Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mince   
  (verb   )
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehaktchump; fool; simple; not the sharpest tool in the shed; dolt; putz; idiot; simpleton; bird brain
gebraden gehaktmeatloaf; meat loaf
rauw gehaktmett
waar gehakt wordt vallen spaandersyou've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
We hebben gehakt van ze gemaaktWe chewed them up and spit them out
Rectificatie van Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ houdende wijziging van Beschikking ‧/‧/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en vleesbereidingen toestaan (PB L ‧ vanCorrigendum to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the inclusion of establishments in Iceland in provisional lists of third-country establishments from which Member States authorise imports of minced meat and meat preparations (OJ L
vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, vanfresh meat, including minced meat, of
in dobbelsteentjes gesneden of gehakt rundvleesdiced or minced beef
Faith heeft de laatste gehakt- mozzarella Hot Pocket gejat, en die was van mijFaith stole the last meatball- and- mozzarella Hot Pocket even though I had dibs on it
Gehakt vlees is vlees dat in stukjes is gehakt of door een gehaktmolen is gedraaid en dat uitsluitend is vervaardigd van dwarsgestreepte spieren (inclusief het daaraan vastzittend vetweefsel), met uitzondering van de hartspierMinced meat is meat which has been minced into fragments or passed through a spiral-screw mincer and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Bovendien krijgt u antwoord van de fungerend voorzitter van de Raad, en die is al door u ingelicht.Errors are committed and the President-in-Office of the Council, who furthermore has been enlightened by you, will reply to you.
Tenslotte heeft de Raad ook de eis ingewilligd strengere etiketteringsregels voor gehakt in te voeren, en heeft de door de Commissie voorgestelde voorschriften strenger geformuleerd.Lastly, the Council also took on board the request for stricter labelling requirements for minced beef, and tightened up the wording of the rules proposed by the Commission.
Richtlijn ‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PB L ‧ van ‧.‧, blzCouncil Directive ‧/EC of ‧ December ‧ laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations (OJ L ‧, ‧.‧, p
De lidstaten verbieden het in de handel brengen van vers vlees, gehakt vlees en vleesbereidingen, verkregen van ziektegevoelige dieren uit het beschermingsgebiedMember States shall ensure that the placing on the market of fresh meat, minced meat and meat preparations, derived from animals of susceptible species originating in the protection zone shall be prohibited
[en het gehakt vlees is vervaardigd en diepgevroren in een productie-inrichting, overeenkomstig de in de regelgeving van de Europese Gemeenschap vastgestelde voorschriften ][ and the minced meat was produced and deep-frozen in manufacturing establishments, in accordance with the requirements laid down in European Community legislation ]
Bepalingen betreffende verplaatsingen van levend pluimvee, broedeieren, eendagskuikens, vers vlees van pluimvee, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproductenProvisions for movements of live poultry, hatching eggs, day-old chicks, fresh poultry meat, minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products
En om ' t wat voller te maken, meng ik wat Smac door het gehaktAnd to give it that extra zip I mix in some Spam with the ground beef
Ook dienen er uitvoeringsbepalingen te worden vastgesteld voor de nieuwe in Verordening (EG) nr. ‧/‧ vervatte bijzondere garanties betreffende gehakt vlees van pluimveeImplementing provisions should also be adopted for the new special guarantees laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ as regard minced meat from poultry
De saucisson de l'Ardèche wordt bereid van vers varkensvlees en hard varkensvet die samen worden gehakt en in natuurlijke varkensdarm worden gestoptsaucisson de l’Ardèche is made using fresh meat and hard pork fat, which are minced and placed in a natural pork casing
Daarom is het een goede zaak dat in de geplande regeling de controlefrequentie voor gehakt in kleinere slachterijen en slagerijen aan de geproduceerde hoeveelheid kan worden aangepastThe proposed rule whereby, in the case of smaller abattoirs, cutting plants or butchery enterprises, the frequency of checks on minced meat can be adjusted in line with the volume of production is to be welcomed
gehakt vlees: vlees zonder been, dat in kleine stukken is gehakt en minder dan ‧ % zout bevatminced meat means de-boned meat that has been minced into fragments and contains less than ‧ % salt
hetzij [het vlees bevat [vlees zonder been] [en] [gehakt vlees] dat uitsluitend is verkregen van ander vlees zonder been dan slachtafval, afkomstig van karkassen waarbij de belangrijkste direct toegankelijke lymfeklieren zijn verwijderd, die gedurende ten minste ‧ uur zijn gerijpt bij een temperatuur van meer dan ‧ °C voordat de beenderen zijn verwijderd, en waarbij de pH, elektronisch gemeten in het midden van de longissimus dorsi na rijping en vóór ontbening, minder dan ‧,‧ bedroeg, enor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Door zijn inzet voor de democratisering van de Russische samenleving kwam Chodorkovski tegenover Poetin te staan. Het grote olieconcern is in stukken gehakt, en de meeste aandelen in de onderneming zijn nu in handen van de staat.Khodorkovsky's commitment to a more democratic Russian society made him an opponent of Putin, and, their major oil group having been broken up, the greater part of the owners' shares are now in the hands of the state.
Hier zit dan ook een addertje onder het gras. Wij lopen het gevaar dat, wanneer het om de financiering gaat, het beleid voor de plattelandsontwikkeling wordt gelijkgeschakeld met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid geleidelijk aan in stukjes en beetjes wordt gehakt en verwerkt in andere beleidsvormen, zoals het regionaal beleid.There is a danger that we will identify, at a financial level, the policy to develop the countryside with the common agricultural policy, and we are facing the possibility that the CAP will be assimilated and fragmented in the long term within the frameworks of other policies, such as the policy for the regions, for example.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vlees verstaan vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees en vleesbereidingen als omschreven in de punten ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ en ‧.‧ van bijlage I bij Verordening (EG) nrFor the purposes of this Article, meats means fresh meat, minced meat, mechanically separated meat and meat preparations as defined in points ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ of Annex I to Regulation (EC) No
de ingrediënten worden grof gehakt; het kaliber voor de vlees- en de vetbrokjes wordt op minimum acht millimeter ingesteldthe filling is coarsely minced with the calibre of the grain being at least ‧ mm for fat and meat
Bemonsteringsfrequenties voor karkassen, gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvleesSampling frequencies for carcases, minced meat, meat preparations and mechanically separated meat
Je kop wordt eraf gehaktNo, I don' t want that
vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van vrij vederwildmeat, minced meat, meat preparations, mechanically separated meat of wild feathered game
Pagina 1. Gevonden 653 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,425 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.