Vertalingen in English:

 • healthy         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  evincing health
   
  significant, hefty

Andere betekenissen:

 
savoury and spicy, heavily seasoned

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

hartige
hartigheden
hartigheid
hartigs

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "hartig", vertaalgeheugen

add example
Onze taak moet het zijn , en zo zie ik de buitenlandse politiek , aldaar onze belangen te be hartigen .It must be our task — and this is what I understand for eign policy to be to represent — our interests there .
Misschien kan Europa daar een hartig woordje over wisselen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.Europe might have the opportunity of having a heart-to-heart talk with them in the framework of the World Trade Organisation.
Ik ga niet weg voor we een hartig woordje gewisseld hebbenFine.But I' m not leaving till we have a little chat
Cyprus mag tot en met ‧ december ‧ een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting blijven toepassen op geneesmiddelen en levensmiddelen voor menselijke consumptie, met uitzondering van roomijs, ijslollies, bevroren yoghurt, waterijs en soortgelijke producten, en voor hartige snacks (aardappelchips/-sticks, puffs (gepofte aardappelbrokjes) en soortgelijke producten die zonder verdere bereiding worden verpakt voor menselijke consumptieCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
De geloof dat dit verslag aantoont dat het erom gaat , de grondslag te leggen voor een constructieve samenwerking , om nota te nemen van de kleine maar merkbare verbeteringen die in China hebben plaatsgehad , maar om tegelijkertijd open hartig en zonder reserves de zeer gerechtvaardigde kritiek naar voren te brengen op de uitermate ernstige gebreken van het Chinese syste em op het punt van democratie en mensenrechten .No one would dispute that the restructuring of a gigantic empire into a modern state involves many problems , especially in the case of a state which is home to many nations .
De laatste klacht ging er bijvoorbeeld over dat een betaling van de kosten voor een evenement dat was georganiseerd via een aanbesteding op grond van de tweede pijler, was afgewezen, onder het voorwendsel dat de boer in kwestie had verzuimd drie prijsoffertes op te vragen voor de hartige koekjes die aan de deelnemers werden geserveerd.The last one, for example, was that payment of the costs of an event organised by tender under the second pillar was refused, stating that the farmer in question failed to obtain three quotations for the scones he served to participants.
Zij blijven de lopende zaken be hartigen tot in hun vervanging is voorzien overeenkomstig artikel 158 .They shall continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Article 158 .
Indien kaas samen met andere bestanddelen in de naam van een hartig product wordt genoemd, ongeacht of het product als maaltijd wordt aangebodenIf cheese is mentioned together with other ingredients in the name of a savoury product, whether or not the product is presented as a meal, then
Ik stel voor dat u een hartig woordje spreekt met commissaris Grybauskaitė, want het standpunt dat zij in het Europees Parlement naar voren heeft gebracht, staat haaks op uw woorden.I urge you to hold an in-depth discussion with Commissioner Grybauskaitė. As we understand it, in Parliament she adopted a position contrary to yours.
Wie bij dit ongeluk leedvermaak voelt of anderen leedvermaak of hoog hartigheid toeschrijft is voor ons een cynicus die van anderen verwacht dat zij zich bezinnen maar zel f emoties misbruikt om agitatie te voeren .Anyone who feels malicious pleasure at this acci dent , or who accuses others of malicious pleasure or arrogance , is obviously a cynic , who may ask others to think about problems , but is exploiting emotions for political purposes .
Het betreft hierbij zowel activiteiten die gericht zijn op de opvang van werklozen en arbeidsongeschikten alsook activiteiten in het kader van de belangenbehartiging . hartiging .These activities are aimed both at occupying the unemployed and disabled , as well as looking after their interests .
Dat in dit pro gramma in sterke mate de nadruk is gelegd op het wetenschappelijke karakter van de te verrichten onderzoekingen , komt uiteraard omdat men dit absoluut noodzakelijk achtte voor het welslagen van het project , maar tevens om te verhinderen dat verwikkelingen in verband met de industriële eigendom afbreuk zouden doen aan alle voor delen die mochten worden verwacht van een spontane en volkomen open hartige uitwisseling van informatie en erva ringen .A total of 220 articles on the work were published in scientific and tech nical periodicals from 1963 to 1967 ; in two recent booklets ■ : iissued by the Commission of the European Com munities on the first two stages of the research , these articles were brought together and summarised ; the Com mission ' s third report4 , on the third stage , summarises 183 new publications .
De Gemeenschap heeft een extern beleid nodig om haar belangen te be hartigen en een veiligheidsbeleid om haar belangen te beschermen .The Community needs a foreign policy to promote its interests and a security policy to protect its interests .
De heer Herman heeft overigens vanmorgen met de hem eigen open hartigheid gezegd : „ Maar wij hebben al driemaal over de werkgelegenheid gesproken .We need more young people who are willing , once they have completed their training , to tak e the risk of going it alone .
Deze richtlijn laat de wijze waarop de Lid Staten de activi teiten van maatschappijen voor collectieve belangenbe hartiging regelen , onverlet .Member States shall ensure that Article 9 does not apply to the rights exercised by a broadcasting organization in respect of its own transmission , irrespective of whether the rights concerned are its own or have been transferred to it by other copyright owners and / or holders of related rights .
Het absolute verzet van de werkgevers tegen deze — toch al slappe en beperkte — tekst van de Commissie , bewijst trouwens dat deze regelingen , wanneer zij goed fu nctioneren , wel degelijk kunnen bijdragen tot een doelmatige be hartiging van de belangen van de werknemers .Furthermore , employers are strongly opposed to the text proposed by the Commission which — is somewhat unambitious and limited — and also to the many amendments tabled in the Committee on Employment and Social Affairs and here in the House with a view to rendering it devoid of content .
Maar naar mijn mening is dit voor ons gemeenschappelijk buiten lands beleid onhoudbaar , en ik verzo ek de vertegenwoordigers van de Commissie - de commissaris is op dit moment aanwezig - en ook u , fungerend voorzitter van de Raad , ervoor te zorgen dat zelfs in de gebieden waar we een gemeenschappelijk buitenlands beleid voeren de be hartiging van onze belangen doeltreffender wordt waar genomen .Neither of them actually mentioned the fact that we have had the postponement of the nineteenth round which was due to take place this week .
Het budget van 30 miljoen ecu, toch ongeveer 1, 2 miljard Belgische Frank, is vastgelegd en dit Parlement zal dus een hartig woordje meespreken over de besteding hiervan.The budget of ECU 30 million, which is about 1.2 billion Belgian Francs, has been established and this Parliament will be able to speak its mind about how it is spent.
Ik neem aan dat ik de veroordeelde ben, en jij bent ' t hartige ontbijtPresumably I' m the condemned man, and obviously you' re the hearty breakfast
Met het schema 1977 geeft de Raad concreet gevolg aan haar eerder geuite voor nemen om bij de verbetering van het preferentieschema van de Gemeenschap in het bijzonder de belangen van de minst begunstigde ontwikkelingslanden te be hartigen , ten einde de EEG-markt bij voorkeur voor hen toegankelijk te maken .The 1977 scheme gives practical effect to the Council ' s expressed intention that the improvements made in the Community ' s scheme of preferences should especially take into account the interests of the least favoured developing countries in order to facilitate their preferential access to the Community market .
Een zurige, kruidige, hartige, zoutachtige smaak en de specifieke smaakelementen en het specifieke aroma die zich tijdens de rijping ontwikkelen, zijn karakteristiek voor skilandis; dat geldt trouwens ook voor de kleur die bij een dwarsdoorsnede van de worst aan het licht treedt en die varieert van oranjeachtig rood tot donkerrood en soms aan de randen wat feller isAn acidic, spicy, savoury, salty taste and the specific flavour and aroma that develop during maturing and drying are characteristic of skilandis, as is its colour in cross-section, which ranges from pinkish red to dark red and may be more intense closer to the edges
Wij vinden dat de Gemeenschap een hartig woordje moet meespreken over de ontwapeningsvraagstukken , over de omschakeling van de militaire industrie en over de stopzetting van de wapenuitvoer , niet alleen in het ka der van de CVSE , maar in alle andere internationale organen .What problem are science and technology in fact debating today other than the way of resolving the question , giving scientists on the one hand the job of providing objective data and , on the other , making the politicians responsible for taking decisions on the possible options ?
Pagina 1. Gevonden 72 zinnen matching zin hartig.Gevonden in 0,458 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.