Vertalingen in English:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan ‧,‧ m (‧ voet) boven de grond ligt met het onderstel uit; offor which the lowest point of the emergency exit is more than ‧,‧ metres (‧ feet) above the ground with the landing gear extended; or
De specifieke vluchtroutes en nooduitgangen dienen gemarkeerd te zijn in overeenstemming met de nationale voorschriften die op Richtlijn 77 / 576 / EEG ( ' ) zijn gebaseerd .Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the national regulations implementing Directive 77 / 576 / EEC ( ' ) ■
Aan deze essentiële eis wordt voldaan door de functionele en technische specificaties van de volgende punten: ‧.‧.‧ De mededeling van veiligheids- en noodberichten aan treinreizigers en ‧.‧.‧.‧ Het ontwerp van nooduitgangen voor reizigerstreinenThis essential requirement is satisfied by the functional and technical specifications in sections ‧.‧.‧ Provision of on-train safety and emergency information to passengers and ‧.‧.‧.‧ Escape design of passenger rolling stock
Nooduitgangen alleen voor noodgevallen HSC publiceert een discussiestuk over kleine ondernemingen Informatietechnologieën en veiligheid op het werk Capaciteiten van de ouderen benutten in het beroepsleven Een n ieuw leerplan en een nieuwe opleiding voor specialisten op het gebied van arbeidsveiligheid en hygiëne Verbeteren van de gezondheid op het werk in Ierland Robots voor ongevallen in kerninstallatiesEmergency exits : for use in emergencies only HSC launches discussion document on small firms Information technologies in occupational safety Towards an ageing working population A new curriculum and a new training for the specialists in occupational safety and health Improving the health of Ireland ' s workplaces Robots for nuclear accidents
Bij het uitvallen van de verlichting moeten de vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven , met een voldoende sterke noodverlichting zijn uitgerust .Emergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency lighting of adequate intensity in case the lighting fails .
De vluchtwegen en nooduitgangen alsmede de verbindingswegen en deuren die tot deze vluchtwegen en nooduitgangen toegang geven , mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd , opdat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt .The emergency routes and exits , and the traffic routes and doors giving access to them , mu st be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance .
De vluchtroutes en nooduitgangen alsmede de verkeersroutesen de deuren die daarop uitkomen dienen vrij te zijn van obstakels zodat ze te allen tijde zonder belem meringen kunnen worden gebruikt .Emergency routes and exits , and the traffic routes and doors giving access to them , must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance .
De vluchtwegen en nooduitgangen alsmede de verbindingswegen en deuren die tot deze vluchtwegen en nooduitgangen toegang geven, mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd, opdat zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruiktThe emergency routes and exits, and the traffic routes and doors giving access to them, must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance
De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij blijven en via de kortste weg leiden naar de open lucht , een veiligheidszone , een veilig verzamelpunt of een veilig evacuatiestation .Emergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to the open air or to a safe area , a safe assembly point or a safe evacuation point .
nooduitgang: een nooddeur, noodraam of noodluikEmergency exit means an emergency door, emergency window or escape hatch
kajuitpersoneelsstoelen in de buurt van de verplichte gelijkvloerse nooduitgangen, met dien verstande dat andere plaatsen aanvaardbaar zijn indien het voor de noodevacuatie van de passagiers beter is dat het kajuitpersoneel elders zitSeats for cabin crew members located near required floor level emergency exits except that, if the emergency evacuation of passengers would be enhanced by seating cabin crew members elsewhere, other locations are acceptable
Het aantal , de locatie en de afmetingen van de vluchtwegen en nooduitgangen zijn afhankelijk van het gebruik , de uitrusting en de afmetingen van de arbeidsplaatsen , alsmede van het maximumaantal personen dat zich op deze plaatsen kan ophouden .The number , distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend on the use , equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of persons that may be present .
Deuren van nooduitgangen , indien gesloten , moeten in geval van nood door iedereen gemakkelijk en onmiddellijk kunnen worden geopend .It must be possible for closed emergency doors to be opened easily and imme diately by any person in an emergency .
Het aantal, de locatie en de afmetingen van de vluchtwegen en nooduitgangen zijn afhankelijk van het gebruik, de uitrusting en de afmetingen van de arbeidsplaatsen, alsmede van het maximumaantal personen dat zich op deze plaatsen kan ophoudenThe number, distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend on the use, equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of persons that may be present
Vluchtroutes en nooduitgangenEscape routes and emergency exits
Op gezette tijden worden er evacuatie-oefeningen georganiseerd teneinde de reacties van het personeel , de waarschuwings- en alarmmiddelen alsook de werking van de nooduitgangen te testen .Fire drills are organised from time to time to test staff reactions , the alert and alarm systems and the functioning of the fire exits .
De signalering van de specifieke vluchtwegen en nooduitgangen moet in overeenstemming zijn met de op Richtlijn 92 / 58 / EEC ( 2 ) gebaseerde nationale voorschriften .Specific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the national regulations transposing Directive 92 / 58 / EEC ( ' ) into law .
De vluchtwegen en nooduitgangen alsook de andere wegen en de deuren daarvan mogen niet door voorwerpen zijn geblokkeerd , zodac zij steeds onbelemmerd kunnen worden gebruikt .The emergency routes and exits , and the traffic routes and doors giving access to them , must be free from obstruction so that they can be used at any time without hindrance .
aan de passagiers een kaart met veiligheidsaanwijzingen wordt verstrekt, waarop de werking van de nooduitrusting en nooduitgangen waarvan passagiers waarschijnlijk gebruik zouden kunnen maken, uitgebeeld wordtPassengers are provided with a safety briefing card on which picture type instructions indicate the operation of emergency equipment and exits likely to be used by passengers
Voorts heb ik gezegd dat de betrokken luchtvaartinstanties met spoed reeds goedgekeurde voorstellen opnieuw moeten bekijken , om twee van de tien nooduitgangen van de Boeing 747 af te sluiten , alsmede voorstellen voor de voorwaardelijke goedkeuring van grote tweemotorige vliegtuigen voor vluchten over de Atlantische Oceaan .Then I went on to say that the relevant aviation authorities should urgently con sider afresh proposals — which have been approved — to shut off two of the ten emergency exits on the Boeing 747 as well as proposals for conditional approval of la rge twinengine planes to fly the Atlantic .
verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangenIlluminated emergency exit marking and locating signs
In het verslag over dit onderzoek worden twee uiterst belangrijke aanbevelingen gedaan om de evacuatie van passagiers in geval van nood te vergemakkelijken : verwijdering van de stoelen van rij „ 10 " bij de nooduitgang ; verbreding van het voorin gelegen keukengedeelte .— the removal of seats in row ' 10 ' adjacent to the Emergency Exit , — improving the width of the forward gallery partition .
Zo heeft British Airways het aantal nooduitgangen in haar vliegtuigen verlaagd om er meer stoelen in te kunnen zetten, en nu wil zij de dochterondernemingen die de maatschappij in Frankrijk heeft overgenomen, dwingen om het aantal personeelsleden te verlagen.British Airways, for instance, reduced the number of emergency doors on its aircraft to put more seats in, and it is now forcing the subsidiaries it has taken over in France to reduce the number of staff.
Voor de vaststelling van het aantal nooduitgangen worden toiletruimten en keukens niet als afzonderlijke ruimten beschouwdToilet compartments or galleys are not considered to be separate compartments for the purposes of defining the number of emergency exits
Pagina 1. Gevonden 476 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,471 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.