Vertalingen in English:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
Er dienen voldoende vluchtwegen en nooduitgangen te zijnThere must be an adequate number of escape routes and emergency exits
Vluchtwegen en nooduitgangenEmergency routes and exits
Een inrichting voor het openen van elke deur die het passagierscompartiment scheidt van een ander compartiment waarin zich nooduitgangen bevindenA means for opening each door that separates a passenger compartment from another compartment that has emergency exit provisions
Nooduitgangen en alarmmelders moeten aan Europese of landelijke eisen voldoenEmergency exits and alarms shall be in accordance with European or National Rules
Waar ingesloten ruimten aan een open dek grenzen, moeten, indien uitvoerbaar, openingen die vanuit een ingesloten ruimte toegang bieden tot een open dek als nooduitgangen kunnen worden gebruiktWhere enclosed spaces adjoin an open deck, openings from the enclosed space to the open deck shall, where practicable, be capable of being used as an emergency exit
Bij het uitvallen van de verlichting moeten de vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven, met een voldoende sterke noodverlichting zijn uitgerustEmergency routes and exits requiring illumination must be provided with emergency lighting of adequate intensity in case the lighting fails
zorgt ervoor dat alle passagiers ingelicht worden over de plaats van de nooduitgangen en de plaats en het gebruik van de relevante veiligheids- en noodvoorzieningenensure that all passengers are briefed on the location of emergency exits and the location and use of relevant safety and emergency equipment
Er zijn een hoop mensen, en de nooduitgang is geblokkeerdThere' s a lot of people and the fire door was blocked
De markering van de specifieke vluchtwegen en nooduitgangen moet in overeenstemming zijn met de op Richtlijn ‧/EEG (;) gebaseerde nationale voorschriftenSpecific emergency routes and exits must be indicated by signs in accordance with the national regulations transposing Directive ‧/EEC into law
elk lid van het cabinepersoneel alle normale uitgangen en nooduitgangen voor evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting kan bedienen en daadwerkelijk kan openen; eneach cabin crew member operates and actually opens all normal and emergency exits for passenger evacuation in an aeroplane or representative training device; and
elk lid van het cabinepersoneel alle typen of varianten van de normale en nooduitgangen kan openen, zowel in normale als in noodsituaties, zoals het uitvallen van de bekrachtigingssystemen, voor zover het vliegtuig daarmee is uitgerusteach cabin crew member operates and actually opens each type or variant of normal and emergency exits in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
plaats van nooduitgangenLocation of emergency exits
De volgende voorschriften zijn niet van toepassing op bestuurdersdeuren die als nooduitgang worden gebruikt in voertuigen met een maximumcapaciteit van ‧ passagiersThe following requirements shall not apply to driver’s doors used as emergency exits in vehicles having a capacity not exceeding ‧ passengers
Deuren van nooduitgangen, ramen en bovenlichtvoorzieningenEmergency doors, windows and skylights
de bediening en het daadwerkelijk openen van alle normale uitgangen en nooduitgangen voor evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichtingthe operation and actual opening of all normal and emergency exits for passenger evacuation in an aircraft or representative training device
dat de wegen naar de uitgangen en nooduitgangen, alsmede de uitgangen en nooduitgangen zelf, worden vrijgehouden zodat er te allen tijde gebruik van kan worden gemaakttraffic routes to emergency exits and the exits themselves are kept clear at all times
Er moet in nooduitgangen en in de aanduiding daarvan zijn voorzienEmergency exits must be provided and indicated
verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangenIlluminated emergency exit marking and locating signs
Volgens bovenstaande bepalingen, moeten passagiersschepen en snelle schepen over geschikte systemen beschikken om vluchtwegen en nooduitgangen duidelijk aan te geven wanneer de normale noodverlichting slecht zichtbaar is door de rookAccording to the abovementioned provisions, passenger vessels and high-speed vessels shall have suitable systems to clearly identify the escape routes and emergency exits when the normal emergency lighting is less effective due to smoke
de afstand tussen elke voor een reiziger bestemde zitplaats en een nooduitgang dient kleiner dan ‧ m te zijnthe distance between each passenger seat and an emergency exit shall always be less than ‧ m
waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan ‧,‧ m (‧ ft) boven de grond ligt met het onderstel uit; offor which the lowest point of the emergency exit is more than ‧,‧ metres (‧ ft) above the ground with the landing gear extended; or
Schuifdeuren en draaideuren die specifiek deuren van nooduitgangen vormen, zijn verbodenSliding or revolving doors are not permitted if they are specifically intended as emergency exits
Aantal nooduitgangen (deuren, ramen, noodluiken, verbindingstrap en halve trapNumber of emergency exits (doors, windows, escape hatches, intercommunication staircase and half staircase
Er worden nooduitgangen opgenomen indien, gelet op de rookuitbreidings- en verspreidingssnelheid onder lokale omstandigheden, uit een analyse van de relevante risico's ingevolge artikel ‧ blijkt dat de ventilatie- en andere veiligheidsbepalingen tekortschieten om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgenEmergency exits shall be provided if the smoke extension and spreading velocity under local conditions show, following an analysis of relevant risks in accordance with Article ‧, that the ventilation and other safety provisions are insufficient to ensure the safety of road users
Pagina 1. Gevonden 273 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,636 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.