Vertalingen in English:

Het spijt ons, maar we hebben geen vertalingen voor woord hoe zeg je...in het Engels in Dutch English woordenboek. Gelieve, overweeg dan het toevoegen van nieuwe vertaling naar Glosbe.

  toe te voegen vertaling

Voorbeeld zinnen met "hoe zeg je...in het Engels", vertaalgeheugen

add example
Als ik in mijn moedertaal, Grieks, tegen mijn Estse collega praat, moet wat ik in het Grieks zeg waarschijnlijk eerst in het Engels of Frans worden vertaald en dan nog eens uit het Engels of Frans naar het Ests.If I were to speak in my mother tongue, Greek, to my Estonian colleague, then what I say in Greek has to be translated first into most probably English or French and then translated for the second time from English or French into Estonian.
Ik moet leren hoe je in het Spaans ' je moet Engels leren ' zegtI' m gonna have to learn " you must learn English " in Spanish
Hoe spreek je het woord 'lieutenant' uit in het Engels?How do you pronunce the word 'lieutenant' in English?
Mijn God, het is in het Engels. hoe komt je hieraanGood Lord, it' s in English.Where did you get it?
Voorzitter, collega's, in naam van mijn Fractie de Groenen en de Europese Vrije Alliantie zou ik een poging willen doen om met een mondeling amendement het tweede deel van paragraaf 11 beter en correcter te formuleren. Dat tweede deel zou dan luiden als volgt, en ik zeg het in het Engels: "in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine and Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova and the South Kaukasus".(NL) Mr President, ladies and gentlemen, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, I should like to attempt, by means of an oral amendment, a better and more correct wording to the second part of Paragraph 11, which would then read as follows, and I will read it out in English: 'in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine en Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova en the South Caucasus'.
Ik zeg niet dat de Intergouvernementele Conferentie het ontwerp van de Conventie blindelings had moeten bekrachtigen, zoals de staatshoofden en regeringsleiders deden met het ontwerp van het Handvest van de grondrechten, hoe verstandig dat ook was; ik zeg dat de Intergouvernementele Conferentie enkel had moeten nagaan welke tekortkomingen en tegenstellingen er in het ontwerp van de Conventie zitten en hoe deze kunnen worden weggewerkt, en dat is wat ze nu ook zou moeten doen.I am not saying that the Intergovernmental Conference should just have blindly approved the Convention’s draft, as, moreover, the Heads of State and Government were wise to do in the case of the draft Charter of Fundamental Rights; I am saying that the Intergovernmental Conference should purely have checked for shortcomings and contradictions in the Convention’s draft, as it should be doing now, and discussed how to overcome them.
Dus ik zou er nog eens nadrukkelijk voor willen pleiten, zoals ik dat vaak in het verleden heb gedaan, en ik weet hoe zeer en hoe gevoelig dat hier in dit Parlement ligt, en hoezeer de meningen ook in de Commissie, maar in het Parlement zijn verdeeld, om toch in het licht van de houding van de Commissie ten aanzien van de praktijk uit het verleden dat artikel niet te wijzigen, maar - en dat zeg ik ook in het bijzonder ten aanzien van de heer Konrad - wèl met een openheid van geest en een positieve instelling in artikel 3 een referentie in te schrijven die als het ware een bevestiging is van die evenwichtige aanpak die de Commissie in de praktijk heeft tentoongespreid.So although I am aware of how sensitive this issue is for Parliament and how opinions are divided both in the House and in the Commission, I would urge the House to support the Commission's view, based on past experience, that Article 90 should not be amended, but instead - and I am addressing this remark to Mr Konrad in particular - that we should adopt an open-minded and positive attitude and include a reference in Article 3 which consolidates, as it were, the balanced approach which the Commission has adopted up to now.
Ik zeg het maar in het Frans; dat is wat eleganter dan in het Engels.I have not quoted the exact English version so as to preserve some elegance.
Als Ondervoorzitter ben ik ook verantwoordelijk voor de meertaligheid en ik zal onze zeer gewaardeerde tolken later vragen hoe je die Engelse uitdrukking het best in andere talen vertaalt.In any case, as I am also Vice-President responsible for multilingualism, I am going to try to talk to the interpreters, my friends the interpreters, to see how the term 'catch the eye' can be translated into other languages.
Ik hou van hoe je in het Engels vloektI love hearing you use english swear words.Say ' bloody '
Ik zeg dat ook met het oog op mijn Poolse collega, de Voorzitter: in het grensgebied tussen Duitsland en Polen moeten beide talen toegelaten zijn: in Polen Duits, en in Duitsland Pools, zodat de informatie en de ondersteuning optimaal zijn, en zodat de kleine ondernemers, die niet allemaal zo goed Engels spreken, hun diensten werkelijk grensoverschrijdend kunnen aanbieden.I say this with one eye on our Polish President - in the border area between Germany and Poland, German should be offered in Poland and Polish in Germany so that the information and assistance are actually really good, so that even the small businesses, which are not all competent in English, can really get involved in cross-border activities.
Zeg het in het Engels.Say it in English.
Zeg het in het Engels, dat begrijp ikSay it plain in English so I understand what you' re saying
Ik zeg het in het Engels:"and an efficient control of arms exports;”I will say it in English: 'and an efficient control of arms exports;'
Het is immers precies zoals de Spanjaarden zeggen: Con mi patria, con razón o sin ella. In het Engels zegt men "Good or bad, my country”, en zo zeg ik: "Mijn land, door dik en dun”.I am crossing my fingers for him because, as the Spanish say, Con mi patria, con razón o sin ella, as the English say, 'Good or bad, my country', and as I say, 'My country, through thick and thin'.
Hoe zeg je, wat kan ik doen om je zover te krijgen... dat je al mijn seksuele dromen laat uitkomen in het Roemeens?How do you say, " What can I do to get you to make all my sexual desires come true, " in Romanian?
Tegenover deze bank-staat of deze heilige bank, of hoe ik haar moet noemen - waarvan uw vice-president, de heer Noyer, ons onlangs schijnheilig, maar in het Engels, heeft uitgelegd hoe de bank zich voor de lange termijn verantwoordelijk voelt, terwijl de regeringen, onderworpen als zij zijn aan de wisselvalligheden van algemene, rechtstreekse verkiezingen, bezwijken voor de grillen van de korte termijn - tegenover de almacht van deze bank dus, eist collega Huhne in zijn uitstekende verslag meer transparantie.Confronted with this - I do not know how to describe it exactly - this "Bank State" or this "Holy Bank" , the Vice-President of which, Mr Noyer, recently explained to us ingratiatingly, but in English, how responsible it felt for the long term whilst governments, on the other hand, gave in to short term whims because they were subject to the vagaries of universal suffrage.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst zeggen dat ik op een speciale manier bij dit onderwerp betrokken ben, omdat ik al 18 jaar voetbalscheidsrechter ben in de Eerste Klasse en verbonden ben aan de Engelse Football Association. Mijn gelukwensen gaan uit naar Frankrijk, dat de Euro-2000-zege op zo'n fantastische wijze heeft weten te behalen, en, zij het niet geheel van harte, naar Duitsland, omdat de wereldkampioenschappen voetbal van 2006 in dit land gehouden zullen worden.Mr President, I will start by declaring an interest, because I have been a Class 1 football referee for 18 years now and I am attached to the English FA, and also by congratulating both France for winning the Euro 2000 championship in such a fantastic way, and alas, begrudgingly Germany for winning the World Cup bid for 2006.
Zeg me eens, Lord Surrey, wat vind je van het Engelse Hof?Tell me, my Lord Surrey, how do you find the English Court?
Pagina 1. Gevonden 3967014 zinnen matching zin hoe zeg je...in het Engels.Gevonden in 381,072 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.