Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
Elke lidstaat moet bevoegd zijn de betekening of kennisgeving van stukken aan zich in een andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks door de postdiensten te laten verrichten bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op gelijkwaardige wijzeEach Member State should be free to effect service of documents directly by postal services on persons residing in another Member State by registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent
De bevoegde autoriteiten van verzending, van bestemming en van doorvoer beschikken over een termijn van ‧ dagen na de datum van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteiten van bestemming uit hoofde van artikel ‧ om een van de volgende, schriftelijk gemotiveerde besluiten te nemen over de aangemelde overbrengingThe competent authorities of destination, dispatch and transit shall have ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article ‧ in which to take one of the following duly reasoned decisions in writing as regards the notified shipment
Ontvangstbevestiging van klacht nr. ‧/‧- SGAAcknowledgement of receipt of complaint No ‧/‧- SGA
De bevoegde autoriteiten van verzending, van bestemming en van doorvoer beschikken over een termijn van ‧ dagen na verzending van de ontvangstbevestiging om voorwaarden te verbinden aan het vervoer van de afvalstoffen binnen hun rechtsgebiedThe competent authorities of dispatch, destination and transit shall have ‧ days following the dispatch of the acknowledgement in which to lay down conditions in respect of the transport of waste within their jurisdiction
De bevoegde autoriteiten van bestemming, verzending en doorvoer beschikken na verzending van de ontvangstbevestiging over een termijn van ‧ dagen om bezwaar te maken tegen de overbrengingThe competent authorities of destination, dispatch and transit shall have ‧ days following dispatch of the acknowledgement to object to the shipment
De steunregeling gaat in op de datum van ontvangst van de ontvangstbevestiging van de Commissie, mits de nodige kredieten beschikbaar zijnThe aid scheme will be implemented as from the date of the Commission's acknowledgement of receipt, subject to the relevant funds being available
In de ontvangstbevestiging wordt de ontvangstdatum vermeldthe acknowledgement shall state the date of receipt of the information
Wanneer een kennisgeving inzake een gepland transport van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen wordt gedaan, kunnen de bevoegde autoriteiten van verzending en van bestemming binnen dertig dagen na verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikel ‧, met redenen omklede bezwaren indienen op een of meer van de volgende gronden en in overeenstemming met het VerdragWhere a notification is submitted regarding a planned shipment of waste destined for recovery, the competent authorities of destination and dispatch may, within ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article ‧, raise reasoned objections based on one or more of the following grounds and in accordance with the Treaty
De Commissie wil graag voor een snelle beantwoording van de brieven zorgen en de betrokken personen op de hoogte houden, maar de administratieve kosten daarvan binnen de perken houden en publiceert daarom deze ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op het InternetThe Commission, which is keen to provide a rapid answer and to keep interested parties informed, while using administrative means sparingly, is publishing this acknowledgment of receipt in the Official Journal of the European Union and on the Internet at the following address
de ontvangstbevestiging bevat alleen het resultaat van de kruiscontrole tussen de MFI- en de MPEC-gegevens van de afzenderthe acknowledgement will contain only the result of the cross-check between the MFI and the MPEC datasets of the sender
Uiterlijk ‧ werkdagen na de indieningstermijn stuurt de Commissie, nadat zij de aanvraag heeft geregistreerd, per e-mail een ontvangstbevestiging met het aan de aanvraag gegeven nummer aan de aanvragerThe Commission shall register applications and e-mail an acknowledgement of receipt, specifying the number allocated to each application, within ‧ working days of the deadline for submission
door betekening of kennisgeving langs elektronische weg, bijvoorbeeld door middel van een faxbericht of een elektronisch postbericht, blijkend uit een door de verweerder ondertekende en teruggezonden ontvangstbevestiging, met de datum van ontvangstservice by electronic means such as fax or e-mail, attested by an acknowledgement of receipt, including the date of receipt, which is signed and returned by the defendant
Na het ontvangen van de ontvangstbevestiging van de Commissie, met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking in het publicatieblad van de Comunidad ValencianaOnce acknowledgement of receipt by the Commission has been received, on the day following publication in the Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (Official Gazette of Valencia
Indien de variabele management company name ontbreekt, stuurt de ECB met de ontvangstbevestiging een waarschuwing naar de NCBIf the variable management company name is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message
De gegadigden nemen bij het interventiebureau van een lidstaat aan de inschrijving deel door indiening van een schriftelijke offerte met ontvangstbericht of door middel van een schriftelijk telecommunicatiebericht met ontvangstbevestigingInterested parties shall participate in the tendering procedure announced by the intervention agency of a Member State either by submitting a written tender against issuance of a receipt, or by any written means of telecommunication with proof of receipt
Zij mogen ook, uiterlijk ‧.‧.‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the documentation relating to the call for proposals, no later than ‧ July ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
Zij mogen ook, uiterlijk ‧ augustus ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Guide no later than ‧ August ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
Degene die bezwaar maakt, krijgt een ontvangstbevestiging waarin minstens de volgende gegevens zijn vermeldThe objector shall receive an acknowledgement of receipt indicating at least the following
Zij mogen ook, uiterlijk ‧ december ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de leidraadThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Guide, no later than ‧ December ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
In afwijking van de artikelen ‧, ‧ en ‧, geldt bij het verlenen van toestemming uit hoofde van artikel ‧ voor het opleggen van voorwaarden uit hoofde van artikel ‧ of het indienen van bezwaren door de betrokken bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel ‧ een termijn van zeven werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikelBy way of derogation from Articles ‧, ‧ and ‧, the consent given in accordance with Article ‧, conditions imposed in accordance with Article ‧ or objections raised in accordance with Article ‧ by the competent authorities concerned shall be subject to a time limit of ‧ working days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article
Hij zendt de verzoeker een ontvangstbevestiging toe, onderzoekt het verzoek en beslist welk gevolg eraan wordt gegevenHe shall send an acknowledgement of receipt to the applicant, examine the application and decide what action shall be taken
De verzender krijgt automatisch een ontvangstbevestiging van de Euratom-mailboxThe sender will receive automatic acknowledgement of the receipt from the Euratom reporting mailbox
Zonder uitzicht op een mail ontvangstbevestiging of een stempel van betaling... bent u zonder status, tenzijFrom our perspective, With no mailing receipt or cancelled money order, you' re out of status, unless
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,272 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.