Vertalingen in English:

  • cachet   
    (noun   )
  • seal       
    (verb, noun   )

Voorbeeld zinnen met "cachet", vertaalgeheugen

add example
30.03.13 / 14 ) men ( fermenten , andere dan gist , daar onder begrepen ) en andere dergelijke produkten , alsmede met uitzonden ng van voor de verkoop in het klein op gemaakte specialiteiten , geneesmid delen in cachetten , geneesmiddelen verstrekt op doktersvoorschrift en monsters van geneesmiddelen , voor de menselijke geneeskunde en voor de veeartsenijPharmaceutical products , except antisera , microbial vaccines , toxins , microbial cultures , ( including ferments but excluding yeasts ) and similar products , proprietary medicines , medicaments put up in forms such as cachets , medicaments on prescription and samples of medicaments ( including veterinary medicaments ) put up for retail sale
De officiële presentatie van het werk van de Conventie heeft aan de top van Thessaloniki natuurlijk een bijzonder cachet gegeven.. (FR) Including as it did the official presentation of the work of the Convention, the Thessaloniki Summit will obviously be remembered as a landmark European Council.
Exotisch cachetThe product
Tevens wordt overwogen een ministersbijeenkomst te organiseren om de dialoog meer cachet te geven.A meeting at ministerial level is also being considered to give it greater moment.
Wat we weten over de instrumenten van de 2020-strategie laat echter geen ruimte voor twijfel: dit is een oude strategie, bedoeld om het oude beleid te rechtvaardigen en cachet te verlenen.However, what we know of the instruments of the Europe 2020 strategy leaves little room for doubt: this is an old strategy that aims to justify old policies and make them viable, with well-known consequences.
Maar ik wilde wel menselijkheid om me heen, om m' n geld cachet te gevenBut I wanted to at least be surrounded...... with a little humanity to go with my money
exotisch cachetThe product’s exotic nature
De verkoopafdeling beschikt thans over mogelijkheden om de afnemers meer service te bieden en de informatie een meer persoonlijk cachet te geven .The Sales Service was provided with the infrastructure it needed for streamlining the se rvices offered to its clientele and providing the latter with more personalized information .
( fermenten , andere dan gist , daaronder begrepen ) en andere dergelijke produkten , alsmede met uit zondering van voor de verkoop in het klein opgemaakte spécialités , geneesmiddelen in cachetten , geneesmiddelen verstrekt op doktersvoorschrift en monsters van genees middelen , voor de menselijke geneeskunde en voor de veearts enijChapter 30 Pharmaceutical products , except ( except 30.02.00 Antisera , microbial vaccines , toxins , to 22 ; 30.03.13 / 14 ) microbial cultures ( including ferments but excluding yeasts ) and similar products , proprietary medicines , medicaments put up in forms such as cachets ; medicaments on prescription and samples of medicaments ( including veterinary medicaments ) put up for retail sale
De verkoop in het buitenland heeft haar bedrijf ook een zeker cachet verleend en op de binnenlandse markt haar professionele status verhoogd .Se lling abroad has also added a ceratin cachet to her business and has given her higher professional standing in the domestic market .
— van de bestanddelen , die aan het middel zijn farma ceutische vorm geven en die met het middel wor den ingenomen of , in het algemeen aan de patiënt worden toegediend , zoals capsules , gelatinecapsü les , cachets , omhulsels van capsules voor rectale toed iening , enz .— the constituents , intended to be ingested or otherwise administered to the patient , of the outer covering of the proprietary medicinal products capsules — , gelatine capsules , cachet shells , rectal capsules , etc .
Ik ben hiermee des te meer in mijn nopjes aangezien ik meerdere malen middels amendementen heb gehamerd op het belang van levenslang leren en opleiding, alsook voorstellen heb gedaan om een daadwerkelijke Europese leerweg in kaart te brengen en uit te stippelen. Zo kunnen jongeren in diverse EU-landen hun opleiding verrijken, waardoor ze hun kennis kunnen vergroten en hun curriculum een Europees cachet kunnen geven dat een meerwaarde zal zijn voor hun cv en loopbaan.I am all the more delighted since on several occasions, by means of amendments, I have emphasised lifelong learning and training, and have proposed that we map out and identify a genuine European pathway of learning enabling young people to optimise their training in several countries of the Union, so acquiring a greater diversity of skills and adding a European dimension to their career path, which will be a ‘plus’ on their CV and in the performance of their work.
lk had dit ook in m' n kantoor kunnen doen.Maar dit verdient toch enig cachetI could have saved time and liquor by doing this in my office, but it needs a little ceremony
— van de bestanddelen , die aan het middel zijn farma ceutische vorm geven en die met het middel worden ingenomen of , in het algemeen aan de patiënt worden toegediend , zoals capsules , gelatinecapsules , cachets , omhulsels van capsules voor rectale toediening , enz .— the constituents , intended to be ingested or otherwise administered to the patient , of the outer covering of the proprietary medicinal products capsules — , gelatine capsules , cachet shells , rectal capsules , etc .
Ook dit Parlement hebt u een elegant en waardig cachet gegeven.Your Presidency has been characterised by elegance, by the dignity that you have managed to maintain at all times, on your personal behalf and for this Parliament that you represent.
Aangezien wij herstellende zijn van een uiterst complexe crisis moeten wij proberen onze instellingen inhoud en cachet te geven.Since we are recovering from a very complex crisis, we must try to enhance our institutions and give them substance.
Pagina 1. Gevonden 17 zinnen matching zin cachet.Gevonden in 0,329 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.