Vertalingen in English:

  • ostend   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement OostendeArrondissement of Ostend
AS Oostende KMA.S.V. Oostende K.M.
Beleg van OostendeSiege of Ostend
Blokkade van Zeebrugge en OostendeZeebrugge Raid
Internationale Luchthaven Oostende-BruggeOstend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV OostendeK.V. Oostende
Oostende; Ostend; Ostende
Oostendse CompagnieOstend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
Wat betreft de voordelen die voortvloeien uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende, waarvoor geen vergoeding moest worden betaald, is de hoogte van de steun gelijk aan de huursom die AGVO onder marktomstandigheden had moeten betalen voor het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de Oostendse vissershaven tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering of de laatste dag dat AGVO het kosteloze gebruiksrecht op de gebouwen had, op grond van zijn statuten, de akte van overdracht van de eigendom van de gebouwen, of anderszinsSo far as concerns the advantage derived from the exclusive use, free of charge of the lands and buildings of the Ostend fishing port, the aid amounts to the rent AGVO would have had to pay under market conditions for the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and the day of recovery or the last day that AGVO had the right to use the buildings, free of charge, either on the basis of its articles of association, the Deed for transferring the ownership of the buildings or otherwise
De commerciële strategie van EVO is door verschillende belanghebbenden omschreven als oneerlijke concurrentie, onder meer vanwege het aanbod om alle of een deel van de kosten te dragen van het transport naar Oostende van in buitenlandse havens aangelande vis, en omdat reders tegen gunstige voorwaarden kredieten kunnen krijgen onder het beding dat zij hun vangsten in Oostende zouden laten veilenThe commercial strategy of EVO has been described by the various stakeholders as unfair competition consisting of offering, among others, to bear all or part of the costs of the transport of fish embarked in foreign harbours to Ostend and of offering loans to vessel-owners at advantageous conditions on the condition that they auction their catches in Ostend
EVO exploiteert de Vismijn OostendeEVO operates the Ostend fish auction
Vorige week organiseerde het Belgische voorzitterschap een zeer belangrijke conferentie in Oostende, die specifiek betrekking op dit vraagstuk had en waaraan wetenschappers op dit terrein deelnamen.Last week, the Belgian Presidency organised a very important conference in Ostend which dealt specifically with this issue and brought together scientists involved in this area.
de vermelding voor de haven in Oostende wordt geschraptthe entry for the port at Oostende is deleted
Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbekke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en ZuienkerkeAssenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
We hebben in de mededeling COM (2002) 422, die u gisteren heeft gepresenteerd, gelezen dat een bedrijf Vietnamese garnalen met een heel hoog gehalte aan nitrofuraan - 20 mg - via Oostende in Duitsland heeft ingevoerd. Vandaar zijn ze in Oostenrijk, Luxemburg en ook in Duitsland zelf op de markt gebracht.We read today in communication COM (2002) 422, which was presented yesterday, that a firm has imported shrimps with very high nitrofuran levels - 20 mg - from Vietnam via Ostend into Germany and then on to Austria and Luxembourg as well as selling them in Germany.
Slechts als wij dat realiseren zal men in mijn thuisbasis Oostende met een lawaaierige en onveilige regionale luchthaven, de zin van de Europese Unie ten volle begrijpen.My home town of Ostend, with its noisy and unsafe, regional airport, will not fully understand the meaning of the European Union until we have achieved this.
HERSTRUCTURERING VAN DE VISMIJN OOSTENDE INRESTRUCTURING OF THE OSTEND FISH AUCTION IN
Volgens de deskundige van de Commissie heeft de Régie des Transports Maritimes, een Belgisch staatsbedrijf dat de lijnverbinding Oostende-Ramsgate exploiteerde, in ‧ bijvoorbeeld twee autoveerboten verkocht met een geschatte afschrijving van ‧ tot ‧ %According to the Commission expert, the Régie des Transports Maritimes, a national Belgian company operating the Ostend-Ramsgate route, for example, sold two car ferries in ‧ with discounts estimated at ‧ % to ‧ %
De IJzeren Rijn verbindt immers de Antwerpse haven, maar ook de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende met het Roergebied en het Duitse hinterlandIt links not only the port of Antwerp but also the ports of Ghent, Zeebrugge and Ostend with the Ruhr and the German hinterland
Zoals hierboven is aangegeven, presteerde de Oostendse vismijn slecht en was het marktaandeel in de jaren voorafgaande aan de herstructurering voortdurend kleiner gewordenAs indicated above, the Ostend fish auction was performing badly and its market share had been decreasing constantly in the years preceding the restructuring
Oostende is reeds enkele jaren een toevluchtsoord voor hoofdstuk 2-vliegtuigen, uit o.a. Egypte, Nigeria, Zaïre en voor luidruchtige oude vliegtuigen van maatschappijen zoals African International.For a number of years now Ostend has been a haven for Chapter 2 aeroplanes flying in from, among other places, Egypt, Nigeria and Zaire, and for the noisy old aeroplanes of companies such as Africa International.
Ik zou hem willen vragen of hij kennis heeft genomen van de door Human Rights Watch verstrekte informatie waaruit blijkt dat er zeer veel activiteiten gaande zijn met Oostende als basis.I would like to ask him if he has seen the information provided by Human Rights Watch showing that a great deal of activity has been going on, based in Ostend?
De Belgische autoriteiten stellen dat Oostende slechts een beperkt recht op de gronden heeft en het erfpachtcontract derhalve maar een beperkte commerciële waarde vertegenwoordigtBelgium submits that Ostend has only a limited right to the land and the long lease is therefore of reduced commercial value
Grimsby Fish Market, een Britse vismijn, zegt dat EVO in ‧/‧ begon met het rechtstreeks aankopen van vis van IJslandse vissers tegen (hoge) vaste prijzen om in Oostende te worden afgeslagen, vaak tegen lagere prijzen, en concludeert dat deze verliezen uit de openbare middelen zijn gedektGrimsby Fish Market, a UK fish auction, indicates that around ‧/‧, EVO started to buy fish straight from Icelandic fishermen at (high) fixed prices and sold by Dutch auction in Ostend, frequently at lower prices, and concludes that these losses have been paid for by public money
AGVO heeft twee volle dochterondernemingen: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hierna EVO genoemd), en NV Pakhuizen (hierna PAKHUIZEN genoemd). EVO is op ‧ augustus ‧ opgericht om de veiling en alle daarmee verband houdende activiteiten te exploiteren. PAKHUIZEN is in ‧ door reders opgezet ten behoeve van het beheer van roerende en onroerende goederenAGVO has two wholly-owned subsidiaries: NV Exploitatie Vismijn Oostende (hereinafter referred to as EVO), and NV Pakhuizen (hereinafter referred to as PAKHUIZEN). EVO was established on ‧ August ‧ to run the auction and all activities relating thereto. PAKHUIZEN was set up in ‧ by vessel owners in order to manage moveable and immovable objects
De verschillende gebouwen en infrastructuurvoorzieningen die in de vissershaven van Oostende zijn gesitueerd, met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ volgens de kadastergegevens van die tijd, werden in AGVO ingebracht door het de volledige eigendom ervan te gevenIn ‧, various buildings and infrastructures located in the Ostend fishing port and representing, according to the City’s records of that time, ‧ m‧, were contributed to AGVO by granting it full ownership
Wel, de leefbaarheid van de Oostendse regio wordt serieus op het spel gezet door het ontbreken van strenge normen voor deze luchthaven. Die normen worden blijkbaar enkel voor Zaventem uitgeschreven.The quality of life in the area around Ostend is being seriously undermined by the fact that this airport does not impose strict standards, which apparently only apply at Zaventem.
Gardec zegt schade te hebben geleden van de oneerlijke handelspraktijken in Oostende (omzetdaling) en merkt op dat de leningen die zijn verstrekt aan ondernemingen in moeilijkheden die ondernemingen in staat hebben gesteld in Oostende te overleven terwijl hun schulden in Zeebrugge onbetaald blevenIt adds that it has suffered injury from the unfair commercial practices in Ostend (decrease in turnover) and notes that the loans granted to firms in difficulty had the effect of allowing them to survive in Ostend while their debts remained unpaid in Zeebrugge
De Commissie is derhalve van mening dat de Oostendse vismijn moet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden in de zin van de Richtsnoeren R & HThe Commission therefore considers that the Ostend fish auction qualifies as a firm in difficulty within the meaning of the ‧ R & R Guidelines
Er zij op gewezen dat AGVO de voortzetting is van de voormalige Oostendse vismijn, die eigendom van de staat was en geen rechtspersoonlijkheid hadIt should be noted that AGVO is the continuation of the former Ostend fish auction, which was State owned and had no legal personality
De Belgische autoriteiten hebben opgemerkt dat het startkapitaal moet worden bezien in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijnThe Belgian authorities have submitted that the initial capital has to be seen in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
De inertie van de regionale overheid ten overstaan van de regelmatige risico's die niet enkel figuurlijk maar vooral letterlijk boven het hoofd hangen van de omwonenden van de Oostendse luchthaven is voor mij onaanvaardbaar.The inertia of the regional authorities in the presence of the frequent risks which hang not only metaphorically, but literally over the people living around the airport of Ostend is unacceptable to me.
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,258 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.