Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mince   
  (verb   )
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehaktchump; fool; simple; not the sharpest tool in the shed; dolt; putz; idiot; simpleton; bird brain
gebraden gehaktmeatloaf; meat loaf
rauw gehaktmett
waar gehakt wordt vallen spaandersyou've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
Volksgezondheid : gehakt , vleesbereidingen en verkleind vleesPublic health : minced meat , meat preparations and comm inuted meat
Vak I.‧.: Aard van de goederen: vul in „hele karkassen”, „halve karkassen”, „voor- en achtervoeten”, „deelstukken”, „slachtafval” of „gehakt vlees”Box reference I.‧: Nature of commodity: Indicate “carcass-whole”, “carcass-side”, “carcass-quarters”, “cuts”, “offal” or “minced meat
Gehakt vlees en vleesbereidingen die bestemd zijn voor de productie van vleesproducten behoeven evenwel niet te voldoen aan andere specifieke voorschriften van sectie VHowever, minced meat and meat preparations used to produce meat products need not satisfy other specific requirements of Section V
Bemonsteringsfrequenties voor karkassen, gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvleesSampling frequencies for carcases, minced meat, meat preparations and mechanically separated meat
Exploitanten van levensmiddelenbedrijven waar gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees worden geproduceerd, moeten ervoor zorgen dat aan de onderstaande eisen wordt voldaanFood business operators producing minced meat, meat preparations or MSM must ensure compliance with the following requirements
in dobbelsteentjes gesneden of gehakt rundvleesdiced or minced beef
Vleesbereidingen: vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen«Meat preparations» means fresh meat, including meat that has been reduced to fragments, which has had foodstuffs, seasonings or additives added to it or which has undergone processes insufficient to modify the internal muscle fibre structure of the meat and thus to eliminate the characteristics of fresh meat
Verslag van mevrouw Green ( A3-74 / 91 ) aangenomen op 11 juni 1991 over het voorstel voor : Gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt en vleesbereidingen , alsmede van verkleind vlees voor industriële verwerking ( COM ( 89 ) 671 def . )— Report by Mrs Green , adopted on 11 June 1991 ( PE A3-74 / 91 ) on the proposal relating to : Health rules for the production and placing on the market of minced meat , meat preparations and comminuted meat f or industrial use
D ‧: Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ oktober ‧ tot vaststelling van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen toestaan (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), gewijzigd bijD ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorise imports of minced meat and meat preparations (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
Certificaten voor de invoer in de Gemeenschap van gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild zijn om bepaalde gezondheidsredenen, met name de traceerbaarheid van het voor die producten gebruikte vlees, nog niet in de Gemeenschapswetgeving opgenomenCurrently Community legislation does not provide for certificates for the import into the Community of minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, for certain health reasons, in particular the traceability of meat used for its production
We hebben gehakt van ze gemaaktWe chewed them up and spit them out
Stro en kaf van graangewassen , onbewerkt , ook indien gehaktCereal straw and husks , unprepared , or chopped but not otherwise prepared
Bij deze verordening worden de voorschriften vastgesteld waaraan gehakt , vleesbereidingen en verkleind vlees voor industriële verwerking moeten voldoen . 3 .This Regulation defines the conditions that must be met by minced meat , meat preparations and comminuted meat for industrial use . 3 .
We kunnen hier niet blijven zitten tot er gehakt van ons gemaakt wordtWe can' t just sit here waiting to be turned into mincemeat
De werkplaatsen voor de productie van gehakt vlees en vleesbereidingen worden onderworpen aan een controle door de bevoegde autoriteit, die erop moet toezien dat de eisen van de onderhavige richtlijn worden nageleefd, en met nameProduction plants which produce minced meat and meat preparations shall be subject to monitoring by the competent authority, which must ensure that the requirements of this Directive are met and in particular must
Richtlijn ‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PB L ‧ van ‧.‧, blzCouncil Directive ‧/EC of ‧ December ‧ laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations (OJ L ‧, ‧.‧, p
Wanneer voor gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van alle diersoorten, bedoeld om na verhitting te worden gegeten, aan de eisen voor salmonella van bijlage I wordt voldaan, voorziet de fabrikant de partijen van die producten bij het in de handel brengen van een duidelijke etikettering om de consument erop te wijzen dat de producten vóór consumptie door en door moeten worden verhitWhen the requirements for Salmonella in minced meat, meat preparations and meat products intended to be eaten cooked of all species set down in Annex I are fulfilled, the batches of those products placed on the market must be clearly labelled by the manufacturer in order to inform the consumer of the need for thorough cooking prior to consumption
Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees mogen na ontdooien niet opnieuw worden ingevrorenMinced meat, meat preparations and MSM must not be re-frozen after thawing
Als ze me herkende, ging ik in het gehaktIf she made me as a cop, I' d be tonight' s meat loaf
ik ben door de politie opgepakt, keer op keer ze nemen je onder vuur en zeggen dat ze je zullen uitpersen ik ben afgedroogd, tot moes geslagen en in mootjes gehakt ik zit zo in de pureeI been picked up by the cops So many times gone by‧ They grill ya for an hour ‧ And they say you' re gonna fry- y- y
Nou ik dacht dat jij in moten gehakt wasWell, I thought you were in hack
Voor hen zou de oude Duitse regeling voor geregistreerde bedrijven moeten gelden (‧o Celsius bij dagelijkse verse bereiding en verkoop op dezelfde dag).Verder zou de frequentie van microbiologische controles op gehakt in bedrijven die slechts geringe hoeveelheden bereiden en die hoeveelheden op dezelfde dag verkopen of invriezen, moeten worden afgestemd op de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid gehakt (Verordening ‧/‧, hoofdstuk II, artikel ‧, lid ‧ aMoreover, the frequency of microbiological inspections of minced meat in businesses which produce only small quantities and which either flash-freeze or sell it on the day of production should be geared to the quantity of minced meat actually produced (Regulation (EC) ‧/‧, Chapter II, Article ‧(a
Niet alleen omdat ik deze niet ken , maar ook omdat ik van mevrouw Boot niet volledig begrepen heb , waarom het gehakt op woensdag in Nederland zich onderscheidt van het gehakt waarover de richtlijn handelt .I am unable to comment on the Dutch mince day partly because I am not familiar with it , but also because I fail to understand Mrs Boot on how minced meat e aten on a Wednesday in Holland differs from the minced meat in this directive .
Pagina 1. Gevonden 862 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,552 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.