Vertalingen in English:

 • emergency exit   
  (Noun  )
   
  exit for evacuation
   
  An exit used only when a place must be evacuated quickly, such as in case of fire.

Picture dictionary

emergency exit
emergency exit

Voorbeeld zinnen met "nooduitgang", vertaalgeheugen

add example
bediening van de nooduitgang(enemergency exit operation
de nooduitgangen dienen ten minste een doorgang te bieden van ‧ × ‧ mmthe dimensions through the emergency exits shall be at least ‧ mm × ‧ mm
De vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrij blijven en via de kortste weg leiden naar de open lucht, een veiligheidszone, een veilig verzamelpunt of een veilig evacuatiestationEmergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to the open air or to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point
De noodbedieningsorganen van bedrijfsdeuren en van alle nooduitgangen moeten als zodanig aan de binnen- en buitenkant van het voertuig zijn aangeduid, hetzij door een representatief symbool, hetzij door een duidelijk geformuleerd opschriftThe emergency controls of service doors and of all emergency exits shall be marked as such inside and outside the vehicle either by a representative symbol or by a clearly-worded inscription
indien de deuren niet geopend kunnen worden, kunnen de volgende uitgangen als nooduitgangen worden gebruiktif doors cannot be opened, it is permissible to use the following as emergency exits
elk lid van het cabinepersoneel alle typen of varianten van de normale en nooduitgangen kan openen, zowel in normale als in noodsituaties, zoals het uitvallen van de bekrachtigingssystemen, voor zover het vliegtuig daarmee is uitgerusteach cabin crew member operates and actually opens each type or variant of normal and emergency exits in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
Nooduitgangen voor reizigersPassengers' emergency exits
elk lid van het cabinepersoneel alle normale uitgangen en nooduitgangen voor evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting kan bedienen en daadwerkelijk kan openen; eneach cabin crew member operates and actually opens all normal and emergency exits for passenger evacuation in an aeroplane or representative training device; and
Waar ingesloten ruimten aan een open dek grenzen, moeten, indien uitvoerbaar, openingen die vanuit een ingesloten ruimte toegang bieden tot een open dek als nooduitgangen kunnen worden gebruiktWhere enclosed spaces adjoin an open deck, openings from the enclosed space to the open deck shall, where practicable, be capable of being used as an emergency exit
Is er zoiets als een nooduitgang?Is there anything that could be an emergency exit?
de plaatsen waar zich nooduitgangen bevinden, dienen duidelijk aan de reizigers en aan hulpverleners te worden aangegeven door passende aanduidingenemergency exits shall be clearly identified to passengers and rescue teams by means of suitable signs
Elk raam dat groot genoeg is, kan als nooduitgang worden aangemerkt als het van breekbaar glas is en kan worden gebroken met daarvoor in de cabine beschikbaar gereedschapAny window of sufficient size may be designated as an emergency exit if they are made of breakable glass and can be broken with a tool provided in the cab for that purpose
Er dienen voldoende vluchtwegen en nooduitgangen te zijnThere must be an adequate number of escape routes and emergency exits
En er moet nog een nooduitgang zijnAnd there' s supposed to be an auxiliary exit
plaats van nooduitgangenlocation of emergency exits
Tijdens een reis moet van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om te controleren op overbezetting, waarbij wordt gekeken naar de beschikbare zitplaatsen en de versperring van doorgangen, trappen en nooduitgangen door bagage of door passagiers die geen zitplaats kunnen vindenWhen making a voyage the opportunity should be taken to check overcrowding, including the availability of seats and the blocking of passageways, stairs and emergency exits by baggage and by passengers unable to find seats
Aantal nooduitgangen (deuren, ramen, noodluiken, verbindingstrap en halve trap): ...Number of emergency exits (doors, windows, escape hatches, intercommunication staircase and half staircase): ...
Dat is heel goed mogelijk.Hoe zijn de uitgangen naar de straten en de nooduitgangen bezet?How are we with street- level, emergency exits?
Op elk bovendek is ten minste één nooduitgang hetzij in de achterzijde van het voertuig, hetzij in de voorzijde van het voertuig geplaatstIn each upper deck, at least one emergency exit shall be situated either in the rear face or in the front face of the vehicle respectively
Beknopte beschrijving van de beveiligingsinrichting, omvattende het constructietype, bijzonderheden van de bevestiging op de trekker, bijzonderheden over de bekleding, wijze van toegang en nooduitgangen, bijzonderheden inzake de bekleding aan de binnenzijde, voorzieningen tegen het doorrollen en bijzonderheden inzake het verwarmings- en ventilatiesysteemBrief description of protection structure including type of construction, details of mounting on the tractor, details of cladding, means of access and escape, details of interior padding, features to prevent continuous rolling and details of heating and ventilation
Als je Ali ziet, loop dan langs de vrouwenruimte naar de nooduitgangIf you spotAli, go past the women' s prayer area here, up here to this fire- exit door
Hij is ook de kerel die de nooduitgang opende...... van buitenafThis guy' s the one who opened the emergency exit...... from the outside
Gangpaden, deuren, nooduitgangen en brandblusapparaten vrijhouden van bagage, fietsen e.dKeep corridors, doors, emergency exits and fire extinguishers free of luggage, bicycles etc
waarvoor de eerste aanvraag voor een typecertificaat is ingediend op of na ‧ april ‧, en waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan ‧,‧ meter (‧ f) boven de grond zou liggen na het bezwijken, of niet uitklappen, van een of meer poten van het onderstelfor which a type certificate was first applied for on or after ‧ April ‧, would be more than ‧.‧ metres (‧ ft) above the ground after the collapse of, or failure to extend of, one or more legs of the landing gear
Bovendien moet, in voorkomend geval, een nooduitgang worden voorzien in een andere richting dan de gewone uitgangMoreover, when applicable, an emergency exit must be provided in a direction which is different from the usual exit
Pagina 1. Gevonden 273 zinnen matching zin nooduitgang.Gevonden in 0,487 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.