uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in English:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (1)

Spaanse griepSpanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
Volgens cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft de H1N1-griep in 2009 ongeveer 2 900 doden geëist.In Europe, according to estimates by the European Centre for Disease Control and Prevention, H1N1 influenza caused about 2 900 deaths in 2009.
Jouw diagnose is griep?So that' s your diagnosis
Van griep ga je doodYou can die from the flu
In tegenstelling tot de heer Cunha heb ik geen remedie voor de commissaris die zijn herstel zou bespoedigen, maar bij griep kan een glas warme, Ierse whisky in elk geval geen kwaad.Unlike Mr Cunha I cannot offer him a remedy for a speedy recovery, but a hot Irish whiskey is not bad for the flu either.
Lexy en Dominique hebben griepLexy and Dominique have that flu
We mogen hopen dat hun doeltreffendheid niet even groot blijkt te zijn als die van de vaccins tegen de Mexicaanse griep, die uiteindelijk alleen werkten om de winsten van de farmaceutische industrie te verhogen.One would hope that their effectiveness does not turn out to be similar to that of the vaccines against swine influenza, which, in the final analysis, were effective only in increasing the incomes of pharmaceutical concerns.
Als je aan griep sterft, is het niet je eigen schuld, hè?If you died of the flu, it wouldn' t be your fault.Sure it wouldn' t?
De analyse van de aanpak van de H1N1-griep in Europa brengt een onderliggend probleem aan de oppervlakte: een gebrek aan onafhankelijke beoordelingen door de nationale en/of Europese volksgezondheidsinstanties, die bijgevolg niet in staat zijn om de maatregelen op het vlak van volksgezondheid zo goed mogelijk en in real-time aan te passen aan de werkelijke beschikbare klinische en epidemiologische statistieken.An analysis of the management of H1N1 influenza in Europe highlights a basic problem: an absence of independent assessment by national and/or European health authorities, and the resulting inability to adapt public health measures in the best possible way and in real time to the actual clinical and epidemiological statistics available.
In 2009 werd het aan het virus verbonden risico door de farmaceutische bedrijven als zeer hoog ingeschat, terwijl het achteraf minder gevaarlijk bleek te zijn dan een gewone griep.In 2009, the pharmaceutical companies assessed the risk associated with the virus as very high, while it turned out to be less dangerous than ordinary flu.
Er stierven 2 900 mensen aan de Mexicaanse griep, terwijl er jaarlijks naar schatting 40 000 personen aan de gevolgen van een seizoensgriep overlijden.The number of deaths stood at 2 900, while the estimated number of cases attributable to seasonal influenza amounts to 40 000 per year.
Klinisch beeld van griep, bijvoorbeeld acuut begin van de ziekte, hoesten en koortsClinical picture compatible with influenza, e.g. sudden onset of disease, cough, fever
veranderingen in de werkzame stof van een seizoensgebonden, prepandemisch of pandemisch vaccin tegen griep bij de menschanges to the active substance of a seasonal, pre-pandemic or pandemic vaccine against human influenza
Pijntjes, alsof je de griep hebt?Achy, like you got the flu?
Plutoxin ‧ bezorgt je alleen griepPlutoxin Seven is a fast, hard- hitting case of the flu
Ik denk dat het griep isI think it' s flu
Wanneer een pandemische situatie ten aanzien van griep bij de mens officieel wordt erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie of de Gemeenschap in het kader van Beschikking nr. ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad kunnen de relevante instanties of, in geval van gecentraliseerde vergunningen voor het in de handel brengen, de Commissie in afwijking van de artikelen ‧, ‧ en ‧ bij wijze van uitzondering en tijdelijk een wijziging in de voorwaarden van een vergunning voor het in de handel brengen van een vaccin tegen griep bij de mens aanvaarden, wanneer bepaalde niet-klinische of klinische gegevens ontbrekenBy way of derogation from Articles ‧, ‧ and ‧, where a pandemic situation with respect to human influenza is duly recognised by the World Health Organisation or by the Community in the framework of Decision ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, the relevant authorities or, in the case of centralised marketing authorisations, the Commission may exceptionally and temporarily accept a variation to the terms of a marketing authorisation for a human influenza vaccine, where certain non-clinical or clinical data are missing
Nu heb je griepI hate shots
In deze systemen, waarvan de bestanddelen nu zijn uitgebreid om iedere soort griep te kunnen aanpakken, heeft de Commissie al een bijzonder belangrijke rol gespeeld en zij zal dit blijven doen.The Commission has already played and continues to play a particularly important role in these systems whose components have now been extended to cover every type of flu threat.
lk ging langs toen hij griep hadI talked to him through his door when he had flu last year
De discussie waartoe in het Europees Parlement de aanzet werd gegeven, resulteerde in een initiatiefverslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid over de Mexicaanse griep. In dat verslag werd de aandacht gevestigd op een aantal ethische en procedurele onregelmatigheden die zich in het kader van de strijd tegen deze ziekte hebben voorgedaan.The discussion initiated in the European Parliament ended with an own-initiative report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on swine flu, which contained points emphasising the ethical and procedural irregularities which occurred while fighting the disease.
Pagina 1. Gevonden 305 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,229 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.