Vertalingen in English:

  • ostend   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement OostendeArrondissement of Ostend
AS Oostende KMA.S.V. Oostende K.M.
Beleg van OostendeSiege of Ostend
Blokkade van Zeebrugge en OostendeZeebrugge Raid
Internationale Luchthaven Oostende-BruggeOstend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV OostendeK.V. Oostende
Oostende; Ostend; Ostende
Oostendse CompagnieOstend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
Ingevolge artikel ‧ van de statuten heeft AGVO sinds zijn oprichting het exclusieve recht de grond en gebouwen van de vissershaven van Oostende zonder vergoeding te gebruikenAccording to Article ‧ of its articles of association, since its establishment AGVO has had the exclusive right to use, free of charge, the land and buildings of the Ostend fishing port
EVO blijkt alle kosten of een deel van de kosten te vergoeden van het containervervoer van in Oostende te veilen vis uit diverse plaatsen in EuropaIt appears that EVO repays all or part of the costs of container transport of fish to be auctioned in Ostend from various destinations in Europe
Bij brief van ‧ februari ‧, geregistreerd onder nummer CP ‧/‧, heeft de Commissie een klacht ontvangen betreffende steun die door de Belgische autoriteiten aan de Vismijn Oostende was verleendBy letter of ‧ February ‧ the Commission received a complaint concerning aid granted by the Belgian authorities to the Ostend fish auction, registered under reference number CP
Volgens de deskundige van de Commissie heeft de Régie des Transports Maritimes, een Belgisch staatsbedrijf dat de lijnverbinding Oostende-Ramsgate exploiteerde, in ‧ bijvoorbeeld twee autoveerboten verkocht met een geschatte afschrijving van ‧ tot ‧ %According to the Commission expert, the Régie des Transports Maritimes, a national Belgian company operating the Ostend-Ramsgate route, for example, sold two car ferries in ‧ with discounts estimated at ‧ % to ‧ %
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van de kosteloze overdracht van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van Oostende, van ‧ maart ‧ tot ‧ september ‧, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the transfer of ownership, free of charge, between ‧ March ‧ and ‧ September ‧, of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port is incompatible with the internal market
de vermelding voor de haven in Oostende wordt geschraptthe entry for the port at Oostende is deleted
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van het gebruiksrecht, kosteloos en/of tegen een prijs beneden de marktprijs, op gronden en gebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
De van AGVO terug te vorderen steun bestaat uit het startkapitaal, het voordeel dat voortvloeit uit de gratis garanties voor leningen, het voordeel dat voortvloeit uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende tussen ‧ maart ‧ en ‧ maart ‧ (voor de gebouwen die op ‧ maart ‧ aan AGVO werden overgedragen) en tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering (voor de grond en gebouwen die niet waren opgenomen in de akte van overdracht die op ‧ maart ‧ werd gesloten), en het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze overdracht op ‧ maart ‧ van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van OostendeThe aid to be recovered from AGVO is composed of the initial capital, the advantage derived from the provision of free guarantees for loans, the advantage derived from the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and ‧ March ‧ (for the buildings that were subsequently transferred to AGVO) and between ‧ March ‧ and the day of recovery (for the rest of land and buildings that were not part of the property transfer deed concluded on ‧ March ‧) and the advantage derived from the transfer on ‧ March ‧, free of charge, of the ownership of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port
Het merkt op dat in Oostende sprake is van een duidelijke daling van het aantal scheepsherstellersBelgium observes that there has been a clear decline in ship repair work in Oostende
Hoewel de Commissie erg weinig informatie heeft ontvangen over de handelsvoorwaarden waaronder EVO zijn diensten heeft aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat ondernemingen die de vismijn van Oostende gebruiken worden begunstigd in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het VWEUAlthough the Commission has received very little evidence regarding the commercial conditions under which EVO was offering its services, it could still be the case that undertakings using the Ostend fish auction are favoured within the meaning of Article ‧ of the TFEU
ZVP, een vereniging van viskopers en-verwerkers aan de Belgische Oostkust, stelt dat de onrechtmatige staatssteun, samen met andere voordelen, de Oostendse vismijn in staat heeft gesteld om op kunstmatige wijze buitenlandse schepen en schepen uit Zeebrugge aan te trekkenZVP, an association of fish purchasers and processors on the Belgian East coast, states that the unlawful State aid, together with other advantages, has allowed the Ostend fish auction to artificially attract foreign vessels and vessels from Zeebrugge
Op ‧ november ‧ heeft de stad Oostende (hierna de stad genoemd) besloten om de vismijn Oostende, oorspronkelijk een visafslag in bezit van de overheid, te herstructureren door er een autonoom gemeentebedrijf volgens Belgisch recht van te maken, het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende genaamd (hierna AGVO genoemdOn ‧ November ‧, the City of Ostend (hereinafter referred to as City) decided to restructure the Ostend fish auction, originally a State owned auction, by the establishing an autonomous municipal company under Belgian Law, called the Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (hereinafter referred to as AGVO
De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerkethe following Belgian communes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
De commerciële strategie van EVO is door verschillende belanghebbenden omschreven als oneerlijke concurrentie, onder meer vanwege het aanbod om alle of een deel van de kosten te dragen van het transport naar Oostende van in buitenlandse havens aangelande vis, en omdat reders tegen gunstige voorwaarden kredieten kunnen krijgen onder het beding dat zij hun vangsten in Oostende zouden laten veilenThe commercial strategy of EVO has been described by the various stakeholders as unfair competition consisting of offering, among others, to bear all or part of the costs of the transport of fish embarked in foreign harbours to Ostend and of offering loans to vessel-owners at advantageous conditions on the condition that they auction their catches in Ostend
EVO is opgericht in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijnEVO was established in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbekke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en ZuienkerkeAssenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
Ik zou hem willen vragen of hij kennis heeft genomen van de door Human Rights Watch verstrekte informatie waaruit blijkt dat er zeer veel activiteiten gaande zijn met Oostende als basis.I would like to ask him if he has seen the information provided by Human Rights Watch showing that a great deal of activity has been going on, based in Ostend?
AGVO heeft twee volle dochterondernemingen: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hierna EVO genoemd), en NV Pakhuizen (hierna PAKHUIZEN genoemd). EVO is op ‧ augustus ‧ opgericht om de veiling en alle daarmee verband houdende activiteiten te exploiteren. PAKHUIZEN is in ‧ door reders opgezet ten behoeve van het beheer van roerende en onroerende goederenAGVO has two wholly-owned subsidiaries: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hereinafter referred to as EVO), and NV Pakhuizen (hereinafter referred to as PAKHUIZEN). EVO was established on ‧ August ‧ to run the auction and all activities relating thereto. PAKHUIZEN was set up in ‧ by vessel owners in order to manage moveable and immovable objects
Voorts is AGVO krachtens zijn statuten belast met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van de vismijn en vissershaven van Oostende en de bijgebouwen, alsook met de ontwikkeling van alle activiteiten die daarmee direct of indirect verband houdenFurther, according to its articles of association, AGVO is entrusted with the management, development and operation of the fish auction and the fish dock of Ostend and its annexes as well as with the development of all directly and indirectly related activities
De Belgische autoriteiten hebben opgemerkt dat het startkapitaal moet worden bezien in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijnThe Belgian authorities have submitted that the initial capital has to be seen in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
In ruil voor de lening moeten de reders hun vis in Oostende laten veilenIn exchange for the loan, the vessel-owners are required to auction their fish in Ostend
De verschillende gebouwen en infrastructuurvoorzieningen die in de vissershaven van Oostende zijn gesitueerd, met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ volgens de kadastergegevens van die tijd, werden in AGVO ingebracht door het de volledige eigendom ervan te gevenIn ‧, various buildings and infrastructures located in the Ostend fishing port and representing, according to the City’s records of that time, ‧ m‧, were contributed to AGVO by granting it full ownership
Dit geldt des te meer omdat, zoals in overweging ‧ uitgebreid zal worden vastgesteld, op het moment dat het startkapitaal werd verstrekt, AGVO, als voortzetting van de Oostendse vismijn, als een onderneming in moeilijkheden kon worden beschouwdThis is all the more so since, as set out in greater detail in recital ‧, AGVO, as the continuation of the Ostend fish auction, could be described as a company in difficulty at the time when the initial capital was granted
AGVO heeft momenteel ten minste twee volle dochterondernemingen: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hierna: EVO), en NV Pakhuizen (hierna: PAKHUIZENAGVO has currently at least two wholly-owned subsidiaries: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hereinafter referred to as EVO), and NV Pakhuizen (hereinafter referred to as PAKHUIZEN
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,872 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.