Vertalingen in English:

  • ostend   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (9)

Arrondissement OostendeArrondissement of Ostend
AS Oostende KMA.S.V. Oostende K.M.
Beleg van OostendeSiege of Ostend
Blokkade van Zeebrugge en OostendeZeebrugge Raid
Internationale Luchthaven Oostende-BruggeOstend-Bruges International Airport
Katholieke Hogeschool Brugge-OostendeKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KV OostendeK.V. Oostende
Oostende; Ostend; Ostende
Oostendse CompagnieOstend Company

Voorbeeld zinnen met "oostende", vertaalgeheugen

add example
In de pers verschenen bijvoorbeeld berichten dat de luchthaven van Oostende in België 45.000 ton, dat is ongeveer de helft van haar vrachtafhandeling, verliest, omdat nog maar 11 van de 43 Afrikaanse vliegtuigen die Oostende nu aandoen op de lijst van uitzonderingen voorkomen.Reports appeared in the press, for instance, saying that Ostend airport in Belgium is losing 45 000 tonnes, ie. about half of its cargo despatch, because only 11 out of the 43 African aircraft which now fly to Ostend appear on the list of exemptions.
volgens zijn statuten is AGVO belast met het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van de vismijn en het visserijdok van Oostende en de bijgebouwen, alsook met de ontwikkeling van alle activiteiten die direct of indirect daarmee verband houdenaccording to its articles of association, AGVO is entrusted with the management, development and operation of the fish auction and the fish dock of Ostend and its annexes as well as with the development of all directly and indirectly related activities
HERSTRUCTURERING VAN DE VISMIJN OOSTENDE INRESTRUCTURING OF THE OSTEND FISH AUCTION IN
De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerkethe following Belgian communes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (except Vladslo and Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk only), Sint-Laureins, Veurne and Zuienkerke
Zij bevestigen mij dat er in werkelijkheid heel wat meer hoofdstuk 2-vliegtuigen afkomstig uit ontwikkelingslanden vliegen op Oostende, dan vermeld op de respectievelijke bijlagen.They tell me that a great many more Chapter 2 aeroplanes are flying into Ostend from developing countries than the respective annexes allow.
Bij brieven van ‧ maart en ‧ juni ‧ heeft de Commissie de Belgische autoriteiten om informatie gevraagd over de rechtspositie van de Oostendse vismijn en de betrokkenheid van de staat en om nadere bijzonderheden over de financiële stromen tussen de staat en de vismijnBy letters of ‧ March and ‧ June ‧ the Commission asked the Belgian authorities for information about the legal situation of the Ostend fish auction, the involvement of the State and for details about the financial flows between the State and the fish auction
EVO is opgericht in het kader van de herstructurering van de Oostendse vismijnEVO was established in the framework of the restructuring of the Ostend fish auction
Er zij op gewezen dat AGVO de voortzetting is van de voormalige Oostendse vismijn, die eigendom van de staat was en geen rechtspersoonlijkheid hadIt should be noted that AGVO is the continuation of the former Ostend fish auction, which was State owned and had no legal personality
De van AGVO terug te vorderen steun bestaat uit het startkapitaal, het voordeel dat voortvloeit uit de gratis garanties voor leningen, het voordeel dat voortvloeit uit het exclusieve gebruiksrecht op de grond en gebouwen in de vissershaven van Oostende tussen ‧ maart ‧ en ‧ maart ‧ (voor de gebouwen die op ‧ maart ‧ aan AGVO werden overgedragen) en tussen ‧ maart ‧ en de dag van terugvordering (voor de grond en gebouwen die niet waren opgenomen in de akte van overdracht die op ‧ maart ‧ werd gesloten), en het voordeel dat voortvloeit uit de kosteloze overdracht op ‧ maart ‧ van de eigendom van ‧ m‧ aan gebouwen in de vissershaven van OostendeThe aid to be recovered from AGVO is composed of the initial capital, the advantage derived from the provision of free guarantees for loans, the advantage derived from the exclusive use of the lands and buildings in the Ostend fishing port between ‧ March ‧ and ‧ March ‧ (for the buildings that were subsequently transferred to AGVO) and between ‧ March ‧ and the day of recovery (for the rest of land and buildings that were not part of the property transfer deed concluded on ‧ March ‧) and the advantage derived from the transfer on ‧ March ‧, free of charge, of the ownership of ‧ m‧ of buildings located in the Ostend fishing port
Het merkt op dat in Oostende sprake is van een duidelijke daling van het aantal scheepsherstellersBelgium observes that there has been a clear decline in ship repair work in Oostende
Bovendien is door talloze interviews met en persberichten van lokale politici en leden van de raad van bestuur van EVO, waarbij met name werd gesuggereerd dat er in België maar plaats was voor één vismijn, namelijk die van Oostende, twijfel gezaaid over de toekomst van de Zeebrugse vismijn en bijgevolg ook van het omliggende bedrijvenparkMoreover, through numerous interviews and press releases by local politicians and members of EVO’s Board of Directors (stating in particular that in Belgium there probably is room for only one fish auction, namely Oostende), doubts have been cast concerning the future of the Zeebrugse fish auction and consequently the surrounding business park
de steun voor visserijondernemingen die, door gebruik te maken van de Oostendse vismijn voor de afzet van vangsten, toegang krijgen tot en gebruik mogen maken van de diensten van EVO en PAKHUIZEN tegen lagere prijzen dan de marktprijzenthe aid granted to the fisheries undertakings that, by using the Ostend fish auction for the marketing of catches, were given access and allowed to make use of services provided by EVO and PAKHUIZEN below market rates
Tot slot merkt de Commissie op dat de Belgische autoriteiten hebben aangegeven dat niet alleen Belgische visafslagen maar ook visafslagen uit andere lidstaten hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt voor de aankoop van de Oostendse vismijnFinally the Commission notes that the Belgian authorities have indicated that not only Belgian but also other fish auctions from other Member States had shown interest in purchasing the Ostend fish auction
De commerciële strategie van EVO is door verschillende belanghebbenden omschreven als oneerlijke concurrentie, onder meer vanwege het aanbod om alle of een deel van de kosten te dragen van het transport naar Oostende van in buitenlandse havens aangelande vis, en omdat reders tegen gunstige voorwaarden kredieten kunnen krijgen onder het beding dat zij hun vangsten in Oostende zouden laten veilenThe commercial strategy of EVO has been described by the various stakeholders as unfair competition consisting of offering, among others, to bear all or part of the costs of the transport of fish embarked in foreign harbours to Ostend and of offering loans to vessel-owners at advantageous conditions on the condition that they auction their catches in Ostend
Volgens de deskundige van de Commissie heeft de Régie des Transports Maritimes, een Belgisch staatsbedrijf dat de lijnverbinding Oostende-Ramsgate exploiteerde, in ‧ bijvoorbeeld twee autoveerboten verkocht met een geschatte afschrijving van ‧ tot ‧ %According to the Commission expert, the Régie des Transports Maritimes, a national Belgian company operating the Ostend-Ramsgate route, for example, sold two car ferries in ‧ with discounts estimated at ‧ % to ‧ %
Bij brief van ‧ februari ‧, geregistreerd onder nummer CP ‧/‧, heeft de Commissie een klacht ontvangen betreffende steun die door de Belgische autoriteiten aan de Vismijn Oostende was verleendBy letter of ‧ February ‧ the Commission received a complaint concerning aid granted by the Belgian authorities to the Ostend fish auction, registered under reference number CP
Dat gebeurde op ‧ maart ‧, toen de Stad een bijdrage leverde aan AGVO door aan het bedrijf in de Oostendse vissershaven gesitueerd vastgoed met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ over te dragenThis was the case on ‧ March ‧, when the City made a contribution to AGVO by transferring to it its property rights in various buildings located in the Ostend fishing harbour consisting of ‧ m
De inertie van de regionale overheid ten overstaan van de regelmatige risico's die niet enkel figuurlijk maar vooral letterlijk boven het hoofd hangen van de omwonenden van de Oostendse luchthaven is voor mij onaanvaardbaar.The inertia of the regional authorities in the presence of the frequent risks which hang not only metaphorically, but literally over the people living around the airport of Ostend is unacceptable to me.
Hoewel de Commissie erg weinig informatie heeft ontvangen over de handelsvoorwaarden waaronder EVO zijn diensten heeft aangeboden, kan niet worden uitgesloten dat ondernemingen die de vismijn van Oostende gebruiken worden begunstigd in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het VWEUAlthough the Commission has received very little evidence regarding the commercial conditions under which EVO was offering its services, it could still be the case that undertakings using the Ostend fish auction are favoured within the meaning of Article ‧ of the TFEU
De verschillende gebouwen en infrastructuurvoorzieningen die in de vissershaven van Oostende zijn gesitueerd, met een totale grondoppervlakte van ‧ m‧ volgens de kadastergegevens van die tijd, werden in AGVO ingebracht door het de volledige eigendom ervan te gevenIn ‧, various buildings and infrastructures located in the Ostend fishing port and representing, according to the City’s records of that time, ‧ m‧, were contributed to AGVO by granting it full ownership
De steun die aan AGVO is toegekend in de vorm van het gebruiksrecht, kosteloos en/of tegen een prijs beneden de marktprijs, op gronden en gebouwen in de vissershaven van Oostende, is onverenigbaar met de interne marktThe aid granted to AGVO in the form of the right to use, free of charge and/or at a rate below the market price, lands and buildings located in the Ostend fishing port, is incompatible with the internal market
Deze zelfstandige onderneming werd het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende genoemd (hierna: AGVO). AGVO nam de financiële lasten over in verband met de terugbetaling van meerdere bankleningen die aan de voormalige Vismijn Oostende waren verstrektThis separate company was called the Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (hereinafter referred to as AGVO). AGVO took over the financial charge relating to the reimbursement of various bank loans relating to the former Ostend fish auction
de vermelding voor de haven in Oostende wordt geschraptthe entry for the port at Oostende is deleted
Steunmaatregel van de staten- België- Steunmaatregel van de staten C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Herstructurering van de Vismijn Oostende- Uitnodiging overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag om opmerkingen te makenState aid- Belgium- State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Restructuring of the Ostend fish auction- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
De inwoners van Oostende zullen met veel plezier horen als dit onderdeel wordt goedgekeurd.The people of Ostend will welcome approval of this section.
Pagina 1. Gevonden 84 zinnen matching zin oostende.Gevonden in 0,297 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.