Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
De toekenning van herstructureringssteun binnen de in artikel ‧, leden ‧ en ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde financiële grenzen vindt plaats overeenkomstig de chronologische volgorde waarin de volledige aanvragen voor herstructureringssteun zijn ingediend, zulks op basis van de data en de lokale tijd zoals vermeld in de in lid ‧ van het onderhavige artikel bedoelde ontvangstbevestigingen van de betrokken lidstaatThe granting of restructuring aid within the financial limits referred to in Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be based on the chronological order of lodging of the complete applications for restructuring aid, based on dates and hours at local time as stated by acknowledgments of receipt from the Member State concerned in accordance with paragraph ‧ of this Article
Uiterlijk op ‧ november ‧, om ‧ uur (plaatselijke tijd Brussel), moet de aanvrager bovendien de met de geposte versie overeenstemmende elektronische versie (met gebruikmaking van de optie ontvangstbevestiging) van ten minste de aanvraagbrief, de formulieren ‧, ‧ en ‧ en de begroting elektronisch verzenden naar het volgende e-mailadresAt the same time, by ‧.‧ (Brussels time) on ‧ November ‧ at the latest, applicants shall also e-mail (using the delivery receipt option) an electronic version of their application, containing at least the letter of application, Forms ‧, ‧ and ‧ and the budget, which shall be identical to those sent by post, to the following address
Zij mogen ook, uiterlijk ‧.‧.‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the documentation relating to the call for proposals, no later than ‧.‧.‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
Kennisgeving bij aangetekende brief, al dan niet met ontvangstbevestiging, wordt geacht te zijn geschied, zelfs al weigert de geadresseerde de brief in ontvangst te nemenNotification by registered letter, with or without acknowledgement of delivery, shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the letter
In elk ander geval moet een registeradministrateur die een verzoek verzendt binnen ‧ seconden een ontvangstbevestiging krijgen van het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap en binnen ‧ uur een valideringsbevestiging van het onafhankelijke transactielogboek van de GemeenschapIn any other case, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the Community independent transaction log within ‧ seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within ‧ hours
Krachtens het OESO-besluit wordt deze ontvangstbevestiging afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van bestemmingUnder the OECD Decision, the competent authority of the country of destination issues the acknowledgement
Behoudens het in artikel 5 , lid 2 , bepaalde , worden de mededelingen en oproepen van de Commissie aan degenen voor wie zij bestemd zijn , hetzij per aangetekende post met ontvangstbevestiging toegezonden , hetzij overhandigd tegen ontvangstbewijs .Without prejudiuce to Article 5 ( 2 ) , information and summonses from the Commission shall be sent to the adressées by registered letter with acknowledgement of receipt , or shall be delivered by hand against receipt .
Wanneer de betekening bij aangetekende brief met of zonder verzoek om ontvangstbevestiging geschiedt, wordt deze brief geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de tiende dag nadat hij is gepost, tenzij hij de geadresseerde niet of op een latere dag heeft bereiktWhere service is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to have been delivered to the addressee on the ‧th day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him on a later day
De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, binnen vijf werkdagen vanaf de datum van de in de eerste alinea van lid ‧ bedoelde ontvangstbevestiging om aanvullende informatie verzoeken om de in artikel ‧ bis, lid ‧ bedoelde beoordeling te kunnen verrichtenThe competent authorities may if necessary, request further information within five working days of the date of the acknowledgment of receipt referred to in the first subparagraph of paragraph ‧ in order to carry out the assessment referred to in Article ‧ a
Indien de variabele management company name ontbreekt, stuurt de ECB met de ontvangstbevestiging een waarschuwing naar de NCBIf the variable management company name is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message
De ontvangstbevestiging kan twee vormen hebben: i) kennisgeving van verwerking: deze bevat summiere informatie van de MFI-bijwerkingen die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het MFI-gegevensbestandThe acknowledgement is one of two types: i) acquisition acknowledgement: this contains summary information of the MFI updates which have been processed and implemented successfully in the MFI dataset
Wanneer het Bureau rechtstreeks van de aanvrager of door tussenkomst van een nationaal orgaan of dienst een aanvraag ontvangt, brengt het, onverminderd andere bepalingen, op de stukken waaruit de aanvraag bestaat, een dossiernummer en de datum van ontvangst door het Bureau aan en geeft het een ontvangstbevestiging aan de aanvrager afWhere the Office receives an application from the applicant direct or via a sub-office or a national agency, it shall, without prejudice to other provisions, mark the documents making up the application with a file number and the date of receipt at the Office and shall issue a receipt to the applicant
Zij mogen ook, uiterlijk ‧ augustus ‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the Guide no later than ‧ August ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
*) De beslissende instantie kan als ontvangstbevestiging een soortgelijk formulier of elk ander formulier gebruiken, mits aan de voorwaarden van artikel ‧ is voldaan*) The deciding authority may use a similar form or any other way of acknowledgement of receipt provided that it fulfils the obligations under Article ‧ of the Directive
De debiteur tekent verzet aan bij een aan de griffie van de rechterlijke instantie die het beta lingsbevel heeft gegeven , gericht aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging .If necessary , they may be enforced by distraint . At present referral of a case to arbitration may be decided by the registrar himself at the request of one of the parties concerned , provided that the dispute does not involve a sum of money in excess of UKL 500 ( if the claim is for a sum in excess of UKL 5000 , the agreement of both parties is necessary ) ; the traditional rules of evidence do not apply .
De verzender krijgt automatisch een ontvangstbevestiging van de Euratom-mailboxThe sender will receive automatic acknowledgement of the receipt from the Euratom reporting mailbox
Gelieve niet te vergeten de bijgevoegde ontvangstbevestiging in te vullen .Please do not forget to complete the Acknowledge ment of Receipt annexed .
Op overbrengingen die vóór... zijn aangemeld en waarvoor de bevoegde autoriteit van bestemming vóór deze datum een ontvangstbevestiging heeft gegeven, zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van toepassingAny shipment that has been notified and for which the competent authority of destination has given acknowledgement before ... shall be subject to the provisions of Regulation (EEC) No
de ontvangstbevestiging bevat alleen het resultaat van de kruiscontrole tussen de MFI- en de MPEC-gegevens van de afzenderthe acknowledgement will contain only the result of the cross-check between the MFI and the MPEC datasets of the sender
Het documentenregister stuurt de verzoeker een ontvangstbevestiging en activeert de mechanismen als omschreven in de artikelen ‧ en ‧ van dit besluit met het oog op de voorbereiding van het antwoord van de instellingThe Public Register of References Unit shall forward an acknowledgement of receipt to the applicant and shall initiate the procedures laid down in Articles ‧ and ‧ of this Decision, with a view to preparing the European Parliament's reply
ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door het Uitvoerend Agentschap- juni/julireceipt, registration and acknowledgement by the Executive Agency- June/July
Uiterlijk ‧ werkdagen na de indieningstermijn stuurt de Commissie, nadat zij de aanvraag heeft geregistreerd, per e-mail een ontvangstbevestiging met het aan de aanvraag gegeven nummer aan de aanvragerThe Commission shall register applications and e-mail an acknowledgement of receipt, specifying the number allocated to each application, within ‧ working days of the deadline for submission
Door de Italiaanse Post (Poste Italiane Spa) afgegeven bijzondere ontvangstbevestiging van een aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunningSpecial Italian Post Office receipt for residence permit renewal application
Op overbrengingen die vóór... zijn aangemeld en waarvoor de bevoegde autoriteit van bestemming vóór deze datum een ontvangstbevestiging heeft gegeven, zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van toepassingAny shipment that has been notified and for which the competent authority of destination has given acknowledgement before... shall be subject to the provisions of Regulation (EEC) No
In de ontvangstbevestiging wordt de klager op de hoogte gebracht van de procedure en worden naam en telefoonnummer vermeld van degene die de klacht in behandeling heeW .The lemer of acknowledgement informs the complainant of the procedure and includes the name and telephone number of the person who is dealing with the complaint .
Pagina 1. Gevonden 436 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,59 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.