loodvrije benzine wat één van de belangrijkste middelen is om luchtvervuiling in vele historische steden te beperken . Ik denk in de eerste plaats aan de historische steden in Vlaanderen die ons wel bekend zijn , Brugge , Gent , Leuven , Antwerpen , Oostende en zo meer .In early December the Commission sent the Council an amendment to the second and third recitals of its initial proposal to underline even more the value of this operation for the recipients and the Community interest in continuing this type of measure until agricultural stocks were reduced to a normal level and also to point out the need for the Community to continue to give priority to the disposal of excess stocks .
Pagina 1. Gevonden 137 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,608 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.