Vertalingen in English:

 • ground meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • minced meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • mince meat   
  []
   
  Meat finely chopped by a meat grinder.
   
  Met de vleesmolen gemalen vlees.
 • forcemeat   
  (noun   )
 • hamburger meat   
 • hamburgermeat   
 • mince   
  (verb   )
 • mincedmeat   
 • mincemeat   
  (noun   )
 • stuffing   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
mince, finely chopped meat
 
past participle of hakken.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

bal gehaktchump; fool; not the sharpest tool in the shed; dolt; simple; idiot; putz; bird brain; simpleton
gebraden gehaktmeatloaf; meat loaf
rauw gehaktmett
waar gehakt wordt vallen spaandersyou've got to crack a few eggs to make an omelette

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "gehakt", vertaalgeheugen

add example
hetzij [het vlees bevat [vlees zonder been] [en] [gehakt vlees] dat uitsluitend is verkregen van ander vlees zonder been dan slachtafval, afkomstig van karkassen waarbij de belangrijkste direct toegankelijke lymfeklieren zijn verwijderd, die gedurende ten minste ‧ uur zijn gerijpt bij een temperatuur van meer dan ‧ °C voordat de beenderen zijn verwijderd, en waarbij de pH, elektronisch gemeten in het midden van de longissimus dorsi na rijping en vóór ontbening, minder dan ‧,‧ bedroeg, enor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
gekoeld worden tot een inwendige temperatuur van ten hoogste ‧ °C voor gehakt vlees en ‧ °C voor vleesbereidingenchilled to an internal temperature of not more than ‧ °C for minced meat and ‧ °C for meat preparations
De voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen zijn vastgesteld in Richtlijn ‧/EG van de RaadThe requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations are laid down in Council Directive ‧/EC
Volksgezondheid : gehakt , vleesbereidingen en verkleind vleesPublic health : minced meat , meat preparations and comm inuted meat
Het gehakte vlees moet na de productie onverwijld op hygiënische wijze worden verpakt, en na eindverpakking tot de in artikel ‧, lid ‧, onder c), genoemde temperaturen worden afgekoeld, en bij die temperaturen worden opgeslagenImmediately after production the minced meat must be hygienically wrapped and, after packaging, be cooled to and stored at the temperatures laid down in Article ‧ (c
Toen heb ik de lichamen in stukken gehakt en heb ze begravenThen I ax the bodies and bury them
Maar ik heb weinig tijd om gehakt van je te maken!But I only got a few minutes to carve you up!
Vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild mag alleen worden ingevoerd in of doorgevoerd door de Gemeenschap indien het afkomstig is van een derde land of deel daarvan dat is opgenomen in kolom ‧ respectievelijk ‧ van de tabel in deel ‧ van bijlage ‧ en indien in kolom ‧ van die tabel een model van veterinair certificaat is opgenomen voor het betreffende vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwildMeat, minced meat and mechanically separated meat, of poultry, ratites and wild game-birds may only be imported into the Community from a third country or a part thereof listed in columns ‧ and ‧ of the table in Part ‧ of Annex ‧ where column ‧ of that table provides for a model veterinary certificate for the meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds concerned
met betrekking tot separatorvlees, te specificeren welk calciumgehalte niet aanzienlijk hoger is dan dat van gehakt vleesto specify, in respect of MSM, which calcium content is not significantly higher than that of minced meat
Bepalingen betreffende verplaatsingen van levend pluimvee, broedeieren, eendagskuikens, vers vlees van pluimvee, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en vleesproductenProvisions for movements of live poultry, hatching eggs, day-old chicks, fresh poultry meat, minced meat, meat preparations, mechanically separated meat and meat products
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften van de Gemeenschap voor de invoer van dieren en van vers vlees, met inbegrip van gehakt vlees, uit derde landen en tot wijziging van de Beschikkingen ‧/EEG, ‧/EG en ‧/EGon Community health conditions on imports of animals and fresh meat including minced meat from third countries and amending Decisions ‧/EEC, ‧/EC and ‧/EC
tenzij de bevoegde autoriteit toestaat dat er onmiddellijk vóór het hakken wordt uitgebeend, moet bevroren of diepgevroren vlees dat voor de bereiding van gehakt vlees of vleesbereidingen is bestemd, vóór het invriezen zijn uitgebeendUnless the competent authority authorises boning immediately before mincing, frozen or deep-frozen meat used for the preparation of minced meat or meat preparations must be boned before freezing
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vlees verstaan vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees en vleesbereidingen als omschreven in de punten ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ en ‧.‧ van bijlage I bij Verordening (EG) nrFor the purposes of this Article, meats means fresh meat, minced meat, mechanically separated meat and meat preparations as defined in points ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ of Annex I to Regulation (EC) No
Verslag van mevrouw Green ( A3-74 / 91 ) aangenomen op 11 juni 1991 over het voorstel voor : Gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt en vleesbereidingen , alsmede van verkleind vlees voor industriële verwerking ( COM ( 89 ) 671 def . )— Report by Mrs Green , adopted on 11 June 1991 ( PE A3-74 / 91 ) on the proposal relating to : Health rules for the production and placing on the market of minced meat , meat preparations and comminuted meat f or industrial use
Gehakt vlees is vlees zonder been dat in stukjes is gehakt en dat uitsluitend is vervaardigd uit dwarsgestreepte spieren (inclusief het daaraan vastzittende vetweefsel), met uitzondering van de hartspierMinced meat is deboned meat that has been minced into fragments and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle
Voor de invoer van gehakt vlees gelden de volgende voorschriftenThe importation of minced meat is subject to the following conditions
Prleška tünka bestaat uit vlees en gehakt varkensvetPrleška tünka is composed of meat and minced lard (zaseka
Vlees van loopvogels en vrij vederwild en gehakt vlees en separatorvlees daarvan mag alleen in de Gemeenschap worden ingevoerd uit een derde land of deel daarvan waarvoor geen beperkende maatregelen gelden in verband met aviaire influenza en de ziekte van NewcastleRatite meat and wild game-bird meat, minced meat and mechanically separated meat thereof, may only be imported into the Community from a third country or a part thereof that is not subject to any restrictions relating to avian influenza and Newcastle disease
Stro en kaf van graangewassen , onbewerkt , ook indien gehaktCereal straw and husks , unprepared , or chopped but not otherwise prepared
Bij deze verordening worden de voorschriften vastgesteld waaraan gehakt , vleesbereidingen en verkleind vlees voor industriële verwerking moeten voldoen . 3 .This Regulation defines the conditions that must be met by minced meat , meat preparations and comminuted meat for industrial use . 3 .
Gehakt vlees is vlees dat in stukjes is gehakt of door een gehaktmolen is gedraaid en dat uitsluitend is vervaardigd van dwarsgestreepte spieren (inclusief het daaraan vastzittend vetweefsel), met uitzondering van de hartspierMinced meat is meat which has been minced into fragments or passed through a spiral-screw mincer and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle
gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten met vlees als bedoeld onder e), geproduceerd in inrichtingen in het beschermingsgebied overeenkomstig bijlage III, secties V en VI, bij Verordening (EG) nrminced meat, meat preparations and meat products containing meat referred to in point (e) and produced in establishments situated in the protection zone in accordance with Sections V and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
Op elk document worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die voor het vervoer van vlees van runderen of varkens of vlees van pluimvee- met inbegrip van gehakt vleesIt shall contain, in the numbered order that appears in the model, the attestations that are required for the transportation of meat from bovine or porcine animals or meat from poultry, including minced meat
Pagina 1. Gevonden 862 zinnen matching zin gehakt.Gevonden in 0,347 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.