Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
CPA ‧.‧.‧: Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
Gehomogeniseerde bereidingen van bananenHomogenized preparations of bananas
Klasse ‧ Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingClass ‧ Homogenised food preparations and dietetic food
andere verwerkte groenten en andere bereidingen en conserven van groenten, alsmede producten op basis van groenten incl. gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyOther preserved or processed vegetables and vegetable-based products including homogenized babyfood, dietary preparations and culinary ingredients based exclusively on vegetables
CPA ‧.‧.‧: Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak; tabaksextracten en tabakssausenCPA ‧.‧.‧: Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences
Aangezien ochratoxine A zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld is, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid (en vooral zeer goed worden gehomogeniseerdAs the distribution of ochratoxin A is non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingHomogenised food preparations and dietetic food
Gehomogeniseerde voedingspreparatenHomogenised food preparations
De analysemonsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden worden genomen uit de gehomogeniseerde laboratoriummonsters, mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming isThe replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless such procedure conflicts with Member States’ rules on sampling
Een krachtige vleesmolen en mixer, waarmee de delen van pluimvee of stukken daarvan kunnen worden gehomogeniseerdHeavy-duty mincing machine and blender capable of homogenising poultry cuts or parts thereof
Hierbij worden het watergehalte en het eiwitgehalte van monsters van gehomogeniseerde delen van pluimvee bepaaldThe method shall involve determination of the water and protein contents of samples from the homogenised poultry cuts
Alleen volledig gehomogeniseerde monsters leveren reproduceerbare resultatenOnly very finely homogenised samples give reproducible results
Indien het laboratorium de homogenisering verricht, wordt het hele monster dat het laboratorium ontvangt, gehomogeniseerdThe complete sample as received by the laboratory shall be homogenized, in case the homogenisation is performed by the laboratory
NACE ‧.‧: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingNACE ‧.‧: Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
De poging om een Europabrede regeling in te voeren voor de presentatie van de seksen in de reclame zou een gehomogeniseerd steriel stereotype tot gevolg hebben.Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.
ex ‧ ‧ gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, ook in de vorm van vellen of repenex ‧ ‧ Homogenised or reconstituted tobacco, whether or not put up in sheets or strips
Ongeveer ‧ g van het tevoren gehomogeniseerde product op ‧ g nauwkeurig afwegen en in de onder ‧.‧ (iii) beschreven kolf brengenWeigh out, to within ‧ g, about ‧ g of the homogenized substance and place in the round-bottomed flask described at ‧.‧ (iii) below
Aan het deel analyseportie (‧ g) worden ‧ delen (‧ ml) verdunningsmiddel toegevoegd en het mengsel wordt vervolgens gedurende ‧ tot ‧ minuten met een stomacherzak of pulsifier gehomogeniseerdTo the volume of the test portion (‧ g), ‧ volumes (‧ ml) of diluent are added and subsequently the mixture is homogenised using a stomacher or a pulsifier for ‧ to ‧ min
China heeft zijn inspanningen opgeschroefd om door middel van culturele diplomatie wereldwijd zijn betrekkingen te verbeteren, maar niemand is geïnteresseerd in de op de markt gebrachte, gehomogeniseerde cultuur van een land dat eigenlijk een dusdanig grote culturele diversiteit kent.China has stepped up efforts to boost relations through cultural diplomacy throughout the world, but no one will be interested in a marketed, homogenised culture of a country which has such cultural diversity.
Druppels van de gehomogeniseerde celsuspensie worden op objectglaasjes gebracht en uitgestrekenDrops of the homogeneous cell suspension are put on slides and spread as a smear
als het monster vóór de analyse gehomogeniseerd en bewaard is, wordt hier de datum vermeld waarop daadwerkelijk met de analyse is begonnenif the sample was homogenised and stored before analysis the date of the actual start of the analytical procedure should be given
Terwijl homogene vloeistoffen zelden bemonsteringsproblemen opleveren, verdient het aanbeveling dat vaste stoffen op geschikte wijze worden gehomogeniseerd opdat fouten als gevolg van het niet-homogeen zijn worden voorkomenWhile homogeneous liquids will seldom present sampling problems, it is recommended that solid materials be homogenised by appropriate means to avoid errors due to non-homogeneity
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 2,311 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.