Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
De in artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ vastgelegde termijn begint te lopen vanaf de verzending van de ontvangstbevestiging van de kennisgeving door de bevoegde autoriteiten van de staat van bestemming, ook al zijn de bevoegde autoriteiten van de staat van verzending van mening dat zij niet alle door artikel ‧, lid ‧, van deze verordening voorgeschreven informatie hebben ontvangenThe period in Article ‧ of Regulation No ‧/‧ begins to run when the competent authorities of the State of destination have sent the acknowledgement of receipt of the notification, irrespective of the fact that the competent authorities of the State of dispatch do not consider that they have received all of the information set out in Article ‧ of that regulation
Behoudens het in artikel 5 , lid 2 , bepaalde , worden de mededelingen en oproepen van de Commissie aan degenen voor wie zij bestemd zijn , hetzij per aangetekende post met ontvangstbevestiging toegezonden , hetzij overhandigd tegen ontvangstbewijs .Without prejudiuce to Article 5 ( 2 ) , information and summonses from the Commission shall be sent to the adressées by registered letter with acknowledgement of receipt , or shall be delivered by hand against receipt .
Binnen ‧ dagen na de ontvangst van de eerste aanvraag voor de exploitatie van ongebruikte beperkte verkeersrechten publiceert de luchtvaartautoriteit op haar website een ontvangstbevestigingThe aviation authority shall publish on its website notice of receipt of the first application for the exploitation of unused rights within ‧ days of its submission
door betekening of kennisgeving per post, blijkend uit een door de verweerder ondertekende en teruggezonden ontvangstbevestiging, met de datum van ontvangstpostal service attested by an acknowledgement of receipt, including the date of receipt, which is signed and returned by the defendant
In deze ontvangstbevestiging worden ten minste het door het nationale orgaan toegekende dossiernummer, het aantal toegezonden stukken en de datum van ontvangst door het nationale orgaan of de dienst vermeldThe confirmation of receipt shall include the file number of the national agency, the number of forwarded documents and the date of receipt at the national agency or sub-office
De betekening bij aangetekende brief met of zonder verzoek om ontvangstbevestiging wordt geacht te zijn geschied, ook al weigert de geadresseerde de brief te aanvaarden of voor ontvangst ervan te tekenenService by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter or to acknowledge receipt thereof
Om de betrokkenen snel antwoord te geven en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij de ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsiteTherefore, in order to ensure a rapid response to and information of those concerned while making the most economical use of its administrative resources, it is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at
In de ontvangstbevestiging wordt de ontvangstdatum vermeldthe acknowledgement shall state the date of receipt of the information
De debiteur tekent verzet aan bij een aan de griffie van de rechterlijke instantie die het beta lingsbevel heeft gegeven , gericht aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging .If necessary , they may be enforced by distraint . At present referral of a case to arbitration may be decided by the registrar himself at the request of one of the parties concerned , provided that the dispute does not involve a sum of money in excess of UKL 500 ( if the claim is for a sum in excess of UKL 5000 , the agreement of both parties is necessary ) ; the traditional rules of evidence do not apply .
Gelieve niet te vergeten de bijgevoegde ontvangstbevestiging in te vullen .Please do not forget to complete the Acknowledge ment of Receipt annexed .
zij zendt de kennisgever binnen ‧ dagen na de datum van ontvangst een ontvangstbevestiging voor de informatie die hij overeenkomstig lid ‧ heeft verstrektacknowledge receipt of the information supplied by the notifier in accordance with paragraph ‧ within ‧ days of the date of its receipt
Na ontvangst van de ontvangstbevestiging van de Europese CommissieOn receipt of an acknowledgement of receipt from the Commission
De bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke ontvangstbevestiging ontvangt, zendt afschriften daarvan toe aan de overige bevoegde autoriteitenThe competent authority which receives the original acknowledgement of receipt must send copies of it to the other competent authorities
Van beslissingen die een termijn voor beroep doen lopen, van oproepen en van andere door de voorzitter van het Bureau aan te wijzen documenten geschiedt kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestigingDecisions subject to a time limit for appeal, summonses and other documents as determined by the President of the Office shall be notified by registered letter with advice of delivery
Wanneer deze de kennisgeving volledig acht, stuurt zij de kennisgever een ontvangstbevestigingThe latter sends an acknowledgement of receipt to the notifier if it considers that the notification has been properly completed
De bevoegde autoriteiten van verzending, van bestemming en van doorvoer beschikken over een termijn van ‧ dagen na de datum van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteiten van bestemming uit hoofde van artikel ‧ om een van de volgende, schriftelijk gemotiveerde besluiten te nemen over de aangemelde overbrengingThe competent authorities of destination, dispatch and transit shall have ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article ‧ in which to take one of the following duly reasoned decisions in writing as regards the notified shipment
De verantwoordelijke is evenwel niet gehouden een ontvangstbevestiging te verzenden als binnen ‧ werkdagen uitvoerig op het verzoek wordt geantwoordHowever, the data controller shall not be required to send an acknowledgement of receipt if a substantial reply to the request is provided within the same time limit of five working days
Aan een bijzondere openbare inschrijving wordt deelgenomen door indiening van een schriftelijk bod tegen bewijs van ontvangst of door indiening van een bod door middel van een schriftelijk telecommunicatiebericht met ontvangstbevestigingTenders under each individual round shall be submitted by written offer against issuance of a receipt, or by any written means of telecommunication with proof of receipt
De bevoegde instantie zendt de kennisgever een ontvangstbevestiging met vermelding van de datum van ontvangst, en antwoordt hem binnen ‧ dagen na die datum na eventuele overeenkomstig artikel ‧ door andere lidstaten gemaakte opmerkingen in aanmerking te hebben genomenThe competent authority shall acknowledge the date of receipt of the notification and, having considered, where appropriate, any observations by other Member States made in accordance with Article ‧, shall respond in writing to the notifier within ‧ days of receipt of the notification by either
In dergelijke gevallen mag, zelfs als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming de aanvraag als naar behoren ingevuld beschouwt, die autoriteit geen ontvangstbevestiging toesturen totdat de opgevraagde informatie ontvangen is en er geen nieuw verzoek om ontbrekende informatie is verzonden binnen een termijn van ‧ dagen na de ontvangst van de ontbrekende gegevensIn this case, even if the competent authority of Member State of destination considers the application duly completed, they may not send an acknowledgement of receipt until the requested information has been received and no further request has been sent within ‧ days after the receipt of the missing information
Na ontvangst van de kennisgeving zendt (zenden) de bevoegde autoriteit(en) van doorvoer binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en aan de ontvangerOn receipt of the notification the competent authority(ies) of transit shall send an acknowledgement to the notifier and to the consignee within three working days
zij zendt de aanvrager binnen ‧ dagen na de datum van ontvangst een ontvangstbevestiging voor de informatie die hij overeenkomstig lid ‧ heeft verstrektacknowledge receipt of the information supplied by the applicant in accordance with paragraph ‧ within ‧ days of the date of its receipt
In de ontvangstbevestiging wordt de klager op de hoogte gebracht van de procedure en worden naam en telefoonnummer vermeld van degene die de klacht in behandeling heeW .The lemer of acknowledgement informs the complainant of the procedure and includes the name and telephone number of the person who is dealing with the complaint .
Verzoeken om informatie en documentatie van de betrokken bevoegde autoriteiten en ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemmingRequests for information and documentation by the competent authorities concerned and acknowledgement by the competent authority of destination
In de ontvangstbevestiging wordt de indiener geïnformeerd over de procedure voor de behandeling van zijn of haar klacht en worden de naam en het telefoonnummer vermeld van de juridisch adviseur die de klacht behandelt .The letter of acknowledgement informs the complainant of the procedure for considering his or her complaint and includes the name and telephone number of the legal officer who is dealing with it .
Pagina 1. Gevonden 436 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,46 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.