Vertalingen in English:

 • acknowledgement     
  (Noun  ) (noun   )
   
  message informing that the originator's communication has been received and understood
   
  indication of a successful receipt of a transmission
 • acknowledgment     
  (noun   )

Voorbeeld zinnen met "ontvangstbevestiging", vertaalgeheugen

add example
De ECB is van mening dat, als een kandidaat-verwerver de bevoegde autoriteit in kennis stelt van het doel, maar de verstrekte documenten of informatie onvolledig is, de bevoegde autoriteit niet automatisch een ontvangstbevestiging zou moeten verzenden, noch zou de beoordelingsperiode automatisch moeten beginnenThe ECB is of the view that where a proposed acquirer notifies the competent authority of the target but provides an incomplete set of documents or information this should not automatically trigger an acknowledgment of receipt from the competent authority and the immediate start of the assessment period
Ontvangstbevestiging verzonden opAcknowledgement sent on
Zij mogen ook, uiterlijk ‧.‧.‧ om ‧.‧ uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke ambtenaar gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellenThey may also be delivered by hand to the specific address indicated in the documentation relating to the call for proposals, no later than ‧ August ‧ at ‧.‧ (evidence shall be the acknowledgement of receipt dated and signed by the responsible official
Direct bij de registratie van het verzoek wordt een ontvangstbevestiging toegezonden, behalve wanneer het antwoord per omgaande wordt verzondenOnce the application has been registered, an acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant, unless a reply is sent immediately
DG COMP zendt ontvangstbevestigingDG COMP sends acknowledgement of receipt
ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissiereceipt, recording and acknowledgement of receipt by the Commission
De bevoegde autoriteiten van verzending, van bestemming en van doorvoer beschikken over een termijn van dertig dagen na de datum van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteiten van bestemming uit hoofde van artikel ‧ om een van de volgende, schriftelijk gemotiveerde besluiten te nemen over de aangemelde overbrengingThe competent authorities of destination, dispatch and transit shall have ‧ days following the date of transmission of the acknowledgement by the competent authority of destination in accordance with Article ‧ in which to take one of the following duly reasoned decisions in writing as regards the notified shipment
voor de toepassing van lid ‧, onder a) en b), een ontvangstbevestiging van de persoon aan wie de betekening of kennisgeving is gedaanan acknowledgement of receipt by the person served, for the purposes of paragraphs (a) and (b
Dient artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening ‧/‧ van de Raad aldus te worden uitgelegd dat de in artikel ‧, lid ‧ genoemde termijn aanvangt als de bevoegde autoriteit van bestemming een ontvangstbevestiging heeft verzonden, ongeacht of de bevoegde autoriteit van verzending van mening is, niet alle in artikel ‧, lid ‧, genoemde inlichtingen te hebben ontvangen?Must Article ‧ and of Regulation No ‧/‧ be construed as meaning that the period in Article ‧ begins to run when the competent authority of destination has sent the acknowledgement, irrespective of the fact that the competent authority of dispatch does not consider that it has received all of the information set out in Article ‧?
De laatste bevoegde autoriteit van doorvoer in de Gemeenschap zendt de kennisgever onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de kennisgevingThe last competent authority of transit within the Community shall promptly inform the notifier of receipt of the notification
schending van artikel ‧ van verordening nr. ‧/‧, voor zover de Commissie het door de belangengemeenschap ITAK gestelde confirmatief verzoek niet snel heeft behandeld, ook daar geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd en, tot slot, heeft geoordeeld op het verzoek te kunnen antwoorden na verstrijken van de termijn voor antwoordInfringement of Article ‧ of Regulation No ‧/‧, insofar as the Commission failed to handle promptly the confirmatory application submitted by the ITAK consortium, failed to send, even in those circumstances, an acknowledgment of receipt and, lastly, took the view that it was entitled to reply to the application after the period prescribed for its reply had expired
Binnen ‧ dagen na de ontvangst van de eerste aanvraag voor de exploitatie van ongebruikte beperkte verkeersrechten publiceert de luchtvaartautoriteit op haar website een ontvangstbevestigingThe aviation authority shall publish on its website notice of receipt of the first application for the exploitation of unused rights within ‧ days of its submission
De bevoegde autoriteiten van doorvoer in de Gemeenschap beschikken over een termijn van ‧ dagen na verzending van de ontvangstbevestiging om voorwaarden te stellen voor het vervoer van de afvalstoffen in hun rechtsgebiedThe competent authorities of transit in the Community shall have ‧ days following the dispatch of the acknowledgement in which to lay down conditions in respect of the shipments of waste in their area of jurisdi-ction
zij zendt de aanvrager binnen ‧ dagen na de datum van ontvangst een ontvangstbevestiging voor de informatie die hij overeenkomstig lid ‧ heeft verstrektacknowledge receipt of the information supplied by the applicant in accordance with paragraph ‧ within ‧ days of the date of its receipt
Wanneer de betekening bij aangetekende brief met of zonder verzoek om ontvangstbevestiging geschiedt, wordt deze brief geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de tiende dag nadat hij is gepost, tenzij hij de geadresseerde niet of op een latere dag heeft bereikt; bij betwisting moet het Bureau naargelang van het geval bewijzen dat de brief ter bestemming is aangekomen of op een bepaalde datum aan de geadresseerde is overhandigdWhere service is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to have been delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him on a later day; in the event of any dispute, it shall be for the Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be
De bevoegde autoriteit van bestemming zendt binnen drie werkdagen na ontvangst van de kennisgeving een ontvangstbevestiging aan de kennisgever en een afschrift daarvan aan de andere bevoegde autoriteiten en aan de ontvangerOn receipt of the notification the competent authority of destination shall send, within three working days, an acknowledgement to the notifier and copies thereof to the other competent authorities and to the consignee
de verzendende NCB/ECB een positieve ontvangstbevestiging sturendeliver a positive acknowledgement to the sending NCB/ECB
Afzender verzoekt ontvangstbevestigingOriginator Delivery Report Requested
Wanneer het Bureau rechtstreeks van de aanvrager of door tussenkomst van een nationaal orgaan of dienst een aanvraag ontvangt, brengt het, onverminderd andere bepalingen, op de stukken waaruit de aanvraag bestaat, een dossiernummer en de datum van ontvangst door het Bureau aan en geeft het een ontvangstbevestiging aan de aanvrager afWhere the Office receives an application from the applicant direct or via a sub-office or a national agency, it shall, without prejudice to other provisions, mark the documents making up the application with a file number and the date of receipt at the Office and shall issue a receipt to the applicant
filter maakt het mogelijk om selectief ontvangstbevestigingen te versturen. Indien er naar iedereen een ontvangstbevestiging verstuurd mag worden, kan dat worden ingesteld bij kmail; instellen... (in het gedeelte Beveiliging). Het advies is echter om niet aan iedereen zomaar een ontvangstbevestiging te versturen omdat het op die manier wel erg makkelijk is voor afzenders van bijvoorbeeld spam om te controleren of e-mailadressen geldig zijn. Geldige e-mailadressen worden vervolgens weer verspreid aan anderen die spam versturen, waardoor u uiteindelijk bedolven wordt onder ongewenste e-mailThis action allows you to select who will get delivery receipts from you. Though you can globally enable the sending of delivery confirmations in the Configure & kmail;... dialog (Security page) we recommended not to send them to everyone, since this makes tracking of spam messages, for example, very easy for the sender
Europol stuurt alle sollicitanten een ontvangstbevestigingEuropol shall send an acknowledgement of receipt to the applicants
In afwijking van de artikelen ‧, ‧ en ‧, geldt bij het verlenen van toestemming uit hoofde van artikel ‧ voor het opleggen van voorwaarden uit hoofde van artikel ‧ of het indienen van bezwaren door de betrokken bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel ‧ een termijn van zeven werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging door de bevoegde autoriteit van bestemming uit hoofde van artikelBy way of derogation from Articles ‧, ‧ and ‧, the consent given in accordance with Article ‧, conditions imposed in accordance with Article ‧ or objections raised in accordance with Article ‧ by the competent authorities concerned shall be subject to a time limit of seven working days following the date of transmission of the acknowledgement of the competent authority of destination in accordance with Article
het verzenden van een positieve ontvangstbevestiging aan de aangekoppelde NCBsend a positive acknowledgement to the connected NCB
De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, binnen vijf werkdagen vanaf de datum van de in de eerste alinea van lid ‧ bedoelde ontvangstbevestiging om aanvullende informatie verzoeken om de in artikel ‧ bis, lid ‧ bedoelde beoordeling te kunnen verrichtenThe competent authorities may if necessary, request further information within five working days of the date of the acknowledgment of receipt referred to in the first subparagraph of paragraph ‧ in order to carry out the assessment referred to in Article ‧ a
Pagina 1. Gevonden 365 zinnen matching zin ontvangstbevestiging.Gevonden in 0,714 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.