uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in English:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (1)

Spaanse griepSpanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
De recente fraude met vaccins tegen de zogenaamde "nieuwe griep”-pandemie is een typisch voorbeeld van de manier waarop doelbewust verstrekte informatie wordt omgezet in miljardenwinsten voor de internationale geneesmiddelenindustrie.The recent vaccination scam in connection with the supposed 'new flu' pandemic is a typical example of how targeted information translates into profits of billions for the international drug companies.
Tot slot wil ik de heer Fischler beterschap wensen en hem de volgende boodschap overbrengen: "elke griep kan worden genezen met een portie stokvis op Portugese wijze en een goed glas rode wijn" .I should like to end by conveying my best wishes to the Commissioner, Franz Fischler, and to take the opportunity to share a saying with him: "a good plate of cod in the Portuguese style and a good glass of red wine will cure the worst bout of flu" !
Pandemische griep is een mondiale verspreiding van een nieuwe influenzastam waarvoor de algehele populatie niet immuun is.Pandemic influenza is a global spread of a new influenza strain to which the general population is not immune.
Of het is griep, en we verdoen onze tijdOr it could be the flu and we should all be back in the E. R
Aangenomen wordt, maar dit is nog niet bevestigd, dat dit virus slechts in geringe mate ziekteverwekkend is. Daarom is hiervoor minder waakzaamheid geboden dan voor de Aziatische griep die in Thailand voorkomt.It is believed, but not yet confirmed, that this virus is a low pathogenic virus and therefore would not require the same degree of response as for the Asian influenza from Thailand.
Ik ben van mening dat het verslag van mevrouw Rivasi het probleem van de H1N1-griep bijzonder breed en vanuit verschillende invalshoeken benadert, namelijk samenwerking, onafhankelijkheid en transparantie. Dit is van groot belang bij het uitbreken van een nieuwe pandemie.I believe that the Rivasi report takes a very broad approach to the problem of H1N1 influenza, discussing it under several headings such as cooperation, independence and transparency, which will be absolutely vital in the event of a future pandemic.
Invasieve soorten zouden zelfs de verspreiding van virusziekten zoals griep en hiv in de hand werken .Invasive species have even been connected to the spread of viruses like flu and HIV .
Wilkins ' chauffeur heeft de griep en hij vroeg me ' m te vervangenMr. Wilkins ' driver got the flu, and he asked me to fill in for him
overwegende dat een waarschijnlijke bron voor een pandemie het hoogpathogene vogelgriepvirus (H‧N‧) is, dat na mutatie of combinatie met het menselijke griepvirus een uiterst agressieve griep kan doen ontstaan waartegen geen vaccin bestaat en dat dus een nieuw vaccin vereistwhereas a likely source of a pandemic would be a Highly Pathogenic Avian Influenza virus (H‧N‧) which, following mutation or recombination with the human influenza virus, may produce a highly aggressive influenza which is not covered by existing vaccines and therefore requires a new vaccine
Voor het behandelen van griep dient binnen twee dagen na aanvang van de symptomen gestart te worden met TamifluIn the treatment of flu, Tamiflu must be started within two days of the onset of symptoms
Een aantal maanden geleden hebben we de noodklok geluid over de Mexicaanse griep.Several months ago, we raised the alarm concerning swine flu.
Je zal tegen een griep vechtenYou could be fighting off a flu
Omdat het gevaar bestaat dat dit nieuwe virus een grieppandemie veroorzaakt en daarom een onmiddellijke coördinatie tussen de Gemeenschap en de bevoegde nationale autoriteiten vereist, moet worden gezorgd voor een specifieke gevalsdefinitie waardoor deze griep wordt onderscheiden van de meer algemene gevalsdefinitie van griep, zodat de bevoegde nationale autoriteiten relevante informatie aan het communautaire netwerk kunnen melden overeenkomstig artikel ‧ van Beschikking nr. ‧/‧/EGHowever, given that this new virus poses a risk of a pandemic influenza and requires an immediate coordination between the Community and the national competent authorities, it is necessary to provide for a specific case definition differentiating it from the more general case definition of influenza, that will enable the national competent authorities to communicate relevant information to the Community network pursuant to Article ‧ of Decision No ‧/‧/EC
Landen in Azië die zeer hard gegroeid zijn, die ook voor Europa en voor Amerika belangrijk waren kregen plotseling de Aziatische griep.Countries in Asia which have seen very fast growth and which were very important to Europe and America succumbed all of a sudden to Asian flu.
Ik ben in feite uiterst tevreden en ik wil dan ook mijn dank betuigen aan zowel de Raad als de Commissie, en ook aan de schaduwrapporteurs, met name mevrouw Roth-Behrendt, die hier vandaag helaas niet aanwezig is omdat ze griep heeft – en zij laat zich voor haar afwezigheid verontschuldigen – en natuurlijk eveneens aan alle collega’s die hebben meegeholpen deze richtlijn te verbeteren.I am in fact extremely satisfied, and I would, therefore, like to thank both the Council and the Commission, and also all the shadow rapporteurs, in particular Mrs Roth-Behrendtwho I am sorry to say is not here today because she has the flu – and she apologises for her absence – and of course all the Members who contributed to improving this directive.
Optaflu wordt gebruikt om griep te voorkomen bij volwassenen, met name bij diegenen die als ze griep krijgen een verhoogd risico hebben op de daarmee samenhangende complicatiesOptaflu is used to prevent flu in adults, especially in those who run an increased risk of experiencing associated complications in case they fall ill with flu
Die griep doet een beetje denken aan de vogelgriep.The latter claimed 20 million victims, and resembled avian influenza in some respects.
De eerste officiele gevallen van de Europese griep... zijn gemeld in Washington and BeijingThe first official cases of European Flu have been reported in Washington and Beijing
Sommige mensen lijden elke winter aan de griep.Some people suffer from influenza every winter.
Ik denk dat het griep isI think it' s flu
Waarom zou ze sterven aan griep... als ze het jaar ervoor difterie overleefd heeft?Why should she die of influenza...... when she' d come through diphtheria right enough the year before
GLAUCOOM GONORROE GORDELROOS GRIEP GROEISTOORNISSEN GROEPSTHERAPIE GYNAECOLOGISCHE AANDOENINGEN HAARUITVAL HANDICAPS HARDHORENDHEID HART EN VAATZIEKBN HARBNFARCT HARTZIEKTEN HEMOFILIE HEPABBS A HEPATIBS Β HEPABBS C HERPES HERPES GENITALES HERSENAANDOENINGEN HERSENLETSEL HERSENTUMORENDEAF-BUNDNESS DEAFNESS DEMENHA DENTAL CARIES DIABETES DIAGNOSIS DIARRHOEA DIGESHVE TRACT DISEASES DIPHTHERIA DISABIUHES DISABIUTY EQUIPMENT DISCRIMINAHON DISEASES DOWN ' S SYNDROME DYSLEXIA ECLAMPSIA ECZEMA EMERGENCY MEDICAL CARE EMPHYSEMA ENDOCRINE DISORDERS ENT ENURESIS EPIUPSY EYE DISORDERS FAECAL INCONHNENCE FERHUTY HSTS FEVER FIRST AID FOETAL ALCOHOL SYNDROME FOOD ALURGY FRACTURES FRIGIDITY FUNGAL INFECHONS GALLSTONES GENITAL DISEASES GENITAL HERPES GENITAL WARTS GINGIVIHS GLANDULAR FEVER GLAUCOMA GOITRE GONORRHEA GROUP THERAPY GROWTH DISORDERS GYNAECOLOGICAL DISORDERS HAEMOPHIUA HAEMORRHOIDS HAIR LOSS HARD OF HEARING HAY FEVER HEAD INJURIES HEADUCE
Betreft: Aanpak van de nieuwe A/H‧N‧-griepSubject: Combating the new type A H‧N‧ influenza
Pagina 1. Gevonden 324 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,854 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.