Vertalingen in English:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraherenProceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaanStandardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
De monsters worden gehomogeniseerd en in water gesuspendeerdThe samples are homogenised and suspended in water
Vloeibare producten die gehydrolyseerd plantaardig eiwit (HVP) of vloeibare sojasaus bevatten, worden goed geschud of op andere geschikte wijze gehomogeniseerd alvorens het basismonster wordt genomenLiquid products containing hydrolysed vegetable protein (HVP) or liquid soya sauce shall be shaken well, or homogenised by other suitable means, before the incremental sample is taken
De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak worden gehomogeniseerd in ‧ ml dilutievloeistof (‧ % gebufferd peptonwater, ‧ % natriumchlorideoplossing) met ongeveer ‧ cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een BlenderSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
ex ‧ ‧ gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, ook in de vorm van vellen of repenex ‧ ‧ Homogenised or reconstituted tobacco, whether or not put up in sheets or strips
China heeft zijn inspanningen opgeschroefd om door middel van culturele diplomatie wereldwijd zijn betrekkingen te verbeteren, maar niemand is geïnteresseerd in de op de markt gebrachte, gehomogeniseerde cultuur van een land dat eigenlijk een dusdanig grote culturele diversiteit kent.China has stepped up efforts to boost relations through cultural diplomacy throughout the world, but no one will be interested in a marketed, homogenised culture of a country which has such cultural diversity.
Monsters van feces en organen moeten worden gehomogeniseerd (in een laboratoriummixer of met stamper en vijzel en steriel zand) in een antibiotisch medium zodat een ‧-‧ %-ige (m/V) suspensie in het medium ontstaatFaeces samples and organs must be homogenised (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ to ‧ % w/v suspensions in the medium
Maak de naveleinden zorgvuldig fijn met een geschikt stuk gereedschap, bv. een hamer totdat ze net volledig gehomogeniseerd zijnCrush the heel ends carefully with an appropriate tool, e.g. a hammer, until complete homogenisation has been achieved
Van het gehomogeniseerde verzamelmonster worden monsters voor controle-, verhaal- en referentiedoeleinden genomen, mits dit in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijfThe samples for enforcement, defence and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with the rules of the Member States as regards the rights of the food business operator
De monsters worden aseptisch overgebracht in een monsterrecipiënt of een plastic dilutiezak en vervolgens gehomogeniseerd (met een Stomacher of een BlenderThe samples must be aseptically transferred into a sample container or plastic dilution bag and then homogenised (peristaltic stomacher or rotary blender (homogeniser
bereide desserts, gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyDessert preparations, homogenized babyfoods, dietary products and culinary ingredients containing at least ‧ % cocoa
De analysemonsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden worden genomen uit de gehomogeniseerde laboratoriummonsters, mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming isThe replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless such procedure conflicts with Member States’ rules on sampling
CPA ‧.‧.‧: Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak; tabaksextracten en tabakssausenCPA ‧.‧.‧: Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences
Gehomogeniseerd babyvoedsel en dieetpreparaten, ongeacht de samenstellinghomogenised baby food and dietary preparations irrespective of the composition
Van het gehomogeniseerde materiaal worden identieke monsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden genomen, mits deze procedure in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijfThe replicate samples for enforcement, trade (defence) and reference (referee) purposes shall be taken from the homogenised material unless such procedure conflicts with Member States’ rules as regards the rights of the food business operator
fruit en producten op basis van fruit, bevroren, conserven van fruit en van producten op basis van fruit, incl. gehomogeniseerd voedsel voor babyFrozen and other preserved fruit and fruit-based products including homogenized babyfood, dietary preparations and culinary ingredients based exclusively on fruit
De monsters worden in het slachthuis aseptisch overgebracht in een monsterrecipiënt of een plastic dilutiezak, naar het laboratorium gebracht en gehomogeniseerd (met een Stomacher of een BlenderThe samples must be placed aseptically into a sample container or plastic dilution bag at the slaughterhouse, transferred to the laboratory and then homogenised (peristaltic Stomacher or rotary blender (homogeniser
Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het hydroxyprolinegehalte overeenkomstig ISOTake a sample of the homogenised material and determine the hydroxyproline content in accordance with ISO
Indien het laboratorium de homogenisering verricht, wordt het hele monster dat het laboratorium ontvangt, gehomogeniseerdThe complete sample as received by the laboratory shall be homogenized, in case the homogenisation is performed by the laboratory
De poging om een Europabrede regeling in te voeren voor de presentatie van de seksen in de reclame zou een gehomogeniseerd steriel stereotype tot gevolg hebben.Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.
gehomogeniseerde producten voor de voeding van babyhomogenized babyfoods, dietary products and culinary ingredients containing at least ‧ % cocoa
Er worden uit het gehomogeniseerde verzamelmonster identieke laboratoriummonsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden genomen, mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming isReplicate laboratory samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with Member States’ rules on sampling
Bij gebrek aan transparantie zullen de statistieken van de Europese Unie over de inkomens van de rijke klassen altijd onbetrouwbaar blijven, of ze nu gehomogeniseerd zijn of niet.Because of a lack of transparency, European Union statistics on the income of the rich will always be unreliable, whether they are homogenised or not.
NACE ‧.‧: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingNACE ‧.‧: Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 1,367 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.