Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak worden gehomogeniseerd in ‧ ml dilutievloeistof (‧ % gebufferd peptonwater, ‧ % natriumchlorideoplossing) met ongeveer ‧ cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een BlenderSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
Aangezien Verordening (EEG) nr. ‧/‧ geen betrekking heeft op gehomogeniseerde bereidingen van GN-code ‧ en bepaalde in dit type van verwerking gespecialiseerde marktdeelnemers belangstelling hebben getoond om gebruik te maken van de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ geopende contingenten, moet ook de verwerking tot deze bereidingen in de regeling worden opgenomen, met dien verstande dat het hierbij alleen mag gaan om gehomogeniseerde bereidingen die uitsluitend vlees van pluimvee bevattenAs Regulation (EEC) No ‧/‧ does not cover homogenised preparations of CN code ‧, and some operators specialised in this type of processing have expressed an interest in participating in the quotas opened by Regulation (EC) No ‧/‧, such processed products should be included, but not homogenised products containing meats other than poultrymeat
Het materieel en de instrumenten, of het oppervlak daarvan, die bestemd zijn om in contact te komen met melk (gereedschap, recipiënten, tanks, enz. bestemd voor het melken, het ophalen of het vervoer van melk) moeten zijn vervaardigd van een glad, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten corrosiebestendig materiaal dat geen bestanddelen aan de melk afgeeft in zodanige hoeveelheden dat er een gevaar voor de menselijke gezondheid ontstaat, een ongunstige verandering van de samenstelling van de melk teweeg wordt gebracht of een nadelige invloed wordt uitgeoefend op de organoleptische eigenschappen van de melkEquipment and instruments or their surfaces which are intended to come into contact with milk (utensils, containers, tanks, etc., intended for milking, collection or transport) must be made of smooth material which is easy to clean and disinfect, resists corrosion and does not transfer substances to the milk in such quantities as to endanger human health, impair the composition of the milk or adversely affect its organoleptic characteristics
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven omschreven warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk dat is vervaardigd met warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk dat een warmtebehandeling heeft ondergaan, is bereid uit rauwe melk die afkomstig is van dierenThe official veterinarian hereby certifies that the heat-treated milk/milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product described above has been obtained from animals
producten die bedoeld zijn om melk en zuivelproducten te imiteren of te vervangen: producten die met melk en/of zuivelproducten kunnen worden verward, maar qua samenstelling afwijken van melk en/of zuivelproducten in de zin dat zij ander dan van melk afkomstig vet en/of eiwit bevatten, al dan niet samen met melkeiwit (de in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ bedoelde andere producten dan melk of zuivelproductenproducts intended to imitate or substitute milk and milk products means products which could be confused with milk and/or milk products but whose composition differs from such products in that they contain fat and/or protein of non-milk origin with or without protein derived from milk (products other than milk products as referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
Dit is het vloeibare, al dan niet gesuikerde product dat wordt verkregen door het gedeeltelijk onttrekken van water aan melk, aan geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk of aan een mengsel van deze producten, waaraan eventueel room, geheel gedehydrateerde melk of deze beide producten zijn toegevoegd, waarbij de hoeveelheid toegevoegde geheel gedehydrateerde melk in het eindproduct niet meer mag bedragen dan ‧ % van het totale gehalte aan van melk afkomstige droge stofThis means the liquid product, whether or not sweetened, obtained by the partial removal of water from milk, from wholly or partly skimmed milk or from a mixture of these products, which may have an admixture of cream or of wholly dehydrated milk or both, the addition of wholly dehydrated milk not to exceed, in the finished products, ‧ % of total milk solids
Artikel ‧, artikel ‧, leden ‧ en ‧, en artikel ‧ (wat betreft de verplichting tot vermelding van de plaats van oorsprong van de in de wrongel gebruikte melk) van het ter kennis van de Commissie gebrachte decreet tot vaststelling van normen voor de etikettering van houdbare melk, UHT-melk, gemicrofiltreerde gepasteuriseerde melk en op hoge temperatuur gepasteuriseerde melk, alsook melkproducten, mogen door Italië niet worden vastgesteldItaly shall not adopt Article ‧, ‧ and and Article ‧ (as far as the obligation to indicate the place of origin of the milk used in the curd is concerned) of the notified Decree setting out standards governing the labelling of shelf-stable milk, UHT milk, micro-filtered pasteurised milk and high-temperature pasteurised milk, as well as milk products
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven omschreven warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk, dat is vervaardigd met warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk dat een warmtebehandeling heeft ondergaan, is bereid uit rauwe melk die afkomstig is van dierenThe official veterinarian hereby certifies that the heat treated milk/milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product described above has been obtained from animals
Melk (rauwe melk, melk voor producten op basis van melk en warmtebehandelde melk zoals bedoeld in Richtlijn ‧/EEG van de Raad (PB L ‧ van ‧.‧, blz. ‧) laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn ‧/EG van de Raad (PB L ‧ van ‧.‧, blzMilk (raw milk, milk for the manufacture of milk-based products and heat treated milk as defined in Council Directive ‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧) as last amended by Council Directive ‧/EC (OJ L ‧, ‧.‧, p
Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juni ‧ tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk bepaalt dat een lijst moet worden opgesteld van de derde landen of delen daarvan waaruit de lidstaten het binnenbrengen van melk of producten op basis van melk moeten toestaan en dat deze goederen vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat en moeten voldoen aan bepaalde voorschriften, waaronder voorschriften inzake de warmtebehandeling, en garantiesCouncil Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products provided for a list to be drawn up of third countries or parts thereof from which Member States were to authorise the introduction of milk or milk-based products and for such commodities to be accompanied by a health certificate and comply with certain requirements, including heat treatment requirements, and guarantees
De artikelen ‧, ‧ en ‧, sub g, van verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, en artikel ‧ van verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ maart ‧ tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer bepaalde hoeveelheden melk door de melk producerende onderneming zonder eigendomsoverdracht aan derden worden toevertrouwd ter uitvoering van een aannemingsovereenkomst inzake de behandeling en verwerking, tegen vergoeding, van die melk tot kaas, boter en wei, in dat geval met het oog op de vaststelling van de melkquota en de toepassing van de extra heffing sprake is van leveringArticles ‧, ‧ and ‧(g) of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing an additional levy in the milk and milk products sector and Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules on the application of the additional levy on milk and milk products must be interpreted as meaning that, in respect of the determination of milk quotas and the application of the additional levy, the fact that the milk-producing undertaking transfers, for payment, certain quantities of milk to third parties without relinquishing title to them, under a work contract relating to the treatment and processing of that milk into cheese, butter and skim milk, must be classified as delivery
Bijlage I bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor het binnenbrengen in de Gemeenschap van warmtebehandelde melk, producten op basis van melk en rauwe melk, bestemd voor menselijke consumptie bevat een lijst van derde landen waaruit de lidstaten rauwe melk en producten op basis van rauwe melk mogen invoerenCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ laying down animal and public health and veterinary certification conditions for introduction in the Community of heat-treated milk, milk-based products and raw milk intended for human consumption sets out a list in Annex I to that Decision of third countries from which Member States are authorised to import raw milk and raw-milk based products
Artikel ‧ van het decreet waarvan kennisgeving is gedaan, bepaalt dat het etiket van gesteriliseerde houdbare melk, UHT-melk, gemicrofiltreerde gepasteuriseerde melk en op hoge temperatuur gepasteuriseerde melk gegevens moet bevatten over de plaats van oorsprong van de melk die de behandelingen in kwestie heeft ondergaanArticle ‧ of the notified Decree requires that the labels of sterilised shelf-stable milk, UHT milk, micro-filtered pasteurised milk and high-temperature pasteurised milk must indicate the place of origin of the milk which has undergone the treatments in question
Bijlage I bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor het binnenbrengen in de Gemeenschap van warmtebehandelde melk, producten op basis van melk en rauwe melk, bestemd voor menselijke consumptie bevat een lijst van derde landen waaruit de lidstaten onder bepaalde voorwaarden rauwe melk en producten op basis van rauwe melk mogen invoerenCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ laying down animal and public health and veterinary certification conditions for introduction in the Community of heat-treated milk, milk-based products and raw milk intended for human consumption contains a list in Annex I thereto of third countries from which imports into the Community of raw milk and raw-milk based products are allowed, subject to certain conditions
Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de hierboven omschreven warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk dat is vervaardigd met warmtebehandelde melk/het hierboven omschreven product op basis van melk dat een warmtebehandeling heeft ondergaan, is bereid uit rauwe melk die afkomstig is van door de officiële veterinaire dienst gecontroleerde dierenThe official veterinarian hereby certifies that the heat-treated milk/milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product described above has been obtained from animals, under the control of the official veterinary service
Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor het binnenbrengen in de Gemeenschap van warmtebehandelde melk, producten op basis van melk en rauwe melk, bestemd voor menselijke consumptie bepaalt dat de lidstaten de invoer van rauwe melk of producten op basis van rauwe melk uit de derde landen in kolom A van bijlage I bij die beschikking moeten toestaanCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ laying down animal and public health and veterinary certifications conditions for introduction in the Community of heat-treated milk, milk-based products and raw milk intended for human consumption provides that Member States are to authorise imports of raw milk and raw milk-based products only from the third countries listed in column A of Annex I thereto
Melk (rauwe melk, melk voor producten op basis van melk en warmtebehandelde melk zoals bedoeld in Richtlijn ‧/EEG van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn ‧/EGMilk (raw milk, milk for the manufacture of milk-based products and heat-treated milk as defined by Council Directive ‧/EEC, as last amended by Council Directive ‧/EC
Overwegende dat Richtlijn ‧/EEG van de Raad van ‧ juni ‧ tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk alleen geldt voor melk of producten op basis van melk van koeien, ooien, geiten en buffelkoeienWhereas Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products applies to milk and products derived from milk produced by cows, ewes, goats and buffaloes only
nemen van alle nodige maatregelen om de naleving te waarborgen van de interne procedures voor de aparte behandeling van rauwe melk, vanaf de ophaling tot en met de laatste productiefase, met inbegrip van de routes voor het ophalen van de melk, aparte opslag en behandeling van melk die wel, respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, specifieke verpakking en etikettering van zuivelproducten die al dan niet zijn vervaardigd van melk die wel respectievelijk niet aan de voorschriften voldoet, en aparte opslag van dergelijke melkto take all necessary measures to allow for the proper observance of in-house procedures for the separation of raw milk from collection up to the final production stage, including routes of milk collection, separate storage and treatment of both compliant and non-compliant milk and specific packaging and labelling of dairy products whether or not they are derived from compliant or non-compliant milk, as well as separate storage of such milk
voor warmtebehandelde melk, producten op basis van melk die zijn vervaardigd met warmtebehandelde melk, of producten op basis van melk die een warmtebehandeling hebben ondergaan, bestemd voor menselijke consumptie en van herkomst uit derde landen of delen van derde landen die zijn vermeld in kolom C van de bijlage bij Beschikking ‧/EG van de Commissiefor heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk based products intended for human consumption from third countries or parts of third countries included in column C of the Annex to Commission Decision ‧/EC
model Milk-HTB voor warmtebehandelde melk, warmtebehandelde producten op basis van melk en producten op basis van melk die zijn vervaardigd met warmtebehandelde melk, van herkomst uit derde landen of delen van derde landen waar er geen risico van mond- en klauwzeer isMilk-HTB for heat-treated milk, heat-treated milk-based products and milk-based products made from heat-treated milk, coming from third countries or parts of third countries in which there is no threat of foot-and-mouth disease
Bij deze richtlijn worden gezondheidsvoorschriften vastgesteld voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, van warmtebehandelde consumptiemelk, van melk voor de bereiding van producten op basis van melk en van producten op basis van melk, bestemd voor menselijke consumptieThis Directive lays down health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated drinking milk, milk for the manufacture of milk-based products and milk-based products intended for human consumption
tot wijziging van bijlage I bij Beschikking ‧/‧/EG wat betreft rauwe melk en producten op basis van rauwe melk uit Australië, melk en producten op basis van melk uit Servië en tot bijwerking van de vermelding voor Zwitserland in die bijlageamending Annex I to Decision ‧/‧/EC as regards raw milk and raw milk based products from Australia, milk and milk-based products from Serbia and updating the entry in that Annex for Switzerland
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 3,732 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.